chlre_01g038600v5

chlamydomonas reinhardtii

hypothetical protein