EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF06745 - KaiC)
FAM PF06745
PID KaiC
DES KaiC
IPR IPR010624
ANO 32
ALN 126
AID 0.287981
APH ((((((((((((Y1931_PYRFU/55-168:0.18693,((Y1861_SULSO/54-167:0.17581,(Y1830_SULTO/57-170:0.14214,Y3143_PYRAE/56-169:0.21098):0.02706):0.14400,Y370_THEMA/55-168:0.21251):0.05316):0.05102,(Y1359_METJA/55-168:0.18960,Y1505_AERPE/58-171:0.24940):0.09050):0.09861,Y039_METKA/56-169:0.24856):0.33226,(Q8U4I5_PYRFU/60-174:0.46412,O28829_ARCFU/59-173:0.74658):0.34531):0.15733,(Q974T3_SULTO/54-162:0.18840,Q9YE25_AERPE/57-166:0.37113):0.64538):0.15081,((KACL2_SYNY3/62-171:0.56689,((KAIC_SYNLI/93-201:0.16119,KAIC_ANASP/71-179:0.12407):0.03882,KAIC_SYNP8/73-181:0.13258):0.18565):0.12708,(O27166_METTH/60-166:0.76758,KACL1_SYNY3/64-172:0.48786):0.23903):0.36283):0.02973,((O29463_ARCFU/83-186:0.34879,O66582_AQUAE/102-205:0.26938):0.01299,Q8RB40_THETN/91-194:0.69191):1.00302):0.23426,((Q8U347_PYRFU/54-155:0.45998,O29797_ARCFU/54-155:0.67298):0.49423,(KACL2_SYNY3/306-404:0.25973,KAIC_SYNP7/313-412:0.44773):0.53673):0.30657):0.11856,(Q8ZT96_PYRAE/73-186:0.58616,Q8ZYK9_PYRAE/62-173:0.90742):0.51633):0.09843,(O29896_ARCFU/54-151:0.95347,Q9HNX8_HALN1/41-143:0.64365):0.29261):0.42259,Q8TN49_METAC/54-165:0.90185):0.57340,O26539_METTH/57-167:0.24791,O27542_METTH/55-165:0.45535);
ATP ((((((((((((Y1931_PYRFU/55-168,((Y1861_SULSO/54-167,(Y1830_SULTO/57-170,Y3143_PYRAE/56-169)),Y370_THEMA/55-168)),(Y1359_METJA/55-168,Y1505_AERPE/58-171)),Y039_METKA/56-169),(Q8U4I5_PYRFU/60-174,O28829_ARCFU/59-173)),(Q974T3_SULTO/54-162,Q9YE25_AERPE/57-166)),((KACL2_SYNY3/62-171,((KAIC_SYNLI/93-201,KAIC_ANASP/71-179),KAIC_SYNP8/73-181)),(O27166_METTH/60-166,KACL1_SYNY3/64-172))),((O29463_ARCFU/83-186,O66582_AQUAE/102-205),Q8RB40_THETN/91-194)),((Q8U347_PYRFU/54-155,O29797_ARCFU/54-155),(KACL2_SYNY3/306-404,KAIC_SYNP7/313-412))),(Q8ZT96_PYRAE/73-186,Q8ZYK9_PYRAE/62-173)),(O29896_ARCFU/54-151,Q9HNX8_HALN1/41-143)),Q8TN49_METAC/54-165),O26539_METTH/57-167,O27542_METTH/55-165);
ATL 21.1861
DNO 31
DLN 378
DID 0.413046
DPH ((((((((Q8RB40_THETN/91-194:0.50341,O66582_AQUAE/102-205:0.29275):0.08471,O29463_ARCFU/83-186:0.30505):0.46235,((Q8ZT96_PYRAE/73-186:0.27466,Q8ZYK9_PYRAE/62-173:0.64911):0.19731,(Q8U347_PYRFU/54-155:0.50947,O29797_ARCFU/54-155:0.46262):0.29642):0.08235):0.07685,O29896_ARCFU/54-151:0.52395):0.07155,((((Q8U4I5_PYRFU/60-174:0.43765,O28829_ARCFU/59-173:0.56867):0.10028,((Q974T3_SULTO/54-162:0.28566,Q9YE25_AERPE/57-166:0.45590):0.33986,((((Y1830_SULTO/57-170:0.18638,Y1861_SULSO/54-167:0.19347):0.11078,Y1359_METJA/55-168:0.23223):0.07406,Y1931_PYRFU/55-168:0.21262):0.09992,(Y3143_PYRAE/56-169:0.37585,(Y039_METKA/56-169:0.30023,Y1505_AERPE/58-171:0.18535):0.07874):0.09804):0.15230):0.12334):0.12174,(((KACL2_SYNY3/62-171:0.35987,((KAIC_SYNP8/73-181:0.20401,KAIC_ANASP/71-179:0.19381):0.06689,KAIC_SYNLI/93-201:0.19883):0.14129):0.18633,KACL1_SYNY3/64-172:0.41802):0.16456,O27166_METTH/60-166:0.50015):0.09513):0.13485,Q9HNX8_HALN1/41-143:0.55218):0.06348):0.08922,(KACL2_SYNY3/306-404:0.28366,KAIC_SYNP7/313-412:0.38361):0.36705):0.23418,Q8TN49_METAC/54-165:0.48620):0.32205,O26539_METTH/57-167:0.26637,O27542_METTH/55-165:0.30495);
DTP ((((((((Q8RB40_THETN/91-194,O66582_AQUAE/102-205),O29463_ARCFU/83-186),((Q8ZT96_PYRAE/73-186,Q8ZYK9_PYRAE/62-173),(Q8U347_PYRFU/54-155,O29797_ARCFU/54-155))),O29896_ARCFU/54-151),((((Q8U4I5_PYRFU/60-174,O28829_ARCFU/59-173),((Q974T3_SULTO/54-162,Q9YE25_AERPE/57-166),((((Y1830_SULTO/57-170,Y1861_SULSO/54-167),Y1359_METJA/55-168),Y1931_PYRFU/55-168),(Y3143_PYRAE/56-169,(Y039_METKA/56-169,Y1505_AERPE/58-171))))),(((KACL2_SYNY3/62-171,((KAIC_SYNP8/73-181,KAIC_ANASP/71-179),KAIC_SYNLI/93-201)),KACL1_SYNY3/64-172),O27166_METTH/60-166)),Q9HNX8_HALN1/41-143)),(KACL2_SYNY3/306-404,KAIC_SYNP7/313-412)),Q8TN49_METAC/54-165),O26539_METTH/57-167,O27542_METTH/55-165);
DTL 15.5704
RID 0.283245
RPH (((((((((Q974T3_SULTO/54-162:0.18861,Q9YE25_AERPE/57-166:0.37053):0.64730,((Q8U4I5_PYRFU/60-174:0.45762,O28829_ARCFU/59-173:0.74977):0.32417,((Y1931_PYRFU/55-168:0.18588,(((Y3143_PYRAE/56-169:0.20085,Y1861_SULSO/54-167:0.19535):0.00374,Y1830_SULTO/57-170:0.14526):0.16186,(Y1359_METJA/55-168:0.18848,Y1505_AERPE/58-171:0.24296):0.10231):0.05456):0.10776,Y039_METKA/56-169:0.24485):0.33664):0.17346):0.14413,((O27166_METTH/60-166:0.77253,KACL1_SYNY3/64-172:0.48041):0.23843,(KACL2_SYNY3/62-171:0.56463,((KAIC_SYNLI/93-201:0.16066,KAIC_ANASP/71-179:0.12572):0.04047,KAIC_SYNP8/73-181:0.12972):0.19079):0.12420):0.37147):0.02088,((O29463_ARCFU/83-186:0.34931,O66582_AQUAE/102-205:0.26851):0.02605,Q8RB40_THETN/91-194:0.67993):0.99150):0.22911,((Q8U347_PYRFU/54-155:0.46319,O29797_ARCFU/54-155:0.67022):0.49127,(KACL2_SYNY3/306-404:0.25551,KAIC_SYNP7/313-412:0.45231):0.54085):0.30190):0.13053,(Q8ZT96_PYRAE/73-186:0.58660,Q8ZYK9_PYRAE/62-173:0.90626):0.51583):0.09470,(O29896_ARCFU/54-151:0.95723,Q9HNX8_HALN1/41-143:0.63614):0.28901):0.42852,Q8TN49_METAC/54-165:0.90436):0.57417,O26539_METTH/57-167:0.24960,O27542_METTH/55-165:0.45421);
RTP (((((((((Q974T3_SULTO/54-162,Q9YE25_AERPE/57-166),((Q8U4I5_PYRFU/60-174,O28829_ARCFU/59-173),((Y1931_PYRFU/55-168,(((Y3143_PYRAE/56-169,Y1861_SULSO/54-167),Y1830_SULTO/57-170),(Y1359_METJA/55-168,Y1505_AERPE/58-171))),Y039_METKA/56-169))),((O27166_METTH/60-166,KACL1_SYNY3/64-172),(KACL2_SYNY3/62-171,((KAIC_SYNLI/93-201,KAIC_ANASP/71-179),KAIC_SYNP8/73-181)))),((O29463_ARCFU/83-186,O66582_AQUAE/102-205),Q8RB40_THETN/91-194)),((Q8U347_PYRFU/54-155,O29797_ARCFU/54-155),(KACL2_SYNY3/306-404,KAIC_SYNP7/313-412))),(Q8ZT96_PYRAE/73-186,Q8ZYK9_PYRAE/62-173)),(O29896_ARCFU/54-151,Q9HNX8_HALN1/41-143)),Q8TN49_METAC/54-165),O26539_METTH/57-167,O27542_METTH/55-165);
RTL 20.9002
LNK KACL1_SYNY3/64-172:P73860:D90910
LNK KACL2_SYNY3/306-404:P74503:D90915
LNK KACL2_SYNY3/62-171:P74503:D90915
LNK KAIC_ANASP/71-179:Q8YT40:AB071284
LNK KAIC_SYNLI/93-201:Q8GGL1:AF497977
LNK KAIC_SYNP7/313-412:Q79PF4:AB010691
LNK KAIC_SYNP8/73-181:Q8VL13:AF442204
LNK O26539_METTH/57-167:O26539:AE000828
LNK O27166_METTH/60-166:O27166:AE000880
LNK O27542_METTH/55-165:O27542:AE000910
LNK O28829_ARCFU/59-173:O28829:AE001004
LNK O29463_ARCFU/83-186:O29463:AE001049
LNK O29797_ARCFU/54-155:O29797:AE001073
LNK O29896_ARCFU/54-151:O29896:AE001080
LNK O66582_AQUAE/102-205:O66582:AE000678
LNK Q8RB40_THETN/91-194:Q8RB40:AE013063
LNK Q8TN49_METAC/54-165:Q8TN49:AE010937
LNK Q8U347_PYRFU/54-155:Q8U347:AE010184
LNK Q8U4I5_PYRFU/60-174:Q8U4I5:AE010137
LNK Q8ZT96_PYRAE/73-186:Q8ZT96:AE009926
LNK Q8ZYK9_PYRAE/62-173:Q8ZYK9:AE009782
LNK Q974T3_SULTO/54-162:Q974T3:BA000023
LNK Q9HNX8_HALN1/41-143:Q9HNX8:AE005088
LNK Q9YE25_AERPE/57-166:Q9YE25:BA000002
LNK Y039_METKA/56-169:Q8TZ97:AE010304
LNK Y1359_METJA/55-168:Q58754:U67576
LNK Y1505_AERPE/58-171:Q9YBU4:AP000061
LNK Y1830_SULTO/57-170:Q96ZK5:AP000987
LNK Y1861_SULSO/54-167:Q97X93:AE006794
LNK Y1931_PYRFU/55-168:Q8TZQ5:AE010287
LNK Y3143_PYRAE/56-169:Q8ZTQ5:AE009913
LNK Y370_THEMA/55-168:Q9WYK4:
AMK xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Y039_METKA/56-169
ASQ VFVTLEEHPVQVR.---KNVE.GFGWNFREYEEEGLLAVVDAFTGGIGRASEYEKYVVKDPTDASELIGVIRQAVNDV-.EAKRVAIDSVTPL--Y.IDKPSVARRIMFR-LKRML.AGLGCTSIL
DSQ GTCTTCGTGACGCTCGAGGAGCACCCAGTTCAGGTTAGG...---------AAGAACGTGGAA...GGGTTCGGCTGGAACTTCCGGGAGTACGAGGAGGAGGGCCTCCTAGCCGTCGTGGACGCGTTCACGGGCGGCATAGGCAGGGCGAGCGAGTACGAGAAGTACGTCGTGAAGGATCCGACGGATGCCAGTGAGCTGATCGGAGTGATCAGGCAAGCCGTCAACGACGTC---...GAGGCCAAGAGGGTGGCTATAGACTCCGTGACCCCGTTA------TAC...ATCGATAAGCCCAGTGTGGCGCGTCGGATCATGTTCAGG---CTCAAACGGATGCTC...GCGGGGCTAGGGTGTACCAGCATCCTG
TRN 10010101100011010
NAM Y1931_PYRFU/55-168
ASQ IYVALEEHPVQVR.---QNMA.QFGWDVRKYEEEGLFAMVDAFTAGVGKSKEYEKYIVHDLTDIREFIEVLRQAIRDI-.NAKRVVVDSVTTL--Y.INKPAMARSIILQ-LKRVL.AGTGCTSIF
DSQ ATATACGTTGCTTTAGAGGAACACCCTGTCCAAGTTAGA...---------CAAAATATGGCC...CAATTTGGCTGGGATGTCAGAAAATACGAAGAAGAAGGATTATTTGCAATGGTAGATGCATTCACAGCTGGAGTGGGCAAAAGCAAAGAATATGAGAAGTACATCGTTCATGACCTTACAGACATTAGGGAGTTCATAGAAGTGCTTAGGCAAGCAATAAGGGACATA---...AATGCAAAGAGGGTGGTGGTTGATTCAGTTACAACACTC------TAC...ATAAACAAGCCTGCCATGGCTAGAAGCATAATTCTTCAA---CTCAAGAGAGTTCTA...GCCGGAACTGGATGTACAAGCATCTTT
TRN 10010101110011000
NAM Y370_THEMA/55-168
ASQ IYVALEEHPVQVK.---KNME.VFGWNVDPFEKEGKFAIVDAFTGGIGEYAEKEKYVVRDIDDVRELAEVLKRAVRET-.QAKRVVIDSVTTL--Y.ITKPAMARSIIFQ-LKRIL.SGLGCTSLF
NAM Y1505_AERPE/58-171
ASQ VFVALEEHPVQVR.---INMA.QFGWDVREYERQGLFAVVDAFTSGIGEAAKKERYVVTDPEDVGLLIDVLKEAIRDV-.GAKRVAVDSVSTL--Y.LAKPVLARRTVML-LKRVL.SGLGTTSIL
DSQ GTCTTCGTCGCCCTGGAGGAGCACCCGGTCCAGGTCAGG...---------ATTAACATGGCG...CAGTTCGGATGGGATGTTAGGGAGTATGAGAGGCAGGGCCTCTTCGCCGTTGTCGACGCGTTCACAAGCGGGATAGGAGAGGCTGCTAAGAAGGAGAGGTATGTTGTTACCGACCCCGAGGACGTTGGGCTTCTTATAGATGTCCTGAAGGAGGCTATAAGGGATGTC---...GGGGCCAAGAGGGTTGCTGTGGACAGCGTCTCAACACTC------TAC...CTCGCTAAACCGGTTCTGGCTAGGAGAACTGTGATGCTC---CTGAAGCGGGTGTTG...TCCGGTCTAGGCACTACTAGCATACTG
TRN 10010101100011001
NAM Y1359_METJA/55-168
ASQ ILVALEEHPVQIR.---ENMR.QFGWDIRKLEEEGKFAIIDAFTYGIGSAAKREKYVVNDPNDERELIDVLKTAINDI-.GAKRIGIDSVTTL--Y.INKPMLARRTVFL-LKRVI.SGLGCTAIF
DSQ ATTTTAGTAGCTTTGGAGGAACATCCTGTTCAAATTAGA...---------GAGAATATGAGA...CAGTTTGGATGGGATATTAGAAAGTTAGAGGAAGAGGGAAAATTTGCTATAATCGATGCCTTTACATACGGAATAGGAAGTGCTGCAAAAAGAGAAAAATACGTTGTAAATGACCCAAATGATGAGAGAGAGTTAATAGACGTTTTAAAAACTGCTATAAATGATATT---...GGAGCTAAGAGGATAGGAATTGATTCAGTCACTACCCTA------TAC...ATAAACAAGCCAATGCTGGCAAGAAGAACTGTCTTTTTA---TTAAAAAGAGTCATC...TCTGGTTTAGGATGTACTGCTATCTTC
TRN 10010101100011000
NAM Y1861_SULSO/54-167
ASQ VFIALEEHPVSVR.---RSFE.HFKWDVRKYEREGKFAIIDTFTGGIGNVAQREKYVVKSIDDVKELSENIRAAIKDI-.NATRIVVDSVSTL--Y.LTKPAMARSIVMQ-LKRVI.SGLGCTAIF
DSQ GTATTTATAGCCTTAGAGGAACATCCCGTCTCCGTACGT...---------AGAAGCTTTGAG...CACTTTAAATGGGATGTGAGAAAATATGAAAGGGAAGGGAAATTCGCAATAATTGATACATTTACAGGTGGAATTGGTAATGTCGCACAAAGGGAGAAGTACGTTGTGAAAAGCATAGATGATGTGAAGGAGTTATCAGAAAACATTAGAGCTGCAATAAAGGATATA---...AATGCTACTAGAATCGTTGTGGACTCAGTAAGTACACTT------TAC...TTAACGAAACCAGCGATGGCTAGGAGTATTGTAATGCAA---TTGAAGAGAGTTATT...TCCGGTCTAGGATGTACTGCGATTTTC
TRN 10010101110011000
NAM Y1830_SULTO/57-170
ASQ IFVALEEHPVSVI.---RSFK.HFGWDITKYEKEGKFAIVDAFTAGIGSTAQKEKYVVKDVDNVGELSGVLRDAIRNL-.NAKRVVIDSVSTL--Y.LSKPAMARSIVMQ-LKRVI.AGLGCTAMF
DSQ ATATTTGTAGCGTTAGAAGAACATCCAGTTTCCGTAATT...---------AGAAGTTTTAAG...CATTTTGGCTGGGATATTACGAAATACGAAAAAGAAGGAAAGTTTGCAATAGTTGACGCATTCACAGCGGGTATTGGTTCAACAGCGCAAAAGGAAAAATATGTTGTTAAAGACGTAGATAATGTTGGAGAATTAAGTGGTGTATTGAGAGACGCTATAAGGAATTTA---...AACGCAAAGAGGGTTGTTATTGATTCGGTAAGTACACTA------TAT...TTAAGTAAGCCAGCAATGGCAAGATCTATTGTAATGCAA---CTAAAGAGAGTTATT...GCTGGATTGGGTTGCACTGCAATGTTT
TRN 10010101110011000
NAM Y3143_PYRAE/56-169
ASQ VFVALEEHPVAVR.---RSFR.HFGWDIAQYEREGKFAIVDAFTGGVGTAAQRERYIVKQVDDVHELSDVLRQAIRDT-.GARRVVIDSVSTL--Y.LTKPAVARGTIMT-LKRVI.AGLGCTAFF
DSQ GTGTTCGTGGCGCTGGAGGAGCACCCGGTGGCTGTGAGG...---------CGCTCTTTTAGA...CACTTCGGGTGGGACATAGCCCAATATGAGCGCGAGGGCAAATTCGCCATAGTAGACGCCTTTACTGGCGGGGTGGGGACGGCAGCTCAACGGGAGAGGTATATTGTAAAACAAGTTGACGACGTTCATGAGCTAAGTGATGTACTGCGCCAGGCTATAAGAGACACG---...GGGGCCCGCCGCGTGGTTATCGACTCGGTCTCCACGCTC------TAT...TTGACAAAACCGGCAGTTGCCCGGGGCACAATTATGACG---TTAAAACGGGTAATA...GCGGGGCTGGGCTGCACGGCGTTTTTT
TRN 10010101100011010
NAM O28829_ARCFU/59-173
ASQ VFVATEERPQHLR.---EHFL.TFGWDLEKYEDENMLAIVDATSTKIG-LPSDERYIDVRPFDTRSLLDQIITIQDEI-.GARRAVVDSTTSIGFT.ISDPAKFRVELLK-ISTTM.EILGLTSIL
DSQ GTTTTCGTTGCAACAGAAGAAAGACCCCAGCACCTTCGA...---------GAGCACTTTCTG...ACCTTCGGCTGGGATTTGGAGAAGTACGAAGACGAGAACATGCTTGCAATAGTTGACGCAACTTCAACAAAAATCGGC---CTGCCATCGGATGAGAGGTACATAGACGTCAGGCCCTTCGATACCCGCTCTCTCCTTGACCAGATAATCACCATTCAGGACGAGATC---...GGAGCGAGGAGAGCGGTTGTGGATTCAACAACGTCCATCGGCTTTACG...ATCTCGGACCCAGCGAAGTTCAGAGTTGAGCTACTGAAG---ATATCCACGACAATG...GAAATTCTCGGCCTCACCTCAATACTG
TRN 10010101100011001
NAM Q8U4I5_PYRFU/60-174
ASQ VFVTLEERAKDLR.---REMA.AFGWDFEKYEKEGKIAIIDGVSSIAG-IPSEEKFVLEDRFNVENFLRYVYRVVKAI-.NAKRLVIDSIPSIAMR.LEEENRIREVLLK-LNTIL.LEMGVTTIL
DSQ GTATTTGTAACATTGGAAGAGAGAGCTAAGGATTTGAGA...---------AGGGAGATGGCC...GCCTTTGGTTGGGATTTTGAGAAGTATGAAAAGGAAGGTAAAATCGCAATAATAGATGGAGTCAGCTCTATTGCTGGA---ATTCCAAGTGAAGAAAAATTCGTTTTAGAAGATAGATTTAATGTTGAAAACTTTCTAAGATACGTTTATAGGGTTGTCAAGGCTATT---...AATGCTAAGAGGTTGGTCATTGATTCTATACCATCAATAGCTATGAGA...CTTGAAGAAGAAAATAGAATAAGAGAAGTCTTGCTAAAG---TTAAACACAATTTTA...CTTGAGATGGGAGTTACAACGATTTTA
TRN 10010101110011000
NAM KAIC_SYNLI/93-201
ASQ IFVTFEETPADII.---RNAS.SFGWDLQALIDRGQLFILDASPDPEG----YE---VSGNFDLSALIERIQYAIRKY-.KAKRVSIDSVTAIFQQ.YDPAGVVRRELFR-LTARL.KQANVTTVM
DSQ ATCTTCGTCACCTTCGAGGAAACCCCCGCCGATATCATT...---------CGCAATGCCTCC...AGCTTTGGCTGGGATCTGCAGGCCCTCATCGACAGGGGCCAACTGTTTATCCTGGATGCCTCCCCCGATCCCGAAGGC------------TATGAG---------GTGAGCGGCAACTTTGATTTGTCGGCCCTCATCGAGCGCATCCAGTACGCCATTCGCAAATAC---...AAAGCCAAGCGGGTCTCCATCGACTCAGTGACAGCCATCTTTCAGCAA...TACGACCCTGCCGGTGTGGTGCGGCGGGAGCTGTTCCGC---CTGACGGCCCGCCTC...AAGCAGGCCAACGTCACCACCGTCATG
TRN 10010101100011001
NAM KAIC_ANASP/71-179
ASQ VFVTFEESPSDII.---KNAH.IFGWNLQRLINEGKLFILDASPDPEG----QD---IVGNFDLSALIERLQYAIRKY-.KAKRVSIDSITAVFQQ.YEAVGVVRREIFR-LVARL.KQLNVTTII
DSQ GTATTTGTCACCTTTGAAGAATCGCCCAGCGACATCATC...---------AAAAATGCTCAT...ATTTTTGGCTGGAACTTACAACGCCTAATTAATGAGGGTAAATTATTTATTCTGGACGCATCCCCCGACCCAGAAGGT------------CAAGAT---------ATCGTTGGTAACTTTGACCTTTCTGCATTAATTGAGCGCTTGCAATATGCCATTCGCAAATAC---...AAAGCCAAAAGAGTATCCATCGACTCCATCACCGCCGTATTCCAGCAG...TATGAAGCAGTGGGAGTGGTGCGTCGAGAGATTTTTCGC---CTAGTAGCGCGTCTC...AAACAACTGAATGTCACTACAATAATT
TRN 10010101100011010
NAM KAIC_SYNP8/73-181
ASQ LFVTFEESPTDII.---QNAY.SFGWDLQEIVDEGKLFILDASPDPDG-----QE--VVGSFDLSALIERIQYAINKY-.KAQLVSIDSVTAVFQQ.YDAASVVRREIFR-LVARL.KLLGVTSIM
DSQ TTATTTGTTACCTTTGAAGAATCCCCCACAGATATTATT...---------CAAAATGCCTAC...AGTTTTGGATGGGATTTGCAAGAAATTGTTGATGAAGGTAAACTATTTATTCTCGATGCTTCTCCCGACCCCGATGGA---------------CAAGAA------GTAGTAGGAAGTTTTGACTTATCTGCTTTAATTGAGCGCATTCAATACGCTATTAATAAATAC---...AAAGCGCAATTAGTTTCTATTGATTCAGTAACAGCCGTTTTTCAACAA...TATGATGCAGCATCAGTCGTTCGTAGGGAAATCTTTCGC---CTAGTTGCTCGATTA...AAATTATTAGGCGTTACGTCTATCATG
TRN 10010101110011000
NAM KACL2_SYNY3/62-171
ASQ VFVTFEEPPKALR.---KNMR.GFGWDIQQWENEGKWVFVDASPQP------GDRPIVSGEYDLGALIARIEHAVRKY-.KASRISLDSLGAIFSH.LSDSAQVRSDLFR-LASAL.RELGVTAIM
DSQ GTTTTTGTCACTTTTGAGGAACCCCCCAAGGCCCTACGG...---------AAAAATATGCGG...GGTTTTGGTTGGGATATTCAACAATGGGAAAACGAAGGTAAATGGGTTTTTGTCGATGCTTCCCCCCAACCA------------------GGCGATCGCCCCATTGTCAGCGGTGAATATGACCTAGGGGCCTTGATTGCCCGCATTGAACACGCTGTCCGTAAATAT---...AAAGCCAGTCGCATTTCCCTCGATTCCCTGGGGGCAATTTTTAGTCAC...CTCAGTGACAGTGCCCAGGTGCGCAGTGACCTATTCCGC---TTGGCCTCTGCCCTC...CGGGAACTGGGAGTCACCGCCATTATG
TRN 11011101101011011
NAM KACL1_SYNY3/64-172
ASQ VLVSFEESAKEII.---QNVA.SLGWNLQDLVAEEKI-LIDHIYVE---ASEIQE---TGEYDLEALFIRLGYAINKI-.GAKRILLDTIEVLFSG.LENTNIVRAELRR-LFHWL.KQKGVTAVI
DSQ GTTTTAGTTTCCTTTGAAGAAAGCGCCAAAGAGATCATT...---------CAAAATGTGGCG...TCCTTAGGGTGGAATTTACAAGATTTAGTTGCCGAAGAAAAAATT---TTAATTGATCATATTTATGTTGAA---------GCTAGCGAAATTCAAGAA---------ACAGGAGAATATGACCTCGAAGCCCTATTTATTCGCTTAGGCTATGCCATTAATAAAATT---...GGTGCAAAGCGAATCCTTTTAGATACAATTGAAGTTCTTTTTTCTGGC...TTAGAGAATACCAATATTGTCCGAGCAGAATTACGTCGT---TTATTCCATTGGTTA...AAGCAAAAAGGCGTTACCGCAGTGATC
TRN 11011101111011010
NAM O27166_METTH/60-166
ASQ VMVSFDEAMENLI.---ENFR.SSDRLLERLIDEGLLFIEDASRGMDPD---------AGSYSLEALKLRLEDAIRRT-.GARRVVLDKVDNLFDG.TERQGMIGFELRE-LIRWL.NGMGVTSVF
DSQ GTCATGGTGAGCTTCGATGAAGCCATGGAAAACCTCATT...---------GAGAACTTCAGA...TCATCGGACAGGCTTCTTGAAAGGCTTATTGATGAGGGCCTGCTCTTCATAGAGGATGCTTCCAGGGGTATGGACCCGGAT---------------------------GCGGGGTCCTACAGCCTTGAGGCCCTGAAGCTCCGGCTTGAGGATGCCATAAGGAGGACA---...GGTGCCAGGCGGGTGGTCCTGGATAAGGTAGATAATCTCTTTGATGGC...ACTGAAAGGCAGGGAATGATTGGCTTCGAACTCAGGGAA---CTCATAAGGTGGCTG...AATGGCATGGGGGTTACCAGCGTATTC
TRN 10010101100011001
NAM Q9YE25_AERPE/57-166
ASQ IYVTTEESRESVL.---KQAA.MFGMDLGRAVDEGRAIVIDALL-----KSRSDEW-SLEDVSVESLVNKVLEAKRALGyGRARLVVDSMSAFW--.LDKPAMARKYSYM-VKRVL.YRWDFTTLL
DSQ ATATATGTGACCACCGAGGAGAGTAGAGAAAGTGTCTTG...---------AAGCAGGCGGCA...ATGTTCGGCATGGACCTGGGCAGGGCTGTGGACGAGGGCAGGGCTATAGTTATTGACGCCCTGTTG---------------AAGAGTAGGAGCGACGAGTGG---AGCCTCGAGGATGTCAGCGTCGAAAGCCTGGTTAACAAGGTTCTGGAGGCAAAGAGGGCCCTGGGGtatGGAAGGGCTAGGCTCGTTGTGGACAGTATGAGCGCCTTCTGG------...CTGGACAAGCCGGCCATGGCTAGGAAGTACAGCTACATG---GTGAAGAGGGTCCTC...TACCGCTGGGACTTCACCACGCTGCTC
TRN 10010101100011011
NAM Q974T3_SULTO/54-162
ASQ IYVTTEESRDSIV.---RQAK.QFNWDFEEYMEK-KLIIIDALM-----KEKEDEW-SLTELNAEELVNKVIEAKQKLGtGRARLVIDSVSALF--.LDKPAMARKISYY-LKRVL.NKWKFTIYA
DSQ ATATATGTTACTACTGAGGAAAGTAGAGATTCGATTGTA...---------AGACAAGCAAAG...CAGTTTAATTGGGATTTCGAAGAGTATATGGAGAAG---AAACTGATTATCATAGATGCATTAATG---------------AAAGAAAAAGAGGATGAATGG---AGTTTAACAGAGCTGAATGCTGAGGAGTTAGTGAATAAAGTTATAGAAGCTAAACAAAAATTAGGGactGGAAGAGCAAGACTAGTTATTGATTCAGTAAGTGCCCTATTT------...CTTGATAAACCCGCTATGGCTAGAAAAATAAGTTATTAC---TTAAAGAGAGTATTA...AATAAATGGAAGTTTACTATTTACGCT
TRN 10010101100011000
NAM KAIC_SYNP7/313-412
ASQ ILFAYEESRAQLL.---RNAY.SWGMDFEEMERQNLLKIVCAY---------------PESAGLEDHLQIIKSEINDF-.KPARIAIDSLSALAR-.GVSNNAFRQFVIGVTGYA-.KQEEITGLF
DSQ ATTCTGTTCGCTTATGAAGAGTCACGAGCTCAGCTGCTC...---------CGCAATGCCTAT...TCATGGGGAATGGACTTTGAGGAGATGGAGCGCCAAAACCTCCTCAAAATTGTTTGCGCCTAT---------------------------------------------CCTGAATCTGCAGGTCTTGAAGACCATTTGCAGATTATTAAGTCGGAGATCAATGACTTT---...AAGCCAGCTCGTATTGCAATCGACTCCCTCTCTGCTTTGGCGCGG---...GGCGTTAGCAACAATGCCTTCCGCCAATTTGTAATTGGTGTCACTGGCTACGCG---...AAACAAGAAGAAATCACGGGACTATTC
TRN 11011101101011001
NAM KACL2_SYNY3/306-404
ASQ VF-AFEESREQLI.---RNAT.GWGVDFKQMEKEGKLKVVCRY---------------PETTNLENHLIMMKDIIQEF-.KPNRVAVDSLSALER-.VSTLKSFREFII-GLTSFI.KQQEIGGLF
DSQ GTTTTT---GCCTTTGAGGAAAGTCGAGAACAATTAATT...---------CGCAATGCCACC...GGCTGGGGGGTAGATTTCAAACAAATGGAAAAGGAAGGCAAACTAAAAGTGGTTTGTCGCTAT---------------------------------------------CCAGAAACCACCAACTTGGAAAACCACCTGATCATGATGAAGGATATTATCCAAGAATTT---...AAGCCCAATCGGGTGGCGGTGGACAGTCTTTCTGCCCTAGAACGG---...GTTTCCACCCTAAAAAGTTTTCGCGAATTTATTATT---GGCTTAACTTCCTTTATT...AAACAACAGGAAATTGGTGGTTTATTC
TRN 11011101101011010
NAM O29797_ARCFU/54-155
ASQ LYISIGESKEEFY.---EYMK.KLGMDFEKLEKTGSFKYVEMLAP-------------TSEDALMQLSRELTKNALEL-.KATRIVIDSISPILS-.-MNPETARAILHNALKT-IsRELKSVVLM
DSQ CTTTACATAAGCATTGGCGAGTCGAAGGAGGAGTTTTAC...---------GAGTACATGAAA...AAACTTGGGATGGACTTTGAGAAACTGGAGAAGACGGGCTCATTCAAATATGTGGAAATGCTCGCACCC---------------------------------------ACCTCGGAAGATGCGCTAATGCAGCTATCGAGAGAGCTAACTAAAAATGCCCTCGAATTG---...AAAGCGACGAGAATCGTCATCGACTCAATTTCTCCCATACTGTCG---...---ATGAATCCCGAGACGGCAAGGGCAATTCTGCACAACGCCCTCAAAACC---ATTagcAGGGAGCTGAAGTCGGTTGTGCTGATG
TRN 10010101100011001
NAM Q8U347_PYRFU/54-155
ASQ VYISLAETKREFY.---EAMK.QLGMDFEELEKKGLFRFIDLVTVSRGA--------------IEKEIQFLMSEISSF-.QPKRVVIDSISVFAQ-.ILGLEKTRVFLHTMLGRFI.KAYNATALL
DSQ GTATACATTTCACTGGCAGAAACAAAGAGAGAATTCTAT...---------GAGGCAATGAAA...CAACTGGGAATGGATTTTGAGGAGCTTGAAAAGAAAGGACTTTTCAGATTCATTGATCTTGTAACTGTAAGTAGGGGAGCA------------------------------------------ATAGAAAAAGAAATACAATTTTTGATGAGCGAAATTTCAAGCTTC---...CAACCTAAAAGGGTTGTAATTGACTCCATAAGCGTCTTTGCACAA---...ATTTTGGGACTTGAAAAGACAAGAGTGTTTCTCCACACAATGCTTGGAAGATTTATA...AAAGCTTACAATGCCACAGCACTCCTA
TRN 10010101100011001
NAM Q9HNX8_HALN1/41-143
ASQ VFITLEESRGRVI.---QSAD.EKGWAFSEHADRGNLAVVDIDP-------------IEMANSLTSIRNELPRLVEEF-.GASRLVLDSVSLLEMM.YDDQSTRRTEIYD-FTTAL.KEAGVTTML
DSQ GTCTTCATCACGCTCGAAGAGTCCCGGGGGCGGGTCATT...---------CAGAGCGCCGAC...GAGAAGGGGTGGGCGTTCTCCGAGCACGCCGACCGCGGGAACCTCGCGGTCGTGGACATCGACCCG---------------------------------------ATCGAGATGGCGAACTCCCTCACCAGCATCCGCAACGAACTCCCGCGGCTCGTCGAGGAGTTC---...GGTGCCAGCCGGCTGGTGTTGGATTCGGTCTCCCTGCTGGAGATGATG...TACGACGACCAGTCCACGCGCCGCACCGAGATCTACGAC---TTCACCACGGCGCTG...AAGGAGGCGGGCGTCACCACGATGCTC
TRN 11011111101111111
NAM O29896_ARCFU/54-151
ASQ --ISFDEDEESII.---GDAK.SVGMDLTAFGDKVHIVRLEAS---------------EVKKSLEKLESDLPEIVRSL-.GVSRMLVDSISVLE--.TLFDDAGRYSMLAAFRKML.KENGITAII
DSQ ------ATTAGCTTTGACGAGGATGAGGAGAGCATAATT...---------GGGGATGCTAAG...AGCGTGGGAATGGACTTGACGGCCTTTGGAGACAAAGTCCACATAGTCAGGCTGGAGGCGTCG---------------------------------------------GAGGTTAAAAAAAGCCTCGAAAAGCTGGAGAGCGATTTACCTGAGATCGTCAGAAGTTTA---...GGAGTTAGTAGAATGCTGGTTGATTCCATAAGCGTTCTCGAG------...ACGCTTTTCGATGATGCAGGCAGATACAGCATGCTCGCAGCTTTCAGAAAAATGCTC...AAGGAAAACGGCATTACCGCAATAATT
TRN 10010101100011010
NAM Q8ZYK9_PYRAE/62-173
ASQ IYISVDETYEQFV.---EGAR.RFGWDIEDLRARGLIEVLVPEMDIV--ERIREK---DPTAIAKSLVVSIREYVAAL-.NAQRLVIDPIAPLVSL.DKDVQVLREYI-RVLVMSIeREIGTTNII
DSQ ATATACATATCCGTCGACGAGACTTATGAACAATTTGTA...---------GAGGGGGCAAGG...CGATTTGGCTGGGATATTGAGGATTTGCGGGCAAGAGGGCTCATTGAAGTGTTAGTCCCCGAAATGGACATCGTT------GAAAGGATTAGAGAGAAG---------GACCCAACTGCTATAGCTAAATCTCTAGTCGTTTCAATCCGCGAATATGTAGCGGCGCTT---...AACGCCCAAAGGCTAGTCATAGATCCCATTGCGCCGTTAGTATCTCTA...GATAAAGATGTGCAGGTTTTAAGGGAGTACATC---AGAGTATTAGTAATGAGCATAgagAGGGAGATAGGCACAACTAATATAATA
TRN 10010101110011000
NAM Q8ZT96_PYRAE/73-186
ASQ LYITIDEPSEDVK.---RGVReSLGWDLDALESQNKLVFLDLRTHFRT-YAKEEK----VTADPREIAKIIMEYVKKF-.GIKRLVIDPIAPLIITsHTDVLWVREYMRE-LVFQLrKMKDITTLM
DSQ CTTTATATTACAATTGACGAGCCCTCAGAAGACGTAAAA...---------AGAGGGGTGAGGgagTCCCTGGGGTGGGATCTAGACGCACTTGAAAGCCAAAACAAGCTAGTCTTTCTAGACCTCAGAACCCACTTTAGAACG---TATGCAAAAGAGGAAAAA------------GTCACGGCGGATCCCAGAGAGATAGCGAAAATAATAATGGAATACGTCAAAAAATTC---...GGCATAAAAAGGCTAGTAATAGACCCAATCGCCCCCCTTATAATTACGtcgCATACAGACGTGTTGTGGGTAAGGGAGTACATGAGGGAG---TTGGTATTTCAGCTGaggAAAATGAAAGACATTACCACTTTAATG
TRN 10010101100011000
NAM Q8RB40_THETN/91-194
ASQ LFVTVEVPAVFTVqGLKQRCK.GLGIEWGKI--ENSIYLLDLSHQ------------TELKSSVDELTTKLGDIIREK-.NIKACVIDSITGLY--.EGQEMVARKLVRR-LYEVM.KDNYQTAIF
DSQ CTTTTTGTTACAGTAGAAGTCCCGGCGGTTTTTACTGTGcaaGGTTTGAAACAGCGCTGTAAG...GGCTTGGGAATTGAATGGGGAAAAATT------GAAAATTCGATTTACCTCCTTGACCTTTCACATCAA------------------------------------ACTGAGCTTAAAAGCAGTGTAGATGAGCTTACCACCAAGCTTGGGGATATAATAAGAGAAAAA---...AATATAAAAGCTTGCGTGATAGACTCCATCACCGGGCTTTAT------...GAAGGGCAGGAAATGGTTGCGAGAAAATTGGTGAGAAGG---CTTTATGAGGTAATG...AAAGATAATTATCAGACAGCTATATTT
TRN 10010101110011001
NAM O66582_AQUAE/102-205
ASQ AFITVESPAPFVTmGLRERAT.AMGVDFDKI--KDKIILIDAASH------------ATLRENIPNLLATLAHVIKTY-.KVKHTIIDSVTGLY--.EAKEMLARTIVRQ-LFNFM.KKWYQTALF
DSQ GCCTTTATAACCGTTGAAAGCCCTGCACCCTTCGTTACCatgGGACTAAGAGAAAGGGCAACC...GCAATGGGCGTAGACTTTGACAAGATA------AAGGATAAGATAATACTCATAGACGCCGCAAGTCAC------------------------------------GCAACGCTCAGGGAAAACATCCCGAACCTGCTCGCCACTCTAGCACACGTAATAAAAACTTAC---...AAGGTGAAGCACACCATAATAGACTCTGTAACAGGGTTGTAC------...GAAGCCAAGGAAATGCTCGCAAGGACTATAGTGAGACAA---CTCTTTAACTTCATG...AAGAAGTGGTATCAGACCGCTCTCTTT
TRN 10010101100011011
NAM O29463_ARCFU/83-186
ASQ LYVTVESPANFLYtAMKERSE.AMGVDFTKV--ESNVVVIDASESD------------ELRENPKALMETMAYAIKEK-.KVTNTIIDSITGLY--.EHKEMMARQIVRQ-FFNFM.KKYRQTGIF
DSQ CTTTACGTGACAGTTGAGAGCCCAGCCAATTTCCTCTACacgGCGATGAAGGAGAGAAGCGAG...GCCATGGGTGTGGACTTCACCAAGGTT------GAGAGCAACGTCGTTGTCATCGATGCGAGCGAGAGCGAT------------------------------------GAGCTGAGAGAGAATCCGAAAGCGCTCATGGAGACCATGGCTTACGCGATTAAGGAGAAG---...AAGGTTACAAACACGATAATCGACAGCATCACGGGACTTTAC------...GAGCACAAGGAGATGATGGCGAGGCAGATAGTGAGGCAG---TTCTTCAACTTCATG...AAGAAGTATCGCCAGACGGGAATCTTC
TRN 10010101100011011
NAM Q8TN49_METAC/54-165
ASQ LMIATEETPEDIL.---YQAQ.MLGHDLKPYYESGQLTIENIFESRSES-IGQTRYG-FKPESLDIELPNLMEFIRE--.GTECLVIDNLGTFAL-.RVSKKKLRDQ-FDGL-AYLvRKKGCTTLL
DSQ CTGATGATCGCAACCGAAGAAACTCCTGAAGATATCCTC...---------TACCAGGCGCAA...ATGCTGGGGCATGACCTTAAACCGTACTATGAAAGCGGGCAGCTCACCATAGAAAACATATTCGAGAGCCGTTCGGAAAGT---ATAGGACAGACAAGGTATGGG---TTTAAACCCGAAAGCCTGGACATTGAACTTCCTAACCTTATGGAATTCATACGTGAA------...GGAACAGAATGCCTTGTAATAGATAACCTGGGCACTTTTGCCCTG---...AGAGTTTCCAAGAAAAAGCTAAGAGACCAG---TTTGACGGACTG---GCCTATCTCgtgAGAAAGAAAGGCTGTACTACTCTCTTA
TRN 10010101100011010
NAM O27542_METTH/55-165
ASQ VYITAEEDANDLH.---IQAN.SFGWNTQELEEKGLLNFIELTGI----RARITE--AELSMDMDPMKGNFTKIIHDIPpEAEVVVIDSLGGYTA-.KLTAYEFRNQFDL-LVYEL.KQRGITSVI
DSQ GTCTACATAACAGCAGAGGAGGACGCCAATGACCTCCAC...---------ATACAGGCAAAC...TCCTTCGGCTGGAACACCCAGGAGCTGGAGGAGAAGGGACTCCTCAACTTCATAGAACTTACAGGTATA------------AGGGCGAGGATAACCGAG------GCAGAGCTAAGCATGGACATGGACCCCATGAAGGGCAACTTCACCAAGATAATACATGACATACCCcccGAGGCCGAGGTGGTTGTCATAGACAGTCTGGGTGGCTACACAGCC---...AAACTCACAGCCTATGAATTCAGGAACCAGTTTGATCTC---CTCGTATATGAGCTC...AAACAGCGGGGTATAACATCCGTCATA
TRN 10010101100011011
NAM O26539_METTH/57-167
ASQ IYITTEEDETDLR.---IQCA.SLGWDITDLLESGKLSIIGLSAM----RARLTE--AEISIGIESVKGNLRKILAEIPdDTEVLIIDSIGSHTE-.KLTTDEFRDQ-FDLLIYEL.KKRDITAMI
DSQ ATATACATAACGACAGAGGAGGATGAAACTGACCTCAGG...---------ATCCAGTGCGCA...TCCCTTGGGTGGGACATCACTGATCTCCTTGAATCTGGTAAGCTGAGTATTATCGGCTTATCCGCAATG------------AGGGCCCGGCTTACAGAG------GCGGAAATATCTATTGGGATAGAATCCGTCAAGGGAAACCTGAGGAAGATACTCGCCGAGATTCCAgatGACACCGAGGTCCTCATAATCGACAGTATAGGCAGCCACACAGAG---...AAGCTCACAACGGATGAGTTCAGGGATCAG---TTCGACCTCCTGATCTATGAACTC...AAAAAGAGGGACATCACTGCGATGATA
TRN 10010101100011010
//