ENSG00000101134 (DOK5)

homo sapiens

docking protein 5