ENSG00000091879 (ANGPT2)

homo sapiens

angiopoietin 2