ENSG00000241837 (ATP5PO)

homo sapiens

ATP synthase peripheral stalk subunit OSCP