ENSBTAG00000006101 (PSMD4)

bos taurus

proteasome 26S subunit, non-ATPase 4