ENSG00000178922 (HYI)

homo sapiens

hydroxypyruvate isomerase (putative)