chlre_10g436550v5

chlamydomonas reinhardtii

hypothetical protein