ENSG00000204296 (TSBP1)

homo sapiens

testis expressed basic protein 1