WBGene00015467 (basl-1)

caenorhabditis elegans

BAS-Like