ENSG00000198523 (PLN)

homo sapiens

phospholamban