os03g0174900

oryza sativa

Similar to RAPB protein. (Os03t0174900-01)