ENSG00000134308 (YWHAQ)

homo sapiens

tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta