ENSMMUG00000011785 (SEMA3C)

macaca mulatta

semaphorin 3C