What do we do?

This page tells you a little about what we do, in the languages of people who have worked in the Group over the years.  Our apologies that the text is getting a little out-of-date:

English - Finnish - French - German - Hebrew - Hungarian - Italian - Polish - Russian - Spanish - Ukrainian

 

English

Our main interests are in methods for the analysis of DNA and amino acid sequences to study evolution. Past work has been on the theoretical basis of phylogenetic analyses of this data, aiming to understand and improve methods, and on the development of statistical methods that test the accuracy of current mathematical models. More recent work has concentrated on devising new, better, mathematical models and the application of these models and methods to comparative genomic data.

Finnish

Ryhmän pääasiallisia mielenkiinnon kohteita ovat menetelmät DNA- ja aminohapposekvenssien evoluution tutkimiseen. Aiempi työ on keskittynyt tämän aineiston fylogenia-analyysin teoriaan, käytettyjen menetelmien ymmärtämiseen ja parantamiseen, ja tilastollisten menetelmien kehittämiseen olemassa olevien matemaattisten mallien tarkkuuden määrittämiseksi. Viime aikainen työ keskittyy uusien ja parempien matemaattisten mallien kehittämiseen ja näiden mallien ja menetelmien soveltamiseen vertailevassa genomitutkimuksessa.

French

Nos principaux intérêts portent sur les méthodes d'analyses de l'ADN et des séquences d'acides aminés, pour étudier l'évolution. Nous avons travaillé par le passé sur les bases théoriques de l'analyse phylogénétique de ces données, avec pour but la compréhension et l'amélioration des méthodes existantes, et le développement de méthodes statistiques qui testent la précision des modèles mathématiques actuels. Plus récemment, notre travail de recherche c'est concentré sur la conception de nouveaux, meilleurs modèles mathématiques et l'application de ces modèles et méthodes pour comparer les données génomique.

German

Der Kern unserer Arbeit besteht aus der Methodenentwicklung zur evolutionären Analyse von DNA und Aminosäuresequenzen. Die Auseinandersetzung fand hierbei auf der theoretischen Basis von phylogenetischer Analyse statt, mit dem Ziel, bereits vorhandene Methoden besser zu verstehen und fortzuführen; ebenso in der Entwicklung von statistischen Methoden, die die Genauigkeit bestehender mathematischer Modelle testen. Zuletzt lag der Fokus auf der Formulierung neuerer und besserer mathematischer Modelle und der Anwendung eben dieser auf vergleichende Genomdaten.

Hebrew

תחומי הענין של הקבוצה הן שיטות לניתוח של סדרות די.אנ.אי וחומצות אמינו לצורך הסקה אוולוציונית. עבודות
קודמות עסקו בבסיס התיאורטי של ניתוח פילוגנטי של מידע כזה במטרה לשפר את שיטות הניתוח, וכן בפיתוח שיטות סטטיסטיות
לבחינת הדיוק של המודלים המתמטיים האוולוציוניים בהם משתמשים. עבודות נוכחיות מתרכזות בפיתוח מודלים מתמטיים
.משופרים, ובשימוש בהם בתחום הגנומיקה ההשוואתית

Hungarian

A csoport fő érdeklődési körébe a DNS- és aminosav-szekvenciák elemzésére szolgáló - az evolúció vizsgálatában alkalmazható – módszerek tartoznak. Korábbi munkáink ezen adatok filogenetikai elmzésének elméleti alapjaira - a létező módszerek megértésére és továbbfejlesztésére, valamint a már meglévő matematikai modellek pontosságát tesztelő statisztikai módszerek kidolgozására - irányultak. Újabb munkáink új és jobb matematikai modellek és módszerek kidolgozására, valamint ezen új modellek és módszerek összehasonlító genomikai vizsgálatokban való felhasználására koncentrálnak.

Italian

Siamo principalmente interessati ai metodi di analisi di sequenze di DNA e proteiche per lo studio dell'evoluzione. In passato ci siamo occupati delle basi teoriche delle analisi filogenetiche, con l'obiettivo di comprendere appieno e migliorare i metodi esistenti, e dello sviluppo di metodi statistici per valutare l'accuratezza dei modelli matematici attuali. Recentemente ci siamo concentrati sulla progettazione di nuovi, migliori, modelli matematici e sull'applicazione di questi modelli e metodi ai dati della genomica comparativa.

Polish

Głównym obszarem działalności grupy jest analiza sekwencji DNA i białek w celu badania ewolucji. Poprzednie działania grupy były skupione na teoretycznych podstawach analiz filogenetycznych i konstrukcji statystycznych metod oceny dokładności modeli matematycznych. Obecnie zajmujemy się rozwojem nowych, dokładniejszych modeli matematycznych i ich zastosowaniem do zbiorów danych z zakresu genomiki porównawczej.

Russian

Наши основные интересы - это разработка методов для анализа последовательностей ДНК и амино кислот с целью изучения эволюции. Наши предыдущие работы затрагивали теоретические основы кладистического анализа подобных данных, нацеленого на понимание и улучшение методов и на разработку статистических методов для тестирования точности современных математических моделей. Позднейшие работы сконцентрированы на разработке новых, лучших математических моделей и применение этих моделей и методов для сравнения геномных данных.

Spanish

Nuestro principal interés es el estudio de la evolución a través del análisis de secuencias de ADN y amino ácidos. En el pasado hemos estudiado las bases teóricas del análisis filogenético de secuencias, con el fin de comprender y mejorar los métodos existentes. Hemos también desarrollado métodos estadísticos para poner a prueba la precisión de modelos matemáticos existentes. Recientemente nos hemos concentrado en desarrollar nuevos y mejores modelos matemáticos, y en la aplicación de estos modelos y métodos a datos de genómica comparativa.

Ukrainian

Наші головні інтереси знаходяться в методах аналізу ДНК і послідовностей амінокислот з метою вивчення еволюції. Наша попередня робота була пов"язана з теоретичною основою філогенезу цих данних, націленою на розуміння і поліпшення методів, і на розробку статистичних методів для тестування точності сучасних математичних моделей. Більш недавня робота зосередилася на винаході нових, кращих математичних моделей і застосування цих моделей і методів для порівняння данних геномів.