ENSG00000186603 (HPDL)

homo sapiens

4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase like