ensxetg00000031698 (NEXN)

xenopus tropicalis

nexilin F-actin binding protein