EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00145 - DNA_methylase)
FAM PF00145
PID DNA_methylase
DES C-5 cytosine-specific DNA methylase
IPR IPR001525
ANO 31
ALN 546
AID 0.290431
APH ((((((MTG1_HAEGA/5-352:1.64746,MTD2_HERAU/3-339:1.29147):0.05245,(MTD1_DESDN/1-368:0.88326,(MTD1_HERAU/1-292:0.37198,MTH5_HAEIN/1-294:0.31180):0.65093):0.12168):0.11721,(MTHT_METTF/3-323:0.41963,((MTP2_NEIGO/1-326:0.31329,MTH3_HAEAE/1-322:0.17541):0.03620,MTF1_FUSNU/1-325:0.16329):0.17364):0.38000):0.20667,(((MTA1_ARTLU/8-486:1.24999,MTB1_BACBR/3-342:1.06131):0.10075,(MTC1_CHVI3/3-342:1.70406,((MTS3_STAAU/4-397:1.35524,(MTBS_BPSPR/4-431:0.70570,(MTSB_LACLC/58-358:0.43079,MTSI_SPISQ/67-386:1.09265):0.58884):0.12905):0.08376,(MTB6_BACSF/2-312:0.61262,(((MTNX_NEILA/2-303:0.25663,(MTS2_SHISO/72-375:0.18472,MTSA_LACLC/79-382:0.12975):0.08813):0.18433,(MTH2_HAEPA/32-351:0.52444,(MTBA_BACAR/3-412:0.27038,MTC1_HERAU/2-412:0.17324):0.51440):0.09598):0.16646,((MTBF_BACSU/101-397:0.30164,MTM1_MORSP/105-399:0.38012):0.25195,MTH1_HAEHA/12-320:0.62726):0.03960):0.18443):0.13139):0.18664):0.18334):0.08793,(MTM4_NEIGO/3-306:0.86499,MTS9_STAAU/99-424:0.69685):0.13387):0.13786):0.94889,MTC2_HERAU/4-426:0.08653):0.05238,MTB1_HERAU/4-426:0.01450,MTE1_HERAU/4-426:0.03435);
ATP ((((((MTG1_HAEGA/5-352,MTD2_HERAU/3-339),(MTD1_DESDN/1-368,(MTD1_HERAU/1-292,MTH5_HAEIN/1-294))),(MTHT_METTF/3-323,((MTP2_NEIGO/1-326,MTH3_HAEAE/1-322),MTF1_FUSNU/1-325))),(((MTA1_ARTLU/8-486,MTB1_BACBR/3-342),(MTC1_CHVI3/3-342,((MTS3_STAAU/4-397,(MTBS_BPSPR/4-431,(MTSB_LACLC/58-358,MTSI_SPISQ/67-386))),(MTB6_BACSF/2-312,(((MTNX_NEILA/2-303,(MTS2_SHISO/72-375,MTSA_LACLC/79-382)),(MTH2_HAEPA/32-351,(MTBA_BACAR/3-412,MTC1_HERAU/2-412))),((MTBF_BACSU/101-397,MTM1_MORSP/105-399),MTH1_HAEHA/12-320)))))),(MTM4_NEIGO/3-306,MTS9_STAAU/99-424))),MTC2_HERAU/4-426),MTB1_HERAU/4-426,MTE1_HERAU/4-426);
ATL 24.2699
DNO 27
DLN 1638
DID 0.431837
DPH (MTH2_HAEPA/32-351:0.37534,(((MTA1_ARTLU/8-486:1.02381,MTNX_NEILA/2-303:0.06618):0.31855,(MTS2_SHISO/72-375:0.23711,MTSA_LACLC/79-382:0.16714):0.03050):0.13299,(MTBA_BACAR/3-412:0.26540,MTC1_HERAU/2-412:0.27141):0.26216):0.02337,(((MTC1_CHVI3/3-342:0.92623,MTH1_HAEHA/12-320:0.32918):0.15511,((((((MTD2_HERAU/3-339:0.70953,MTD1_DESDN/1-368:0.49301):0.12400,(MTD1_HERAU/1-292:0.32017,MTH5_HAEIN/1-294:0.31837):0.35320):0.05810,((MTHT_METTF/3-323:0.47302,(MTF1_FUSNU/1-325:0.15339,MTH3_HAEAE/1-322:0.18919):0.05311):0.21321,(MTC2_HERAU/4-426:0.14134,(MTB1_HERAU/4-426:0.02362,MTE1_HERAU/4-426:0.04161):0.05240):0.53926):0.08289):0.06488,MTS3_STAAU/4-397:0.70215):0.06833,MTS9_STAAU/99-424:0.54739):0.13011,((MTBS_BPSPR/4-431:0.46203,(MTSB_LACLC/58-358:0.33540,MTSI_SPISQ/67-386:0.64785):0.30272):0.10119,MTB6_BACSF/2-312:0.39230):0.05053):0.08167):0.04023,(MTBF_BACSU/101-397:0.26023,MTM1_MORSP/105-399:0.31018):0.13583):0.08647);
DTP (MTH2_HAEPA/32-351,(((MTA1_ARTLU/8-486,MTNX_NEILA/2-303),(MTS2_SHISO/72-375,MTSA_LACLC/79-382)),(MTBA_BACAR/3-412,MTC1_HERAU/2-412)),(((MTC1_CHVI3/3-342,MTH1_HAEHA/12-320),((((((MTD2_HERAU/3-339,MTD1_DESDN/1-368),(MTD1_HERAU/1-292,MTH5_HAEIN/1-294)),((MTHT_METTF/3-323,(MTF1_FUSNU/1-325,MTH3_HAEAE/1-322)),(MTC2_HERAU/4-426,(MTB1_HERAU/4-426,MTE1_HERAU/4-426)))),MTS3_STAAU/4-397),MTS9_STAAU/99-424),((MTBS_BPSPR/4-431,(MTSB_LACLC/58-358,MTSI_SPISQ/67-386)),MTB6_BACSF/2-312))),(MTBF_BACSU/101-397,MTM1_MORSP/105-399)));
DTL 13.5767
RID 0.299603
RPH (((((MTC1_CHVI3/3-342:1.70159,(MTS3_STAAU/4-397:1.30966,((MTH1_HAEHA/12-320:0.57209,((MTBF_BACSU/101-397:0.29402,MTM1_MORSP/105-399:0.38714):0.26171,((MTNX_NEILA/2-303:0.25493,(MTS2_SHISO/72-375:0.18711,MTSA_LACLC/79-382:0.12739):0.09098):0.17795,(MTH2_HAEPA/32-351:0.52033,(MTBA_BACAR/3-412:0.27070,MTC1_HERAU/2-412:0.17444):0.52160):0.09901):0.15929):0.10642):0.15651,(MTB6_BACSF/2-312:0.57537,(MTBS_BPSPR/4-431:0.73440,(MTSB_LACLC/58-358:0.42978,MTSI_SPISQ/67-386:1.09290):0.58330):0.16184):0.12337):0.12807):0.12220):0.15376,((MTA1_ARTLU/8-486:1.26563,MTS9_STAAU/99-424:0.69021):0.18681,MTD2_HERAU/3-339:1.39383):0.08051):0.21177,((MTD1_DESDN/1-368:0.87322,(MTD1_HERAU/1-292:0.36860,MTH5_HAEIN/1-294:0.31705):0.64187):0.18086,(MTHT_METTF/3-323:0.42943,(MTF1_FUSNU/1-325:0.16810,MTH3_HAEAE/1-322:0.18459):0.17011):0.36105):0.21233):0.89134,MTC2_HERAU/4-426:0.08713):0.05202,MTB1_HERAU/4-426:0.01461,MTE1_HERAU/4-426:0.03432);
RTP (((((MTC1_CHVI3/3-342,(MTS3_STAAU/4-397,((MTH1_HAEHA/12-320,((MTBF_BACSU/101-397,MTM1_MORSP/105-399),((MTNX_NEILA/2-303,(MTS2_SHISO/72-375,MTSA_LACLC/79-382)),(MTH2_HAEPA/32-351,(MTBA_BACAR/3-412,MTC1_HERAU/2-412))))),(MTB6_BACSF/2-312,(MTBS_BPSPR/4-431,(MTSB_LACLC/58-358,MTSI_SPISQ/67-386)))))),((MTA1_ARTLU/8-486,MTS9_STAAU/99-424),MTD2_HERAU/3-339)),((MTD1_DESDN/1-368,(MTD1_HERAU/1-292,MTH5_HAEIN/1-294)),(MTHT_METTF/3-323,(MTF1_FUSNU/1-325,MTH3_HAEAE/1-322)))),MTC2_HERAU/4-426),MTB1_HERAU/4-426,MTE1_HERAU/4-426);
RTL 20.2762
LNK MTA1_ARTLU/8-486:P31974:Z11841
LNK MTB1_BACBR/3-342:P34905:
LNK MTB1_HERAU/4-426:P25262:X55137
LNK MTB6_BACSF/2-312:P43420:X81638
LNK MTBA_BACAR/3-412:P19888:D00704
LNK MTBF_BACSU/101-397:P17044:X51515
LNK MTBS_BPSPR/4-431:P00476:K02124
LNK MTC1_CHVI3/3-342:P36216:M27265
LNK MTC1_HERAU/2-412:P25263:X55138
LNK MTC2_HERAU/4-426:P25264:X55139
LNK MTD1_DESDN/1-368:P05302:Y00449
LNK MTD1_HERAU/1-292:P24600:X55140
LNK MTD2_HERAU/3-339:P25265:X55141
LNK MTE1_HERAU/4-426:P25266:X55142
LNK MTF1_FUSNU/1-325:P34906:AF051374
LNK MTG1_HAEGA/5-352:P25282:
LNK MTH1_HAEHA/12-320:P05102:J02677
LNK MTH2_HAEPA/32-351:P15446:X51322
LNK MTH3_HAEAE/1-322:P20589:M24625
LNK MTH5_HAEIN/1-294:P45000:U32784
LNK MTHT_METTF/3-323:P29567:M97222
LNK MTM1_MORSP/105-399:P11408:X14191
LNK MTM4_NEIGO/3-306:P31033:
LNK MTNX_NEILA/2-303:P24581:X54485
LNK MTP2_NEIGO/1-326:P08455:
LNK MTS2_SHISO/72-375:P34879:M86545
LNK MTS3_STAAU/4-397:P16668:M32470
LNK MTS9_STAAU/99-424:P23737:X53096
LNK MTSA_LACLC/79-382:P34877:M87289
LNK MTSB_LACLC/58-358:P34878:L12227
LNK MTSI_SPISQ/67-386:P15840:X17195
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxx.....xxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....xxxxxxxxxxxxxxxxxx....xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx....xxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.......xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........x.xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..........xxxxxxxxxxxxxxxxx.x..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xxxxxxx...................xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............................xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx....xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...........................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxx.....................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...........................xxx...xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..............................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.........................................................xxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.............................................................................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM MTSI_SPISQ/67-386
ASQ VSREEMIDYLENKTLSWNSKN.........PVSNGYWKRKKDDE.....LKIIYNAIKLSe..KEGNIFDIRDLYKR----TLKn....IDLLTYSFPCQDLSQQGI....QKGMKRGSGTRSGLLWEIERALDSTEkndlPKYLLMENVGALLHKKNE.-.EELNQWKQKLESLG.-YQNS.......IEVLNAADFG.SSQARRRVFMISTLNEF-----.........-.--.-----VELPKGDKKPKS------..........--IKKVLNKIVSE----.-..-KDILNNLLKYNLTEFKKTKSNINKASLIGYS----.-----KFNSE---.--.-------...................---.---GYVYDPEFTGPTLTASG----------------.------.--.---------ANSRIKIKDGS----...............................-----NIRKMNSDETF.LYIGFDSQDgkrvNEIEFLTEN-.-----QKIFVCGNSISVEVLEAIIDKIGG
DSQ GTTTCTAGAGAAGAAATGATTGACTATTTGGAAAATAAAACACTATCTTGAAACTCAAAAAAT...........................CCAGTATCTAATGGTTATTGGAAGAGAAAAAAAGATGATGAA...............CTTAAAATTATATATAATGCAATTAAGTTATCTgaa......AAAGAGGGTAATATTTTTGATATTAGAGACCTTTACAAAAGA------------ACTTTGAAAaat............ATAGATTTATTAACATATTCATTTCCTTGTCAAGACTTATCTCAACAGGGTATT............CAAAAGGGTATGAAAAGAGGTTCTGGTACTAGATCAGGTCTCTTATGAGAAATTGAAAGAGCTTTGGATTCAACTGAAaaaaatgacttaCCAAAATACTTGTTAATGGAAAATGTAGGAGCTCTTCTTCACAAGAAGAATGAA...---...GAAGAACTAAATCAATGAAAGCAAAAATTAGAAAGTCTTGGC...---TATCAAAACTCA.....................ATTGAAGTTTTGAATGCCGCTGACTTCGGT...TCCTCACAAGCAAGAAGAAGAGTTTTTATGATATCTACTTTAAATGAATTT---------------...........................---...------...---------------GTTGAACTACCAAAGGGAGATAAAAAACCTAAAAGT------------------..............................------ATCAAAAAAGTTTTAAATAAAATAGTTTCTGAA------------...---......---AAAGATATTTTAAATAATTTATTGAAATATAATTTAACTGAATTTAAAAAAACAAAATCAAATATAAATAAAGCTTCACTGATTGGTTACAGT------------...---------------AAATTTAATTCAGAA---------...------...---------------------.........................................................---------...---------GGTTATGTTTATGATCCTGAATTTACAGGACCAACCTTAACTGCAAGCGGT------------------------------------------------...------------------...------...---------------------------GCAAATTCAAGAATAAAAATCAAAGATGGATCT------------.............................................................................................---------------AATATTAGAAAAATGAATTCAGACGAAACTTTC...TTATATATTGGGTTTGATTCACAAGATggaaaaagagtaAATGAAATTGAATTTTTAACTGAAAAT---...---------------CAAAAAATATTTGTTTGTGGAAATTCAATATCAGTAGAAGTTTTGGAAGCGATTATAGATAAAATTGGAGGT
TRN 00010000000000000
NAM MTSB_LACLC/58-358
ASQ LTDDEMRDYLKNINIPLDYKT.........--FENRADKLGGQK.....LKDMYIANKL-...-NKNFGDIRSIDPK----KLPd....FDFFTYSFPCQDISVAGY....QNGLVADSGTRSSLLWECCKIIEHKK....PKYLMMENVKNLVGKNHK.-.VNFNKFLLYLESLG.-YTNY.......WDILNARDFG.IPQNRERVFCISILN-------.........-.--.------PNEDFTFPQKQ------..........-NLTLSMNDLLEEN---.-..--VSEKFYLKNNQVSDEPILQ--------DYI----.-----YCLDS---.--.-------...................---.---NYWKGTFLKDFLSKKRRQ---------------.------.--.---------LVSGKVRPDGK----...............................----YPARRLTPRETW.RFMGVEDTN....FDKASILVSN.----TSLYKQSGNSIVVPVLESLFKELFK
DSQ CTAACAGATGATGAAATGCGTGACTATCTCAAGAACATCAATATTCCTTTAGATTATAAAACT...........................------TTTGAAAATCGAGCAGATAAGCTTGGAGGTCAAAAG...............TTAAAAGATATGTATATCGCAAATAAACTC---.........---AATAAAAATTTTGGTGACATCCGCTCTATTGACCCAAAA------------AAATTACCTgat............TTTGACTTTTTCACCTATTCATTTCCATGCCAAGATATTTCGGTTGCTGGATAT............CAAAATGGATTAGTAGCAGATTCTGGAACGAGGTCTTCTCTATTATGGGAATGCTGCAAAATTATTGAGCATAAAAAA............CCTAAATATTTAATGATGGAAAATGTTAAAAATTTAGTAGGTAAAAATCATAAA...---...GTTAACTTCAATAAATTTTTATTATACTTAGAATCTCTAGGA...---TATACTAACTAT.....................TGGGATATTCTCAATGCTAGGGACTTTGGT...ATCCCTCAAAATAGAGAACGAGTTTTTTGTATCAGTATTTTAAAT---------------------...........................---...------...------------------CCTAATGAAGATTTTACTTTTCCCCAAAAGCAA------------------..............................---AATTTAACCTTATCTATGAATGATTTATTAGAAGAAAAT---------...---......------GTTTCCGAAAAATTTTATCTCAAAAATAACCAAGTTAGCGACGAACCCATTCTTCAA------------------------GATTATATA------------...---------------TATTGTTTAGATTCA---------...------...---------------------.........................................................---------...---------AATTATTGGAAGGGAACTTTTTTAAAAGATTTTTTATCTAAAAAACGACGACAA---------------------------------------------...------------------...------...---------------------------TTAGTATCTGGAAAAGTTCGCCCTGATGGAAAA------------.............................................................................................------------TATCCTGCTAGAAGACTTACTCCACGTGAAACATGG...CGCTTCATGGGAGTAGAGGACACTAAT............TTTGACAAAGCTAGTATTCTCGTAAGCAAT...------------ACAAGCCTATATAAACAGTCTGGAAATAGCATTGTTGTTCCTGTATTGGAATCGCTATTTAAGGAACTATTCAAA
TRN 10010101110011000
NAM MTSA_LACLC/79-382
ASQ YKMIDLFAGIGGTRLGFHQT-.........EKVKSVFSSEIDKF.....AIKTYKANFG-...-DEPHGDITKIDEK----DIP..d..HDILVGGFPCQAFSQAGK....KLGFDDTRG---TLFFEIARIIKEKR....PKAFLLENVKNLKTHDKG.-.RTFKTILNTLEELD.-YEVH.......TALFKARDFG.LPQNRERIYIVGFDRKS-----.........-.--.----ISNYSDFQMPTP-------..........LQEKTRVGNILES----.-..-VVDDKYTISDKLWDGHQRRKTENKKNGKGFG----.-----YTLFN---.--.-------...................---.---QDSEYTNTLSARYYKDG----------------.------.--.-----------SEILIEQKN----...............................----KNPRKITPREAA.RLQGFPEN-....FIIPVSDT--.-----QAYKEFGNSVAVPTIHAIAEKMLE
DSQ TATAAAATGATTGACCTATTTGCAGGTATTGGAGGGACACGCTTAGGTTTTCATCAAACA---...........................GAAAAAGTAAAGTCTGTATTTTCATCTGAAATAGATAAATTT...............GCTATTAAAACTTATAAAGCGAATTTTGGA---.........---GACGAACCTCATGGGGATATAACAAAAATTGATGAGAAA------------GATATCCCA......gac......CATGATATTCTTGTCGGTGGATTTCCTTGTCAAGCATTTAGTCAAGCAGGAAAA............AAATTAGGATTTGATGATACACGTGGA---------ACTTTATTTTTTGAAATAGCAAGAATTATAAAAGAAAAACGC............CCTAAAGCATTTCTACTCGAAAATGTAAAAAATTTAAAAACCCATGATAAAGGA...---...AGAACTTTTAAAACAATATTAAATACTTTGGAAGAACTTGAT...---TATGAAGTTCAC.....................ACAGCGCTATTCAAAGCAAGAGATTTTGGT...CTTCCACAAAATAGAGAAAGGATTTATATTGTAGGTTTTGACAGAAAATCA---------------...........................---...------...------------ATTAGCAACTATTCTGATTTTCAAATGCCTACACCT---------------------..............................TTACAAGAAAAAACTCGTGTTGGAAATATTTTAGAATCC------------...---......---GTTGTTGATGATAAATATACAATATCAGATAAACTTTGGGATGGGCATCAAAGAAGAAAAACTGAAAATAAAAAAAATGGCAAAGGTTTTGGA------------...---------------TATACCCTCTTTAAT---------...------...---------------------.........................................................---------...---------CAAGATAGTGAGTATACAAACACTTTATCAGCTCGTTATTATAAAGATGGT------------------------------------------------...------------------...------...---------------------------------AGTGAAATACTAATTGAACAGAAAAAT------------.............................................................................................------------AAAAATCCTCGAAAAATTACTCCTAGGGAAGCTGCT...CGATTACAAGGTTTTCCAGAAAAT---............TTTATTATACCTGTTAGCGATACC------...---------------CAAGCTTATAAAGAATTTGGAAACTCTGTTGCAGTTCCCACCATTCATGCTATTGCAGAGAAGATGTTGGAA
TRN 10010101110011000
NAM MTS2_SHISO/72-375
ASQ YRMIDLFAGIGGTRLGFHQT-.........NAVNVVFSSEWDKF.....AQKTYHANYG-...-DFPDGDITKIDEK----DIP..d..HEILVGGFPCVAFSQAGL....KKGFNDTRG---TLFFDIARIIKEKK....PHAFLLENVKNLLGHDKG.-.RTFSIIKNTLEELN.-YTVY.......YNIFAAKDFG.VPQNRERIYIVGFNKEK-----.........-.--.----VRNHEHFTFPTP-------..........LKTKTRVGDILEK----.-..-SVDNKYTLSDALWNGHQRRKLVNAAAGKGFG----.-----YGLFN---.--.-------...................---.---ENSPYTNTISARYYKDG----------------.------.--.-----------SEILIEQKG----...............................----SNPRKITPREAS.RLQGFPSD-....FIIPVSDT--.-----QAYKQFGNSVAVPVINAIAEKIIS
DSQ TATCGCATGATCGATTTATTTGCTGGAATCGGTGGAACCAGACTTGGATTTCATCAAACT---...........................AACGCTGTAAATGTTGTTTTTTCCAGCGAATGGGATAAGTTT...............GCTCAAAAGACATATCATGCAAATTATGGT---.........---GATTTCCCTGATGGGGACATAACAAAAATCGATGAAAAA------------GATATTCCT......gat......CATGAAATTCTTGTCGGTGGGTTTCCTTGTGTAGCATTCTCTCAAGCAGGCCTC............AAAAAAGGATTTAATGATACAAGAGGA---------ACTTTGTTTTTTGATATAGCAAGGATAATAAAGGAAAAAAAA............CCTCATGCTTTTTTACTTGAAAATGTAAAAAACTTGCTAGGACATGATAAAGGT...---...AGAACTTTTTCAATAATAAAAAACACACTTGAAGAATTGAAT...---TACACTGTGTAT.....................TACAATATCTTCGCTGCAAAAGACTTTGGT...GTTCCACAAAATAGAGAGCGCATATACATTGTAGGCTTTAATAAAGAAAAA---------------...........................---...------...------------GTAAGAAATCATGAACATTTTACTTTTCCAACCCCA---------------------..............................TTAAAAACAAAAACAAGAGTTGGAGATATTCTTGAAAAG------------...---......---AGCGTAGACAATAAATATACGCTATCAGATGCGCTCTGGAATGGACACCAACGCAGGAAACTTGTAAATGCAGCAGCCGGTAAAGGCTTTGGG------------...---------------TATGGTTTATTTAAT---------...------...---------------------.........................................................---------...---------GAAAATAGCCCATATACTAATACCATAAGTGCGAGGTACTATAAAGATGGT------------------------------------------------...------------------...------...---------------------------------AGCGAAATATTAATAGAGCAAAAAGGA------------.............................................................................................------------AGTAACCCAAGAAAAATAACTCCGCGGGAAGCGTCA...AGACTTCAAGGGTTTCCTAGTGAT---............TTTATTATCCCTGTATCGGATACA------...---------------CAGGCTTATAAGCAATTTGGGAATTCAGTCGCAGTCCCTGTTATCAATGCAATAGCAGAAAAAATCATATCG
TRN 10010101110011000
NAM MTNX_NEILA/2-303
ASQ FKIIDLFAGIGGIRLGFEQAF.........DDVRCVFSSEIDKY.....AVQTYQANHGG...-ETVCGDITQTDVA----DIP..d..HDILSAGFPCQPFSQAGL....KKGFADTRG---TLFFDIERILLAKK....PQAFLLENVKQLKGHDKG.-.RTLQVILAHLQQAG.-YKVY.......TEVLKARDFG.IPQNRERIYLVGF---------.........-.--.----LNHDVDFRFPQP-------..........IGQATAVGDILEA----.-..-YPDEKYTISDKLWQGYQRRKAENRAAGKGFG----.-----YGLFN---.--.-------...................---.---AESAYTNTISARYYKDG----------------.------.--.-----------SEILIEQPG----...............................----KNPRKITPPEAA.RLQGFPDS-....FQIPVSDA--.-----QAYRQFGNSVCVPVIRAIAEQMKA
DSQ TTTAAAATTATCGACTTGTTTGCGGGCATCGGCGGCATACGCTTAGGCTTCGAGCAGGCTTTT...........................GATGATGTGCGGTGCGTATTTTCGTCGGAAATAGACAAATAC...............GCCGTTCAAACTTATCAAGCCAACCACGGCGGC.........---GAAACCGTCTGTGGCGACATCACGCAGACAGATGTTGCC------------GATATTCCC......gac......CACGACATTTTATCGGCAGGCTTCCCCTGCCAGCCCTTTTCCCAAGCTGGTCTG............AAGAAAGGTTTTGCCGATACGCGCGGT---------ACGCTGTTTTTCGACATCGAGCGCATCCTGCTGGCCAAAAAA............CCTCAGGCGTTTTTACTGGAAAACGTCAAACAGTTGAAAGGACACGACAAGGGA...---...AGAACCCTGCAAGTGATTTTGGCACACCTTCAACAGGCCGGT...---TATAAAGTTTAT.....................ACGGAAGTATTGAAAGCGCGCGATTTCGGC...ATACCGCAAAACCGGGAACGGATTTATTTGGTCGGATTC---------------------------...........................---...------...------------CTCAACCACGATGTGGATTTCCGTTTTCCCCAACCT---------------------..............................ATCGGGCAGGCAACAGCGGTCGGTGATATTTTGGAAGCA------------...---......---TATCCGGACGAAAAATACACCATTTCAGACAAACTTTGGCAGGGATACCAACGCAGGAAGGCTGAAAATCGTGCGGCAGGGAAAGGTTTCGGT------------...---------------TACGGTCTGTTTAAT---------...------...---------------------.........................................................---------...---------GCCGAATCAGCTTATACCAATACTATTTCCGCACGTTATTACAAAGACGGC------------------------------------------------...------------------...------...---------------------------------AGTGAAATCCTGATCGAACAGCCGGGC------------.............................................................................................------------AAAAACCCGCGCAAAATCACGCCTCCGGAAGCCGCC...CGTTTACAGGGTTTTCCCGACAGT---............TTCCAAATTCCGGTGTCGGACGCG------...---------------CAGGCTTACCGCCAATTCGGCAATTCCGTATGTGTTCCCGTTATTCGTGCAATTGCCGAACAGATGAAGGCG
TRN 10010101100011000
NAM MTH2_HAEPA/32-351
ASQ FTFIDLFAGIGGFRIAMQNL-.........-GGKCIFSSEWDEQ.....AQKTYEANFG-...-DLPYGDITLEETK----AFIpek..FDILCAGFPCQAFSIAGK....RGGFEDTRG---TLFFDVAEIIRRHQ....PKAFFLENVKGLKNHDKG.-.RTLKTILNVLREDLgYFVPE.......PAIVNAKNFG.VPQNRERIYIVGFHKS------.........-.--.-----TGVNSFSYPEP-------..........LDKIVTFADIREEK---.-..-TVPTKYYLSTQYIDTLRKHKERHESKGNGFG----.-----YEIIP---.--.-------...................---.---DDGIANAIVVGGMGRERNLVIDH----------.------.--.---RITDFTPTTNIKGEVNR----...............................----EGIRKMTPREWA.RLQGFPDS-....YVIPVSDA--.-----SAYKQFGNSVAVPAIQATGKKILE
DSQ TTTACTTTTATTGATTTATTTGCAGGTATTGGTGGATTCCGCATTGCCATGCAAAATTTA---...........................---GGAGGTAAATGCATTTTCTCTAGTGAATGGGATGAGCAA...............GCTCAGAAAACTTATGAGGCTAATTTTGGT---.........---GATTTGCCTTATGGAGATATTACCTTAGAGGAAACAAAG------------GCTTTTATTcctgaaaaa......TTTGATATTTTATGTGCTGGTTTTCCTTGTCAGGCATTTTCTATTGCAGGAAAA............CGTGGAGGATTTGAAGATACTAGAGGG---------ACTTTGTTTTTTGATGTTGCAGAAATTATACGTCGTCATCAG............CCTAAAGCATTTTTTTTAGAGAATGTAAAAGGATTAAAAAACCATGATAAAGGT...---...AGGACATTAAAAACTATATTGAATGTACTAAGAGAAGATTTAggtTATTTTGTTCCTGAA.....................CCAGCAATTGTTAATGCTAAGAATTTTGGT...GTGCCACAAAATAGAGAAAGAATTTATATTGTAGGCTTTCATAAAAGC------------------...........................---...------...---------------ACTGGTGTTAATAGTTTTAGTTATCCAGAACCT---------------------..............................TTAGATAAAATTGTAACTTTCGCTGATATTCGGGAAGAAAAA---------...---......---ACAGTTCCAACTAAATATTACCTATCAACTCAGTATATTGATACTTTAAGAAAACATAAAGAACGTCATGAGAGTAAAGGTAATGGTTTTGGT------------...---------------TATGAAATTATTCCA---------...------...---------------------.........................................................---------...---------GATGATGGAATAGCCAATGCGATTGTAGTTGGAGGTATGGGACGTGAACGTAATCTTGTAATTGATCAT------------------------------...------------------...------...---------AGAATTACGGATTTTACTCCTACTACGAATATTAAAGGGGAGGTAAATCGT------------.............................................................................................------------GAAGGGATTCGTAAAATGACCCCTCGAGAATGGGCA...AGATTGCAGGGGTTTCCAGATAGT---............TATGTTATTCCGGTTTCTGATGCA------...---------------TCAGCGTATAAACAATTTGGTAATTCAGTAGCAGTGCCGGCTATTCAAGCTACAGGTAAGAAAATTTTAGAA
TRN 10010101110011000
NAM MTC1_HERAU/2-412
ASQ LKFIDLFAGIGGMRLGFEQAMhel.....gIETACVLSSEIDKH.....AQTTYAMNFH-...-EQSQGDITQIQ------DFP..s..FDFLLAGFPCQPFSYAGK....QKGFGDTRG---TLFFEIERILKAYR....PKGFLLENVRGLTTHDKG.-.RTFKTILQKLHELN.-YGV-.......YLILNSSNFQ.VPQNRLRVYIVGLDQSQPELT-.........-.--.---ITSHIGATDSHKFKQLSNQAslfd......TNKIMLVRDILED----.-..-HPLDKYNCSTDFVNKLLAFIGHPIKLN-GKR----.-----LIDYRNGNsIHsWELGIK-...................--GeCTSDEIQFMNALIANRRKKHFGAHQDGKKLTIEQIKtFFEHDD.--.-LDSIMQSLITKGYLQEVNGRFNPvagnmsfevfkfldpdsvsitlvssdahkigVVHQNRIRRITPRECA.RLQGFPDS-....FQFHPKDS--.-----LAYRQFGNSVSVPVVKAVILDLFK
DSQ CTTAAGTTTATCGATTTATTTGCTGGTATTGGCGGAATGCGACTCGGATTCGAGCAAGCAATGcatgaatta...............ggaATAGAGACTGCATGTGTTTTATCCTCGGAAATTGATAAACAT...............GCCCAAACTACCTATGCTATGAATTTTCAT---.........---GAACAATCTCAAGGCGATATAACTCAAATTCAA------------------GATTTCCCA......agc......TTTGATTTTTTATTAGCAGGCTTTCCATGTCAACCATTTTCTTATGCAGGTAAG............CAAAAAGGCTTTGGCGATACACGTGGC---------ACACTCTTTTTTGAGATTGAGCGAATATTAAAAGCTTATCGA............CCCAAAGGGTTTTTGCTAGAGAATGTACGTGGATTAACCACTCATGATAAGGGA...---...CGAACGTTTAAGACAATTTTACAAAAGCTGCATGAATTAAAT...---TATGGCGTC---.....................TATTTGATTTTAAATAGCTCAAATTTTCAA...GTTCCTCAGAATCGGCTACGAGTATACATCGTTGGGCTTGATCAATCACAGCCAGAATTAACC---...........................---...------...---------ATTACTTCTCACATCGGCGCAACTGACTCACATAAATTTAAACAACTATCAAATCAAGCTagcttatttgat..................ACAAACAAGATAATGTTGGTAAGAGATATTTTAGAAGAT------------...---......---CATCCACTGGATAAATATAACTGTTCTACTGATTTTGTTAATAAATTATTAGCATTTATTGGACATCCAATCAAGCTCAAT---GGAAAAAGA------------...---------------CTAATTGATTATCGTAATGGTAATtctATTCATtctTGGGAACTTGGTATTAAA---.........................................................------GGTgaaTGCACGTCAGACGAAATTCAATTTATGAATGCTTTGATTGCGAACCGGAGAAAGAAGCACTTTGGTGCACATCAAGATGGTAAAAAATTAACGATTGAGCAAATAAAAactTTTTTTGAGCATGATGAC...------...---CTTGATTCTATTATGCAATCGCTGATAACCAAAGGCTATTTGCAAGAAGTTAATGGCCGTTTTAATCCAgttgccggaaatatgtcttttgaagtctttaaattcttagatcccgatagtgtctctattactttggttagtagtgatgcccataaaatagggGTCGTTCATCAGAATCGTATTCGTCGTATAACTCCACGCGAATGCGCT...CGGTTACAAGGCTTTCCTGATTCG---............TTTCAATTTCACCCCAAAGATAGT------...---------------CTGGCGTACCGCCAATTTGGCAACTCCGTATCAGTTCCCGTAGTTAAGGCTGTAATTCTTGATCTCTTTAAA
TRN 10010101100011000
NAM MTBA_BACAR/3-412
ASQ IKFVDLFAGIGGIRIGFERAAkrf.....eLETECVLSSEIDKK.....ACETYALNFK-...-EEPQGDIHEIT------SFP..e..FDFLLAGFPCQPFSYAGK....QQGFGDTRG---TLFFEVERVLRDNR....PKAFLLENVRGLVTHDKG.-.RTLKTIISKLEELG.-YGVS.......YLLLNSSTFG.VPQNRVRIYILGILGSKPKLT-.........-.--.---LTSNVGAADSHKYK--NEQIslfd......ES-YATVKDILED----.-..-SPSEKYRCSDEFIGQLSKVVGNNFELLHGYR----.-----LIDYRGGNsIHsWELGIK-...................--GdCTKEEIEFLNQLIANRRKKIYGTHQDGKALTLEQIRtFYNHDQ.--.-LEVIIKSLLQKGYLREEENKFNPvcgnmsfevfkfldpdsisitltssdahklgVVQNNVPRRITPRECA.RLQGFPDD-....FILHSNDN--.-----FAYKQLGNSVTVKVVEKVIEDLFQ
DSQ ATTAAATTTGTTGACTTGTTTGCTGGAATTGGAGGAATTCGAATAGGATTTGAAAGAGCGGCCaaacggttt...............gaaTTGGAGACTGAGTGTGTACTTTCTAGTGAGATCGACAAAAAG...............GCTTGCGAAACATATGCCCTTAATTTTAAA---.........---GAGGAACCTCAAGGTGATATACACGAAATTACC------------------AGCTTTCCA......gaa......TTCGATTTTCTTCTTGCTGGATTTCCTTGTCAACCCTTTTCATATGCAGGTAAA............CAACAAGGATTTGGGGATACAAGAGGA---------ACATTATTTTTTGAGGTGGAGAGGGTTCTTAGGGATAACCGC............CCAAAGGCTTTCTTATTAGAAAATGTTCGGGGACTGGTAACACACGACAAAGGA...---...AGAACTTTAAAGACGATCATTTCAAAATTAGAGGAATTGGGT...---TACGGGGTTAGC.....................TACCTATTACTTAACAGTAGTACGTTTGGT...GTCCCCCAAAACCGAGTAAGGATTTATATTTTAGGCATACTCGGAAGTAAACCAAAGTTAACT---...........................---...------...---------CTAACCTCTAATGTTGGAGCAGCCGATTCTCACAAGTATAAG------AATGAACAAATAtctttatttgat..................GAAAGC---TATGCTACTGTTAAAGACATTTTAGAAGAT------------...---......---TCTCCAAGTGAAAAATATCGCTGTTCTGACGAATTTATCGGTCAACTTTCAAAGGTTGTTGGTAATAACTTTGAATTGCTACATGGCTATCGC------------...---------------TTAATTGATTATCGTGGCGGTAATtcgATTCATtctTGGGAACTTGGCATCAAG---.........................................................------GGTgatTGTACAAAAGAGGAAATTGAATTTCTAAATCAGTTGATTGCAAATAGAAGAAAGAAAATTTATGGTACGCACCAAGACGGAAAAGCCTTAACTTTAGAGCAAATTCGGacgTTTTATAACCACGATCAG...------...---CTTGAGGTAATAATAAAATCCCTACTCCAAAAAGGATATTTAAGAGAAGAAGAAAATAAATTTAATCCCgtttgtgggaatatgtcttttgaggtctttaagttccttgacccagacagtatttcaatcacactcacatctagcgatgctcataagttgggaGTAGTTCAGAATAATGTTCCTAGAAGGATAACACCTCGGGAATGTGCT...AGACTGCAAGGTTTCCCAGATGAT---............TTCATACTACATTCCAATGACAAT------...---------------TTTGCATACAAGCAGTTGGGGAATTCAGTCACTGTCAAAGTAGTGGAAAAAGTGATCGAGGATTTATTTCAA
TRN 10010101100011000
NAM MTM1_MORSP/105-399
ASQ FKFIDLFSGIGGIRQSFEVN-.........-GGKCVFSSEIDPF.....AKFTYYTNFG-...-VVPFGDITKVEAT----TIP..q..HDILCAGFPCQPFSHIGK....REGFEHPTQG--TMFHEIVRIIETKK....TPVLFLENVPGLINHDDG.-.NTLKVIIETLEDMG.-YKVH.......HTVLDASHFG.IPQKRKRFYLVAFLNQN-----.........-.--.--------IHFEFPKP-------..........PMISKDIGEVLES----.-..--DVTGYSISEHLQKSYLFKKD------DGKP----.-----SLIDK---.--.-------...................---.---NTTGAVKTLVSTYHKIQR---------------.------.--.----------LTGTFVKDGE----...............................----TGIRLLTTNECK.AIMGFPKD-....FVIPVSRT--.-----QMYRQMGNSVVVPVVTKIAEQISL
DSQ TTCAAATTTATTGATTTATTTTCTGGTATCGGTGGAATAAGGCAATCATTCGAAGTGAAT---...........................---GGCGGAAAATGCGTCTTTTCGTCTGAAATAGATCCCTTT...............GCAAAATTTACATATTATACAAATTTTGGT---.........---GTAGTCCCTTTTGGAGATATTACAAAAGTTGAGGCTACA------------ACTATTCCA......cag......CATGACATTTTATGTGCAGGATTTCCGTGTCAGCCATTTAGCCATATTGGTAAA............AGAGAAGGCTTTGAACATCCAACTCAAGGA------ACAATGTTCCATGAAATTGTTCGTATCATTGAAACAAAAAAA............ACCCCAGTTTTATTTCTAGAAAATGTTCCTGGTCTCATTAATCATGATGACGGA...---...AATACATTAAAAGTCATCATTGAAACACTAGAAGATATGGGC...---TACAAAGTTCAT.....................CATACGGTACTAGACGCTAGTCATTTTGGT...ATCCCACAAAAACGTAAGCGTTTTTACTTAGTAGCTTTCCTAAATCAAAAT---------------...........................---...------...------------------------ATTCACTTTGAGTTTCCTAAACCT---------------------..............................CCAATGATTTCTAAAGATATCGGTGAAGTTTTAGAAAGC------------...---......------GATGTAACTGGATATAGCATTTCAGAGCATTTACAAAAAAGTTATCTCTTTAAAAAAGAT------------------GATGGTAAACCT------------...---------------TCTTTAATTGACAAA---------...------...---------------------.........................................................---------...---------AATACGACTGGGGCAGTTAAAACATTAGTTTCTACCTATCACAAAATTCAACGA---------------------------------------------...------------------...------...------------------------------TTAACAGGTACTTTTGTTAAGGATGGAGAA------------.............................................................................................------------ACAGGTATCCGTCTTTTAACAACGAATGAATGCAAA...GCTATTATGGGTTTTCCAAAAGAT---............TTTGTTATTCCTGTATCAAGAACT------...---------------CAGATGTACCGTCAAATGGGTAACTCTGTCGTAGTTCCGGTGGTTACAAAAATTGCAGAACAGATTAGTTTG
TRN 10010101110011000
NAM MTBF_BACSU/101-397
ASQ LTFIDLFAGIGGIRLGFEDK-.........-YTKCVFSSEWDKY.....AAQTYEANYG-...-EKPHGDITKINEN----DIP..d..QDVLLAGFPCQPFSNIGK....REGFAHERR---NIIFDVLRILKKKQ....PKMFLLENVKGLLTNDNG.-.NTFRVILDNLKSLG.-YSVF.......YEVMDAQNFG.LPQRRERIVIVGFHPDLG----.........-.--.-------INDFSFPKGN------..........PDNKVPINAILEH----.-..--NPTGYSISKRLQESYLFKKD------DGKP----.-----QIVDF---.--.-------...................---.---RCTYQVNTLVASYHKIQR---------------.------.--.----------LTGTFVKDGE----...............................----TGLRLFSELELK.RLMGFPVD-....FKVPVSRT--.-----QMYRQFGNSVAVPMIKAVAGAMKE
DSQ TTGACATTTATTGATTTATTCGCTGGTATTGGAGGAATTAGATTAGGATTTGAAGACAAA---...........................---TATACGAAATGTGTATTTAGTTCTGAATGGGATAAATAT...............GCAGCTCAAACGTATGAAGCTAATTATGGT---.........---GAGAAGCCTCATGGTGATATTACAAAAATCAACGAAAAT------------GATATTCCA......gat......CAAGATGTTTTATTGGCTGGATTTCCTTGTCAGCCGTTTAGCAATATAGGCAAG............CGTGAAGGTTTTGCTCATGAAAGAAGG---------AACATTATTTTTGATGTTCTTAGGATCCTAAAGAAAAAGCAA............CCTAAGATGTTTTTGTTGGAAAATGTAAAAGGGCTTTTAACAAATGATAATGGG...---...AATACATTTCGAGTCATTTTAGACAATCTTAAGAGTCTAGGA...---TATTCCGTTTTT.....................TATGAAGTTATGGATGCACAAAATTTTGGG...CTTCCACAAAGACGTGAACGTATTGTAATTGTGGGATTTCATCCTGATTTAGGC------------...........................---...------...---------------------ATTAATGATTTTTCATTTCCTAAAGGTAAT------------------..............................CCTGACAATAAGGTTCCAATTAATGCTATTTTAGAGCAT------------...---......------AATCCTACAGGGTATTCAATTTCCAAGCGTTTGCAAGAAAGTTACTTATTTAAAAAGGAT------------------GATGGGAAGCCA------------...---------------CAGATTGTTGATTTT---------...------...---------------------.........................................................---------...---------AGATGCACATATCAAGTTAACACTTTAGTAGCTAGTTATCACAAAATACAGCGT---------------------------------------------...------------------...------...------------------------------CTTACAGGAACATTTGTAAAAGACGGAGAA------------.............................................................................................------------ACAGGGCTTCGATTATTCAGCGAATTAGAACTGAAA...CGTTTGATGGGTTTCCCTGTTGAT---............TTTAAAGTTCCTGTGTCAAGAACA------...---------------CAAATGTATAGGCAGTTTGGAAATTCTGTTGCTGTTCCCATGATTAAAGCTGTTGCAGGAGCAATGAAAGAG
TRN 10010101100011000
NAM MTH1_HAEHA/12-320
ASQ LRFIDLFAGLGGFRLALESCG.........--AECVYSNEWDKY.....AQEVYEMNFG-...-EKPEGDITQVNEK----TIP..d..HDILCAGFPCQAFSISGK....QKGFEDSRG---TLFFDIARIVREKK....PKVVFMENVKNFASHDNG.-.NTLEVVKNTMNELD.-YSFH.......AKVLNALDYG.IPQKRERIYMICFRNDLN----.........-.--.-------IQNFQFPKP-------..........FELNTFVKDLLLPDSE-.-..-VEHLVIDRKDLVMTNQEIEQTTPKTVRLGIVG---.-----KGGQG---.--.-------...................---.---ERIYSTRGIAITLSAYG----------------.------.--.-----------GGIFAKTGGYLVN...............................----GKTRKLHPRECA.RVMGYPDS-....YKVHPSTS--.-----QAYKQFGNSVVINVLQYIAYNIGS
DSQ TTACGCTTTATTGACCTTTTTGCAGGATTAGGTGGCTTTAGACTTGCTTTAGAATCTTGCGGT...........................------GCTGAGTGCGTTTATTCTAATGAATGGGATAAATAT...............GCACAAGAAGTATATGAGATGAATTTTGGT---.........---GAAAAGCCTGAGGGCGACATTACCCAAGTAAATGAGAAA------------ACCATTCCT......gat......CACGACATTTTATGTGCAGGGTTTCCGTGCCAAGCGTTTTCTATTAGTGGAAAA............CAAAAAGGATTCGAGGACAGCAGAGGT---------ACGCTCTTTTTTGATATTGCACGTATTGTCCGTGAAAAAAAA............CCTAAAGTGGTTTTTATGGAAAATGTGAAAAATTTTGCATCGCATGATAATGGA...---...AATACGTTAGAAGTTGTAAAAAATACAATGAATGAATTGGAC...---TATTCTTTTCAT.....................GCTAAAGTATTAAATGCTTTAGATTATGGG...ATTCCACAGAAAAGGGAACGTATCTATATGATTTGTTTTCGCAATGATCTCAAT------------...........................---...------...---------------------ATTCAAAATTTCCAATTTCCAAAACCT---------------------..............................TTTGAGCTTAATACTTTTGTGAAAGATTTGTTATTACCTGATAGCGAG---...---......---GTGGAACACTTAGTTATTGATAGAAAAGATTTGGTAATGACAAACCAAGAAATTGAGCAAACAACCCCCAAAACAGTTCGACTTGGTATTGTAGGA---------...---------------AAAGGTGGGCAAGGA---------...------...---------------------.........................................................---------...---------GAACGAATTTATAGCACAAGAGGCATTGCAATTACCTTATCTGCTTATGGT------------------------------------------------...------------------...------...---------------------------------GGCGGCATTTTCGCTAAGACAGGGGGATATTTAGTAAAC.............................................................................................------------GGGAAGACACGGAAATTACACCCTAGAGAGTGTGCT...AGAGTAATGGGCTACCCAGATAGT---............TATAAAGTCCACCCGTCAACCAGC------...---------------CAAGCATATAAACAATTTGGTAACTCAGTTGTTATCAATGTACTTCAATATATTGCTTATAACATTGGTTCA
TRN 10010101110011000
NAM MTB6_BACSF/2-312
ASQ LQIASLFAGVGGIDLGFEQTG.........-YFETVWANEYDKN.....AAITYQSNFKN...-KLIIDDIRNIKVE----DVP..d..FDVLLSGFPCTSFSVAGY....RKGFEDEKSG--DLFFETLRLIVAKK....PQVIFLENVKNLVGHDNG.-.NTFKVIYEALESNG.-YHIK.......YQVLNAKDFGnIPQNRERIYIVGFRN-------.........-.--.----IEHYKNFNFPMPQP-----..........--LTLTIKDMINLS---.-..DKLDDRFYYTEDKCSFYSPLQEQMTSDETIYQWRR-.-----KYVRE---.--.-------...................---.---NKSNVCPTLTANMGTGG----------------.------.--.----------HNVPLVKTKH----...............................-----GIRKLTPRECF.NFQGYPED-....FILPELAPT-.-----HLYKQAGNSVVVPVIRRIAENIYK
DSQ TTACAAATAGCAAGTTTATTCGCAGGTGTAGGTGGAATTGATTTAGGATTTGAACAAACTGGA...........................---TATTTTGAAACGGTTTGGGCAAATGAATATGATAAAAAT...............GCAGCTATTACCTATCAATCAAATTTTAAAAAC.........---AAATTAATTATAGATGATATTCGAAATATCAAAGTAGAA------------GATGTTCCT......gat......TTTGATGTTTTATTATCAGGATTTCCTTGTACTTCTTTTAGCGTGGCTGGATAT............AGAAAAGGCTTTGAAGATGAAAAAAGCGGA------GATTTATTTTTTGAAACTTTACGCTTGATTGTAGCTAAAAAA............CCACAAGTTATATTTTTAGAAAATGTTAAAAATCTTGTGGGTCATGACAACGGA...---...AATACCTTTAAAGTCATTTATGAAGCGTTAGAAAGCAACGGA...---TATCATATAAAA.....................TACCAAGTTCTAAACGCAAAAGATTTTGGGaatATACCTCAAAATAGAGAGCGTATCTATATTGTAGGTTTTAGGAAT---------------------...........................---...------...------------ATTGAACACTATAAAAATTTTAATTTTCCGATGCCACAACCA---------------..............................------CTTACATTAACAATAAAAGATATGATAAATCTTTCA---------...---......GATAAACTAGATGATAGATTTTATTATACAGAGGATAAATGTTCTTTTTATTCACCTTTACAAGAACAAATGACTTCAGATGAAACAATATATCAATGGCGTAGA---...---------------AAATATGTGAGAGAA---------...------...---------------------.........................................................---------...---------AACAAAAGTAATGTATGCCCTACGTTAACTGCGAACATGGGAACTGGAGGA------------------------------------------------...------------------...------...------------------------------CATAATGTTCCATTAGTTAAAACAAAACAT------------.............................................................................................---------------GGAATTAGAAAGTTGACTCCTAGAGAGTGTTTC...AATTTTCAAGGTTATCCTGAAGAT---............TTCATTTTACCCGAATTGGCTCCTACG---...---------------CATCTTTATAAGCAAGCTGGAAATTCTGTTGTTGTTCCTGTCATAAGACGCATAGCAGAAAATATTTATAAA
TRN 10010101110011000
NAM MTS9_STAAU/99-424
ASQ YNVFETFAGAGGLALGLESAG.........--LSTYGAVEIDKN.....AAETLRINRPK...WKVIENDIEFIADN--LDEFIdee..IDILSGGYPCQTFSYAGK....RNGFADTRG---TLFYPYSKILSKLK....PKAFIAENVRGLVNHDDG.-.KTLEVMLKVFIKEG.-YEVY.......WNILNSWNYD.VAQKRERIVIIGIREDLVK---.........-.--.-----EQKYPFRFPLAQ------..........-VYKPVLKDVLKDVP--.-..--KSKVTAYSDKKREVMKLVPP--GGCWVDLP----.----EQIAKDYMG.--.-------...................---.---KSWYSGGGKRGMARRISWDEP------------.------.--.------CLTLTTSPSQKQTER---...............................-CHPDETRPFSIREYA.RIQSFPDE-....WEFSGGVG--.-----AQYRQIGNAVPVNLAKYIGKSLVH
DSQ TATAATGTATTCGAAACCTTTGCCGGGGCTGGTGGACTAGCACTAGGCTTAGAAAGCGCTGGC...........................------TTGTCAACTTATGGAGCAGTTGAAATTGATAAAAAT...............GCCGCAGAAACTTTGAGAATTAATAGGCCAAAA.........TGGAAAGTTATTGAGAACGATATTGAATTCATTGCTGATAAT------TTGGATGAATTTATAgatgaagag......ATAGATATATTGAGTGGGGGGTATCCTTGCCAAACATTTAGTTATGCAGGAAAA............AGAAATGGATTTGCGGATACAAGAGGA---------ACACTGTTCTATCCATATAGTAAAATTTTAAGTAAATTAAAG............CCTAAAGCTTTTATAGCAGAAAATGTTAGAGGATTAGTCAATCACGACGATGGC...---...AAAACATTAGAAGTAATGTTAAAAGTTTTTATTAAGGAAGGT...---TATGAGGTTTAC.....................TGGAATATTTTGAACTCGTGGAATTATGAT...GTAGCGCAAAAAAGAGAAAGAATAGTAATTATAGGTATCAGAGAAGATTTAGTAAAA---------...........................---...------...---------------GAACAGAAATATCCATTTAGATTTCCTTTAGCTCAA------------------..............................---GTATACAAACCTGTATTGAAAGATGTACTGAAAGATGTTCCA------...---......------AAGAGTAAAGTTACAGCATACAGTGACAAAAAAAGAGAAGTAATGAAATTAGTTCCACCA------GGAGGCTGTTGGGTAGATTTACCT------------...------------GAACAAATAGCTAAAGATTATATGGGG...------...---------------------.........................................................---------...---------AAAAGTTGGTATTCAGGTGGTGGTAAAAGAGGAATGGCTAGAAGGATAAGTTGGGACGAGCCT------------------------------------...------------------...------...------------------TGTTTGACGTTAACAACATCTCCTAGTCAAAAACAAACAGAGAGA---------.............................................................................................---TGTCATCCTGATGAAACTCGACCATTTAGTATCAGAGAGTATGCT...AGAATTCAATCGTTCCCTGATGAA---............TGGGAATTTTCTGGAGGAGTAGGT------...---------------GCACAATACAGACAAATAGGTAACGCTGTACCTGTAAATCTAGCTAAATATATAGGTAAATCTTTAGTACAT
TRN 10010101100011000
NAM MTBS_BPSPR/4-431
ASQ LRVMSLFSGIGAFEAALRNIG.........VGYELVGFSEIDKY.....AVKSFCAIHNVd..EQLNFGDVSKIDKK----KLP..e..FDLLVGGSPCQSFSVAGH....RKGFEDTRG---TLFFQYVETLKEKQ....PKFFVFENVKGLINHDKG.-.NTLNVMAEAFSEVG.-YRID.......LELLNSKFFN.VPQNRERLYIIGIREDLIKNEE........wSlDFkRKDILQKGKQRLVELDIKSFNFRwtaq......SAATKRLKDLLEEYVDEkY..YLNEDKTNSLIKELSTSRLNENLTVEQVGNINPSG-.-NGMNGNVYNSSG.--.-------...................LSPtITTNKGEGLKIAVEYSRKSGLGRELAVSHTLSASDWrGLNRNQkQNaVVEVRPVLTPERGEKRQNGRRFKDdgep............aftvntidrhgvavgEYPKYRIRRLTPLECF.RLQAFDDEDfekaFAAGISNS--.-----QLYKQTGNSITVTVLESIFKELIH
DSQ CTACGTGTAATGAGTCTTTTTAGTGGGATCGGTGCATTTGAAGCTGCACTAAGAAACATTGGG...........................GTTGGTTATGAGCTGGTTGGTTTTAGTGAGATTGATAAATAT...............GCCGTCAAATCTTTTTGTGCAATTCACAACGTTgat......GAGCAATTAAATTTTGGAGATGTAAGCAAGATTGATAAGAAA------------AAACTACCT......gaa......TTTGATCTTTTAGTTGGAGGATCTCCTTGTCAAAGCTTTAGTGTAGCCGGCCAT............CGAAAGGGATTTGAAGATACAAGAGGG---------ACATTGTTTTTTCAATACGTTGAGACTCTTAAGGAAAAGCAA............CCAAAGTTTTTTGTTTTTGAAAATGTTAAAGGGTTGATCAACCATGATAAAGGA...---...AATACATTAAATGTTATGGCTGAAGCTTTCAGTGAAGTTGGG...---TACAGAATTGAC.....................CTAGAGCTGCTTAATTCAAAATTCTTTAAT...GTTCCACAAAATAGGGAGCGACTTTACATAATTGGAATTAGAGAAGATTTAATTAAAAATGAAGAA........................tggTCTttgGATTTTaaaAGAAAGGATATACTTCAAAAAGGGAAACAGAGATTGGTAGAATTAGATATTAAAAGCTTTAATTTTAGAtggacagctcaa..................TCGGCTGCTACGAAGAGGCTAAAAGATTTATTAGAAGAATACGTTGATGAAaagTAC......TACTTGAATGAAGATAAAACAAACAGTTTGATCAAAGAGTTGTCTACAAGTCGACTTAATGAAAATCTTACTGTTGAGCAAGTAGGTAACATTAATCCCTCTGGT---...---AATGGAATGAATGGAAATGTTTATAATTCATCTGGA...------...---------------------.........................................................TTAAGCCCCacaATTACCACTAATAAAGGAGAGGGACTGAAAATTGCAGTTGAGTACTCCAGAAAAAGCGGGCTTGGACGAGAACTTGCTGTATCTCATACGCTTTCTGCTTCTGACTGGagaGGATTGAATAGGAACCAAaaaCAAAATgcaGTTGTTGAGGTAAGGCCAGTATTAACCCCAGAAAGGGGGGAGAAGCGACAAAATGGAAGAAGATTTAAAGATgacggtgaacca....................................gcatttacagtaaacacaattgacagacacggggtagcggttggaGAGTATCCAAAATACAGAATTAGAAGATTAACACCGTTAGAGTGCTTT...AGGCTACAGGCTTTTGATGACGAAGATtttgaaaaagctTTTGCTGCGGGAATAAGTAACTCA------...---------------CAATTATATAAGCAAGCCGGTAATTCAATTACTGTAACTGTGCTTGAGTCAATATTCAAGGAATTAATACAT
TRN 10010101100011000
NAM MTM4_NEIGO/3-306
ASQ FTSLEICAGAGGQALGLERAG.........--FSHVALIEIEPS.....ACQTLRLNRPD...WNVIEGDVRLFQGE----GYDg....IDLLAGGVPCPPFSKAGK....QLGKDDERD----LFPEAIRLAKETD....PKAIMLENVRGLLDPKFE.-.NYRNHITEQFAKLG.-YLGQ.......WKLLYAADYG.VSQLRPRVLFVALKNEYTN---.........-.--.----FFKWPEPNSEQPK------..........-TVGELLFDLMSE----.-..----NNWQGAHNWRLKAAQIAPTLVAVQKNTA----.-----VLTWDLH-.--.-------...................---.---DPNAHGRSWVWMVQVCG----------------.------.--.-----------IVRRLKTFT----...............................-----GMPRLTVRMTA.RIQGFPDD-....WQFFGKKT--.-----PMYRQIGNAFPPPVAEAVGRQIIK
NAM MTE1_HERAU/4-426
ASQ FRFIDLFAGIGGFRLGLEAVG.........--GVCVASAEIDQQ.....AIKVYWQNW--...-PTDGVDHNLGDIT-QIQQLPa....HDVLVGGVPCQPWSIAGK....NQAFDDPRG---QLWADVIRLVQINQ....PKAFIFENVKGLVDPRNR.-.LCLEIILDSFKDLG.-YSVF.......YKLLNSFDFG.VAQNRDRVFIVGIQQKLDLNG-.........-.--.FSFPEYAESDQRLYHILDNLEAPetk.......LESIPIQRNLFGERIEVgY..NKLTPRGAFNDFFILNDIRNGPTSIHSWEIYPTTEReKHICMIIMRNRRNsRYgNCDGNPMsysdiaelvvdlaenelqiLVKkRILRQYPDGKYEFFNRRLSGGIDGTYRIFMPNAR--.FFGTLT.--.-ARGMHDEIAEINVSGANAAEYKYnfiqq..........................VLIPKRYRPITVSEAA.RLQGFPST-....FKFHSNQS--.-----ANFRLIGNSVAPPVIVALGKRLQC
DSQ TTTCGCTTTATAGATTTATTTGCAGGGATTGGTGGGTTTCGGTTAGGCCTTGAGGCAGTTGGA...........................------GGTGTTTGTGTTGCCTCAGCTGAAATTGATCAACAA...............GCGATTAAGGTTTACTGGCAAAATTGG------.........---CCTACCGATGGAGTAGATCATAATTTAGGTGATATTACA---CAGATTCAACAATTGCCCgcc............CATGATGTACTCGTTGGTGGCGTACCATGCCAACCTTGGTCGATTGCAGGCAAG............AATCAAGCGTTTGATGATCCACGTGGG---------CAATTGTGGGCTGATGTTATTCGGCTTGTTCAAATTAATCAG............CCTAAAGCCTTTATTTTTGAAAATGTCAAAGGTTTAGTTGATCCACGAAATCGT...---...TTATGTTTAGAAATCATTCTTGATAGTTTCAAAGATTTAGGC...---TATAGCGTTTTT.....................TATAAGCTATTAAATTCTTTTGATTTTGGG...GTTGCCCAAAATCGTGATCGCGTTTTTATTGTTGGAATACAACAAAAACTTGATCTGAATGGG---...........................---...------...TTTTCATTTCCAGAATATGCTGAATCTGACCAACGGCTTTACCATATTTTAGATAATCTTGAAGCACCAgaaactaag.....................CTTGAATCAATTCCAATTCAGCGCAATTTATTTGGTGAACGGATTGAGGTTggtTAT......AATAAATTAACTCCTCGTGGTGCATTTAATGATTTTTTCATTCTTAATGATATTCGGAATGGCCCGACAAGTATTCATAGTTGGGAAATATATCCCACAACAGAACGCgaaAAACATATTTGTATGATAATTATGCGTAATAGACGTAATtctCGTTATggtAATTGTGATGGTAATCCAATGagctatagtgatattgctgaattagttgttgatttagctgaaaatgaattacaaattTTAGTAAAAaaaCGTATTTTACGTCAATATCCTGATGGTAAGTATGAATTTTTCAATCGGCGTTTATCTGGTGGTATTGATGGAACATACCGGATTTTTATGCCCAATGCACGC------...TTTTTTGGCACATTAACT...------...---GCACGTGGAATGCATGATGAAATTGCTGAAATCAATGTTAGTGGAGCTAATGCCGCAGAATATAAATATaattttattcagcaa..............................................................................GTGTTAATTCCTAAACGCTATCGCCCAATTACAGTAAGTGAAGCTGCT...CGTTTGCAAGGATTTCCTTCTACA---............TTTAAGTTTCATTCCAATCAATCA------...---------------GCAAATTTTCGCTTGATTGGTAATAGTGTTGCTCCACCAGTTATTGTTGCGTTGGGTAAACGGTTGCAATGT
TRN 10010101100011000
NAM MTB1_HERAU/4-426
ASQ FRFIDLFAGIGGFRLGLEAVG.........--GVCVASAEIDQQ.....AIKVYRQNW--...-PTDGVDHNLGDIT-AIQQLPa....HDVLVGGVPCQPWSIAGK....NQAFDDPRG---QLWADVIRLVQINQ....PKAFIFENVKGLVDPRNR.-.LCLEIILDSFKDLG.-YSVF.......YKLLNSFDFG.VAQNRDRVFIVGIQQKLDLNG-.........-.--.FSFPEYTESEQRLYHILDNLEVPetk.......LESIPIQRNLFGERIDVgY..NKLTPRGAFNDFFILNDIRNGPTSIHSWEIYPTTEReKQICMIIMRNRRNsRYgDCDGNPMsyqdiaelvaglaekelqtLVEkRILRQYPDGKYEFFNRRLSGGIDGTYRIFLPNAR--.FFGTLT.--.-ARGMHDEIAEISVSGANAEEYKHnfiqq..........................VLIPKRYRKITVSEAA.RLQGFPGS-....FQFHSNQS--.-----ANFRLIGNSVAPPVIVALGKALQC
DSQ TTTCGCTTTATAGATTTATTTGCAGGGATTGGTGGGTTTCGGTTAGGCCTTGAGGCAGTTGGA...........................------GGTGTTTGTGTTGCCTCAGCTGAAATTGATCAACAA...............GCGATTAAGGTTTATCGGCAAAATTGG------.........---CCTACCGATGGAGTAGATCATAATTTAGGTGATATTACA---GCAATTCAACAATTGCCCgcc............CATGATGTACTCGTTGGTGGCGTACCATGCCAACCTTGGTCGATTGCAGGCAAG............AATCAAGCGTTTGATGATCCACGTGGG---------CAATTGTGGGCTGATGTTATTCGGCTGGTTCAAATTAATCAG............CCTAAAGCCTTTATTTTTGAAAATGTCAAAGGTTTAGTTGATCCACGAAATCGT...---...TTATGTTTAGAAATCATTCTTGATAGTTTTAAAGATTTAGGC...---TATAGCGTTTTT.....................TATAAGCTATTAAATTCTTTTGATTTTGGG...GTTGCCCAAAATCGTGATCGCGTTTTTATTGTTGGAATACAACAAAAACTTGACCTGAATGGC---...........................---...------...TTTTCATTTCCAGAATATACTGAATCTGAACAACGGCTTTACCATATTTTAGATAATCTTGAAGTACCAgaaactaag.....................CTTGAATCAATTCCAATTCAGCGCAATTTATTTGGTGAGCGAATTGATGTTggcTAT......AATAAATTAACTCCTCGTGGTGCATTTAATGATTTTTTTATTCTTAATGATATTCGCAATGGCCCAACAAGTATTCATAGCTGGGAAATATATCCTACAACTGAACGTgaaAAGCAGATTTGTATGATTATTATGCGTAATCGACGTAATtctCGTTATggcGACTGCGATGGCAACCCGATGagctatcaggatatagctgaattggttgctggtttagcagaaaaagaattacaaaccTTAGTAGAAaaaCGAATTTTACGTCAATATCCTGATGGTAAGTATGAATTTTTTAATCGGCGTTTATCTGGTGGGATCGACGGAACATACCGAATTTTTTTACCAAATGCGCGC------...TTTTTTGGTACATTAACC...------...---GCACGTGGAATGCACGATGAAATTGCTGAAATTAGTGTTAGTGGTGCTAATGCTGAGGAATATAAACATaattttattcagcaa..............................................................................GTGTTAATCCCAAAACGCTATCGGAAAATTACCGTAAGCGAAGCTGCT...CGTTTACAAGGCTTTCCTGGATCA---............TTCCAATTTCACTCCAATCAATCA------...---------------GCAAATTTTCGCTTGATTGGCAATAGTGTTGCTCCACCAGTTATTGTTGCGTTGGGTAAAGCGTTGCAATGT
TRN 10010101100011000
NAM MTC2_HERAU/4-426
ASQ FRFIDLFAGIGGFRLGLEAVG.........--GICVGSAEIDQQ.....AIKVYRQNW--...-PTDRSEHNLGDIT-TLQQLPa....HDLVVGGVPCQPWSIAGK....NQAFDDPRG---QLWADVIRLVRINQ....PKAFIFENVKGLIDPRNR.-.LCLESILDSFKAEG.-YNVY.......YKLLNSFDYG.VAQNRDRVFIIGIQQKLGVPD-.........-.--.FSFPEYSESEQRLYDILDNLQTPsii.......PESLPIQRNLFGERIEVgF..NKLTPRGAFNDFFILNDIRNGPTSIHSWEIYATTEReKQICTTIMRNRGNpRYgDCDGNPMsyqdiadlvvdlaeselqvLIQkRILRQYEDGKYEFFNRRLSGGIDGTYRIFLPHAR--.FFGRLT.--.-ARGMHDEIAEISVSGATAEAYKQnfiqq..........................ILIPKRHRPITVNEAA.RIQGFPAT-....FKFHSNQS--.-----ANFRLIGNSVAPPVIMALGKALPN
DSQ TTTCGGTTCATTGATTTATTTGCAGGCATTGGCGGATTTCGGCTTGGGCTTGAGGCTGTCGGT...........................------GGTATTTGTGTTGGCTCAGCCGAGATCGATCAACAG...............GCGATCAAGGTTTATCGCCAAAATTGG------.........---CCGACCGATCGATCAGAGCATAATCTAGGTGATATCACC---ACCCTTCAGCAATTGCCTgcc............CACGATTTGGTGGTTGGTGGTGTGCCATGTCAACCATGGTCAATCGCAGGTAAA............AATCAAGCCTTTGATGATCCACGAGGG---------CAATTATGGGCCGATGTAATCCGTTTAGTTCGAATAAATCAA............CCAAAAGCCTTTATATTTGAAAATGTTAAGGGATTGATCGATCCGCGTAATCGG...---...CTATGTTTAGAAAGTATTCTTGATAGTTTTAAAGCTGAGGGT...---TATAACGTTTAC.....................TACAAGTTATTAAACTCCTTTGATTATGGG...GTTGCACAAAATCGTGATCGAGTATTTATTATTGGCATTCAACAAAAATTAGGCGTTCCTGAT---...........................---...------...TTTTCATTTCCCGAATATAGCGAATCAGAACAACGGCTTTATGATATTTTGGATAACCTTCAGACTCCTtcaattatt.....................CCTGAGTCACTGCCAATTCAACGGAACTTATTTGGCGAACGGATTGAAGTAggtTTC......AATAAATTAACTCCACGTGGCGCATTCAATGATTTCTTTATCCTTAATGATATTCGAAATGGGCCAACCAGCATTCATAGCTGGGAAATATATGCCACAACTGAACGTgaaAAGCAAATTTGCACAACAATCATGCGCAATCGCGGTAATccaCGCTATggtGATTGTGATGGAAATCCGATGagctatcaagatattgccgatttggtagttgatttagctgaatcagaattacaagtaTTGATACAAaaaCGAATTTTACGTCAATATGAAGATGGCAAATACGAGTTTTTCAATCGGCGTTTATCTGGTGGGATCGACGGAACCTATCGAATTTTCTTACCACATGCCCGC------...TTTTTCGGCAGGTTAACT...------...---GCGCGTGGAATGCACGATGAAATTGCCGAAATCAGTGTCAGTGGAGCAACAGCCGAAGCATACAAACAAaatttcattcaacaa..............................................................................ATATTAATCCCAAAACGCCATCGGCCAATTACCGTCAATGAAGCCGCG...CGTATTCAAGGATTTCCTGCAACA---............TTTAAATTTCATTCCAATCAATCG------...---------------GCTAATTTTCGGCTGATTGGCAATAGTGTTGCCCCACCCGTTATTATGGCATTGGGCAAAGCACTGCCAAAT
TRN 10010101100011000
NAM MTP2_NEIGO/1-326
ASQ MKIISLFSGCGGLDLGFEKAG.........--FEIPAANEYDKT.....IWATFKANHP-...-KTHLIEGDIRKIK--EEDFPee...IDGIIGGPPCQSWSEAGA....LRGIDDARG---QLFFDYIRILKSKQ....PKFFLAENVSGMLANRHN.-.GAVQNLLKMFDGCG.-YDVT.......LTMANAKDYG.VAQERKRVFYIGFRKDLEIKF-.........-.--.SFPKGSTVEDKDKITLKD-----..........-----VIWDLQDTAVPS.-..-APQNKTNPD--AVNNNEYFT-------GSFSPI--.-----FMSRNR--.--.-------...................---.--VKAWDE---QGFTVQASGRQC-------------.------.--.---QLHPQAPKMEKHGANDYRFAA...............................-GKETLYRRMTVREVA.RIQGFPDN-....FKFIYQNVN-.-----DAYKMIGNAVPVNLAYEIAAAIKK
NAM MTH3_HAEAE/1-322
ASQ MNLISLFSGAGGLDLGFQKAG.........--FRIICANEYDKS.....IWKTYESNH--...-SAKLIKGDISKIS--SDEFPk....CDGIIGGPPCQSWSEGGS....LRGIDDPRG---KLFYEYIRILKQKK....PIFFLAENVKGMMAQRHN.-.KAVQEFIQEFDNAG.-YDVH.......IILLNANDYG.VAQDRKRVFYIGFRKELNIN--.........-.--.---YLPPIPHLIKPTFKD-----..........-----VIWDLKDNPIPA.-..-LDKNKTNGNKCIYPNHEYFI-------GSYSTI--.-----FMSRNR--.--.-------...................---.--VRQWNE---PAFTVQASGRQC-------------.------.--.---QLHPQAPVMLKVSKNLNKFVE...............................-GKEHLYRRLTVRECA.RVQGFPDD-....FIFHYESLN-.-----DGYKMIGNAVPVNLAYEIAKTIKS
DSQ ATGAATTTAATTAGTCTTTTTTCAGGTGCAGGGGGATTAGATCTTGGCTTCCAAAAAGCAGGA...........................------TTTCGTATTATTTGCGCAAATGAATATGATAAATCA...............ATATGGAAAACATATGAAAGTAATCAT------.........---TCAGCTAAATTAATCAAAGGCGATATATCTAAAATTTCT------TCAGATGAATTTCCTaag............TGTGATGGAATTATTGGGGGACCGCCTTGTCAATCTTGGAGTGAGGGGGGATCT............CTTAGAGGAATTGATGATCCTAGGGGC---------AAATTGTTTTATGAATATATTCGGATTTTAAAACAAAAAAAA............CCAATATTCTTTCTTGCCGAAAATGTCAAAGGAATGATGGCTCAGCGTCATAAT...---...AAGGCTGTTCAAGAATTTATCCAAGAATTTGATAATGCTGGA...---TATGATGTCCAT.....................ATTATTTTGCTTAATGCGAATGATTATGGT...GTAGCTCAAGATAGAAAACGTGTTTTTTATATTGGTTTTAGAAAAGAGTTAAATATTAAT------...........................---...------...---------TATCTTCCACCCATTCCACATTTGATAAAGCCAACATTTAAGGAT---------------..............................---------------GTTATTTGGGACTTAAAAGATAATCCAATTCCAGCT...---......---TTAGATAAAAATAAAACAAATGGTAATAAATGTATTTATCCTAATCACGAATATTTTATA---------------------GGATCATATTCAACAATT------...---------------TTTATGAGTAGAAATCGT------...------...---------------------.........................................................---------...------GTTAGACAATGGAATGAA---------CCAGCATTCACAGTTCAAGCATCTGGACGACAATGT---------------------------------------...------------------...------...---------CAATTACACCCCCAAGCTCCTGTAATGTTAAAAGTTAGTAAAAATTTAAATAAATTTGTTGAA.............................................................................................---GGAAAAGAACATTTATATCGCAGACTAACTGTTAGAGAATGCGCA...AGAGTGCAAGGATTTCCAGATGAT---............TTTATTTTTCATTACGAAAGTTTGAAT---...---------------GATGGTTATAAAATGATCGGTAACGCTGTGCCTGTAAATTTAGCATATGAAATAGCTAAGACAATAAAATCT
TRN 10010101110011000
NAM MTF1_FUSNU/1-325
ASQ MKLLSLFSGAGGLDLGFERAG.........--FEIIVANEYDKT.....IWETYEKNH--...-KAKLIKKDIREIL--SEELPk....SDGIIGGPPCQSWSEAGS....LRGINDPRG---KLFYEYIRILKDIQ....PKFFLAENVKGMLSKRNT.-.EAVKDIIKEFEEAG.-YNVF.......IKLLNAFDYG.VAQDRERVFYVGFRKDLNISN-.........-.--.FE-FPYPISEKERKYLKD-----..........-----SIWDLKDNALPG.-..-KDKNKTNADDCIVENHEYLT-------GSYSTI--.-----FMSRNR--.--.-------...................---.--VRQWEQ---PAFTVQASGRQC-------------.------.--.---QLHPQAPTMIKIDKNMYKFVA...............................-GKENLYRRLSIRECA.RIQGFPDT-....FKFYYTSLE-.-----DGYKMVGNAVPVDLAYIIAKRIKE
DSQ ATGAAATTATTAAGTTTATTCAGTGGAGCAGGAGGCTTAGATTTAGGTTTTGAAAGAGCAGGA...........................------TTTGAGATAATTGTTGCTAATGAATACGATAAAACA...............ATATGGGAAACTTATGAAAAAAATCAT------.........---AAAGCAAAATTGATAAAAAAAGATATTAGGGAAATTTTA------TCTGAAGAACTGCCTaaa............AGCGATGGAATTATAGGTGGACCTCCTTGTCAATCTTGGAGTGAAGCTGGTTCA............TTAAGAGGAATAAATGATCCAAGAGGA---------AAGTTATTTTATGAATATATTAGAATATTAAAAGATATTCAA............CCTAAATTTTTTTTGGCAGAAAATGTAAAAGGAATGTTATCAAAGAGAAATACT...---...GAAGCAGTAAAAGATATAATTAAAGAATTTGAAGAAGCAGGG...---TATAATGTTTTT.....................ATAAAATTACTTAATGCTTTTGATTATGGA...GTAGCTCAAGATAGGGAAAGAGTGTTTTATGTTGGTTTTAGAAAAGATTTAAATATAAGTAAT---...........................---...------...TTTGAA---TTTCCTTATCCTATTAGTGAAAAAGAAAGAAAATATTTAAAAGAT---------------..............................---------------AGTATATGGGATTTGAAAGACAATGCCTTACCTGGA...---......---AAAGATAAAAATAAAACAAATGCTGATGATTGTATTGTTGAAAATCATGAATATTTAACA---------------------GGAAGTTATTCAACTATT------...---------------TTTATGAGTAGAAATCGT------...------...---------------------.........................................................---------...------GTAAGACAATGGGAACAA---------CCAGCTTTTACAGTACAAGCCTCTGGAAGACAATGT---------------------------------------...------------------...------...---------CAATTACACCCTCAAGCACCTACTATGATAAAAATAGATAAAAATATGTATAAATTTGTTGCT.............................................................................................---GGAAAGGAAAATTTATATAGAAGATTGAGTATAAGAGAATGTGCT...AGAATACAAGGTTTTCCTGATACA---............TTTAAGTTTTACTATACTTCACTAGAA---...---------------GATGGCTATAAAATGGTTGGAAATGCTGTGCCTGTGGATTTAGCATATATAATAGCAAAAAGAATAAAAGAA
TRN 10010101100011000
NAM MTHT_METTF/3-323
ASQ MDIASFFSGAGGLDLGFTKAG.........--FNIVFANDNWKG.....CWKTFEKNH--...-GIKINKKPIEWLK--PSEIPd....VVGFIGGPPCQSWSLAGS....MCGADDPRG---KTFYAYVDLVKEKD....PLFFLAENVPGIVSRTHL.-.PEFKRLVNSFIDIG.-YNVE.......YKVLNAKDYG.VPQDRKRVFIVGYREDLNLK--.........-.--.---FEFPKPLNKKVTLRD-----..........-----AIGDLPE-PKPA.-..-LEKNRSNGENLEVPNHEYMT-------GTFSSR--.-----YMSRNR--.--.-------...................---.--VRSWDE---VSFTIQAGGRHA-------------.------.--.---PCHPQANKMIKVGPDKFIFDP...............................-ESPKPYRRLSVRECA.RIQGFPDD-....FIFYYKNVA-.-----DGYTMVGNAVPVKLAEELAKKIKK
DSQ ATGGACATAGCGTCATTTTTTTCGGGTGCTGGAGGTCTCGACTTAGGGTTTACAAAAGCAGGT...........................------TTTAATATTGTCTTTGCTAACGACAATTGGAAAGGG...............TGCTGGAAAACTTTCGAAAAAAACCAC------.........---GGAATAAAAATAAATAAAAAACCCATTGAATGGTTAAAA------CCCTCAGAAATACCTgac............GTGGTTGGTTTCATAGGGGGACCCCCATGCCAGAGCTGGAGCCTGGCAGGTTCA............ATGTGCGGGGCAGACGACCCCCGTGGT---------AAAACATTTTATGCATACGTGGATTTAGTCAAAGAAAAAGAT............CCCCTATTTTTCTTGGCAGAAAACGTGCCAGGGATAGTTTCAAGAACACACCTC...---...CCTGAATTCAAAAGACTTGTAAACTCATTCATAGACATAGGG...---TACAACGTAGAA.....................TATAAGGTGCTCAACGCAAAGGACTACGGC...GTGCCACAAGACAGAAAAAGGGTCTTTATCGTCGGGTACCGTGAGGACTTAAACCTAAAA------...........................---...------...---------TTTGAGTTTCCTAAACCTTTAAACAAGAAAGTGACCCTGAGGGAC---------------..............................---------------GCTATTGGTGACCTTCCTGAA---CCCAAGCCCGCG...---......---CTTGAAAAAAACAGGTCAAATGGGGAAAACTTGGAAGTGCCAAACCACGAATACATGACA---------------------GGGACATTTTCAAGCAGG------...---------------TATATGTCAAGGAACAGG------...------...---------------------.........................................................---------...------GTAAGGAGTTGGGATGAA---------GTTTCATTTACAATTCAAGCGGGGGGGCGCCATGCC---------------------------------------...------------------...------...---------CCATGCCACCCACAGGCTAATAAAATGATAAAGGTGGGACCTGACAAGTTCATATTTGATCCA.............................................................................................---GAAAGTCCTAAACCCTACCGCAGGTTATCCGTCCGCGAATGCGCT...AGGATACAAGGTTTTCCTGATGAC---............TTTATATTCTATTATAAAAACGTTGCA---...---------------GACGGTTATACTATGGTTGGTAACGCTGTTCCTGTGAAATTAGCAGAAGAACTAGCAAAAAAGATAAAAAAA
TRN 10010101100011000
NAM MTH5_HAEIN/1-294
ASQ MKCVDLFSGCGGLSLGFELAG.........--FEICAAFENWEK.....AIEIYKNNF--...-SHPIYNIDLRNEKEAVEKIKkys..PDLIMGGPPCQDFSSAG-....KRDISLGRA---DLTYSFANIVCNIR....PKWFVMENVEQIKKS---.-.HILQDIINQFIDFG.-YGLT.......SAILDASYCG.VPQSRTRFSLIGKLNSEHNF--.........-.--.----LIPTLSRKLSDKPM-----..........-----TVRDYLG-----.-..------NSLNLEFYYRHPRN----------YN----.--------RRG--.--.-------...................---.--IFSIDE---PSPTIRGVNR---------------.------.--.-------PIPKGYNINSCDPKGV-...............................--ELAKVRPLTTIERS.YIQTFPKS-....FLFSGTKT--.-----DLEQMIGNAVPVNLAKFVASAIIN
DSQ ATGAAGTGTGTAGACTTATTTTCAGGATGTGGAGGTTTATCTCTTGGTTTTGAATTAGCTGGA...........................------TTTGAGATCTGTGCAGCTTTTGAAAATTGGGAGAAA...............GCTATTGAGATTTATAAAAATAACTTT------.........---TCACACCCTATATATAATATTGATTTGAGAAATGAGAAGGAAGCAGTCGAAAAGATTAAAaaatacagt......CCGGATTTAATAATGGGAGGTCCTCCATGTCAAGATTTTTCAAGTGCGGGG---............AAGCGAGATATATCTTTGGGAAGAGCA---------GATTTAACATATAGTTTTGCAAATATAGTGTGTAACATTCGT............CCAAAATGGTTTGTAATGGAGAATGTAGAACAAATTAAAAAAAGT---------...---...CATATATTGCAAGATATTATTAATCAATTTATTGATTTTGGT...---TATGGGTTGACT.....................TCAGCTATATTAGATGCCTCTTACTGTGGT...GTTCCACAATCTAGAACAAGATTTTCCTTAATTGGAAAATTAAATAGTGAACATAATTTT------...........................---...------...------------CTGATTCCAACATTGTCTAGAAAATTATCAGATAAGCCTATG---------------..............................---------------ACAGTTAGAGATTATTTGGGA---------------...---......------------------AATTCATTAAATCTAGAGTTTTATTATCGCCATCCAAGAAAT------------------------------TATAAT------------...------------------------AGAAGGGGA------...------...---------------------.........................................................---------...------ATTTTTTCAATCGATGAG---------CCAAGTCCAACGATTAGAGGTGTAAATAGA---------------------------------------------...------------------...------...---------------------CCCATTCCTAAAGGATATAATATAAACAGTTGTGATCCTAAAGGAGTT---.............................................................................................------GAGTTAGCAAAAGTTAGACCATTAACAACAATTGAACGCAGT...TATATTCAAACATTTCCTAAGTCG---............TTTTTATTTTCGGGAACAAAAACT------...---------------GATTTAGAGCAAATGATAGGTAATGCGGTACCAGTAAATTTAGCTAAATTTGTAGCTAGTGCAATTATAAAC
TRN 10010101100011000
NAM MTD1_HERAU/1-292
ASQ MKTIDLFAGCGGMSLGFMQAG.........--FEIVAAVDNWRP.....AINTYQQNF--...-THPIHELDLAQIDAAVSLIKths..PELIIGGPPCQDFSSAG-....KRDEGLGRA---NLTLDFAKIVLAIQ....PAWVIMENVERARLS---.-.KIHQQACSMLGDEG.-YSLA.......QVVLDASLCG.VPQLRKRTFVIGHRHGSIAD--.........-.--.----LANVLQQRLAKQSL-----..........-----TVRDYFG-----.-..------ESLDTDYYYRHPRT----------YE----.--------RRA--.--.-------...................---.--IFSVNE---PSPTIRGVNR---------------.------.--.-------PIPATYRMHPKDAG---...............................--DVSLARPLTTKERS.LIQTFPLD-....FKFVGTKS--.-----EQEQMIGNAVPVNLAFFLATSLQA
DSQ ATGAAAACTATTGATTTATTTGCTGGCTGTGGTGGCATGTCTTTAGGATTTATGCAAGCAGGA...........................------TTTGAGATAGTTGCGGCAGTTGATAATTGGCGACCT...............GCAATTAATACCTATCAGCAAAATTTT------.........---ACTCACCCAATTCATGAGCTTGATTTGGCACAGATTGATGCGGCTGTATCCTTGATCAAAacgcatagc......CCAGAATTAATTATTGGTGGACCTCCGTGTCAGGATTTTTCCTCAGCAGGT---............AAACGTGATGAAGGTTTGGGGCGTGCC---------AACTTAACCCTTGATTTTGCCAAAATAGTACTAGCTATTCAA............CCTGCATGGGTTATCATGGAAAATGTTGAGCGTGCTCGACTTTCC---------...---...AAAATTCATCAACAAGCGTGTAGTATGTTGGGGGATGAAGGC...---TATTCTTTGGCT.....................CAAGTTGTATTAGATGCTAGTTTGTGTGGC...GTGCCTCAATTACGCAAACGGACGTTTGTGATTGGTCATCGTCATGGTTCAATCGCTGAT------...........................---...------...------------TTAGCAAATGTGCTTCAGCAACGTTTAGCCAAACAATCATTA---------------..............................---------------ACGGTTCGCGATTATTTTGGT---------------...---......------------------GAAAGTTTAGATACTGACTATTATTATCGCCATCCGCGAACC------------------------------TATGAG------------...------------------------CGGCGCGCT------...------...---------------------.........................................................---------...------ATCTTTAGTGTTAATGAA---------CCAAGCCCAACAATTCGTGGGGTGAACCGA---------------------------------------------...------------------...------...---------------------CCAATTCCTGCAACCTATCGCATGCATCCTAAAGATGCTGGC---------.............................................................................................------GATGTGTCGTTAGCACGACCGCTGACTACCAAAGAACGGAGT...CTTATCCAGACATTTCCATTAGAT---............TTTAAGTTTGTTGGAACGAAATCT------...---------------GAGCAAGAGCAGATGATTGGTAATGCAGTGCCAGTTAATTTGGCGTTTTTTCTAGCAACCAGTCTTCAGGCT
TRN 10010101100011000
NAM MTD1_DESDN/1-368
ASQ MNIIDLFAGCGGFSHGFKMAG.........--YNSILAIEKDLW.....ASQTYSFNNPN...VSVITEDITTLDPG--DLKISvsd..VDGIIGGPPCQGFSLSG-....NRDQKDPRN---SLFVDFVRFVKFFS....PKFFVMENVLGILSMKTKsRqYVKDIIAEEFSNVG.-YKVC.......VIILNACDYG.VPQSRQRVFFIGLKSDRPLNQQ........iLtP-.----PSKVIESEYTSLEEAISDLpvie......AGEGGEVQDYPVAPRNK.-..-YQENMRKGSTCVYNHVAMRHTQRLVDRFAAIKFG-.-----QSVKHVSEeHS.-------...................---.--QRKRGDANSISGKVFSQNN---------------.------.--.----MRPYPYKPCPTVAASFQSN-...............................FIHPFYNRNFTAREGA.RIQSFPDT-....YIFQGKRTTMsWEKHLSQYQQIGNAVPPLLAQALAERISW
DSQ ATGAATATAATTGATTTATTTGCAGGTTGCGGTGGATTTAGTCACGGTTTTAAGATGGCTGGC...........................------TATAATTCGATACTAGCCATCGAAAAAGATCTTTGG...............GCATCGCAAACATATTCGTTTAACAATCCTAAC.........GTAAGTGTGATCACAGAAGATATTACAACTTTGGATCCAGGG------GACTTGAAAATTTCTgtctcggat......GTTGATGGGATTATTGGTGGGCCTCCATGTCAGGGTTTTTCTCTTTCTGGA---............AATAGAGACCAAAAAGATCCAAGAAAT---------AGTCTTTTTGTTGATTTTGTTCGATTTGTGAAATTCTTTTCT............CCAAAGTTTTTTGTTATGGAAAACGTACTTGGCATCCTATCAATGAAGACAAAGagtCGTcagTATGTTAAAGATATTATTGCTGAAGAATTTTCTAATGTCGGA...---TATAAAGTATGT.....................GTTATTATCTTAAACGCTTGTGATTATGGG...GTTCCTCAATCTCGTCAACGTGTTTTTTTTATTGGTTTAAAATCAGACAGGCCTCTTAATCAGCAA........................attTTGaccCCT---...------------CCATCTAAAGTTATAGAGTCAGAATACACTTCTCTTGAAGAGGCGATCAGTGATTTGccagtgatagag..................GCGGGTGAAGGAGGGGAGGTGCAGGATTATCCCGTTGCTCCTAGGAACAAG...---......---TATCAAGAAAATATGCGGAAGGGATCAACGTGTGTGTATAATCATGTTGCGATGCGTCACACACAGCGGCTTGTTGATAGATTCGCCGCAATTAAATTCGGC---...---------------CAATCTGTTAAGCATGTCTCTGAAgagCACTCA...---------------------.........................................................---------...------CAAAGAAAGCGTGGAGATGCAAACTCAATAAGTGGGAAAGTTTTTTCTCAAAATAAT---------------------------------------------...------------------...------...------------ATGAGGCCTTATCCATATAAGCCGTGCCCGACCGTAGCTGCAAGTTTTCAGAGTAAT---.............................................................................................TTTATTCATCCATTTTACAATAGAAATTTTACAGCTCGGGAAGGAGCT...AGGATACAGTCATTTCCAGATACA---............TATATATTTCAAGGTAAAAGAACTACAATGtccTGGGAAAAGCATCTTTCTCAATATCAGCAAATTGGAAATGCTGTTCCTCCCTTGCTTGCGCAAGCTCTGGCGGAGAGAATTTCTTGG
TRN 10010101100011000
NAM MTA1_ARTLU/8-486
ASQ YSFVDLFAGIGGFHAALAATG.........--GVCEYAVEIDRE.....AAAVYERNWN-...-KPALGDITDDAND-EGVTLRgydgpIDVLTGGFPCQPFSKSGA....QHGMAETRG---TLFWNIARIIEERE....PTVLILENVRNLVGPRHR.-.HEWLTIIETLRFFG.-YEVSgapaifsPHLLPAWMGG.TPQVRERVFITATLVPERMRDEriprtetgeIdAEaIGPKPVATMNDRFPIKKGGTELFhpgdrksgwnLLTSGIIREGDPEPSNVdL..RLTETETLWIDAWDDLESTIRRATGRPLEGFPYWADsWTDFRELSRLVVIrGFqAPEREVVgdrkryvartdmpegfvpaSVTrPAIDETLPAWKQSHLRRNYDFFERHFAEVVAWAYRWgVYTDLFpAS.-RRKLEWQAQDAPRLWDTVMHFRPsg...........irakrptylpalvaitqtSIVGPLERRLSPRETA.RLQGLPEW-....FDFGEQRAA-.-----ATYKQMGNGVNVGVVRHILREHVR
DSQ TACAGCTTCGTCGACCTATTTGCAGGCATCGGTGGGTTCCATGCCGCACTGGCTGCTACTGGC...........................------GGTGTGTGCGAGTACGCGGTCGAGATCGACAGGGAG...............GCGGCCGCGGTCTACGAACGTAACTGGAAC---.........---AAGCCCGCGCTCGGTGACATCACCGACGACGCGAACGAT---GAAGGTGTGACGCTCCGGggctacgacggtccgATCGACGTCCTGACGGGTGGGTTCCCCTGCCAGCCGTTCTCCAAGTCGGGTGCC............CAGCACGGCATGGCGGAGACCCGCGGC---------ACTCTGTTCTGGAACATCGCGAGGATCATCGAGGAGCGCGAG............CCGACGGTCCTGATCCTTGAGAACGTTCGCAACCTCGTAGGGCCGCGTCACCGC...---...CACGAGTGGCTGACCATTATCGAGACCCTGCGGTTCTTCGGC...---TACGAGGTCTCGggcgcgccggcgatcttctcgCCCCACCTGCTCCCGGCGTGGATGGGGGGC...ACTCCCCAGGTCCGCGAACGAGTGTTCATCACCGCGACCTTGGTTCCCGAGCGCATGCGCGACGAGaggatcccgcgcacggagacgggtgagATCgacGCCGAGgccATCGGACCCAAGCCGGTCGCCACGATGAATGACCGGTTCCCGATCAAGAAGGGCGGAACGGAGCTCTTCcaccccggcgaccgcaagtctggctggaatCTCCTCACAAGTGGGATCATCCGTGAGGGCGACCCCGAGCCGAGCAACGTCgacCTT......CGCCTCACCGAGACGGAGACGCTGTGGATCGACGCGTGGGACGACCTCGAGTCGACGATCCGCCGCGCGACCGGAAGGCCGCTCGAAGGATTCCCGTACTGGGCAGACtcgTGGACCGACTTCCGAGAGCTCTCGCGCCTCGTCGTGATCagaGGCTTCcagGCGCCGGAGCGTGAGGTGGTCggtgaccgtaagcgctacgtcgcccgaaccgacatgcctgagggcttcgtccctgccTCGGTGACAcgcCCTGCGATCGACGAGACGCTGCCCGCTTGGAAGCAGTCGCACCTCCGCCGCAACTACGACTTCTTCGAACGGCACTTCGCCGAGGTCGTGGCGTGGGCCTACCGCTGGggtGTGTACACGGATCTGTTCccgGCGTCA...---CGTCGCAAGTTGGAGTGGCAGGCTCAGGACGCCCCACGCCTGTGGGACACGGTGATGCACTTCCGTCCGtccggc.................................atcagggcgaaacgcccgacgtacctacctgcactcgttgcgatcacgcagacgTCGATCGTCGGCCCGTTGGAGCGTCGCCTGTCGCCGCGCGAGACCGCG...CGCTTGCAGGGTCTGCCGGAGTGG---............TTCGACTTCGGAGAACAGCGCGCCGCC---...---------------GCGACTTACAAGCAGATGGGCAACGGTGTGAACGTCGGCGTCGTCCGGCACATCTTGCGCGAGCACGTCCGC
TRN 10010101100011001
NAM MTB1_BACBR/3-342
ASQ FRKGELFCGPGGLALGAKEAKymhpetgevFEFEHAWANDIDEW.....ACETFRTNICPdrpDSVVCGDVRELDIKSLGEKFG....eIDAFTFGFPCNDYSIVGE....HKGMEGNYG---PLYSYGVKILNEYN....PLVFIAENVGGLQSANEG.-.KAFLGILNDLASAG.KYGYK.....lvPHLYKFEEYG.VPQRRHRIIIVGIRKDQD----.........-.--.---VAFRVPEPTHKEKYR-----..........-TASEALADIPEDA---.-..-LNHEFTRHKKKVVEMLNHIAPGGNAWSESIP----.-----EELRLN--.--.-------...................---.--VKKVRMSQIYRRLHPDQPS---------------.------.--.--------YTVTGSGGGGTHG---...............................-YHWEEPRALTNRERA.RLQTFPDD-....YEFIGKKE--.-----MVRKQIGMAVPPDGAKIILEAVLK
NAM MTS3_STAAU/4-397
ASQ IKVVELFAGVGGFRLGLENTKn........GIFDITWANQWEPSrkiqhAFDCYSKRFKN...GIHSNKDIAQVSDE----EMAn..teADMIVGGFPCQDYSVARS....LNGELGIQGKKGVLFWQIIRYIQNTF....PKYLLLENVDRLLKSPSSqRgRDFAVMLSTLNELG.-YNVE.......WRVINAADYG.NAQRRRRVFIFGYKQDLNYSKAme.......EsPLdKIIYHNGLFAEAFPIEDYANKNR.......vnrTHITHDIVDISDNFSFQfYnsGIMKNGEILTIDTIPKYEKSVTLGEIIESNVDDG--.----FSLNQDQ--.--.-------...................---.--IDKFKYLRGPKKIKRTTKDGHEYYFSEGG-----.------.--.MSETDSLELPARTMLTSESSINRS............................thfLNVDGVYRTLTPIEAE.RLNGFPDN-....WTEGMPIK--.-----MRYFCMGNALVVPLITRIGNQIEK
DSQ ATTAAAGTAGTAGAATTGTTTGCGGGTGTAGGCGGGTTTCGTTTAGGTTTAGAAAATACGAAAaat........................GGTATATTTGACATAACTTGGGCAAATCAATGGGAGCCCTCAcgaaaaatccaacatGCATTTGATTGTTATAGTAAAAGATTTAAGAAC.........GGCATCCATAGTAATAAGGATATTGCCCAGGTATCTGATGAA------------GAAATGGCAaat......actgaaGCTGATATGATTGTAGGAGGATTTCCTTGCCAAGATTATTCAGTTGCAAGGAGT............TTAAATGGAGAATTAGGAATACAAGGAAAAAAGGGCGTTTTATTCTGGCAAATTATTAGATATATTCAAAATACATTT............CCTAAATACTTGTTGCTTGAAAATGTTGATAGATTATTGAAATCACCTTCGAGTcagAGAgggAGAGACTTTGCTGTAATGTTATCAACCTTAAATGAGTTAGGC...---TATAATGTTGAA.....................TGGCGCGTGATTAATGCTGCTGATTATGGC...AATGCTCAAAGACGTAGAAGGGTATTTATATTTGGATATAAGCAAGATTTAAACTATAGCAAAGCTatggaa.....................GAAagtCCGTTGgatAAAATTATATATCACAATGGTTTGTTTGCTGAAGCTTTTCCGATTGAAGATTATGCCAATAAAAATAGA.....................gtaaataggACTCATATTACTCATGATATAGTCGATATTTCAGATAATTTCAGTTTTCAAtttTATaatagtGGAATCATGAAAAATGGAGAAATTTTAACTATTGACACAATACCAAAATATGAAAAATCAGTAACCTTAGGAGAAATTATTGAAAGTAATGTAGATGATGGT------...------------TTTTCATTAAATCAAGATCAA------...------...---------------------.........................................................---------...------ATTGATAAATTTAAATATTTAAGAGGACCCAAAAAGATTAAACGAACTACTAAAGATGGTCATGAATATTATTTTTCAGAAGGTGGT---------------...------------------...------...ATGTCTGAAACAGATTCATTAGAGTTACCTGCAAGAACAATGCTTACAAGTGAATCATCTATTAATAGAAGT....................................................................................actcattttTTAAACGTAGATGGTGTTTATAGAACTTTGACACCTATTGAAGCAGAA...AGGTTGAATGGGTTTCCAGATAAT---............TGGACAGAAGGTATGCCAATTAAG------...---------------ATGAGATACTTTTGTATGGGCAATGCTCTTGTTGTGCCTTTGATTACTAGAATAGGTAATCAAATTGAAAAA
TRN 10010101110011000
NAM MTD2_HERAU/3-339
ASQ GAVIDLFCGVGGLTHGLILEG.........--FGVLAGIDNDPS.....CKYAYEQNNR-...TRFIEKSISEVDGRELNALYPnnq..HKILVGCAPCQDFSQYTK....KSRTGTKWQ----LLTEFSRLIREIE....PDIISMENVPEVRTFNRG.-.EVFNNFIQSLEQLG.-YHVS.......HSVVHCPDYG.IPQQRDRLVLFAAKQG------.........-.--.---VIKIIPPTHTPENYR-----..........-TVRDVIGSLATNYSGG.-..-HWEGDSMHAASRLEDINLRRIQHSVPGGTWADWP-.----EELIAECHK.--.-------...................---.---KESGESYGSVYGRMEWDK---------------.------.--.--------VAPTITTQCNGYGNGR...............................FGHPEQDRAISLREAA.LLQTFPRS-....YQFAPEGQ--.-LKFKTVSRQIGNAVPVALGRVIAKSIKR
DSQ GGCGCAGTCATTGATCTATTCTGTGGAGTTGGTGGGCTAACCCACGGGCTTATTCTTGAAGGT...........................------TTTGGCGTACTGGCAGGGATTGATAACGATCCTTCT...............TGTAAGTATGCCTATGAGCAAAATAATAGA---.........ACTCGTTTTATTGAAAAGTCTATTAGTGAAGTTGATGGCAGAGAGTTAAATGCCCTCTATCCCaataatcaa......CATAAAATCTTAGTAGGGTGTGCCCCCTGCCAAGATTTTTCTCAATATACGAAG............AAGAGTCGTACTGGAACAAAGTGGCAA------------TTACTCACAGAATTTTCGCGCCTTATTCGAGAGATCGAG............CCTGATATTATATCAATGGAAAATGTTCCTGAGGTTCGAACATTCAATAGAGGG...---...GAAGTTTTTAACAATTTTATTCAATCACTTGAACAATTAGGG...---TATCACGTTTCG.....................CATAGCGTGGTGCATTGTCCTGATTATGGA...ATTCCGCAGCAACGTGACCGACTAGTCTTGTTTGCTGCTAAACAGGGC------------------...........................---...------...---------GTTATTAAGATTATCCCCCCAACCCATACTCCTGAGAACTATCGA---------------..............................---ACTGTACGTGATGTAATTGGTTCTCTCGCCACCAATTACTCTGGCGGA...---......---CACTGGGAGGGTGATAGCATGCATGCAGCCAGCAGACTAGAAGATATAAACCTTCGCCGTATTCAGCATTCTGTACCTGGCGGTACTTGGGCAGATTGGCCT---...------------GAAGAATTGATTGCAGAATGTCATAAA...------...---------------------.........................................................---------...---------AAGGAAAGTGGTGAGAGTTATGGGAGTGTCTATGGTCGAATGGAATGGGATAAA---------------------------------------------...------------------...------...------------------------GTAGCACCTACCATCACTACCCAATGTAATGGATATGGTAATGGTCGC.............................................................................................TTTGGTCATCCAGAGCAGGATCGCGCTATTTCGCTCCGTGAGGCTGCT...TTACTTCAGACATTCCCTCGAAGT---............TATCAATTTGCACCTGAAGGCCAA------...---CTGAAATTTAAGACAGTTAGTCGTCAAATAGGGAATGCGGTTCCAGTTGCACTGGGTCGTGTTATCGCAAAAAGTATTAAGCGT
TRN 10010101100011000
NAM MTG1_HAEGA/5-352
ASQ IMGLSLFSSAGIGEYFLSRVG.........--IDIIVANELIKK.....RADLYQKIYPN...HKMVIGDIRDQRIFNKVLNIAltn.qVDFLIASPPCQGMSVAGKnrdvSNMANDNRN---YLIMYVIAMIKKLK....PAYILIENVPFLLKLELYiDnKLTPIKNILEDEFGsEYHIH.......FDILDAADYG.TPQRRKRAIIRLNKKGTIWN--.........-.--.-----LPLKQNIVSVEQ------..........--AIGNLPSIESGK---.-..-HSGLKWHYGRGHTEQQIEWMKHTPTGKSAFEN---.-----LVHYPR--.--.-------...................---.--KANGEKVKGYHSSYRRIRWDEP------------.------.--.--APTITIRNDAISSQRNVHPGRP.............................llDGTYSDARVLSVLELM.RLTGLPDN-....WEIPDDTP--.---EILIRQIIGECIPPLLIENITRE---
NAM MTC1_CHVI3/3-342
ASQ FRTLELFAGIAGISHGLRGIS.........---TPVAFVEINED.....AQKFLKTKFS-...DASVFNDVTKFTKS----DFPed...IDMITAGFPCTGFSIAGS....RTGFEHKES---GLFADVVRITEEYK....PKIVFLENSHMLSHTYN-.-.--LDVVVKKMDEIG.-YFCK.......WVTCRASIIG.AHHQRHRWFCLAIRKDYEPEE-.........-.--.-IIVSVNATKFDWENNEPPCQVDnk........SYENSTLVRLAGYSVVP.-..--DQIRYAFTGLFTGDFESSWKTTLTPGTIIG----.-----TEHKKMKG.--.-------...................---.-TYDKVINGYYENDVYYSFSR---------------.------.--.------KEVHRAPLNISVKPRD--...............................IPEKHNGKTLVDREMIkKYWCTPCAS....YGTATAGCN-.-----VLTDRQSHALPTQVRFSYRGVCGR
DSQ TTTCGCACGTTAGAACTATTCGCCGGTATAGCTGGTATTTCACATGGCCTCAGAGGTATATCT...........................---------ACACCAGTTGCATTCGTAGAAATTAATGAAGAC...............GCACAAAAATTCTTGAAAACAAAGTTTTCA---.........GATGCATCTGTATTCAATGACGTTACGAAATTTACCAAATCG------------GACTTCCCAgaagac.........ATAGACATGATTACTGCGGGATTCCCGTGCACTGGGTTTAGTATTGCAGGTTCT............AGAACTGGATTCGAACACAAGGAATCC---------GGTCTCTTTGCTGATGTTGTGCGAATCACGGAAGAGTATAAA............CCTAAAATAGTGTTTTTGGAAAACTCCCATATGTTGTCCCACACTTACAAT---...---...------CTCGATGTCGTCGTAAAAAAGATGGATGAAATTGGT...---TATTTCTGCAAG.....................TGGGTAACTTGTCGGGCATCAATTATAGGA...GCCCATCATCAACGCCACCGGTGGTTTTGTCTCGCGATTCGAAAAGATTATGAACCAGAAGAA---...........................---...------...---ATAATTGTATCTGTGAATGCTACAAAGTTCGACTGGGAAAATAATGAACCACCGTGTCAAGTAGACaataag........................AGTTACGAGAATTCAACTCTTGTTCGTCTGGCAGGATATTCCGTGGTCCCC...---......------GACCAGATCAGATATGCTTTCACCGGTCTATTTACAGGTGATTTTGAGTCATCGTGGAAAACTACCTTGACACCTGGGACAATAATTGGC------------...---------------ACGGAACACAAAAAAATGAAAGGA...------...---------------------.........................................................---------...---ACTTACGATAAAGTCATAAACGGGTATTATGAGAACGATGTGTATTATTCTTTTTCAAGG---------------------------------------------...------------------...------...------------------AAAGAAGTTCATCGCGCTCCTCTAAATATATCCGTGAAACCACGTGAT------.............................................................................................ATTCCGGAGAAACATAACGGAAAAACACTCGTAGATCGCGAAATGATCaagAAATATTGGTGCACACCATGTGCTAGT............TATGGCACTGCTACTGCTGGATGCAAT---...---------------GTTCTGACAGACCGTCAGTCACATGCACTTCCTACACAAGTCAGGTTTTCATATAGGGGTGTATGTGGACGA
TRN 10010101100011000
//