Arabidopsis thaliana response to ozone

Microarray 1-colour mRNA
Organism: Arabidopsis thaliana