ENSG00000125170 (DOK4)

homo sapiens

docking protein 4