Acetylcholinesterase

Chain: A
Length: 537 amino acids
Theoretical weight: 60.74 KDa
Source organism: Tetronarce californica
UniProt:
  • Canonical: P04058 (Residues: 22-558; Coverage: 95%)
Gene name: ache
FASTA Sequence
>pdb|1ax9|A
DDHSELLVNTKSGKVMGTRVPVLSSHISAFLGIPFAEPPVGNMRFRRPEPKKPWSGVWNASTYPNNCQQYVDEQFPGFSGSEMWNPNREMSEDCLYLNIWVPSPRPKSTTVMVWIYGGGFYSGSSTLDVYNGKYLAYTEEVVLVSLSYRVGAFGFLALHGSQEAPGNVGLLDQRMALQWVHDNIQFFGGDPKTVTIFGESAGGASVGMHILSPGSRDLFRRAILQSGSPNCPWASVSVAEGRRRAVELGRNLNCNLNSDEELIHCLREKKPQELIDVEWNVLPFDSIFRFSFVPVIDGEFFPTSLESMLNSGNFKKTQILLGVNKDEGSFFLLYGAPGFSKDSESKISREDFMSGVKLSVPHANDLGLDAVTLQYTDWMDDNNGIKNRDGLDDIVGDHNVICPLMHFVNKYTKFGNGTYLYFFNHRASNLVWPEWMGVIHGYEIEFVFGLPLVKELNYTAEEEALSRRIMHYWATFAKTGNPNEPHSQESKWPLFTTKEQKFIDLNTEPMKVHQRLRVQMCVFWNQFLPKLLNATAC