AT1G18670 (IBS1)

arabidopsis thaliana

Protein kinase superfamily protein