EMBL-EBI > Goldman Group

PANDIT Home | Browse PANDIT | Help on PANDIT | Release notes | PfamPANDIT Homepage
pan•dit
PANDIT
Protein and Associated NucleotideDomains with Inferred Trees
(View summary and phylogenies for PF00136 - DNA_pol_B)
FAM PF00136
PID DNA_pol_B
DES DNA polymerase family B
IPR IPR006134
ANO 76
ALN 891
AID 0.272787
APH ((((((((P89285_GVXN/458-940:0.71667,((DPOL_NPVLD/443-936:0.39711,(DPOL_NPVBM/428-919:0.20125,DPOL_NPVOP/425-914:0.18230):0.37789):0.10485,Q82482_9NUCL/441-938:0.27871):0.17371):1.13806,((DPOL_BPR69/386-859:0.19928,DPOL_BPT4/383-855:0.35489):3.11417,(DPOL_ASFL6/457-978:1.55142,(((((DPOL_THEGO/348-763:0.33128,DPOL_METVO/393-818:0.53893):0.23877,((Q59691_PYROC/388-793:0.22805,DPO2_AERPE/371-774:0.24823):0.22457,DPOL_ARCFU/361-774:0.43003):0.14805):0.15568,(O74046_CERSY/420-835:0.50516,(DPO1_AERPE/535-951:0.39245,(Q59690_PYROC/488-905:0.24227,(DPO1_SULSO/450-869:0.19173,(DPO1_SULOH/448-867:0.13018,DPO1_SULAC/447-866:0.14132):0.03660):0.23699):0.07139):0.15447):0.71355):0.25286,DPO2_ECOLI/369-782:1.20438):0.10916,((Q9TX75_PLAFA/983-1507:0.75831,(DPOA_TRYBB/684-1157:0.59112,((((DPOA_OXYTR/809-1299:0.07626,DPOA_OXYNO/783-1270:0.12947):0.34074,Q9Y1T1_TOXGO/1006-1612:0.49377):0.08119,((DPOA_YEAST/792-1248:0.39579,DPOA_SCHPO/773-1222:0.26128):0.19961,DPOA_ORYSA/538-1012:0.39771):0.07055):0.20581,(DPOA_HUMAN/783-1246:0.26022,DPOA_DROME/805-1258:0.34174):0.18096):0.08811):0.09043):0.35058,((Q9U0U7_LEIMA/2240-2731:0.62960,(Q9GSR1_DROME/1550-2010:0.35262,DPOZ_YEAST/919-1384:0.45726):0.14652):0.59070,(((DPOD_PLAFK/544-1000:0.36979,(((DPOD_SCHPO/534-990:0.18040,(DPOD_YEAST/555-1006:0.31574,DPOD_CANAL/484-939:0.15635):0.06379):0.08777,((DPOD_CAEEL/520-978:0.31471,DPOD_DROME/534-994:0.14679):0.07338,DPOD_MESAU/546-1005:0.22684):0.08533):0.11034,DPOD_SOYBN/511-969:0.19411):0.12439):0.23402,(DPOL_CHVN2/432-881:0.74366,O36638_9PHYC/422-974:0.91559):0.18723):0.06023,((Q86992_9VIRU/492-1090:1.01048,(Q9QSK2_IRV6/578-1226:0.85580,DPOL_RSIV/397-938:0.86956):0.20780):0.41724,(((Q9WT26_9BETA/517-998:0.18012,O92827_9BETA/515-999:0.21488):0.26940,(((DPOL_TUHV2/556-1135:0.26911,DPOL_RHCM6/533-1017:0.29508):0.10640,(DPOL_MCMVS/543-1050:0.20829,DPOL_RCMVM/533-1077:0.16595):0.17891):0.07153,DPOL_GPCMV/556-1073:0.29461):0.12679):0.17484,((((((O36363_9GAMA/550-1026:0.20764,Q9Q6Z6_9GAMA/520-997:0.22316):0.08383,DPOL_EBV/532-1013:0.32513):0.05948,DPOL_SHV21/522-994:0.21472):0.05683,(O40910_HHV8/533-1006:0.22989,DPOL_EHV2/530-1004:0.26310):0.06699):0.12508,O41930_MHV68/528-1001:0.21250):0.31719,((((Q69390_9ALPH/516-1008:0.18325,Q89604_9ALPH/639-1203:0.19999):0.05632,(DPOL_EHV1B/611-1173:0.12801,O93043_FHV1/606-1159:0.17765):0.06115):0.03911,((DPOL_HHV21/617-1200:0.11292,Q9QEL0_9ALPH/621-1171:0.10674):0.14375,DPOL_VZVD/597-1136:0.29493):0.03799):0.06729,(Q9WSY3_9ALPH/582-1139:0.08731,Q69281_MEHV1/606-1168:0.11923):0.20865):0.41824):0.13659):0.39472):0.11623):0.13821):0.23688):0.15684):0.07149):0.15096):0.14841):0.27306,Q9YQZ6_9HERP/602-1028:2.14707):0.20989,Q9YW56_MSEPV/569-1067:1.06411):0.67383,DPOL_FOWPV/483-977:0.24716):0.18535,Q98207_MCV1/494-994:0.27343):0.10648,DPOL_ORFN2/499-998:0.29571):0.12912,Q9Q8R2_9POXV/498-996:0.17102,DPOL_VACCA/497-995:0.14813);
ATP ((((((((P89285_GVXN/458-940,((DPOL_NPVLD/443-936,(DPOL_NPVBM/428-919,DPOL_NPVOP/425-914)),Q82482_9NUCL/441-938)),((DPOL_BPR69/386-859,DPOL_BPT4/383-855),(DPOL_ASFL6/457-978,(((((DPOL_THEGO/348-763,DPOL_METVO/393-818),((Q59691_PYROC/388-793,DPO2_AERPE/371-774),DPOL_ARCFU/361-774)),(O74046_CERSY/420-835,(DPO1_AERPE/535-951,(Q59690_PYROC/488-905,(DPO1_SULSO/450-869,(DPO1_SULOH/448-867,DPO1_SULAC/447-866)))))),DPO2_ECOLI/369-782),((Q9TX75_PLAFA/983-1507,(DPOA_TRYBB/684-1157,((((DPOA_OXYTR/809-1299,DPOA_OXYNO/783-1270),Q9Y1T1_TOXGO/1006-1612),((DPOA_YEAST/792-1248,DPOA_SCHPO/773-1222),DPOA_ORYSA/538-1012)),(DPOA_HUMAN/783-1246,DPOA_DROME/805-1258)))),((Q9U0U7_LEIMA/2240-2731,(Q9GSR1_DROME/1550-2010,DPOZ_YEAST/919-1384)),(((DPOD_PLAFK/544-1000,(((DPOD_SCHPO/534-990,(DPOD_YEAST/555-1006,DPOD_CANAL/484-939)),((DPOD_CAEEL/520-978,DPOD_DROME/534-994),DPOD_MESAU/546-1005)),DPOD_SOYBN/511-969)),(DPOL_CHVN2/432-881,O36638_9PHYC/422-974)),((Q86992_9VIRU/492-1090,(Q9QSK2_IRV6/578-1226,DPOL_RSIV/397-938)),(((Q9WT26_9BETA/517-998,O92827_9BETA/515-999),(((DPOL_TUHV2/556-1135,DPOL_RHCM6/533-1017),(DPOL_MCMVS/543-1050,DPOL_RCMVM/533-1077)),DPOL_GPCMV/556-1073)),((((((O36363_9GAMA/550-1026,Q9Q6Z6_9GAMA/520-997),DPOL_EBV/532-1013),DPOL_SHV21/522-994),(O40910_HHV8/533-1006,DPOL_EHV2/530-1004)),O41930_MHV68/528-1001),((((Q69390_9ALPH/516-1008,Q89604_9ALPH/639-1203),(DPOL_EHV1B/611-1173,O93043_FHV1/606-1159)),((DPOL_HHV21/617-1200,Q9QEL0_9ALPH/621-1171),DPOL_VZVD/597-1136)),(Q9WSY3_9ALPH/582-1139,Q69281_MEHV1/606-1168)))))))))))),Q9YQZ6_9HERP/602-1028),Q9YW56_MSEPV/569-1067),DPOL_FOWPV/483-977),Q98207_MCV1/494-994),DPOL_ORFN2/499-998),Q9Q8R2_9POXV/498-996,DPOL_VACCA/497-995);
ATL 45.5948
DNO 72
DLN 2673
DID 0.393556
DPH (((Q9YQZ6_9HERP/602-1028:1.03771,((P89285_GVXN/458-940:0.43011,((DPOL_NPVLD/443-936:0.31393,(DPOL_NPVBM/428-919:0.27517,DPOL_NPVOP/425-914:0.18295):0.18460):0.09689,Q82482_9NUCL/441-938:0.29754):0.16529):0.39774,(Q9YW56_MSEPV/569-1067:0.57676,((DPOL_VACCA/497-995:0.16366,(Q9Q8R2_9POXV/498-996:0.12181,(Q98207_MCV1/494-994:0.25054,DPOL_ORFN2/499-998:0.18411):0.27997):0.15271):0.20098,DPOL_FOWPV/483-977:0.24042):0.31804):0.36462):0.05634):0.00929,(DPOL_ASFL6/457-978:0.82437,((DPOA_TRYBB/684-1157:0.43729,((DPOA_ORYSA/538-1012:0.37648,((DPOA_OXYTR/809-1299:0.15881,DPOA_OXYNO/783-1270:0.19786):0.24965,(DPOA_YEAST/792-1248:0.31574,DPOA_SCHPO/773-1222:0.29305):0.15451):0.07212):0.14170,(DPOA_HUMAN/783-1246:0.27092,DPOA_DROME/805-1258:0.34556):0.07536):0.10314):0.20756,(((O74046_CERSY/420-835:0.37837,(((DPO1_SULSO/450-869:0.19596,(DPO1_SULOH/448-867:0.19173,DPO1_SULAC/447-866:0.15555):0.07564):0.23458,Q59690_PYROC/488-905:0.24503):0.08685,DPO1_AERPE/535-951:0.29852):0.11903):0.31038,((Q59691_PYROC/388-793:0.22448,DPO2_AERPE/371-774:0.22367):0.11680,(DPOL_METVO/393-818:0.67755,DPOL_ARCFU/361-774:0.27252):0.12418):0.13390):0.19165,(DPO2_ECOLI/369-782:0.73999,((((Q86992_9VIRU/492-1090:0.51534,(Q9QSK2_IRV6/578-1226:0.90328,DPOL_RSIV/397-938:0.41752):0.17366):0.30058,(((DPOZ_YEAST/919-1384:0.62095,Q9GSR1_DROME/1550-2010:0.25815):0.16076,Q9U0U7_LEIMA/2240-2731:0.41621):0.28386,((((DPOL_TUHV2/556-1135:0.17706,DPOL_RHCM6/533-1017:0.35281):0.06011,(DPOL_MCMVS/543-1050:0.21806,DPOL_RCMVM/533-1077:0.13313):0.10634):0.03585,((Q9WT26_9BETA/517-998:0.18735,O92827_9BETA/515-999:0.31094):0.32338,DPOL_GPCMV/556-1073:0.21822):0.12894):0.11845,(((DPOL_EHV2/530-1004:0.15003,((((DPOL_SHV21/522-994:0.26864,Q9Q6Z6_9GAMA/520-997:0.25340):0.09173,O36363_9GAMA/550-1026:0.19796):0.10378,O41930_MHV68/528-1001:0.30766):0.08348,O40910_HHV8/533-1006:0.24152):0.07983):0.08264,DPOL_EBV/532-1013:0.22029):0.17649,(Q69390_9ALPH/516-1008:0.09421,((DPOL_HHV21/617-1200:0.11489,Q9QEL0_9ALPH/621-1171:0.16660):0.11603,((DPOL_EHV1B/611-1173:0.13944,((DPOL_VZVD/597-1136:0.33220,Q9WSY3_9ALPH/582-1139:0.28300):0.07544,O93043_FHV1/606-1159:0.26070):0.08791):0.14136,Q89604_9ALPH/639-1203:0.15791):0.03022):0.05260):0.19325):0.07478):0.17927):0.05446):0.04738,(O36638_9PHYC/422-974:0.57087,((((((DPOD_YEAST/555-1006:0.26833,DPOD_CANAL/484-939:0.22041):0.05901,DPOD_SCHPO/534-990:0.23874):0.08171,(DPOD_PLAFK/544-1000:0.36162,DPOD_SOYBN/511-969:0.24567):0.08183):0.10850,DPOD_CAEEL/520-978:0.27042):0.13892,DPOD_DROME/534-994:0.20158):0.10840,DPOD_MESAU/546-1005:0.17217):0.24174):0.04996):0.10993,DPOL_CHVN2/432-881:0.57813):0.12776):0.06904):0.10948):0.11477):0.07144):1.31935,DPOL_BPR69/386-859:0.38305,DPOL_BPT4/383-855:0.11381);
DTP (((Q9YQZ6_9HERP/602-1028,((P89285_GVXN/458-940,((DPOL_NPVLD/443-936,(DPOL_NPVBM/428-919,DPOL_NPVOP/425-914)),Q82482_9NUCL/441-938)),(Q9YW56_MSEPV/569-1067,((DPOL_VACCA/497-995,(Q9Q8R2_9POXV/498-996,(Q98207_MCV1/494-994,DPOL_ORFN2/499-998))),DPOL_FOWPV/483-977)))),(DPOL_ASFL6/457-978,((DPOA_TRYBB/684-1157,((DPOA_ORYSA/538-1012,((DPOA_OXYTR/809-1299,DPOA_OXYNO/783-1270),(DPOA_YEAST/792-1248,DPOA_SCHPO/773-1222))),(DPOA_HUMAN/783-1246,DPOA_DROME/805-1258))),(((O74046_CERSY/420-835,(((DPO1_SULSO/450-869,(DPO1_SULOH/448-867,DPO1_SULAC/447-866)),Q59690_PYROC/488-905),DPO1_AERPE/535-951)),((Q59691_PYROC/388-793,DPO2_AERPE/371-774),(DPOL_METVO/393-818,DPOL_ARCFU/361-774))),(DPO2_ECOLI/369-782,((((Q86992_9VIRU/492-1090,(Q9QSK2_IRV6/578-1226,DPOL_RSIV/397-938)),(((DPOZ_YEAST/919-1384,Q9GSR1_DROME/1550-2010),Q9U0U7_LEIMA/2240-2731),((((DPOL_TUHV2/556-1135,DPOL_RHCM6/533-1017),(DPOL_MCMVS/543-1050,DPOL_RCMVM/533-1077)),((Q9WT26_9BETA/517-998,O92827_9BETA/515-999),DPOL_GPCMV/556-1073)),(((DPOL_EHV2/530-1004,((((DPOL_SHV21/522-994,Q9Q6Z6_9GAMA/520-997),O36363_9GAMA/550-1026),O41930_MHV68/528-1001),O40910_HHV8/533-1006)),DPOL_EBV/532-1013),(Q69390_9ALPH/516-1008,((DPOL_HHV21/617-1200,Q9QEL0_9ALPH/621-1171),((DPOL_EHV1B/611-1173,((DPOL_VZVD/597-1136,Q9WSY3_9ALPH/582-1139),O93043_FHV1/606-1159)),Q89604_9ALPH/639-1203))))))),(O36638_9PHYC/422-974,((((((DPOD_YEAST/555-1006,DPOD_CANAL/484-939),DPOD_SCHPO/534-990),(DPOD_PLAFK/544-1000,DPOD_SOYBN/511-969)),DPOD_CAEEL/520-978),DPOD_DROME/534-994),DPOD_MESAU/546-1005))),DPOL_CHVN2/432-881)))))),DPOL_BPR69/386-859,DPOL_BPT4/383-855);
DTL 33.0692
RID 0.27189
RPH ((((Q9QEL0_9ALPH/621-1171:0.10819,DPOL_HHV21/617-1200:0.11114):0.15229,(Q89604_9ALPH/639-1203:0.20275,((O93043_FHV1/606-1159:0.18000,DPOL_EHV1B/611-1173:0.12571):0.07464,Q69390_9ALPH/516-1008:0.18694):0.03813):0.04147):0.04800,DPOL_VZVD/597-1136:0.28529):0.08885,((((Q9Q6Z6_9GAMA/520-997:0.21902,O36363_9GAMA/550-1026:0.21187):0.08441,(DPOL_SHV21/522-994:0.21647,((O41930_MHV68/528-1001:0.29314,O40910_HHV8/533-1006:0.20943):0.08295,DPOL_EHV2/530-1004:0.27676):0.05739):0.06111):0.08632,DPOL_EBV/532-1013:0.25635):0.32609,(((((DPOL_RHCM6/533-1017:0.29574,DPOL_TUHV2/556-1135:0.26975):0.10682,(DPOL_RCMVM/533-1077:0.16846,DPOL_MCMVS/543-1050:0.20677):0.17610):0.06570,DPOL_GPCMV/556-1073:0.30487):0.14243,(O92827_9BETA/515-999:0.21538,Q9WT26_9BETA/517-998:0.17955):0.25447):0.18193,((((DPOD_SOYBN/511-969:0.19368,((DPOD_MESAU/546-1005:0.22448,(DPOD_DROME/534-994:0.14835,DPOD_CAEEL/520-978:0.31384):0.07424):0.08535,((DPOD_CANAL/484-939:0.15496,DPOD_YEAST/555-1006:0.31697):0.06315,DPOD_SCHPO/534-990:0.18272):0.08682):0.11227):0.12868,DPOD_PLAFK/544-1000:0.36579):0.23166,(O36638_9PHYC/422-974:0.93742,DPOL_CHVN2/432-881:0.73309):0.18924):0.08916,((((DPOL_RSIV/397-938:0.86981,Q9QSK2_IRV6/578-1226:0.85144):0.23422,Q86992_9VIRU/492-1090:0.99028):0.40813,(((((((DPOA_SCHPO/773-1222:0.26117,DPOA_YEAST/792-1248:0.38978):0.17317,DPOA_ORYSA/538-1012:0.41995):0.09021,(DPOA_OXYNO/783-1270:0.12699,DPOA_OXYTR/809-1299:0.07814):0.36565):0.17657,DPOA_TRYBB/684-1157:0.62736):0.06610,(DPOA_DROME/805-1258:0.34121,DPOA_HUMAN/783-1246:0.25476):0.13421):0.42048,((((DPOL_ARCFU/361-774:0.41453,(DPO2_AERPE/371-774:0.25793,Q59691_PYROC/388-793:0.21943):0.23744):0.19044,DPOL_METVO/393-818:0.65149):0.05445,(((DPOL_BPT4/383-855:0.28189,DPOL_BPR69/386-859:0.27118):2.76169,((Q59690_PYROC/488-905:0.23409,DPO1_AERPE/535-951:0.43233):0.06454,((DPO1_SULAC/447-866:0.14183,DPO1_SULOH/448-867:0.12909):0.03692,DPO1_SULSO/450-869:0.19112):0.20671):0.00000):0.19963,O74046_CERSY/420-835:0.48263):0.76888):0.30871,(DPO2_ECOLI/369-782:1.14083,DPOL_ASFL6/457-978:1.52616):0.10368):0.14248):0.14983,(((DPOL_NPVLD/443-936:0.37886,(Q82482_9NUCL/441-938:0.33367,(DPOL_NPVOP/425-914:0.19114,DPOL_NPVBM/428-919:0.19252):0.39029):0.06882):0.14841,P89285_GVXN/458-940:0.75586):1.13111,(((((DPOL_ORFN2/499-998:0.29021,Q98207_MCV1/494-994:0.31709):0.07284,(DPOL_VACCA/497-995:0.15146,Q9Q8R2_9POXV/498-996:0.16752):0.11381):0.16993,DPOL_FOWPV/483-977:0.29302):0.60057,Q9YW56_MSEPV/569-1067:1.09620):0.20029,Q9YQZ6_9HERP/602-1028:2.11747):0.33814):0.29566):0.25351):0.05223,((DPOZ_YEAST/919-1384:0.46456,Q9GSR1_DROME/1550-2010:0.34892):0.15701,Q9U0U7_LEIMA/2240-2731:0.61861):0.67732):0.03908):0.45637):0.16587):0.35951,Q9WSY3_9ALPH/582-1139:0.22123);
RTP ((((Q9QEL0_9ALPH/621-1171,DPOL_HHV21/617-1200),(Q89604_9ALPH/639-1203,((O93043_FHV1/606-1159,DPOL_EHV1B/611-1173),Q69390_9ALPH/516-1008))),DPOL_VZVD/597-1136),((((Q9Q6Z6_9GAMA/520-997,O36363_9GAMA/550-1026),(DPOL_SHV21/522-994,((O41930_MHV68/528-1001,O40910_HHV8/533-1006),DPOL_EHV2/530-1004))),DPOL_EBV/532-1013),(((((DPOL_RHCM6/533-1017,DPOL_TUHV2/556-1135),(DPOL_RCMVM/533-1077,DPOL_MCMVS/543-1050)),DPOL_GPCMV/556-1073),(O92827_9BETA/515-999,Q9WT26_9BETA/517-998)),((((DPOD_SOYBN/511-969,((DPOD_MESAU/546-1005,(DPOD_DROME/534-994,DPOD_CAEEL/520-978)),((DPOD_CANAL/484-939,DPOD_YEAST/555-1006),DPOD_SCHPO/534-990))),DPOD_PLAFK/544-1000),(O36638_9PHYC/422-974,DPOL_CHVN2/432-881)),((((DPOL_RSIV/397-938,Q9QSK2_IRV6/578-1226),Q86992_9VIRU/492-1090),(((((((DPOA_SCHPO/773-1222,DPOA_YEAST/792-1248),DPOA_ORYSA/538-1012),(DPOA_OXYNO/783-1270,DPOA_OXYTR/809-1299)),DPOA_TRYBB/684-1157),(DPOA_DROME/805-1258,DPOA_HUMAN/783-1246)),((((DPOL_ARCFU/361-774,(DPO2_AERPE/371-774,Q59691_PYROC/388-793)),DPOL_METVO/393-818),(((DPOL_BPT4/383-855,DPOL_BPR69/386-859),((Q59690_PYROC/488-905,DPO1_AERPE/535-951),((DPO1_SULAC/447-866,DPO1_SULOH/448-867),DPO1_SULSO/450-869))),O74046_CERSY/420-835)),(DPO2_ECOLI/369-782,DPOL_ASFL6/457-978))),(((DPOL_NPVLD/443-936,(Q82482_9NUCL/441-938,(DPOL_NPVOP/425-914,DPOL_NPVBM/428-919))),P89285_GVXN/458-940),(((((DPOL_ORFN2/499-998,Q98207_MCV1/494-994),(DPOL_VACCA/497-995,Q9Q8R2_9POXV/498-996)),DPOL_FOWPV/483-977),Q9YW56_MSEPV/569-1067),Q9YQZ6_9HERP/602-1028)))),((DPOZ_YEAST/919-1384,Q9GSR1_DROME/1550-2010),Q9U0U7_LEIMA/2240-2731))))),Q9WSY3_9ALPH/582-1139);
RTL 43.7332
LNK DPO1_AERPE/535-951:O93745:AP000058
LNK DPO1_SULAC/447-866:P95690:U33846
LNK DPO1_SULOH/448-867:O50607:AB008894
LNK DPO1_SULSO/450-869:P26811:U92875
LNK DPO2_AERPE/371-774:O93746:AP000063
LNK DPO2_ECOLI/369-782:P21189:X54847
LNK DPOA_DROME/805-1258:P26019:AE003735
LNK DPOA_HUMAN/783-1246:P09884:AY275833
LNK DPOA_ORYSA/538-1012:O48653:AB004461
LNK DPOA_OXYNO/783-1270:Q94636:U02001
LNK DPOA_OXYTR/809-1299:Q27152:U59426
LNK DPOA_SCHPO/773-1222:P28040:X58299
LNK DPOA_TRYBB/684-1157:P27727:X60951
LNK DPOA_YEAST/792-1248:P13382:J03268
LNK DPOD_CAEEL/520-978:P90829:Z81497
LNK DPOD_CANAL/484-939:P46588:AL033396
LNK DPOD_DROME/534-994:P54358:X88928
LNK DPOD_MESAU/546-1005:P97283:U83704
LNK DPOD_PLAFK/544-1000:P30315:M64715
LNK DPOD_SCHPO/534-990:P30316:AL121815
LNK DPOD_SOYBN/511-969:O48901:AF020193
LNK DPOD_YEAST/555-1006:P15436:X61920
LNK DPOL_ARCFU/361-774:O29753:AE001070
LNK DPOL_ASFL6/457-978:P43139:X73330
LNK DPOL_BPR69/386-859:Q38087:U34036
LNK DPOL_BPT4/383-855:P04415:M10160
LNK DPOL_CHVN2/432-881:P30320:M86837
LNK DPOL_EBV/532-1013:P03198:V01555
LNK DPOL_EHV1B/611-1173:P28858:AY665713
LNK DPOL_EHV2/530-1004:P52367:U20824
LNK DPOL_FOWPV/483-977:P21402:AF198100
LNK DPOL_GPCMV/556-1073:Q69025:L25706
LNK DPOL_HHV21/617-1200:P07918:M16321
LNK DPOL_MCMVS/543-1050:P27172:M73549
LNK DPOL_METVO/393-818:P52025:L33366
LNK DPOL_NPVBM/428-919:P41712:L33180
LNK DPOL_NPVLD/443-936:P30318:AF081810
LNK DPOL_NPVOP/425-914:Q83948:U39145
LNK DPOL_ORFN2/499-998:Q84173:U49979
LNK DPOL_RCMVM/533-1077:Q85428:AF232689
LNK DPOL_RHCM6/533-1017:O71121:AF033184
LNK DPOL_RSIV/397-938:O70736:AB007366
LNK DPOL_SHV21/522-994:P24907:X64346
LNK DPOL_THEGO/348-763:P56689:
LNK DPOL_TUHV2/556-1135:Q9YUS2:AF074328
LNK DPOL_VACCA/497-995:O57191:U94848
LNK DPOL_VZVD/597-1136:P09252:X04370
LNK DPOZ_YEAST/919-1384:P14284:M29683
LNK O36363_9GAMA/550-1026:O36363:AF005370
LNK O36638_9PHYC/422-974:O36638:AF013260
LNK O40910_HHV8/533-1006:O40910:AF005477
LNK O41930_MHV68/528-1001:O41930:U97553
LNK O74046_CERSY/420-835:O74046:AF083071
LNK O92827_9BETA/515-999:O92827:AF037218
LNK O93043_FHV1/606-1159:O93043:AJ224971
LNK P89285_GVXN/458-940:P89285:AF034436
LNK Q59690_PYROC/488-905:Q59690:D38573
LNK Q59691_PYROC/388-793:Q59691:D38574
LNK Q69281_MEHV1/606-1168:Q69281:
LNK Q69390_9ALPH/516-1008:Q69390:L24487
LNK Q82482_9NUCL/441-938:Q82482:U11242
LNK Q86992_9VIRU/492-1090:Q86992:U35732
LNK Q89604_9ALPH/639-1203:Q89604:Z78205
LNK Q98207_MCV1/494-994:Q98207:U60315
LNK Q9GSR1_DROME/1550-2010:Q9GSR1:AF298216
LNK Q9Q6Z6_9GAMA/520-997:Q9Q6Z6:AF191043
LNK Q9Q8R2_9POXV/498-996:Q9Q8R2:AF170726
LNK Q9QEL0_9ALPH/621-1171:Q9QEL0:AF181249
LNK Q9QSK2_IRV6/578-1226:Q9QSK2:AF303741
LNK Q9TX75_PLAFA/983-1507:Q9TX75:
LNK Q9U0U7_LEIMA/2240-2731:Q9U0U7:AL122012
LNK Q9WSY3_9ALPH/582-1139:Q9WSY3:AB024309
LNK Q9WT26_9BETA/517-998:Q9WT26:AB021506
LNK Q9Y1T1_TOXGO/1006-1612:Q9Y1T1:
LNK Q9YQZ6_9HERP/602-1028:Q9YQZ6:AF110004
LNK Q9YW56_MSEPV/569-1067:Q9YW56:AF063866
AMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx....................................................................xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx....xxxxxxxxxxxxxxxx.....xxxxxxxxxx....................................................................................................xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....xxxxxxxxxxxxxxxxxx..........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxx.........................xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.xxx......x.xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.......xxxxxxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxx..........xxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.x....xxxxxxxxxxxxxx..........xxxxxxxxxxxxxxxxxx....................................................xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx..xx..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx................xxxxxxxxxxxxxxxxx
DMK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............................................................................................................................................................................................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............................................................................................................................................................................................................................................................................................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..............................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...........................................................................xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx...xxxxxxxxx..................xxx...xxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx........................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.....................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................xxxxxxxxxxxxxxx..............................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxx............xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx..............................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx............................................................................................................................................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...xxxxxxxxxxxxxxxxxx......xxxxxx......xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx................................................xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NAM Q69281_MEHV1/606-1168
ASQ GQQIRVYTCLLRLEIDG-FILPEKNKKfaetvsltceedqteiceh..............................dspqepihnikqsslchsnSGRTIGYQGAKVLDPIS.GFHVHPVM....VFDFASLYPSIIQAHN.....LCFTTLVHDD....................................................................................................TNLSNLRPQD---.---DYLE--INVQGKL-LRFVK.-PHIRESLLAILLKDWLA-.....MRKAIRAKIPESCDEI--..........-AVLLDKQQAAIKVVCNSVYGFCGVSNG.LLPCIDVAATVTTIGRNMLLTVRDYIHKQWGTRDALL.rEFPNLSNFmr.....................peDYsVSVIYGDTDSVFIKFKGVDI-.-.---......-.--.----HGLVTTGDDMAKRVSSDL........FPKPIKLECEKTFNKLLLIT-.......KKKYMGTIH---------G..-GRMLMKGVDIVRKNNCRFINTYAKKLSDLLFLDDTVAKA-......AATVA..........-EKPP.FWATSPLPEGL......NSFGGVLAEAYTRMMiNNIT-.EVEDFAMSAELS-.RPPDAYTNKRIP--.-....-HLTVYYKLAMRS-..........EQLPVVKDRISYVIAAATpevvrdsarvaefrgeldlchq........nsntscpgdsvmtnketyvrhsPRNKLLISDMAEDPK.YLLANN..--..--IPLNTDYYLS-HLLGTLCVTFKALFGN................-DVKITETVLRRFIPET
NAM Q9WSY3_9ALPH/582-1139
ASQ GQQIRVYTCLLRLAGSRNFILPNKPQVragtefensiastdefe..................................gepspsnpkasssfhgnGGRVVGYQGAKVLDPIS.GFHVDPVV....VFDFASLYPSIIQAHN.....LCFTTLINDD....................................................................................................RKLADLRPRD---.---DYME--IDVQGKS-LHFAK.-PHIRESLLGILLKDWLA-.....MRKAIRAKIPASSDDT--..........-AVLLDKQQAAIKVVCNSVYGFCGVANG.LLPCIDVAATVTTIGRDMLLTVRDYVKVKWGTRDALL.rEFPALTNYml.....................gdDYsVSVIYGDTDSVFIKFKGVAI-.-.---......-.--.----QGLVANGDDMAKRISSDL........FPKPIKLECEKTFDKLLLIT-.......KKKYMGTIH---------G..-GRMLMKGVDIVRKNNCRFINTYAKKLSDLLFQDDAVAKA-......AALVA..........-ERPSsFWATAPLPEGL......KPFGDILAEAYGQMTaSTLS-.DVGDFVMSAELS-.RPPQAYANKRIA--.-....-HLTVYHKLAMRS-..........EQLPMVKDRISYVIAAATpevlrdaervaeargerkfrf..........sevsvpevpgtfsnsaktravQKPKVLISDMAEDPT.YLIENN..--..--IPLNTDYYLS-HLLGTLCVIFKALFGN................-DTKTTDTVLKRFIPET
DSQ GGCCAGCAAATACGCGTGTACACGTGCTTACTACGGTTGGCGGGCTCGCGAAATTTCATTCTGCCGAATAAGCCGCAGGTGcgtgcgggaaccgagttcgaaaacagcatcgccagtacggatgaatttgaa......................................................................................................ggcgaaccttccccttcgaatccaaaggcatcctcatcatttcatggaaatGGCGGCAGAGTCGTCGGTTACCAAGGAGCGAAAGTGTTAGATCCCATTTCG...GGATTCCACGTCGACCCCGTGGTA............GTCTTTGATTTTGCCAGCTTGTATCCTAGCATAATTCAGGCACATAAC...............CTGTGTTTCACCACCCTAATAAACGACGAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................AGAAAACTCGCCGATCTACGTCCACGCGAT---------...---------GATTATATGGAA------ATCGACGTACAAGGAAAATCG---CTGCATTTTGCCAAA...---CCCCATATTCGAGAAAGTTTACTGGGTATCCTATTAAAGGACTGGTTGGCC---...............ATGAGAAAAGCGATCCGAGCTAAAATCCCCGCTAGCTCTGATGATACA------..............................---GCTGTTCTTTTGGATAAGCAGCAGGCAGCCATCAAAGTGGTCTGCAATTCCGTGTACGGGTTTTGCGGTGTGGCAAACGGG...CTATTACCTTGCATTGATGTGGCCGCGACCGTGACCACAATTGGTCGTGACATGTTGCTTACAGTACGTGACTACGTTAAGGTTAAGTGGGGAACCAGAGATGCCCTCCTC...cgcGAATTTCCCGCGCTGACGAATTATatgttg...............................................................ggcgacGATTACtccGTGAGCGTGATTTACGGTGATACCGATTCGGTGTTCATTAAGTTCAAAGGGGTAGCGATA---...---...---------..................---...------...------------CAGGGCCTCGTCGCAAATGGAGACGATATGGCAAAACGCATATCGTCCGATTTA........................TTTCCCAAACCTATCAAGTTGGAGTGTGAAAAGACATTCGACAAGCTGTTGCTTATAACG---.....................AAAAAGAAATACATGGGGACGATTCAC---------------------------GGT......---GGGAGGATGTTAATGAAGGGAGTGGACATTGTTCGAAAGAATAATTGCCGCTTCATTAACACATACGCAAAAAAGTTAAGTGATTTGCTATTTCAGGACGATGCGGTGGCAAAAGCA---..................GCCGCCCTCGTCGCG..............................---GAAAGGCCTTCGtcaTTTTGGGCAACGGCTCCCCTACCAGAAGGCTTG..................AAGCCCTTCGGGGACATATTGGCTGAGGCATACGGTCAAATGACGgcaAGCACGTTGTCC---...GACGTGGGAGATTTCGTCATGTCGGCCGAACTAAGT---...CGGCCACCGCAGGCCTACGCTAACAAAAGAATAGCT------...---............---CATCTCACCGTGTATCACAAATTGGCCATGCGGTCC---..............................GAACAGTTGCCCATGGTAAAAGACCGGATTTCCTATGTCATAGCTGCCGCAACGccggaggtactgcgcgatgccgagcgggtagcagaagccagaggggaaaggaaattccgcttt..............................agcgaggtctctgtcccggaggttccagggacgtttagcaacagcgccaagacgcgggccgtcCAAAAACCCAAGGTATTGATCTCTGACATGGCGGAAGACCCGACA...TATCTAATCGAAAACAAT......------......------ATTCCCCTCAACACAGATTATTATCTATCA---CATCTATTAGGAACTCTATGTGTAATTTTCAAGGCTTTATTCGGCAAT................................................---GACACCAAAACAACGGATACTGTATTAAAGCGATTTATTCCCGAAACT
TRN 10010101100011000
NAM Q89604_9ALPH/639-1203
ASQ GQQIRVFTCLLRLARARGFLLPDTQKRlagaeagaargagrgrgerfacwadaar...........geeeeedeggeedggnegragaadrpraaGGRAVGYQGAKVLDPES.GFHVDPVM....VLDFASLYPSIIQAHN.....LCFTTLVRRE....................................................................................................AAPAGLTPGA---.---DYAT--FDVGGRA-LHFVR.-AHVRESLLSVLLRDWLA-.....MRKAIRARIPTAAPEE--..........-AVLLDKQQAAIKVVCNSVYGFTGVSNG.LLPCLAVAATVTTIGRDMLLETRRYIHERWATPEALV.rDFPAAGPAaa....................aagRYrVRVVYGDTDSVFVKFAGMPY-.-.---......-.--.----DAVCALGDGMARRVSAAL........FRPPIKLECEKTFAKLLLIT-.......KKKYLGLVG---------G..-GKMLMKGVDLVRKNNCRFINAYTRRLVDVLMHDDAVSRA-......AAEAS..........-AVPPsEWPGRQLPPGF......ARFGAVLAEAHAKIA.DPAL-.DIGDFVMTAELS-.RPPEAYANKRIA--.-....-HLTVYYKLLLRS-..........EARPNVKDRIPYVIVAPGegverdaaavnal..........................rgtapsappgggaRPGRLLISDMAEDPG.YARAHA..--..--VPLNTDYYFS-HLLGTVGATFKALFGN................-DTRTTENLLKRFIPET
DSQ GGGCAGCAGATTCGCGTATTCACCTGCCTGCTGCGCTTGGCCCGGGCGCGGGGCTTTCTGCTGCCGGACACCCAAAAGCGCctcgccggagccgaggccggcgcggcgcggggcgccgggcggggacggggggagcgcttcgcctgctgggccgacgcggctcgc.................................ggcgaggaggaagaggaggacgaggggggagaagaagacggggggaacgaggggcgcgcgggcgcggcggaccggccccgcgcggcgGGCGGGCGCGCCGTCGGGTACCAGGGGGCCAAGGTTTTGGACCCCGAGTCG...GGCTTTCACGTCGACCCCGTCATG............GTGCTGGACTTTGCCAGCCTCTACCCCAGCATCATTCAGGCGCACAAC...............CTGTGCTTCACCACGCTCGTGCGCCGCGAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................GCCGCGCCGGCGGGGCTGACGCCCGGCGCG---------...---------GACTACGCGACG------TTCGACGTGGGCGGGCGCGCG---CTCCACTTTGTGCGC...---GCGCACGTGCGCGAGAGCCTGCTCAGCGTGCTGTTGCGCGACTGGCTGGCC---...............ATGCGCAAGGCCATCCGCGCGCGCATCCCCACCGCCGCGCCCGAGGAG------..............................---GCTGTGCTGCTCGATAAGCAGCAGGCCGCCATCAAGGTCGTGTGCAACTCGGTGTACGGCTTCACCGGCGTGTCCAACGGA...CTACTGCCTTGCCTGGCGGTCGCGGCCACCGTAACGACCATCGGGCGCGACATGCTGCTCGAGACGCGGCGGTACATACACGAGCGCTGGGCCACACCCGAGGCACTGGTG...cgaGATTTCCCCGCGGCCGGCCCGGCGgcggcc............................................................gccgccggcCGCTACcgcGTGCGCGTGGTTTACGGCGACACGGACTCGGTCTTTGTCAAGTTCGCGGGGATGCCCTAC---...---...---------..................---...------...------------GACGCCGTGTGCGCGCTGGGCGACGGCATGGCGCGCCGGGTTTCGGCGGCGCTC........................TTTCGCCCGCCCATCAAGCTCGAGTGCGAGAAAACCTTTGCCAAGCTGCTGCTCATCACA---.....................AAAAAAAAGTACCTCGGCCTTGTCGGC---------------------------GGC......---GGCAAGATGCTCATGAAAGGCGTGGACCTCGTGCGCAAAAACAACTGCCGCTTTATCAACGCCTACACGCGGCGCTTGGTCGACGTGCTTATGCACGACGACGCTGTTTCGCGCGCC---..................GCGGCCGAGGCCTCG..............................---GCCGTGCCGCCCagcGAGTGGCCCGGGCGGCAGCTCCCGCCGGGCTTT..................GCGCGCTTCGGAGCTGTGTTGGCCGAAGCTCACGCCAAGATCGCC...GACCCGGCGCTG---...GACATTGGCGACTTCGTCATGACGGCGGAGCTGAGC---...CGCCCACCGGAGGCCTACGCCAACAAGCGCATCGCG------...---............---CATCTGACCGTGTACTACAAACTCCTGCTGCGCAGC---..............................GAGGCCCGCCCCAACGTCAAGGACCGCATCCCCTACGTGATCGTCGCGCCCGGCgagggcgtggagcgcgacgccgccgcggtgaacgcgctg..............................................................................cgcggcacggccccgtccgcgccgcccggcggcggcgccCGCCCCGGGCGTTTGCTAATCTCGGACATGGCCGAGGACCCGGGG...TATGCGCGGGCCCATGCC......------......------GTGCCCCTCAACACAGACTACTACTTTTCC---CACCTCCTAGGCACCGTCGGCGCCACCTTCAAGGCCCTGTTTGGAAAC................................................---GACACGCGGACCACGGAGAACCTGCTCAAGCGCTTTATTCCGGAAACG
TRN 10010101100011011
NAM O93043_FHV1/606-1159
ASQ GQQIRVYTCLLKLARDRNFILPDNRNRfcgdpnipsedienintcdsmeg.....................dyteefdqqsstvaecvaptpsqaTSRSVGYQGAKVLDPIS.GFHIDPVV....VLDFASLYPSIIQAHN.....LCFTTLTTER....................................................................................................QSLETLRPGI---.---DFSE--FDVGGHK-LYFVD.-SHVREEPAGVLLRDWLA-.....MRKAIRARIPDSTSDE--..........-AILLDKQQAAIKVVCNSVYGFAGVANG.LLPCLQIAATVTTIGRDMLLNTKHYVESRWATREGVE.sDFPEAMTVti....................pdkPYnVQVIYGDTDSVFIKFRGFTY-.-.---......-.--.----DGVTRLGDLMAKQISQAL........FRAPIKLECEKTFCKLILIT-.......KKKYIGVIN---------G..-GKMLMKGVDLVRKNNCNFINTYARRLVDILLYNDTVSEA-......AAEIA..........-SVHPrEWMGRALPANF......WEFGRVLAEAYTHIT.APDL-.DVNDFVMTAELS-.RPPDAYINKRIA--.-....-HLTVYYKLVMRN-..........EEVPSVKERIPYVIISPAqvsdsdllgvdg...........................lrgtiinkalnntKKRKLLVSDLAEDPS.YVIANG..--..--IHLNTEYYFS-HLLSTISVTFKALFGN................-DVKTTEILLKRFIPET
DSQ GGGCAACAAATCCGGGTATACACGTGTCTCCTAAAATTAGCCAGAGACAGAAATTTCATCCTACCTGATAACCGCAACCGTttctgtggagacccgaatataccctcagaggacatagaaaatataaacacatgtgacagcatggaaggt...............................................................gattacacagaggaattcgatcagcagtcatctaccgtagccgagtgtgtggctcctaccccatctcaagcgACATCGCGTTCTGTTGGATATCAAGGGGCCAAGGTTCTAGACCCAATCTCC...GGATTTCATATAGACCCAGTAGTT............GTATTGGATTTTGCCAGCCTCTACCCAAGTATTATCCAGGCCCATAAT...............CTATGTTTCACGACTCTTACCACAGAACGT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................CAATCTCTCGAAACCCTCCGACCAGGAATA---------...---------GATTTTTCGGAA------TTTGATGTCGGTGGACATAAA---TTATATTTTGTAGAT...---TCTCATGTTCGAGAAGAGCCTGCTGGTGTTTTACTTCGCGATTGGCTTGCC---...............ATGAGAAAGGCCATCCGGGCCCGTATTCCCGATAGCACATCAGACGAG------..............................---GCGATTTTACTGGATAAACAACAAGCTGCCATAAAGGTAGTATGTAACTCCGTATATGGATTTGCCGGGGTGGCTAATGGT...CTTCTCCCATGTCTACAGATAGCCGCCACTGTAACTACGATAGGAAGAGATATGCTACTCAATACTAAACATTACGTGGAGTCTAGATGGGCAACTAGAGAAGGAGTCGAA...agtGATTTTCCAGAAGCTATGACCGTTactatt............................................................ccggataaaCCCTATaatGTACAGGTAATCTACGGTGATACAGATTCCGTATTTATTAAGTTTAGAGGCTTCACGTAT---...---...---------..................---...------...------------GATGGAGTAACGAGATTAGGTGATCTCATGGCCAAGCAAATTTCACAAGCCCTG........................TTCAGAGCTCCAATCAAACTCGAATGTGAAAAAACTTTCTGTAAATTAATATTGATAACA---.....................AAGAAGAAATACATCGGTGTGATCAAC---------------------------GGA......---GGGAAAATGCTTATGAAGGGTGTCGACCTTGTTCGTAAGAATAACTGTAATTTTATCAATACATACGCTCGCCGATTAGTGGATATATTATTATATAATGATACAGTTTCCGAGGCA---..................GCCGCAGAAATCGCA..............................---AGCGTGCATCCCagaGAATGGATGGGACGTGCGTTGCCTGCCAACTTT..................TGGGAATTTGGAAGGGTACTGGCTGAAGCATATACTCATATAACC...GCTCCAGATCTC---...GATGTGAACGATTTTGTTATGACCGCGGAACTCAGC---...CGTCCACCTGATGCATATATCAATAAAAGGATTGCC------...---............---CATCTCACGGTGTACTATAAATTGGTTATGCGTAAC---..............................GAGGAAGTGCCTAGTGTGAAAGAACGTATACCATATGTAATTATATCACCAGCGcaggtgtcggacagtgacctgcttggagtcgatggg.................................................................................ttgcgcgggactataatcaataaggccctcaacaataccAAAAAAAGAAAATTGCTCGTGTCGGATCTTGCTGAAGACCCATCC...TATGTAATAGCTAATGGC......------......------ATACACCTGAATACAGAATATTACTTTTCA---CATCTTTTAAGTACGATTAGCGTTACATTTAAAGCTTTGTTTGGAAAT................................................---GATGTCAAAACAACTGAAATACTTCTCAAGAGGTTTATTCCGGAAACA
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_EHV1B/611-1173
ASQ GQQIRVYTCLLKLARERNFILPDNRRRfdsqadaasetselamdsqshafdst...............depdgvdgtpdaagsgatsengggkpgVGRAVGYQGAKVLDPVS.GFHVDPVV....VFDFASLYPSIIQAHN.....LCFTTLALDE....................................................................................................VDLAGLQPSV---.---DYST--FEVGDQK-LFFVH.-AHIRESLLGILLRDWLA-.....MRKAVRARIPTSTPEE--..........-AVLLDKQQSAIKVICNSVYGFTGVANG.LLPCLRIAATVTTIGRDMLLKTRDYVHSRWATRELLE.dNFPGAIGFrn.....................hkPYsVRVIYGDTDSVFIKFVGLTY-.-.---......-.--.----EGVSELGDAMSRQISADL........FRAPIKLECEKTFQRLLLIT-.......KKKYIGVIN---------G..-GKMLMKGVDLVRKNNCSFINLYARHLVDLLLYDEDVATA-......AAEVT..........-DVPPaEWVGRPLPSGF......DKFGRVLVEAYNRIT.APNL-.DVREFVMTAELS-.RSPESYTNKRLP--.-....-HLTVYFKLAMRN-..........EELPSVKERIPYVIVAQTeaaereagvvnsmr.......................gtaqnpvvtktarpqPKRKLLVSDLAEDPT.YVSEND..--..--VPLNTDYYFS-HLLGTISVTFKALFGN................-DVRTTENLLKRFIPET
DSQ GGTCAGCAAATTCGCGTGTACACGTGCTTGCTGAAACTCGCCCGCGAGAGAAATTTCATTTTGCCAGACAACAGACGCCGGtttgacagtcaggcagacgccgcgtcagagacttcggagttggctatggatagccaaagccacgccttcgacagtaca.............................................gacgaacccgacggtgtggacggtaccccggacgccgcaggatctggcgctacttctgaaaacggaggcgggaagcccggcGTCGGGAGGGCCGTGGGCTACCAGGGAGCAAAGGTTCTAGACCCCGTATCC...GGCTTTCATGTGGACCCCGTGGTT............GTGTTTGACTTCGCTAGCTTATACCCAAGCATTATCCAGGCCCATAAC...............CTCTGTTTCACCACCCTGGCGCTCGATGAA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................GTGGATCTGGCCGGGCTTCAACCATCCGTC---------...---------GACTACTCGACG------TTCGAGGTGGGTGACCAAAAG---TTATTTTTTGTCCAC...---GCCCATATTCGCGAAAGCCTGCTTGGCATCTTGCTGCGCGACTGGCTGGCC---...............ATGCGAAAGGCGGTGAGGGCGCGAATCCCCACCAGCACCCCCGAGGAG------..............................---GCAGTTTTACTAGATAAGCAGCAGTCTGCGATTAAGGTGATATGCAACTCGGTTTACGGATTCACGGGGGTGGCAAACGGC...CTGTTGCCGTGTCTGAGGATAGCGGCTACCGTTACCACGATAGGACGCGACATGCTCCTCAAGACCCGAGATTACGTTCACTCTCGTTGGGCGACGCGCGAGCTGCTGGAG...gacAATTTTCCAGGGGCTATAGGTTTCcgaaac...............................................................cacaagCCTTACtccGTCAGGGTTATCTACGGAGACACCGACTCCGTGTTTATCAAGTTTGTGGGCCTGACGTAC---...---...---------..................---...------...------------GAGGGGGTATCGGAGCTGGGGGATGCTATGTCGCGTCAGATTTCAGCGGACCTC........................TTTAGAGCGCCCATCAAACTGGAGTGTGAGAAGACCTTTCAGCGACTGCTGCTGATCACC---.....................AAGAAGAAGTACATAGGTGTCATAAAC---------------------------GGG......---GGGAAGATGCTCATGAAGGGGGTCGACCTGGTCCGCAAAAATAACTGCTCTTTCATAAACTTGTACGCGCGACATCTGGTAGATCTTTTGTTGTACGACGAGGATGTGGCCACGGCG---..................GCAGCAGAGGTGACA..............................---GACGTGCCTCCCgcaGAATGGGTGGGGCGCCCGCTACCGAGCGGCTTT..................GACAAGTTTGGGCGAGTGCTGGTAGAGGCGTACAACCGTATCACT...GCCCCCAACTTG---...GACGTGCGCGAGTTCGTTATGACTGCTGAGCTGAGC---...CGCTCACCCGAATCGTATACCAACAAGCGCCTGCCG------...---............---CACCTCACCGTCTACTTTAAGCTCGCCATGAGGAAT---..............................GAAGAACTGCCCAGCGTAAAAGAGAGAATTCCGTATGTGATAGTTGCGCAGACCgaggccgcggaacgcgaagcgggtgtagtaaactcaatgcgc.....................................................................ggtaccgcccaaaaccccgtggtaaccaagaccgcacgcccccaaCCTAAACGCAAACTGCTGGTTTCCGACCTCGCCGAAGACCCGACC...TATGTTTCCGAGAATGAC......------......------GTACCGCTAAACACAGACTACTATTTCTCC---CACCTGTTGGGTACCATAAGCGTGACCTTTAAGGCTCTATTCGGAAAT................................................---GATGTGAGAACAACAGAAAATCTTTTAAAGCGGTTTATTCCGGAAACC
TRN 10010101100011000
NAM Q69390_9ALPH/516-1008
ASQ GQQIRVFTCLLKLAGSRGFVLPDKRRAi.................................................................adEDDGGGYQGAKVLEPDS.GFHVDPVL....VLDFASLYPSIIQAHN.....LCFTTLALA-....................................................................................................-RPAGLR-ED---.---EFSA--FEVNGER-LYFVH.-AGVRESLLSILLRDWLA-.....MRKAIRARIPTSAPEE--..........-AVLLDKQQAAIKVVCNSVYGFTGVANG.LLPCLPVAATVTTIGRDMLVATRDYVQTRWATRELLE.rDLPARPPA........................gEYaVRVVYGDTDSVFIRFSGIAY-.-.---......-.--.----DDVCELGELMAARITRDL........FRPPIKLECEKTFRRLLLIT-.......KKKYIGVIN---------G..-GKMLMKGVDLVRKNNCAFINAYARRLVDLLFGDEAVSAA-......AATIA..........-RAPAaRWLERPLPRGF......AAFGRVLAEAHARVAgGAGL-.DVADFVMTAELS-.RPPDAYSNTRLP--.-....-HLTVYHKLAMRH-..........GEVPSVKERVSYVIIAPTpeaerda......................................gavrpglAPGKLLVSDLAEDPA.YVVAHG..--..--VPLNTEYYFS-HLLSTLSVTFKALFGN................-DTKITERLLKRFIPET
DSQ GGCCAGCAGATCCGCGTGTTCACGTGCCTGCTGAAGCTCGCGGGCTCGCGCGGCTTCGTGCTGCCCGACAAGCGCCGCGCCatc...................................................................................................................................................................................................gccgacGAGGACGACGGCGGCGGCTACCAGGGCGCCAAGGTGCTCGAGCCCGACTCG...GGCTTCCACGTGGACCCGGTGCTC............GTGCTGGACTTTGCCAGCCTGTACCCGAGCATCATCCAGGCGCACAAC...............CTGTGCTTCACGACGCTCGCGCTCGCG---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---CGCCCGGCGGGCCTGCGC---GAGGAC---------...---------GAGTTCAGCGCC------TTCGAGGTCAACGGGGAGCGG---CTCTACTTTGTGCAC...---GCGGGGGTGCGCGAGAGCCTGCTCTCGATCCTGCTGCGCGACTGGCTGGCC---...............ATGCGCAAGGCCATCCGCGCGCGCATCCCGACGAGCGCGCCCGAGGAG------..............................---GCCGTGCTGCTGGACAAGCAGCAGGCGGCCATCAAGGTGGTGTGCAACTCGGTGTACGGGTTCACGGGCGTGGCCAACGGG...CTGCTCCCCTGCCTCCCCGTGGCGGCCACCGTGACGACCATCGGCCGCGACATGCTGGTGGCCACGCGCGACTACGTGCAGACGCGCTGGGCCACGCGCGAGCTGCTCGAG...cgcGACCTGCCCGCGCGCCCGCCCGCG........................................................................ggcGAGTACgccGTGCGCGTGGTCTACGGGGACACGGACTCGGTCTTCATCCGCTTCTCGGGCATCGCGTAC---...---...---------..................---...------...------------GACGACGTGTGCGAGCTCGGGGAGCTCATGGCCGCGCGCATCACGCGCGACCTC........................TTCCGCCCCCCCATCAAGCTCGAGTGCGAGAAGACCTTCCGGCGCCTGCTGCTCATCACG---.....................AAGAAGAAGTACATCGGCGTCATCAAC---------------------------GGC......---GGCAAGATGCTCATGAAGGGCGTCGACCTGGTGCGCAAGAACAACTGCGCCTTCATCAACGCGTACGCGCGCCGCCTGGTGGACCTGCTCTTTGGCGACGAGGCCGTCTCGGCGGCA---..................GCGGCCACGATCGCG..............................---CGCGCGCCCGCGgcgCGCTGGCTGGAGCGCCCCCTGCCGCGCGGCTTC..................GCCGCCTTCGGGCGCGTGCTGGCCGAGGCGCACGCGCGCGTCGCCggcGGCGCCGGCCTG---...GACGTGGCCGACTTCGTCATGACGGCCGAGCTCAGC---...CGCCCCCCGGACGCGTACAGCAACACGCGCCTGCCG------...---............---CACCTCACCGTCTACCACAAGCTGGCCATGCGCCAC---..............................GGGGAGGTGCCGAGCGTCAAGGAGCGCGTGTCCTACGTCATCATCGCGCCCACCccggaggccgagcgcgacgcc..................................................................................................................ggggccgtgcgcccgggcctcGCGCCCGGGAAGCTGCTCGTCAGCGACCTGGCCGAGGACCCCGCC...TACGTGGTCGCGCACGGC......------......------GTGCCCCTCAACACCGAGTACTACTTCTCC---CACCTGCTGAGCACGCTCAGCGTCACCTTCAAGGCCCTCTTTGGAAAT................................................---GACACCAAGATCACGGAAAGGTTGCTCAAGCGCTTTATTCCGGAAACC
TRN 10010101100011011
NAM Q9QEL0_9ALPH/621-1171
ASQ GQQIRVYTCLLRLAGEKGFILPDSRRQgaaieaaapdqpgdatdecldg........................dveeendeeaerpvadagsrpsGGRHVGYQGAKVLDPVA.GFHVSPVV....VFDFASLYPSIIQAHN.....LCFSTLALDA....................................................................................................EAVGGLEAGR---.---DYME--ITVGGDT-VYFVK.-AHVRESLLSILLRDWLA-.....MRKQIRAHIPSSAPEE--..........-AVLLDKQQAAIKVVCNSVYGFTGVQRG.LLPCLPVAATVTTIGRDMLLATRDYVHSRWVSFDGLV.mDFPEAAAIrg.....................egEYsMRIIYGDTDSVFVLCRGLNA-.-.---......-.--.----EGLTALGDRMATHVSRAL........FLPPIKLECEKTFSKLLMIA-.......KKKYIGVIC---------G..-GGMLIKGVDLARKNNCVFINRTSRVLVDLLFNDDHVSRS-......AAALA..........-ERAAeEWLARPLPDGL......AAFGRVLVDAHRYIS.DPQR-.DVRDFVFTAELS-.RHPDAYANKRIA--.-....-HLTVYYKLLARR-..........EQVPSIKDRIPYVIVAQTadaeasaaqvsal..........................rnapqdkekeesaTRRRLLVSDLAEDPA.YVMANG..--..--IPLNTDYYFS-HLLRAASTTFKALFGN................-NTRVTESLLKRFIPEV
DSQ GGGCAGCAGATACGCGTTTATACATGCCTCTTGCGCCTGGCCGGTGAGAAGGGCTTTATCCTGCCAGACAGCCGCAGACAAggggccgcgatagaggcagcggctccagatcagcccggcgacgccacggacgaatgcctcgacggc........................................................................gacgtagaggaggagaacgacgaggaggccgagcggccggtagcggacgctggaagtaggccatcgGGGGGGAGACATGTCGGGTACCAGGGGGCCAAGGTTTTAGACCCCGTCGCC...GGGTTTCACGTTAGTCCGGTCGTG............GTCTTTGACTTTGCCAGCCTGTACCCAAGCATCATACAGGCCCACAAC...............CTGTGTTTTAGTACACTCGCCCTGGACGCG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................GAGGCCGTGGGGGGGTTGGAGGCGGGTCGG---------...---------GATTACATGGAA------ATAACCGTCGGGGGGGACACC---GTCTACTTCGTGAAG...---GCGCACGTACGCGAGAGCCTCCTGAGCATCCTCCTTAGGGACTGGCTCGCC---...............ATGAGGAAGCAGATACGTGCGCACATCCCCAGCAGCGCGCCCGAAGAG------..............................---GCCGTGCTGCTGGATAAGCAGCAGGCCGCAATCAAGGTGGTGTGCAATTCTGTGTACGGATTTACCGGCGTACAGCGGGGT...CTGCTGCCGTGCCTACCGGTCGCTGCTACGGTCACCACCATAGGGAGGGACATGCTCCTTGCCACGCGCGACTACGTCCACTCGCGGTGGGTCAGCTTTGACGGCCTCGTG...atgGACTTTCCGGAGGCGGCCGCAATCcggggc...............................................................gagggaGAGTACtccATGCGCATCATATACGGGGACACGGACTCGGTGTTTGTGCTCTGCCGCGGGCTAAACGCG---...---...---------..................---...------...------------GAGGGCCTGACCGCGCTCGGAGACCGCATGGCCACACACGTTTCGCGAGCGCTG........................TTCCTACCACCCATAAAACTAGAGTGCGAGAAGACGTTCAGCAAGCTGCTGATGATCGCA---.....................AAGAAAAAGTACATAGGGGTGATCTGC---------------------------GGA......---GGCGGGATGCTGATCAAGGGCGTGGATCTGGCGCGCAAGAACAACTGCGTGTTCATAAACCGCACGTCGCGAGTCCTGGTCGACCTGCTGTTCAACGACGACCACGTGTCGCGATCC---..................GCGGCCGCGCTAGCC..............................---GAGCGCGCGGCCgaaGAGTGGCTGGCCCGCCCACTCCCAGATGGCCTG..................GCTGCCTTTGGTCGAGTGCTGGTTGACGCCCATCGGTACATCTCG...GACCCCCAGCGC---...GACGTGCGGGACTTTGTATTCACCGCAGAGCTGAGC---...CGACACCCGGACGCGTACGCGAACAAGCGCATTGCC------...---............---CACCTGACCGTATATTACAAGCTTTTGGCCAGGCGA---..............................GAACAGGTGCCGTCCATAAAGGACCGCATACCCTACGTGATTGTCGCCCAGACGgccgacgccgaagcgagcgccgcccaggtgtctgcgctc..............................................................................cgcaacgccccccaagataaggaaaaggaggagtcggcgACTCGCCGTAGGCTCCTCGTGTCCGACTTGGCCGAGGACCCCGCC...TATGTGATGGCGAACGGT......------......------ATCCCGCTAAACACCGACTATTACTTCTCG---CACCTGCTCCGCGCCGCCAGCACCACGTTTAAGGCCCTGTTTGGAAAT................................................---AACACACGCGTGACGGAGAGTCTGCTAAAACGCTTTATTCCGGAGGTC
TRN 10010101100011010
NAM DPOL_HHV21/617-1200
ASQ GQQIRVFTCLLRLAGQKGFILPDTQGRfrgldkeapkrpavprgegerpgdg.................ngdedkdddedgdedgdereevaretGGRHVGYQGARVLDPTS.GFHVDPVV....VFDFASLYPSIIQAHN.....LCFSTLSLRP....................................................................................................EAVAHLEADR---.---DYLE--IEVGGRR-LFFVK.-AHVRESLLSILLRDWLA-.....MRKQIRSRIPQSPPEE--..........-AVLLDKQQAAIKVVCNSVYGFTGVQHG.LLPCLHVAATVTTIGREMLLATRAYVHARWAEFDQLL.aDFPEAAGMra.....................pgPYsMRIIYGDTDSIFVLCRGLTG-.-.---......-.--.----EALVAMGDKMASHISRAL........FLPPIKLECEKTFTKLLLIA-.......KKKYIGVIC---------G..-GKMLIKGVDLVRKNNCAFINRTSRALVDLLFYDDTVSGA-......AAALA..........-ERPAeEWLARPLPEGL......QAFGAVLVDAHRRIT.DPER-.DIQDFVLTAELS-.RHPRAYTNKRLA--.-....-HLTVYYKLMARR-..........AQVPSIKDRIPYVIVAQTreveetvarlaalreldaaapgdepappaalpspakrpretpshadppggasKPRKLLVSELAEDPG.YAIARG..--..--VPLNTDYYFS-HLLGAACVTFKALFGN................-NAKITESLLKRFIPET
DSQ GGCCAGCAGATCCGCGTCTTCACGTGCCTCCTGCGCCTTGCGGGCCAGAAGGGCTTCATCCTGCCGGACACCCAGGGGCGGtttcggggcctcgacaaggaggcgcccaagcgcccggccgtgcctcggggggaaggggagcggccgggggacggg...................................................aacggggacgaggataaggacgacgacgaggacggggacgaggacggggacgagcgcgaggaggtcgcgcgcgagaccGGGGGCCGGCACGTTGGGTACCAGGGGGCCCGGGTCCTCGACCCCACCTCC...GGGTTTCACGTCGACCCCGTGGTG............GTGTTTGACTTTGCCAGCCTGTACCCCAGCATCATCCAGGCCCACAAC...............CTGTGCTTCAGTACGCTCTCCCTGCGGCCC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................GAGGCCGTCGCGCACCTGGAGGCGGACCGG---------...---------GACTACCTGGAG------ATCGAGGTGGGGGGCCGACGG---CTGTTCTTCGTGAAG...---GCCCACGTACGCGAGAGCCTGCTGAGCATCCTGCTGCGCGACTGGCTGGCC---...............ATGCGAAAGCAGATCCGCTCGCGGATCCCCCAGAGCCCCCCCGAGGAG------..............................---GCCGTCCTCCTCGACAAGCAACAGGCCGCCATCAAGGTGGTGTGCAACTCGGTGTACGGGTTCACCGGGGTGCAGCACGGT...CTTCTGCCCTGCCTGCACGTGGCCGCCACCGTGACGACCATCGGCCGCGAGATGCTCCTCGCGACGCGCGCGTACGTGCACGCGCGCTGGGCGGAGTTCGATCAGCTGCTG...gccGACTTTCCGGAGGCGGCCGGCATGcgcgcc...............................................................cccggtCCGTACtccATGCGCATCATCTACGGGGACACGGACTCCATTTTCGTTTTGTGCCGCGGCCTCACGGGC---...---...---------..................---...------...------------GAAGCGCTGGTGGCCATGGGCGACAAGATGGCGAGCCACATCTCGCGCGCGCTG........................TTCCTCCCCCCGATCAAGCTCGAGTGCGAAAAAACGTTCACCAAGCTGCTGCTCATCGCC---.....................AAGAAAAAGTACATCGGCGTCATCTGC---------------------------GGG......---GGCAAGATGCTCATCAAGGGCGTGGATCTGGTGCGCAAAAACAACTGCGCGTTTATCAACCGCACCTCCAGGGCCCTGGTCGACCTGCTGTTTTACGACGATACCGTATCCGGAGCG---..................GCCGCCGCGTTAGCC..............................---GAGCGCCCCGCAgagGAGTGGCTGGCGCGACCCCTGCCCGAGGGACTG..................CAGGCGTTCGGGGCCGTCCTCGTAGACGCCCATCGGCGCATCACC...GACCCGGAGAGG---...GACATCCAGGACTTTGTCCTCACCGCCGAACTGAGC---...AGACACCCGCGCGCGTACACCAACAAGCGCCTGGCC------...---............---CACCTGACGGTGTATTACAAGCTCATGGCCCGCCGC---..............................GCGCAGGTCCCGTCCATCAAGGACCGGATCCCGTACGTGATCGTGGCCCAGACCcgcgaggtagaggagacggtcgcgcggctggccgccctccgcgagctagacgccgccgccccaggggacgagcccgcccccccagcggccctgccctccccggccaagcgcccccgggagacgccgtcgcatgccgaccccccgggaggcgcgtccAAGCCCCGCAAGCTGCTGGTGTCCGAGCTGGCGGAGGATCCCGGG...TACGCCATCGCCCGGGGC......------......------GTTCCGCTCAACACGGACTATTACTTCTCG---CACCTGCTGGGGGCGGCCTGCGTGACGTTCAAGGCCCTGTTTGGAAAT................................................---AACGCCAAGATCACCGAGAGTCTGTTAAAGAGGTTTATTCCCGAGACG
TRN 10010101100011010
NAM DPOL_VZVD/597-1136
ASQ GQQVRIYTCLLGLASSRGFILPDGGYPatfeykdvipdvgdv.....................................eeemdedesvsptgtsSGRNVGYKGARVFDPDT.GFYIDPVV....VLDFASLYPSIIQAHN.....LCFTTLTLNF....................................................................................................ETVKRLN-PS---.---DYAT--FTVGGKR-LFFVR.-SNVRESLLGVLLKDWLA-.....MRKAIRARIPGSSSDE--..........-AVLLDKQQAAIKVVCNSVYGFTGVAQG.FLPCLYVAATVTTIGRQMLLSTRDYIHNNWAAFERFI.tAFPDIESSvl....................sqkAYeVKVIYGDTDSVFIRFKGVSV-.-.---......-.--.----EGIAKIGEKMAHIISTAL........FCPPIKLECEKTFIKLLLIT-.......KKKYIGVIY---------G..-GKVLMKGVDLVRKNNCQFINDYARKLVELLLYDDTVSRA-......AAEAS..........-CVSIaEWNRRAMPSGM......AGFGRIIADAHRQIT.SPKL-.DINKFVMTAELS-.RPPSAYINRRLA--.-....-HLTVYYKLVMRQ-..........GQIPNVRERIPYVIVAPTdeveadaksvallr........................gdplqntagkrcgeAKRKLIISDLAEDPI.HVTSHG..--..--LSLNIDYYFS-HLIGTASVTFKALFGN................-DTKLTERLLKRFIPET
DSQ GGACAGCAGGTTAGGATTTACACCTGTTTATTAGGACTGGCTTCGTCTCGAGGATTTATTTTACCCGATGGGGGATACCCAgctacttttgaatataaggatgttattcccgatgtcggggatgtt...............................................................................................................gaggaagagatggatgaagacgagagcgtttctcccactggtacgtcaAGTGGGCGAAATGTAGGATATAAAGGAGCCAGGGTTTTTGACCCTGATACG...GGATTTTATATCGATCCGGTGGTC............GTATTGGATTTTGCAAGTTTATATCCAAGTATAATTCAGGCCCATAAC...............TTATGTTTTACCACGCTAACGTTAAATTTT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................GAGACGGTTAAACGTTTGAAT---CCATCC---------...---------GATTATGCCACC------TTTACAGTTGGAGGAAAACGT---CTTTTTTTTGTGCGC...---TCTAACGTTCGAGAAAGTCTGCTGGGTGTTCTTTTAAAAGACTGGTTGGCT---...............ATGCGCAAGGCTATTAGAGCGCGCATACCCGGAAGTTCTTCAGATGAA------..............................---GCAGTGTTATTAGACAAACAACAAGCCGCGATAAAAGTAGTTTGTAATTCCGTGTACGGTTTTACTGGAGTTGCGCAGGGA...TTTCTGCCATGTTTATACGTAGCGGCCACTGTCACTACAATTGGCCGTCAAATGTTATTAAGTACCAGAGATTATATTCATAATAACTGGGCCGCATTTGAACGTTTTATT...acaGCGTTTCCAGACATTGAAAGTAGCgttctc............................................................tcccaaaaaGCGTACgagGTAAAGGTTATATATGGAGATACGGATTCTGTGTTTATCCGATTCAAGGGTGTTAGTGTT---...---...---------..................---...------...------------GAGGGGATAGCTAAAATCGGCGAGAAAATGGCACATATAATTTCAACGGCTCTG........................TTTTGTCCTCCTATAAAGTTGGAGTGTGAAAAAACTTTTATAAAACTTTTGCTTATAACA---.....................AAGAAAAAGTACATTGGGGTAATTTAC---------------------------GGC......---GGAAAGGTTTTAATGAAGGGAGTCGACTTGGTTAGAAAAAACAACTGTCAATTTATTAACGATTATGCCCGCAAACTTGTAGAACTGTTGTTATATGACGACACCGTCTCGCGTGCT---..................GCGGCGGAGGCGTCG..............................---TGTGTTTCCATTgctGAATGGAATAGACGGGCCATGCCGTCTGGGATG..................GCCGGGTTTGGACGCATAATTGCAGATGCACATCGCCAGATTACA...TCACCCAAATTG---...GATATTAATAAGTTTGTTATGACGGCCGAGCTTAGT---...CGTCCACCATCCGCCTACATAAACCGTCGCTTGGCT------...---............---CACTTAACAGTATATTATAAATTAGTAATGAGACAG---..............................GGTCAAATCCCAAACGTTCGAGAACGCATCCCTTATGTTATTGTGGCCCCCACAgacgaagtggaggctgatgcaaaaagtgtagctttgctacgt........................................................................ggagatcctttacagaataccgcaggtaaacggtgtggggaaGCAAAGCGTAAGTTAATAATATCTGACTTAGCGGAAGATCCCATT...CACGTAACATCACACGGG......------......------CTGTCTTTAAACATTGACTATTATTTTTCT---CATCTCATTGGGACGGCGAGTGTAACTTTTAAGGCGTTATTTGGAAAC................................................---GACACTAAACTCACAGAACGGCTTTTAAAACGTTTTATTCCAGAGACA
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_EHV2/530-1004
ASQ GQQIRVFSCLLDVAGREGYILPVDRHA....................................................................--DAEGYQGATVIDPSP.GFYNTPVL....VVDFASLYPTIIQAHN.....LCYSTMIPGDr..................................................................................................lCLHPHLGPG----.---DYET--FELASGP-VHFVK.-KHKAVSLLATLLNVWLA-.....KRKAIRRELATVSDEAV-..........-RTILDKQQLAIKVTCNAVYGFTGVASG.ILPCLKIAETVTFQGRRMLENSKRYIEG--VTPEGLA.dILGRRVECa.......................pDAsFKVIYGDTDSLFIHCRGYRP-.-.---......-.--.----EQVTGFCDELAAHMTRTL........FVDPIKLEAEKTFKCLILLT-.......KKRYIGMMT---------T..-DRLLMKGVDLVRKTACRFVQETTKAILDLVMGDEAVRAA-......AERLC..........-AMRVeEVCARGPPVGF......LKVVDILNDSYRKLR.LNRV-.PVGQLSFSTELS-.RPISYYKTLTLP--.-....-HLVVYHKIMQRN-..........EELPQIHDRIAYVFVQS-....................................................-PKGKLRSEMAEDPA.YAAQHN..--..--IPPAVDLYFD-KVIHGAANILQCLFEN................-DSDKAARVLYNFADLP
DSQ GGGCAGCAGATCAGGGTCTTCTCCTGCCTGCTGGACGTGGCCGGGCGGGAGGGCTACATCCTGCCAGTGGACAGGCACGCG............................................................................................................................................................................................................------GACGCGGAGGGCTACCAGGGGGCCACGGTCATAGACCCCTCGCCC...GGGTTCTACAACACCCCGGTGCTG............GTGGTGGACTTTGCCAGCCTGTACCCCACCATCATCCAGGCCCACAAC...............CTCTGCTACTCCACCATGATCCCCGGAGACagg......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ctgTGCCTGCACCCGCACCTCGGGCCGGGC------------...---------GACTACGAGACC------TTTGAGCTCGCGAGCGGGCCG---GTGCACTTTGTCAAG...---AAGCACAAGGCGGTCTCGCTGCTGGCCACGCTGCTGAACGTGTGGCTGGCC---...............AAGAGGAAGGCCATCAGGCGCGAGCTGGCCACGGTCTCGGACGAGGCCGTC---..............................---AGGACCATCCTGGACAAGCAGCAGCTGGCCATCAAGGTCACCTGCAACGCGGTGTACGGGTTCACGGGCGTGGCCTCGGGC...ATCCTGCCCTGTCTCAAGATAGCCGAGACGGTCACCTTCCAGGGCAGGCGCATGCTGGAGAACTCCAAGCGCTACATAGAGGGG------GTGACCCCCGAGGGGCTGGCA...gacATATTGGGCAGGCGGGTGGAGTGCgcc.....................................................................cccGATGCCagtTTTAAGGTCATCTACGGGGACACGGACTCCCTGTTTATCCACTGCCGGGGCTACCGCCCA---...---...---------..................---...------...------------GAGCAGGTCACGGGGTTCTGCGACGAGCTGGCCGCTCACATGACCCGAACCCTG........................TTCGTGGACCCCATCAAGCTGGAGGCCGAAAAGACCTTCAAGTGCCTGATCTTACTGACC---.....................AAAAAGAGGTACATAGGCATGATGACC---------------------------ACC......---GACAGGCTGCTCATGAAGGGGGTGGACCTGGTGCGCAAGACGGCGTGCAGGTTCGTGCAGGAGACCACCAAGGCCATCCTGGACCTGGTGATGGGGGACGAGGCGGTGCGGGCGGCG---..................GCCGAGCGCCTGTGC..............................---GCCATGAGGGTGgagGAGGTGTGCGCGCGGGGGCCCCCCGTCGGGTTC..................CTCAAGGTGGTGGACATCCTCAACGACAGCTACAGGAAACTAAGG...CTCAACCGGGTG---...CCCGTGGGCCAGCTGTCCTTCTCCACCGAGCTGAGC---...AGGCCCATCTCCTATTACAAGACCCTGACCCTGCCC------...---............---CACCTGGTGGTGTACCACAAGATCATGCAGAGGAAC---..............................GAGGAGCTCCCCCAGATCCACGATAGGATAGCCTACGTGTTTGTGCAGTCC---............................................................................................................................................................---CCCAAGGGGAAGCTGAGGTCCGAGATGGCCGAGGACCCCGCC...TACGCGGCCCAGCACAAC......------......------ATCCCCCCGGCCGTGGACCTGTACTTTGAC---AAGGTCATACACGGGGCGGCCAACATCCTGCAGTGCCTGTTTGAGAAC................................................---GACAGCGATAAGGCCGCGAGGGTGCTGTACAACTTTGCGGACCTGCCC
TRN 10010101100011010
NAM DPOL_SHV21/522-994
ASQ GQQIRVFSCLLAAARAENYILPVSNDV....................................................................--NADGFQGATVINPIP.GFYNNAVL....VVDFASLYPSIIQAHN.....LCYSTLIPHHa..................................................................................................lHNYPHLKSS----.---DYET--FMLSSGP-IHFVK.-KHIQASLLSRLLTVWLS-.....KRKAIRQKLAECEDLDT-..........-KTILDKQQLAIKVTCNAVYGFTGVASG.LLPCISIAETVTLQGRTMLEKSKIFIEA--MTPDTLQ.eIVPHIVKHe.......................pDAkFRVIYGDTDSLFVECVGYSV-.-.---......-.--.----DTVVKFGDFLAAFTSEKL........FNAPIKLESEKTFQCLLLLA-.......KKRYIGILS---------N..-DKLLMKGVDLVRKTACKFVQNTSSKILNLILKDPEVKAA-......AQLLS..........-TKDPdYAFREGLPDGF......LKVIDILNESHKNLR.TGQV-.PVEELTFSTELS-.RPISSYKTENLP--.-....-HLTVYKKIITRH-..........EEPPQVHDRIPYVFVGK-....................................................--TTSCISNMAEDPT.YTVQNN..--..--IPIAVDLYFD-KLIHGVANIIQCLFK-................-DSSKTVSVLYNFVSTP
DSQ GGGCAACAAATAAGAGTTTTTTCTTGTCTGCTTGCAGCAGCTCGTGCAGAAAACTATATACTGCCTGTGTCAAATGATGTC............................................................................................................................................................................................................------AATGCGGATGGGTTTCAAGGAGCTACCGTTATAAATCCAATTCCT...GGATTTTATAACAATGCTGTATTA............GTAGTAGACTTTGCTAGCCTGTATCCTAGTATTATACAAGCTCATAAT...............CTATGCTACTCCACTCTTATACCCCACCATgct......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ttaCACAACTACCCTCACTTAAAATCTAGT------------...---------GACTATGAGACT------TTCATGCTCAGTTCTGGACCT---ATACACTTTGTGAAA...---AAACACATTCAGGCATCTCTTCTATCTAGGCTCTTAACTGTGTGGCTTTCT---...............AAGAGAAAAGCTATTAGGCAAAAGCTTGCTGAATGTGAAGACCTAGACACT---..............................---AAAACTATTCTAGATAAACAGCAACTCGCTATTAAAGTAACTTGTAATGCTGTGTATGGGTTTACAGGAGTTGCGTCAGGC...TTGCTGCCATGCATAAGCATTGCAGAGACTGTTACTCTCCAAGGCCGGACGATGCTAGAAAAATCAAAAATATTCATAGAAGCA------ATGACACCTGATACACTTCAA...gaaATTGTTCCTCATATAGTGAAGCATgaa.....................................................................cctGATGCGaagTTCAGAGTCATATATGGAGACACAGACTCTCTATTTGTAGAATGTGTTGGGTATTCTGTA---...---...---------..................---...------...------------GACACAGTTGTTAAATTTGGAGATTTCTTAGCTGCTTTTACTTCTGAAAAGCTC........................TTTAATGCTCCTATAAAGTTAGAGTCAGAAAAAACATTTCAGTGTTTGCTATTGCTTGCT---.....................AAAAAAAGATACATTGGAATACTGTCA---------------------------AAT......---GACAAATTGCTTATGAAAGGTGTTGACTTAGTGAGAAAAACTGCTTGTAAATTTGTTCAAAATACTAGCTCAAAAATTCTTAATCTTATACTTAAAGACCCTGAGGTAAAAGCAGCT---..................GCTCAGCTTTTGTCA..............................---ACAAAAGATCCAgacTATGCTTTTAGAGAAGGGCTTCCTGATGGGTTT..................TTGAAAGTGATAGACATTTTAAATGAAAGCCACAAAAACCTCAGA...ACTGGGCAAGTG---...CCGGTAGAGGAATTAACATTTTCTACAGAATTGAGT---...AGACCTATTTCTTCTTACAAAACTGAAAACTTGCCT------...---............---CATTTAACTGTTTATAAAAAAATTATTACAAGGCAT---..............................GAAGAACCTCCACAAGTTCATGACAGAATCCCATACGTTTTTGTAGGCAAG---............................................................................................................................................................------ACTACATCATGCATATCAAACATGGCTGAAGACCCAACA...TACACGGTTCAAAATAAT......------......------ATTCCAATTGCAGTGGATCTATATTTTGAT---AAACTTATTCACGGGGTAGCTAACATAATACAGTGTCTCTTTAAA---................................................---GACAGCAGTAAAACTGTGTCTGTTTTGTATAATTTTGTATCAACTCCT
TRN 10010101100011000
NAM O40910_HHV8/533-1006
ASQ GQQIRVFSCLLEAAATEGYILPVPKGD....................................................................--AVSGYQGATVISPSP.GFYDDPVL....VVDFASLYPSIIQAHN.....LCYSTLIPGDs..................................................................................................lHLHPHLSPD----.---DYET--FVLSGGP-VHFVK.-KHKRESLLAKLLTVWLA-.....KRKEIRKTLASCTDPAL-..........-KTILDKQQLAIKVTCNAVYGFTGVASG.ILPCLNIAETVTLQGRKMLERSQAFVEA--ISPERLA.gLLRRPIDVs.......................pDArFKVIYGDTDSLFICCMGFNM-.-.---......-.--.----DSVSDFAEELASITTNTL........FRSPIKLEAEKIFKCLLLLT-.......KKRYVGVLS---------D..-DKVLMKGVDLIRKTACRFVQEKSSQVLDLILREPSVKAA-......AKLIS..........-GQATdWVYREGLPEGF......VKIIQVLNASHRELC.ERSV-.PVDKLTFTTELS-.RPLADYKTQNLP--.-....-HLTVYQKLQARQ-..........EELPQIHDRIPYVFVDA-....................................................--PGSLRSELAEHPE.YVKQHG..--..--LRVAVDLYFD-KLVHAVANIIQCLFQN................-NTSATVAMLYNFLDIP
DSQ GGCCAACAGATCAGGGTATTTTCCTGCCTCTTGGAGGCTGCTGCCACGGAAGGTTACATTCTCCCCGTCCCAAAAGGAGAC............................................................................................................................................................................................................------GCGGTTAGCGGGTATCAGGGGGCCACTGTAATAAGCCCCTCTCCG...GGATTCTATGACGACCCCGTACTC............GTGGTGGATTTTGCCAGCTTGTACCCCAGTATCATCCAAGCGCACAAC...............TTGTGCTACTCCACACTGATACCCGGCGATtcg......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ctcCACCTGCACCCACACCTCTCCCCGGAC------------...---------GACTACGAAACC------TTTGTCCTCAGCGGAGGTCCG---GTCCACTTTGTAAAA...---AAACACAAAAGGGAGTCCCTTCTTGCCAAGCTTCTGACGGTATGGCTCGCG---...............AAGAGAAAAGAAATAAGAAAGACCCTGGCATCATGCACGGACCCCGCACTG---..............................---AAAACTATTCTAGACAAACAACAACTGGCCATCAAGGTTACCTGCAACGCCGTTTACGGCTTCACGGGCGTTGCCTCTGGC...ATACTGCCTTGCCTAAACATAGCGGAGACCGTGACACTACAAGGGCGAAAGATGCTGGAGAGATCTCAGGCCTTTGTAGAGGCC------ATCTCGCCGGAACGCCTAGCG...ggtCTCCTGCGGAGGCCAATAGACGTCtca.....................................................................cccGACGCCcgaTTCAAGGTCATATACGGCGACACTGACTCTCTTTTCATATGCTGCATGGGTTTCAACATG---...---...---------..................---...------...------------GACAGCGTGTCAGACTTCGCGGAGGAGCTAGCGTCAATCACCACCAACACGCTG........................TTTCGTAGCCCCATCAAGCTGGAGGCTGAAAAGATCTTCAAGTGCCTTCTGCTCCTGACT---.....................AAAAAGAGATACGTGGGGGTACTCAGT---------------------------GAC......---GACAAGGTTCTGATGAAGGGCGTAGACCTCATTAGGAAAACAGCCTGTCGTTTTGTCCAGGAAAAGAGCAGTCAGGTCCTGGACCTCATACTGCGGGAGCCGAGCGTCAAGGCCGCG---..................GCCAAGCTTATTTCG..............................---GGGCAGGCGACAgacTGGGTGTACAGGGAAGGGCTCCCAGAGGGGTTC..................GTCAAGATAATTCAAGTGCTCAACGCGAGCCACCGGGAACTGTGC...GAACGCAGCGTA---...CCAGTAGACAAACTGACGTTTACCACCGAGCTAAGC---...CGCCCGCTGGCGGACTACAAGACGCAAAACCTCCCG------...---............---CACCTGACCGTGTACCAAAAGCTACAAGCTAGACAG---..............................GAGGAGCTTCCACAGATACACGACAGAATCCCCTACGTGTTCGTCGACGCC---............................................................................................................................................................------CCAGGTAGCCTGCGCTCCGAGCTGGCAGAGCACCCCGAG...TACGTCAAGCAGCACGGA......------......------CTGCGCGTGGCGGTGGACCTGTACTTCGAC---AAGCTGGTACACGCGGTAGCCAACATCATCCAATGCCTCTTCCAGAAC................................................---AACACGTCGGCAACCGTAGCTATGTTGTATAACTTTTTAGACATTCCC
TRN 10010101100011000
NAM O41930_MHV68/528-1001
ASQ GQQIRVFSSLLDAARRENYILPSNQAK....................................................................-CSNSGYQGATVIDPIT.GFYNTPVL....VVDFASLYPSIIQAHN.....LCYSTIIPDNk..................................................................................................lQMFPNLTPA----.---DYET--FTLPSGT-VHFVK.-KHKKCSLLSRLLTKWLA-.....KRKEIRTQLAACEDPIT-..........-KTILDKQQLAIKVTCNSVYGFTGVASG.MLPCLQIAETITFQGRKMLEKSRAYIEN--MSSATLG.aLMH--KTYn.......................pDAyFRVIYGDTDSLFVETQGYTL-.-.---......-.--.----EEVVEFGEMLADNTTKAL........FVQPIKLEAEKTFKSLLMIT-.......KKRYVGTLS---------N..-NKLLLKGVDLVRKTACKFVQSATSNVVSLILNDNDVRAA-......AQTMS..........-NWGKlDVYRRGLPSGF......SKVIDALNHNHLQLI.TNSV-.DIDHLTFTTELS-.KPLTEYKTTNLP--.-....-HLAVFKKLVSRQ-..........EELPQIHDRIPYVFIDG-....................................................-SEKGLKSDLAEHPA.YVRQQN..--..--LRIAHKVYFD-KLVHSVANIIQCLFDN................-DTDYTVKIIYNFLNIQ
DSQ GGACAACAAATCAGAGTTTTCTCTTCTTTGCTCGACGCTGCCAGGAGGGAGAACTACATCCTGCCATCAAATCAGGCAAAA............................................................................................................................................................................................................---TGCAGCAACAGTGGGTACCAGGGAGCCACGGTCATAGATCCCATAACA...GGATTTTACAACACTCCTGTGCTT............GTAGTGGACTTTGCCAGCCTGTACCCAAGCATTATTCAGGCACACAAT...............CTGTGTTATTCTACTATTATTCCTGACAACaaa......................................................................................................................................................................................................................................................................................................cttCAGATGTTCCCCAACCTGACACCTGCG------------...---------GACTATGAGACT------TTTACCCTCCCTAGCGGCACT---GTTCACTTTGTGAAA...---AAACACAAGAAATGTTCACTATTGTCTAGACTGTTGACAAAATGGCTGGCC---...............AAAAGAAAAGAGATCCGGACACAGCTGGCAGCTTGTGAGGATCCCATCACA---..............................---AAGACCATATTGGATAAACAGCAGCTGGCCATAAAGGTCACCTGTAATTCTGTTTATGGCTTCACAGGAGTGGCCTCTGGA...ATGTTGCCTTGCCTCCAAATTGCAGAGACCATCACTTTCCAGGGCAGGAAAATGCTGGAAAAATCCAGAGCCTATATAGAAAAC------ATGAGCTCTGCCACTCTTGGG...gcaCTGATGCAC------AAGACCTACaac.....................................................................ccaGATGCCtacTTCAGAGTGATTTATGGAGACACTGATTCTCTTTTTGTGGAAACTCAGGGGTATACGTTA---...---...---------..................---...------...------------GAGGAAGTGGTAGAGTTTGGAGAGATGTTGGCAGACAATACAACCAAGGCCCTG........................TTTGTACAACCTATAAAACTAGAGGCCGAGAAGACCTTTAAAAGTTTGCTAATGATTACC---.....................AAGAAGAGATATGTGGGGACTCTGAGT---------------------------AAC......---AACAAACTGTTATTGAAGGGTGTGGATCTTGTCAGGAAAACTGCATGCAAGTTTGTCCAGTCTGCCACCTCAAACGTGGTCTCCCTGATTTTGAATGACAACGATGTCAGGGCGGCC---..................GCCCAAACAATGAGT..............................---AACTGGGGGAAGctgGATGTATACAGGAGGGGCCTGCCCAGTGGCTTC..................AGTAAAGTCATTGATGCGCTTAACCACAACCATTTACAATTAATA...ACCAACTCTGTT---...GATATTGACCATTTGACCTTCACTACCGAACTGAGT---...AAGCCTCTGACTGAATATAAAACCACAAACCTGCCA------...---............---CACTTGGCAGTCTTTAAGAAGCTTGTCAGCAGACAG---..............................GAAGAGTTACCTCAGATTCATGACAGAATACCTTATGTATTCATAGACGGT---............................................................................................................................................................---AGTGAAAAGGGACTAAAGTCTGACTTGGCAGAGCACCCCGCC...TACGTGCGTCAGCAGAAC......------......------TTAAGAATTGCACACAAGGTATATTTTGAC---AAACTGGTCCATTCGGTGGCTAATATAATTCAGTGCCTCTTTGACAAC................................................---GACACTGACTATACAGTGAAAATCATCTACAACTTCCTGAACATCCAA
TRN 10010101100011000
NAM Q9Q6Z6_9GAMA/520-997
ASQ GQQIRVFSCLLASAKNRGYILPMPQNG....................................................................--NFQGYQGATVIAPLS.GFYNTPVL....VVDFASLYPSIIQAHN.....LCYSTLIHNEd..................................................................................................lHKYPQLKED----.---DYET--FLISSGP-VHFVK.-KHISESLLSNLLTTWLA-.....KRKMIRKELTACADPKL-..........-RTILDKQQLAIKVTCNAVYGFTGVASG.MLPCLKIAETITMQGRAMLEKTKVFVEN--LSHEDLR.sIC--KVGSipqs.................snvfDKpFKVIYGDTDSLFINCPKYNI-.-.---......-.--.----DQIVLFGDELAQYITERL........FVSPIKLESEKVFGCLLLLT-.......KKRYIGTLS---------S..-GKILMKGVDLVRKTACTYVQETCRAVLHLVLNDNTVKEA-......ANLLS..........-KRKIsKCFEEGLPEGF......IKIIDILNAAYKDLS.ANRV-.PIQTLVYSTELN-.KDFSCYKSYNLP--.-....-HLAVYKKIILRN-..........EEPPQVHDRISYVFING-....................................................--KGSLISDMAEDPA.FVEANR..--..--IPIASDLYFD-KIVHGVANILQCLFEN................-NTAATVNLLYNFVTTR
DSQ GGGCAACAGATCCGTGTGTTTTCATGTCTGCTAGCATCTGCCAAAAACAGAGGATATATTCTACCCATGCCTCAAAATGGA............................................................................................................................................................................................................------AATTTTCAGGGCTACCAGGGTGCGACTGTAATAGCTCCTCTGTCC...GGGTTTTATAACACTCCAGTATTA............GTGGTTGATTTTGCGAGTTTGTATCCCAGTATCATACAAGCTCATAAT...............CTATGTTACTCTACTCTAATCCATAATGAGgac......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ctgCATAAGTATCCTCAATTAAAGGAGGAT------------...---------GATTATGAAACA------TTTTTGATTAGTTCTGGCCCT---GTTCACTTTGTAAAA...---AAACACATATCAGAATCTCTTCTGTCGAACTTGCTCACAACATGGCTGGCC---...............AAGAGAAAAATGATCAGAAAGGAATTGACAGCATGTGCTGATCCAAAGCTC---..............................---AGGACAATTTTAGATAAACAGCAGCTTGCAATTAAGGTGACATGCAATGCTGTGTATGGATTCACTGGTGTTGCATCTGGT...ATGCTGCCATGTCTCAAGATTGCAGAGACCATCACTATGCAAGGAAGGGCCATGTTGGAAAAGACAAAAGTATTTGTAGAGAAT------CTGAGTCATGAAGATCTCCGT...tccATATGT------AAGGTTGGCTCTatacctcagtca...................................................tcaaacgtgtttGATAAAcccTTCAAGGTGATTTACGGGGACACGGACTCACTCTTTATAAACTGTCCCAAATACAACATT---...---...---------..................---...------...------------GATCAAATTGTCTTATTTGGAGATGAACTTGCACAATATATTACAGAAAGGCTA........................TTTGTTAGCCCTATTAAACTAGAGTCTGAGAAGGTATTTGGCTGCCTTTTGTTGCTCACA---.....................AAGAAAAGATATATAGGTACACTTTCG---------------------------AGT......---GGTAAGATTTTAATGAAAGGGGTTGACTTGGTGCGCAAGACTGCATGTACCTATGTACAGGAAACGTGCAGGGCTGTATTACATTTAGTACTCAATGATAACACTGTGAAAGAAGCT---..................GCCAATCTTCTTTCC..............................---AAAAGGAAGATAtctAAGTGTTTCGAAGAAGGACTGCCAGAAGGATTT..................ATCAAAATTATCGATATTTTGAATGCTGCATACAAAGACCTTAGT...GCAAATAGGGTT---...CCAATTCAGACACTTGTCTACTCAACAGAATTAAAC---...AAGGATTTTTCCTGTTATAAATCTTATAATTTGCCA------...---............---CATCTTGCAGTTTATAAAAAGATTATATTGAGAAAT---..............................GAAGAGCCTCCTCAGGTACATGATCGGATTTCTTATGTTTTTATTAATGGA---............................................................................................................................................................------AAGGGATCACTAATCTCAGATATGGCTGAAGATCCAGCA...TTTGTGGAAGCCAATAGG......------......------ATTCCAATCGCCAGTGACTTGTACTTTGAT---AAGATTGTACACGGAGTTGCCAATATACTTCAGTGCCTTTTTGAGAAT................................................---AATACTGCAGCAACAGTAAACCTGCTTTATAACTTTGTAACCACCAGA
TRN 10010101100011000
NAM O36363_9GAMA/550-1026
ASQ GQQIRVFTCLLAAAQERDYILPMPVTG....................................................................--SQEGYQGATVINPIS.GFYNTPVL....VVDFASLYPSIIQAHN.....LCYSTLIKQQd..................................................................................................lPKFTNLTAN----.---DYET--FMISGGP-VHFVK.-KHKTESLLASLLKTWLA-.....KRKSIKKELEQCQDAKM-..........-KTILDKQQLAIKVTCNSVYGFTGVASG.MLPCLMIAETVTLQGRTMLEKTKQFVEN--VTVEYLQ.kICNFEVQClp....................qhpNPkFRVVYGDTDSLFIKCEGFAM-.-.---......-.--.----DTVIKFGDALASHTSSVL........FASPIKLESEKVFKCLMLLT-.......KKRYVGILS---------N..-NKILMKGVDLVRKTACVYVQEVTRAVLELLLRDEEVKVA-......AQTLS..........-YSPVaNCFKTEPLLGF......LKIIDILNQSYSDLK.SNKV-.PVANLTYSTELS-.KPFTEYKTTNLP--.-....-HLAVYKKLAMRN-..........EELPQIHDRISYVFVKS-....................................................--NGHLVSDMAEDPT.YAEQNK..--..--IPIASDWYFD-KIIHGVANILQCVFNN................-NTSATVEVLYNFVRNP
DSQ GGACAGCAGATTAGGGTCTTTACCTGCCTTTTGGCTGCTGCCCAGGAAAGAGACTACATTTTACCAATGCCAGTCACTGGC............................................................................................................................................................................................................------TCTCAAGAGGGGTACCAGGGTGCCACCGTGATCAACCCCATTTCA...GGATTCTACAACACCCCAGTGCTA............GTAGTTGACTTTGCCAGCTTGTACCCCAGCATCATCCAGGCTCATAAT...............CTATGCTACTCCACTCTGATCAAGCAGCAAgac......................................................................................................................................................................................................................................................................................................cttCCTAAATTTACCAACCTCACAGCAAAT------------...---------GACTATGAGACT------TTTATGATAAGCGGTGGGCCT---GTGCACTTTGTAAAG...---AAGCACAAGACTGAATCTCTGCTGGCCAGCCTGCTGAAAACCTGGTTGGCC---...............AAGAGAAAGTCTATAAAAAAGGAGCTGGAGCAGTGCCAGGATGCCAAAATG---..............................---AAGACCATCTTAGATAAGCAGCAGCTGGCCATCAAAGTCACGTGCAATTCAGTTTATGGATTTACTGGAGTGGCCTCTGGC...ATGCTCCCCTGCCTAATGATTGCTGAGACCGTAACCCTGCAAGGCAGAACCATGCTAGAGAAAACAAAACAGTTTGTGGAGAAT------GTAACTGTGGAGTATCTGCAA...aaaATCTGCAACTTTGAGGTTCAATGCctaccc............................................................cagcaccccAACCCCaagTTCAGGGTGGTCTATGGGGACACAGACTCCCTTTTCATCAAGTGTGAGGGATTTGCCATG---...---...---------..................---...------...------------GACACGGTCATCAAGTTTGGGGATGCACTAGCCTCCCACACCAGCAGTGTGCTC........................TTTGCTAGCCCCATCAAGTTGGAGTCAGAAAAGGTGTTTAAGTGCCTGATGCTCCTCACT---.....................AAAAAAAGATATGTTGGTATTCTGTCT---------------------------AAC......---AATAAGATCTTAATGAAAGGTGTAGATTTGGTCAGAAAAACCGCCTGTGTTTATGTACAAGAAGTAACTAGAGCTGTACTGGAGCTCCTGCTGCGAGACGAGGAGGTCAAAGTTGCA---..................GCCCAGACCCTTTCC..............................---TATTCACCAGTGgccAACTGTTTTAAGACAGAGCCCCTACTTGGATTT..................TTAAAGATTATAGACATACTAAACCAATCCTACTCAGACCTTAAA...AGCAACAAAGTG---...CCAGTGGCTAATCTAACATATTCCACAGAACTCAGC---...AAGCCATTTACTGAGTACAAGACCACCAACCTGCCT------...---............---CATCTAGCAGTGTATAAAAAACTGGCCATGAGAAAC---..............................GAGGAACTACCCCAGATTCATGACAGAATCTCCTATGTGTTTGTGAAATCC---............................................................................................................................................................------AACGGTCACCTAGTTTCAGATATGGCTGAAGACCCAACA...TATGCAGAGCAGAATAAG......------......------ATCCCCATCGCCTCTGACTGGTACTTTGAC---AAGATCATACACGGGGTGGCCAACATTCTGCAGTGTGTGTTTAATAAC................................................---AATACCAGTGCTACTGTTGAAGTTTTGTACAACTTTGTAAGAAATCCT
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_EBV/532-1013
ASQ GQQIRVFSCLLAAAQKENFILPMPSAS....................................................................--DRDGYQGATVIQPLS.GFYNSPVL....VVDFASLYPSIIQAHN.....LCYSTMITPGe..................................................................................................eHRLAGLRPGE---.---DYES--FRLTGGV-YHFVK.-KHVHESFLASLLTSWLA-.....KRKAIKKLLAACEDPRQ-..........-RTILDKQQLAIKCTCNAVYGFTGVANG.LFPCLSIAETVTLQGRTMLERAKAFVEA--LSPANLQ.aLAPSPDAWap....................lnpEGqLRVIYGDTDSLFIECRGFSE-.-.---......-.--.----SETLRFADALAAHTTRSL........FVAPISLEAEKTFSCLMLIT-.......KKRYVGVLT---------D..-GKTLMKGVELVRKTACKFVQTRCRRVLDLVLADARVKEA-......ASLLS..........-HRPFqESFTQGLPVGF......LPVIDILNQAYTDLR.EGRV-.PMGELCFSTELS-.RKLSAYKSTQMP--.-....-HLAVYQKFVERN-..........EELPQIHDRIQYVFVEPK...................................................gGVKGARKTEMAEDPA.YAERHG..--..--VPVAVDHYFD-KLLQGAANILQCLFDN................-NSGAALSVLQNFTARP
DSQ GGGCAGCAGATCCGCGTGTTCTCCTGCCTCCTGGCGGCCGCCCAAAAGGAAAACTTTATCCTGCCCATGCCCTCGGCCTCT............................................................................................................................................................................................................------GACCGGGACGGCTACCAGGGGGCCACCGTCATCCAGCCCCTGTCC...GGATTCTACAACTCCCCGGTTCTG............GTGGTGGACTTTGCCAGCCTCTACCCGAGCATCATTCAGGCTCATAAT...............CTCTGTTATTCTACCATGATAACGCCGGGAgaa......................................................................................................................................................................................................................................................................................................gagCACAGGCTAGCCGGCCTGCGCCCGGGAGAA---------...---------GACTATGAGTCC------TTCAGGCTCACGGGGGGCGTC---TACCACTTTGTAAAG...---AAGCACGTGCACGAGTCCTTCTTGGCTAGTCTGTTGACCTCCTGGCTGGCC---...............AAGCGCAAGGCCATCAAGAAGCTGCTGGCGGCCTGCGAGGATCCGCGCCAA---..............................---AGGACCATCCTCGACAAGCAGCAGCTGGCCATCAAGTGCACGTGCAACGCCGTCTACGGCTTCACCGGGGTGGCCAACGGC...CTCTTTCCCTGCCTCTCCATCGCCGAGACGGTGACGCTGCAGGGCCGCACGATGTTGGAGCGGGCCAAGGCCTTCGTGGAGGCC------CTGAGCCCCGCCAACCTGCAG...gccCTGGCCCCCTCCCCGGACGCCTGGgcgccc............................................................ctcaaccccGAGGGCcagCTTCGAGTCATCTACGGGGACACGGACTCGCTGTTTATCGAGTGCCGGGGGTTTTCAGAG---...---...---------..................---...------...------------AGCGAGACCCTGCGCTTTGCCGATGCCCTGGCCGCCCACACCACCCGGAGCCTG........................TTTGTGGCCCCCATCTCCCTGGAGGCCGAGAAGACCTTCTCCTGCCTGATGCTGATTACA---.....................AAGAAGAGATATGTGGGGGTGCTGACG---------------------------GAC......---GGCAAGACCCTGATGAAGGGGGTGGAGCTCGTCCGGAAGACGGCCTGCAAGTTTGTGCAGACACGCTGCCGGCGCGTGCTCGACCTGGTGCTGGCGGATGCCCGGGTAAAGGAGGCG---..................GCCAGCCTCCTCTCC..............................---CACCGGCCCTTCcaaGAGTCATTTACACAAGGGCTACCTGTGGGCTTT..................TTGCCCGTCATTGACATCCTAAACCAGGCCTACACAGACCTCCGT...GAAGGCAGGGTC---...CCCATGGGGGAGCTCTGCTTTTCAACGGAGCTCAGC---...CGCAAGCTCTCAGCCTACAAGAGCACCCAGATGCCT------...---............---CACCTGGCCGTCTACCAGAAGTTCGTCGAGCGCAAC---..............................GAGGAACTGCCCCAGATCCACGACCGCATCCAGTACGTCTTTGTGGAGCCCAAG.........................................................................................................................................................gggGGAGTGAAGGGGGCGAGAAAGACGGAGATGGCCGAGGACCCGGCC...TACGCCGAGCGGCACGGC......------......------GTTCCCGTGGCCGTGGATCATTATTTCGAC---AAGCTGCTCCAAGGAGCGGCCAACATCCTCCAGTGCCTCTTTGATAAC................................................---AACTCCGGGGCCGCCCTCTCCGTCCTCCAGAATTTTACAGCCCGGCCA
TRN 10010101100011001
NAM DPOL_GPCMV/556-1073
ASQ GQQIRIYSCILEEAGERNMILPSFLTAkrpgelatesspvasfee................................dseqtsdsslgevssqgsSDGGVGYQGATVLEPDV.GFYDTPVA....VFDFASLYPSIIMRHN.....LCYSTYLPLG....................................................................................................-RDDGLSDD----.---DVFL--LEFDDGTRYGFVR.-EHVRKSILGELLARWLA-.....KRKSVRKVLAECQDEVE-..........-KLILDKYQLALKVTCNAFYGFTGVSSG.MMPCLPIAAAITRIGRDMLMSVVDYVNTYMGHAEFWL.rYLGEEDLTg.......................dALnVKVIYGDTDSVFVICGGVKC-.-.---......-.--.----GSVLEHGEAIAGHITRAL........FREPIKLEFEKVFVNLMMIC-.......KKRYVGRIYG--------Q..-TKLSMKGIELVRKTACEYVKSTVRNVLNMIFFEDDVSAG-......AVELS..........-RMTMdDVKRHGVPSGF......YRIVEALSNARDELY.LNRV-.DVKKLVLSASLS-.QEVSAYKQQNLP--.-....-HLRVIQRLAARR-..........PELPSVGDRVPYVLIAPPp..................................................gSSKNVPNYEISEDPG.YVIEHK..--..--LPVNGEKYFE-HVVKTVTNVLGPIIPK................-DCARKEKFLSYVLPQR
DSQ GGACAACAGATCCGTATCTATTCTTGTATCCTCGAGGAGGCCGGGGAGCGGAACATGATCTTGCCTAGCTTCCTGACCGCTaagaggcccggagagctcgcgacggaatcgtctcccgtcgcgtcgttcgaggaa................................................................................................gatagtgagcagacttcggacagctccttaggcgaagtgtccagtcagggcagcAGCGACGGCGGAGTGGGCTACCAGGGGGCTACGGTCTTGGAGCCCGACGTC...GGCTTCTACGACACCCCCGTGGCC............GTCTTCGATTTCGCCAGTCTGTATCCGTCTATCATTATGCGACACAAC...............CTGTGTTACTCGACGTATCTTCCGCTCGGT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---CGAGACGACGGTCTGTCCGACGAC------------...---------GATGTGTTCCTT------CTGGAATTCGATGACGGTACGCGATACGGATTCGTCCGC...---GAACACGTACGGAAATCTATACTGGGGGAATTGCTGGCCCGTTGGTTGGCA---...............AAACGGAAATCGGTCAGGAAAGTATTGGCGGAGTGTCAGGACGAGGTCGAG---..............................---AAGCTGATATTGGACAAATATCAGTTGGCCCTCAAAGTGACGTGCAACGCGTTTTACGGTTTCACCGGGGTCAGCAGCGGC...ATGATGCCCTGCTTGCCCATAGCGGCCGCGATAACCCGCATAGGAAGAGACATGCTCATGTCGGTGGTCGATTATGTCAATACGTACATGGGTCACGCTGAATTCTGGTTA...cgaTACCTCGGCGAGGAGGATCTTACCggg.....................................................................gacGCCCTGaacGTTAAGGTGATATACGGGGACACGGACAGCGTCTTTGTCATATGCGGCGGTGTGAAGTGC---...---...---------..................---...------...------------GGGTCCGTGCTCGAGCACGGTGAGGCGATAGCGGGCCACATCACTCGGGCTTTA........................TTTCGGGAGCCCATTAAATTGGAGTTCGAAAAGGTGTTCGTGAATCTTATGATGATATGT---.....................AAGAAGCGGTATGTGGGGCGCATATACGGG------------------------CAG......---ACCAAGCTTAGCATGAAGGGGATAGAACTGGTCAGAAAGACGGCGTGCGAGTACGTTAAGTCTACGGTGCGGAACGTCCTCAACATGATATTCTTCGAGGACGACGTGTCGGCTGGT---..................GCTGTGGAGCTGTCT..............................---AGAATGACTATGgacGATGTGAAGCGCCACGGTGTGCCGTCGGGATTC..................TATAGGATCGTCGAGGCATTGAGCAATGCCAGGGACGAACTCTAC...CTGAATCGGGTA---...GACGTGAAGAAACTGGTCCTCTCCGCGAGTCTATCG---...CAGGAGGTGTCCGCGTACAAGCAGCAGAACCTGCCT------...---............---CACCTCAGAGTCATCCAGAGGTTGGCCGCCAGACGG---..............................CCGGAGTTGCCCTCTGTGGGCGACAGGGTGCCCTACGTGTTGATCGCCCCACCTccg......................................................................................................................................................ggcTCTAGCAAAAACGTGCCCAACTATGAGATATCCGAGGATCCCGGA...TATGTCATCGAGCACAAG......------......------TTGCCCGTGAACGGTGAAAAGTATTTCGAA---CACGTCGTGAAGACGGTGACCAACGTGTTGGGCCCCATCATACCCAAA................................................---GACTGCGCTAGGAAGGAAAAATTCCTATCGTACGTCTTACCGCAGCGC
TRN 10010101100011010
NAM DPOL_RCMVM/533-1077
ASQ GQQIRIYTCILEECSARGMVLPSLPSSppssggdgagleggdggtagrrkkkrsgsap.....dgededdpeggdegengecrenglekegsqgsASGNVGYQGATVLAPEC.GYHHNPIL....VFDFASLYPSIIMSNN.....LCYSTLLVD-....................................................................................................-GSPPVPDE----.---DVLE--VVVGEATRYRFVR.-EHVRRSLLAELLVRWLK-.....QRKLVRDAMKACGDEKQ-..........-RMFMDKQQLALKVTCNAFYGFTGVAAP.MLPCLPIAASITKIGRDMLLATSAYMERHCNDVEFLV.sEVGVPREAvd.....................rdALrVKIVYGDTDSVFVGFRGIGR-.-.---......-.--.----EVLVKVAGKLAAAVTRDL........FRDPVRLEFEKMFVSLMMIC-.......KKRYIGKVYG--------E..-NKLCMKGVDLVRRHACAFVRSIVSEVVDVIFHDEAVSEG-......AMRLS..........-EMSFeELRRQGVPVGF......FPVIRRLCDARDDLF.LDRV-.PVAQLVLSSVLS-.QDASRYKQKNLP--.-....-HLAVYRSLVERG-..........EELPGVGDRIEYVLTCPD...................................................eSKKRAPNYEVAEDPA.HVREAK..--..--IPIHAEKYFD-QIVKAVTNVLLPVFPK................-DMPRRERFFAYVLPIR
DSQ GGCCAGCAGATCCGGATCTACACCTGCATCCTGGAGGAGTGTTCCGCCCGGGGGATGGTCCTGCCGAGCCTGCCCTCTTCCccgccgtcctccgggggcgacggcgccgggctcgagggcggggacggcgggaccgcgggtcggaggaagaagaagcggtccggatcggccccc...............gacggtgaggacgaagacgatcccgagggaggggatgagggggagaacggggagtgtcgggagaacgggctggagaaggaggggtcccagggctccGCGTCCGGGAACGTCGGCTATCAGGGGGCCACCGTGTTGGCGCCCGAGTGC...GGGTACCACCATAACCCTATCCTC............GTCTTCGATTTCGCCAGCCTCTACCCCTCCATCATCATGTCCAACAAC...............CTCTGTTACTCCACCCTGCTCGTGGAC---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---GGCTCTCCTCCCGTCCCGGACGAG------------...---------GACGTTCTGGAG------GTGGTGGTGGGCGAAGCGACGCGCTACCGTTTCGTCAGG...---GAGCACGTCCGGCGCTCCCTGCTCGCCGAGCTCCTGGTACGGTGGCTCAAG---...............CAGCGGAAGCTGGTCCGCGACGCCATGAAGGCGTGCGGCGACGAGAAGCAG---..............................---CGGATGTTCATGGACAAGCAGCAGCTGGCGCTCAAGGTCACCTGCAACGCCTTCTACGGCTTCACCGGCGTCGCGGCCCCG...ATGCTGCCCTGCCTGCCCATCGCCGCCTCCATCACCAAGATCGGCCGCGACATGCTGCTGGCCACCTCCGCGTACATGGAGCGGCACTGCAACGACGTCGAGTTCCTGGTC...tccGAGGTCGGCGTGCCCCGCGAGGCCgtcgac...............................................................cgcgacGCGCTGcgcGTCAAGATCGTGTACGGGGACACCGACAGCGTCTTCGTCGGCTTCCGCGGGATCGGGCGA---...---...---------..................---...------...------------GAGGTCCTGGTCAAGGTGGCGGGGAAGCTGGCCGCCGCCGTCACCCGCGACCTG........................TTCCGCGACCCCGTGCGCCTCGAGTTCGAAAAGATGTTCGTCTCCCTCATGATGATCTGC---.....................AAGAAGCGCTACATCGGCAAGGTCTACGGC------------------------GAG......---AACAAGCTCTGCATGAAGGGCGTCGATCTCGTGCGGCGGCACGCCTGCGCGTTCGTCCGGAGCATCGTCTCCGAGGTCGTCGACGTGATCTTCCACGACGAGGCCGTGTCCGAGGGC---..................GCCATGCGGCTCTCC..............................---GAGATGTCGTTCgaaGAGCTGCGCCGCCAGGGGGTGCCCGTCGGCTTC..................TTCCCGGTCATCCGCCGCCTCTGCGACGCCCGGGACGACCTCTTC...CTCGATCGGGTG---...CCCGTCGCCCAGCTCGTCCTCTCGTCGGTCCTCTCG---...CAGGACGCGTCTCGCTACAAGCAGAAGAACCTACCT------...---............---CACCTGGCGGTCTACCGGTCTCTCGTCGAGCGGGGC---..............................GAGGAGCTGCCGGGCGTCGGCGACCGGATCGAGTACGTCCTGACCTGTCCGGAC.........................................................................................................................................................gagAGCAAGAAGCGGGCCCCCAACTACGAGGTGGCCGAGGACCCCGCG...CACGTCCGGGAGGCCAAG......------......------ATCCCCATCCACGCCGAGAAGTATTTCGAT---CAGATCGTCAAGGCCGTCACCAACGTGCTCCTGCCCGTTTTCCCCAAG................................................---GACATGCCCAGACGCGAACGCTTCTTCGCCTACGTGTTGCCCATCAGG
TRN 10010101100011011
NAM DPOL_MCMVS/543-1050
ASQ GQQIRIYTCLLEECSGRDMILPNMPSLghgaaaaieeaaa.........................................ggegdetsegensnNSRTVGYQGATVLEPEC.GFHHVPVC....VFDFASLYPSIIMSNN.....LCYSTLLVE-....................................................................................................-GSPEVPEK----.---DVLR--VEIGDQC-HRFVR.-ENVHRSLLAELLVRWLT-.....QRKLVREAMKQCTNEMQ-..........-RMIMDKQQLALKVTCNAFYGFTGVAAG.MLPCLPIAASITKIGRDMLLATAGHIEDRCNRPDFLR.tVLGLPPEAid.....................peALrVKIIYGDTDSVFAAFYGIDK-.-.---......-.--.----EALLKAVGALAANVTNAL........FKEPVRLEFEKMFVSLMMIC-.......KKRYIGKVHG--------S..-QNLSMKGVDLVRRTACGFVKAVVSDVLHMVFNDETVSEG-......TMKLS..........-RMTFdDLKKNGIPCEF......GPVVSRLCRARDDLH.LKKV-.PVPELTLSSVLS-.QELSCYKQKNLP--.-....-HLAVIRRLAARK-..........EELPAVGDRVEYVLTLPD...................................................gCKKNVPNYEIAEDPR.HVVEAK..--..--LSINAEKYYE-QVVKAVTNTLMPVFPR................-DMPKREKFFSLVVPQR
DSQ GGACAGCAGATCAGGATCTACACCTGTCTGCTCGAGGAGTGTTCGGGTCGGGACATGATCTTGCCCAACATGCCCTCGCTCggccacggagcggccgccgcgatcgaggaggcggcggcg...........................................................................................................................gggggcgagggggacgaaacctcggagggcgagaactcgaacAACTCGCGGACGGTGGGGTACCAGGGAGCTACGGTGCTCGAACCGGAGTGC...GGGTTCCACCACGTTCCCGTCTGC............GTGTTCGATTTCGCCAGTCTGTATCCGTCCATCATCATGTCCAACAAT...............CTGTGCTACTCCACCCTCTTGGTGGAG---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---GGCTCCCCCGAGGTGCCTGAAAAG------------...---------GACGTCCTGAGG------GTAGAAATCGGTGATCAGTGT---CACCGGTTTGTGCGG...---GAGAACGTACATCGCTCTCTGCTGGCCGAGCTGCTGGTACGATGGCTAACC---...............CAACGCAAGCTGGTCCGGGAGGCGATGAAGCAGTGCACCAACGAGATGCAA---..............................---CGGATGATCATGGACAAGCAGCAGCTGGCCCTCAAAGTAACGTGCAACGCTTTCTACGGTTTCACGGGGGTAGCGGCCGGG...ATGCTCCCGTGTCTCCCCATCGCCGCTTCTATCACCAAGATCGGCAGGGATATGTTGCTCGCGACCGCCGGCCATATCGAGGACCGGTGCAACCGCCCCGATTTTCTCCGT...accGTCCTCGGACTCCCCCCCGAGGCTatcgac...............................................................cccgaaGCCCTCcggGTCAAGATCATCTACGGCGACACCGACAGTGTGTTTGCGGCTTTCTACGGCATCGACAAG---...---...---------..................---...------...------------GAAGCCCTTTTGAAGGCCGTTGGAGCCCTCGCCGCGAACGTTACGAACGCCCTT........................TTCAAAGAGCCCGTTCGCCTCGAGTTCGAGAAGATGTTCGTTTCCCTTATGATGATATGC---.....................AAGAAGAGGTATATCGGCAAGGTCCACGGT------------------------TCC......---CAGAACCTCAGTATGAAAGGCGTCGATCTCGTTCGCCGCACCGCATGCGGTTTCGTCAAGGCGGTGGTGAGCGACGTCCTCCATATGGTTTTCAACGACGAGACCGTTTCGGAGGGG---..................ACTATGAAGCTTTCC..............................---CGGATGACTTTCgacGACCTCAAGAAGAACGGTATCCCATGTGAGTTC..................GGGCCCGTCGTCAGCCGCCTCTGCCGCGCCAGGGACGACCTGCAC...CTGAAGAAGGTG---...CCCGTGCCCGAACTCACCCTCTCCTCCGTCCTCTCC---...CAAGAGCTCTCCTGCTATAAACAGAAAAACCTGCCT------...---............---CACCTTGCCGTCATCCGACGTCTGGCGGCTCGGAAG---..............................GAGGAACTGCCCGCGGTCGGCGACCGTGTCGAGTACGTCCTCACCCTGCCCGAC.........................................................................................................................................................ggcTGCAAAAAGAACGTTCCCAACTACGAGATCGCCGAGGATCCGCGA...CACGTCGTCGAGGCCAAA......------......------CTCAGTATCAACGCCGAAAAGTACTACGAG---CAGGTCGTCAAGGCCGTCACCAACACGCTTATGCCCGTCTTCCCCCGG................................................---GACATGCCCAAGAGGGAGAAGTTCTTCTCCCTCGTGGTGCCCCAGAGG
TRN 10010101100011011
NAM DPOL_RHCM6/533-1017
ASQ GQQIRIYTSLLDECACRDFIMPNHKGAdn................................................................ssEPTDVSYQGATVFEPEV.GYYSDPVV....VFDFASLYPSIIMAHN.....LCYSTFVAP-....................................................................................................--GGESPPE----.--SDVLT--VELESGLSYRFVK.-NTVRNSVLSELLTKWVS-.....QRRAVRETMRSCHDPVK-..........-RMLLDKEQLALKVTCNAFYGFTGVVNG.MMPCLPIAASITRIGRDMLMRTSQFVEENFAEPCFLH.nFFNREDYSg.......................dPVaVKVIYGDTDSVFVCYRGVTA-.-.---......-.--.----AALIERGPSLAHYITQCL........FVDPIKLEFEKVFGSLMMIC-.......KKRYIGKIVG--------E..-TELSMKGVDLVRKTSCEFVKNVTRDIIQLLFDDPEVSRA-......AVQLS..........-RLTLdELKMQGVPPGF......GRVIQRLSQARDELY.TSRA-.RVEELVLSSVLS-.KDVSLYKQSNLP--.-....-HIAVIKRLAARS-..........EELPVVGDRVFYVLTAPVd..................................................gRSSGVRNYEIAEDPT.YVREHG..--..--VPIHADKYFD-QVIKSVTNVLSPVFPP................-QTLRKDKFLLGILPHR
DSQ GGACAGCAGATCCGCATTTACACGTCTCTGCTAGATGAGTGTGCCTGTCGGGATTTTATAATGCCCAATCACAAGGGGGCAgacaat................................................................................................................................................................................................tcttcaGAGCCCACTGATGTTTCCTATCAAGGTGCCACGGTGTTCGAACCCGAGGTG...GGGTATTACAGTGATCCCGTGGTG............GTGTTTGACTTTGCCAGCCTGTATCCGTCAATTATCATGGCACATAAT...............CTCTGTTATTCCACGTTTGTGGCGCCT---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------GGGGGCGAGTCTCCGCCGGAG------------...------AGCGATGTGCTCACG------GTGGAGCTGGAGAGTGGGCTGTCTTACCGCTTTGTCAAG...---AACACCGTGCGCAACTCTGTGCTGTCCGAGCTGCTGACAAAATGGGTTTCG---...............CAGCGGCGAGCGGTTCGCGAGACCATGAGGAGCTGTCACGATCCCGTGAAG---..............................---CGCATGCTGCTGGATAAGGAGCAGCTGGCGCTCAAGGTCACCTGCAACGCTTTCTACGGCTTCACCGGCGTGGTGAACGGC...ATGATGCCCTGTCTACCCATTGCCGCCAGTATCACCCGCATAGGTCGCGATATGCTAATGCGCACATCGCAGTTTGTGGAAGAAAATTTTGCGGAGCCGTGCTTTTTACAC...aatTTTTTTAATAGGGAGGATTATTCGggg.....................................................................gatCCGGTAgcaGTGAAGGTGATATATGGAGACACCGATAGCGTTTTCGTGTGCTATCGCGGTGTCACGGCC---...---...---------..................---...------...------------GCAGCTCTCATTGAGCGCGGCCCCAGTTTGGCTCATTATATCACCCAGTGTCTC........................TTTGTGGATCCCATCAAGTTAGAGTTCGAAAAAGTGTTCGGGTCCCTCATGATGATTTGC---.....................AAAAAACGATATATCGGTAAGATAGTGGGG------------------------GAG......---ACGGAGCTCAGCATGAAGGGAGTGGATCTGGTGCGGAAAACGTCGTGCGAATTCGTTAAGAATGTCACACGTGACATTATCCAGCTCCTTTTTGATGATCCGGAAGTTTCTCGGGCG---..................GCGGTTCAGCTCTCG..............................---CGCTTGACTTTAgacGAGCTCAAGATGCAGGGCGTGCCTCCGGGATTT..................GGGCGCGTTATACAGCGCCTGTCCCAGGCTCGGGACGAGCTTTAT...ACGTCTCGAGCG---...CGAGTCGAAGAGCTAGTTCTCTCCTCTGTCTTGTCG---...AAAGACGTTTCGCTGTACAAGCAATCCAACTTACCA------...---............---CACATCGCGGTCATTAAGCGATTAGCGGCCCGCTCG---..............................GAGGAACTGCCGGTGGTGGGTGACCGTGTGTTTTACGTGCTCACAGCGCCTGTTgac......................................................................................................................................................ggtCGCAGTAGCGGGGTGCGCAATTACGAGATCGCGGAGGATCCCACC...TACGTGCGCGAGCACGGG......------......------GTGCCGATTCATGCCGATAAGTATTTCGAT---CAGGTCATTAAATCTGTAACCAATGTTCTCTCCCCCGTGTTTCCTCCC................................................---CAGACGCTAAGAAAGGACAAGTTTTTGCTAGGCATTTTACCGCATCGC
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_TUHV2/556-1135
ASQ GQQIRIYTCLLEEAAARQMVVPTFRSGaqrgaa........................................................pgagggGGEETTYQGATVFEPTV.GYHHAPVA....VFDFASLYPSIIMAHN.....LCYSTWLRDDpgtparppetparppetpaagpsgaahaggvpgatfr..........................tpfrtpagvpaaaaggagagppgggavssasvggraaVSPSETPAEREPEpAPEDVFV--VHVGQGVSYRFVR.-ENVRASILSELLRRWLA-.....QRRAVREAMRECEDETR-..........-RLLLDKEQLALKVTCNAFYGFTGFSQG.MLPCLPVAASITTIGRDMLSRTSAYIEAHFAEPAFLA.rFFEPGDLPra....................depPPtVRVIYGDTDSVFVRFGGVRA-.-.---......-.--.----GAIVARGEDLAAAVTEAL........FTEPVKLEFEKLFVALMMIC-.......KKRYIGRVFG--------S..-DALVMKGVDLVRKTACRFVKTVVRDVVELVFRDAAVAEA-......ATRMS..........-ELTLeEMRRVGVPAGF......HVLLQRLARARDDLF.SGRV-.ETAALVLSSVLS-.QDVSRYKQLNLP--.-....-HLAVIRRLAARS-..........EELPSVGDRVSYVLTAGPp..................................................dGRANAPNYELAEDPD.YVAAHR..--..--VPIHAAKYFE-QVVKAVTNTLYPVFPR................-GVVRRDRFLADLVPKR
DSQ GGCCAGCAGATCCGCATCTACACGTGCCTCCTGGAGGAGGCGGCCGCCCGGCAGATGGTCGTGCCCACGTTTCGCTCCGGCgcgcagcggggggccgcc........................................................................................................................................................................cccggcgccggtggcggcGGCGGGGAGGAGACGACGTACCAGGGCGCCACCGTGTTCGAGCCCACGGTG...GGCTATCACCACGCGCCCGTGGCC............GTGTTCGACTTCGCCAGTCTGTACCCGTCCATCATCATGGCGCACAAC...............CTGTGTTACTCGACGTGGCTGCGCGACGATccggggacgccggcgcgcccgcccgaaacgccggcgcgcccgcccgaaacgccggcggccggtccgagcggtgcggcacacgccggcggggtgcccggcgccacgttccga..............................................................................acgccgttccgaacgccggcgggagtgccggccgccgcggccgggggggcgggtgccggcccgccgggcgggggtgccgtttcgtccgcgagcgtgggcgggcgggcggcgGTTAGCCCGTCCGAAACGCCGGCGGAGCGCGAGCCCGAGccgGCGCCCGAGGACGTGTTCGTG------GTGCACGTGGGCCAGGGCGTGAGCTACCGGTTCGTGCGC...---GAGAACGTCCGCGCGTCCATCCTGTCCGAGCTGCTGCGCCGCTGGTTGGCG---...............CAGCGGCGCGCCGTGCGCGAGGCCATGCGGGAGTGCGAGGACGAGACGCGC---..............................---CGCCTGCTGCTCGACAAGGAGCAGCTGGCGCTCAAGGTGACCTGCAACGCCTTCTACGGGTTCACGGGCTTCAGCCAGGGC...ATGCTGCCCTGCCTGCCCGTGGCGGCGTCCATCACCACGATCGGCCGCGACATGCTCTCGCGGACCTCGGCCTACATCGAGGCGCATTTCGCCGAGCCGGCGTTCCTCGCG...cgcTTCTTCGAGCCGGGCGACCTGCCGcgggcc............................................................gacgagccgCCGCCCacgGTGCGGGTCATCTACGGCGACACCGACAGCGTCTTCGTGCGCTTCGGCGGCGTGCGCGCC---...---...---------..................---...------...------------GGGGCCATCGTGGCGCGCGGCGAGGACCTGGCGGCCGCCGTGACGGAGGCCCTC........................TTCACCGAGCCGGTCAAGCTCGAGTTCGAGAAGCTCTTCGTCGCCCTGATGATGATCTGC---.....................AAGAAGCGCTACATCGGCCGGGTCTTCGGC------------------------TCC......---GACGCGCTCGTCATGAAAGGCGTGGACCTGGTGCGCAAGACGGCGTGCCGCTTCGTGAAGACGGTGGTCCGCGACGTGGTGGAACTGGTCTTCCGCGACGCGGCCGTGGCCGAGGCC---..................GCCACGCGCATGTCC..............................---GAGCTGACGCTCgagGAGATGCGGCGCGTCGGCGTGCCGGCCGGCTTC..................CACGTCCTGTTGCAGCGGCTGGCGCGCGCGCGGGACGACCTCTTC...TCGGGCCGCGTG---...GAGACGGCGGCCCTGGTGCTGTCGTCGGTGCTGTCG---...CAGGACGTGTCGCGCTACAAGCAGCTCAACCTGCCG------...---............---CACCTGGCGGTCATCCGCCGGCTGGCGGCGCGCTCG---..............................GAGGAGCTGCCGAGCGTGGGCGACCGGGTGTCGTACGTGCTGACGGCCGGGCCGccg......................................................................................................................................................gacGGGCGCGCCAACGCGCCCAACTACGAGCTGGCCGAGGACCCGGAC...TACGTGGCCGCGCACCGG......------......------GTGCCCATCCACGCCGCCAAGTACTTCGAG---CAGGTGGTCAAGGCCGTGACCAACACCCTGTACCCGGTGTTTCCCCGC................................................---GGCGTGGTGCGCCGGGATCGGTTTCTGGCCGACCTGGTGCCCAAGCGG
TRN 11011101101011011
NAM O92827_9BETA/515-999
ASQ GQQKKIFPCILHEAKNLNMILPSMNTNf.................................................................nkGKENVGYKGATVLEPKI.GYYATPTV....VFDFQSLYPSIMMAHN.....LCYSTLVVDE....................................................................................................NAVIGLHAD----.---DILT--VHVGPVT-HRFVK.-KTVRESILASLLKKWLD-.....KRKEVKMQMKMCNNPVM-..........-EMLLDKKQLALKTTCNSVYGVTGATHS.LLPCVAIAASVTCLGREMLCKTVDYVDSAMYSDTFFI.eKFGLTRGDf......................sgTFgIEVIYGDTDSLFVTFKNVCP-.-.---......-.--.----KALKRIAPSIASHITNTL........FKHPIKLEFEKILFPLILIC-.......KKRYIGKLD---------D..-ATLVFKGVELVRKTSCDFVKVVVKDIIDLLFWDVDVQKS-......AEKLS..........-NMTIqEIYENGVPDGI......QKIIKKLCDARDALF.LNRV-.NIKSLVLSSVLS-.KDISAYKQANLP--.-....-HLAVVKRLAQRK-..........EELPNIGDRVMYILIAPTe..................................................tVKKTFHNYELAEDPA.YAIENN..--..--LKINADKYFE-QIMKAVTNAISPIFPK................-TGIKKEKFLLSILPLK
DSQ GGACAACAAAAAAAAATTTTCCCATGCATTTTACACGAAGCTAAAAATTTAAATATGATTTTACCAAGTATGAACACTAACttt...................................................................................................................................................................................................aataaaGGCAAAGAAAATGTGGGCTATAAAGGTGCTACAGTTTTAGAACCGAAAATA...GGTTATTATGCTACTCCAACAGTA............GTTTTTGATTTCCAAAGTTTGTATCCAAGTATTATGATGGCTCATAAT...............CTGTGTTATAGTACCCTGGTTGTTGATGAA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................AATGCAGTAATTGGTTTACATGCAGAT------------...---------GACATTCTCACT------GTGCATGTTGGACCTGTAACG---CACAGGTTTGTTAAA...---AAGACAGTCAGGGAATCAATTTTAGCGAGTTTATTGAAAAAATGGCTGGAT---...............AAAAGAAAAGAAGTAAAAATGCAGATGAAAATGTGTAACAACCCCGTGATG---..............................---GAAATGCTTTTAGATAAGAAGCAGCTTGCATTAAAAACTACTTGTAATTCAGTCTACGGAGTCACCGGGGCAACACATAGC...TTACTTCCATGTGTGGCAATAGCAGCTTCTGTCACATGTCTTGGGCGTGAAATGCTTTGTAAAACTGTTGATTACGTTGACAGCGCCATGTATTCGGACACTTTTTTCATT...gagAAATTTGGATTGACACGCGGTGATttt..................................................................tcagggACATTTggaATAGAGGTGATTTATGGTGATACTGACAGTCTTTTTGTTACTTTCAAAAATGTTTGTCCC---...---...---------..................---...------...------------AAAGCTTTGAAAAGAATAGCTCCTTCTATTGCAAGCCACATAACAAACACGTTA........................TTTAAACATCCTATCAAATTAGAATTTGAAAAGATCCTATTTCCATTAATTTTAATATGC---.....................AAGAAACGTTACATTGGAAAGTTAGAT---------------------------GAT......---GCAACGCTTGTTTTTAAAGGTGTGGAGTTAGTTCGCAAGACTTCTTGCGATTTTGTTAAAGTGGTAGTTAAAGACATCATCGATCTTCTCTTTTGGGATGTCGATGTACAAAAGTCT---..................GCTGAAAAGCTCTCT..............................---AATATGACAATAcaaGAAATCTATGAAAATGGAGTTCCCGATGGTATC..................CAAAAAATAATTAAAAAGTTGTGTGACGCACGAGACGCACTTTTC...TTAAACAGGGTT---...AACATTAAAAGTTTGGTTTTGTCTTCAGTCTTATCA---...AAAGACATTTCTGCCTACAAGCAAGCAAATTTACCA------...---............---CATTTGGCTGTTGTTAAAAGGTTAGCTCAAAGAAAG---..............................GAAGAGTTGCCAAACATAGGAGATAGAGTTATGTACATTTTAATTGCACCCACAgaa......................................................................................................................................................accGTAAAAAAAACATTTCATAATTATGAGTTAGCAGAAGATCCAGCA...TATGCTATTGAGAACAAC......------......------TTAAAAATCAATGCAGATAAATATTTTGAA---CAAATAATGAAAGCTGTAACAAATGCTATCTCTCCAATATTTCCGAAA................................................---ACGGGCATTAAGAAAGAAAAGTTTTTACTTTCAATCCTACCTTTAAAA
TRN 10010101100011000
NAM Q9WT26_9BETA/517-998
ASQ GQQKKIFPCILTEAKRRNMILPSMVSS...................................................................hNRQGIGYKGATVLEPKT.GYYAVPTV....VFDFQSLYPSIMMAHN.....LCYSTLVLDE....................................................................................................RQIAGLSES----.---DILT--VKLGDET-HRFVK.-PCVRESVLGSLLKDWLA-.....KRREVKAEMQNCSDPMM-..........-KLLLDKKQLALKTTCNSVYGVTGAAHG.LLPCVAIAASVTCLGREMLCSTVDYVNSKMQSEQFFC.eELGLTASDf......................tgDLkVEVIYGDTDSIFMSVRNMAN-.-.---......-.--.----ESLRRIAPMIAKHITDRL........FKSPIKLEFEKILCPLILIC-.......KKRYIGRQD---------D..-SLLIFKGVDLVRKTSCDFVKGVVKDIVDLLFFDEEVQTA-......AVEFS..........-HMTQtQLRDEGVPVGI......HKILRRLCKAREELF.QNRA-.DVRHLMLSSVLS-.KEVAAYKQPNLA--.-....-HLSVIRRLAQRK-..........EEIPNVGDRIMYVLIAPS...................................................tGNKQTHNYELAEDPN.YVLEHK..--..--IPIHAEKYFD-QIIKAVTNAISPIFPK................-TDIKKEKLLLYLLPMK
DSQ GGTCAGCAGAAGAAGATATTTCCCTGCATTCTTACGGAAGCAAAACGTCGTAACATGATTCTTCCGAGTATGGTGTCTTCG.........................................................................................................................................................................................................catAATAGACAAGGGATAGGTTACAAAGGGGCTACCGTCTTGGAGCCTAAGACG...GGTTATTATGCTGTGCCCACTGTG............GTGTTTGATTTTCAGAGTTTGTATCCGAGCATTATGATGGCGCATAAT...............CTGTGTTATAGTACCTTAGTTTTGGATGAA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................CGGCAAATAGCTGGATTATCAGAGAGT------------...---------GACATCTTAACC------GTGAAGTTGGGGGATGAGACC---CATCGGTTTGTGAAG...---CCTTGTGTTCGCGAGTCTGTGCTTGGAAGTCTACTAAAGGACTGGCTGGCC---...............AAGAGACGAGAAGTGAAGGCGGAGATGCAAAACTGTTCGGATCCAATGATG---..............................---AAACTCCTTCTGGATAAAAAGCAGCTCGCTCTCAAAACAACATGTAACTCGGTGTACGGTGTCACGGGAGCGGCGCACGGG...TTATTGCCGTGTGTTGCGATTGCTGCTTCTGTAACCTGTCTTGGAAGAGAGATGCTTTGTTCCACGGTGGATTATGTTAATTCCAAGATGCAGTCCGAGCAATTCTTTTGC...gaaGAACTGGGTCTAACGGCATCAGATttt..................................................................actggtGATTTAaaaGTGGAGGTAATCTATGGTGATACGGATAGCATCTTTATGTCTGTCAGAAATATGGCTAAT---...---...---------..................---...------...------------GAGTCTCTGCGGAGGATTGCGCCGATGATCGCCAAACATATCACAGATCGCTTG........................TTCAAATCGCCTATCAAGCTCGAGTTCGAGAAGATTTTATGTCCGCTCATTTTGATTTGT---.....................AAAAAAAGATATATTGGTAGACAGGAT---------------------------GAC......---TCGCTTTTAATTTTTAAGGGGGTAGATCTGGTGAGAAAGACTTCTTGCGATTTTGTGAAAGGTGTGGTGAAAGACATCGTGGACTTGTTGTTCTTTGATGAAGAGGTTCAGACTGCT---..................GCTGTGGAGTTTTCT..............................---CACATGACGCAAacaCAGTTGCGTGACGAAGGAGTGCCTGTGGGTATT..................CATAAAATTTTGCGTCGTCTGTGCAAAGCGCGGGAGGAGCTTTTT...CAAAATCGGGCA---...GACGTGAGACATTTGATGTTGTCTTCTGTGCTTTCC---...AAGGAGGTGGCTGCATATAAGCAGCCGAATCTGGCT------...---............---CACCTTAGCGTCATTAGAAGGTTGGCGCAGAGAAAG---..............................GAAGAAATTCCGAATGTTGGTGACCGAATTATGTATGTGTTAATAGCACCATCT.........................................................................................................................................................actGGTAATAAACAGACGCATAACTATGAATTAGCAGAAGATCCAAAC...TATGTGTTAGAACACAAG......------......------ATTCCTATACATGCGGAGAAGTATTTCGAT---CAGATTATCAAGGCTGTGACTAATGCGATTTCACCCATTTTTCCGAAG................................................---ACCGATATAAAAAAAGAGAAGTTACTATTGTATTTACTTCCTATGAAA
TRN 10010101100011000
NAM DPOD_CAEEL/520-978
ASQ GQQIKILSMMLRRCKQNNFFLPVIEAN....................................................................SGDGEGYEGATVIDPIR.GFYNEPIA....TLDFASLYPSIMIAHN.....LCYTTLLKS-....................................................................................................--PQGVENE----.--DYIR-------TPSGQYFAT.-KSKRRGLLPEILEDILA-.....ARKRAKNDMKNEKDEFK-..........-RMVYNGRQLALKISANSVYGFTGATVG.KLPCLEISQSVTAFGRKMIDMTKLEVERIYKKGALDG.kCPAD----.........................--.AKVIYGDTDSVMVKFGVETV-.-.---......-.--.----AQAMEIGLDAAKEVS-KI........FTPPIKLEFEKVYSPYLLIN-.......KKRYAGLYFT-KPDV---H..-DKMDCKGLETVRRDNCPLVAKVLGVCLEKLLIERDQQSA-......LDFAK..........-RTISdLLCN-------......--------------K.---I-.DISLLIISKELT-.KSGDKYQAKQA---.-....-HVELAARMKKRDA..........GSAPRLGDRVPYVFVAA-....................................................-AKNVPAYERAEDPT.FVLQNN..--..--IPLDTKHYLTNQLAKPLARIFEPILGDraekilv.egehtrvrTVVQSKVGGLAAFTTKS
DSQ GGTCAACAAATCAAGATTCTATCAATGATGCTACGAAGATGTAAGCAGAACAATTTCTTCTTACCGGTAATTGAAGCCAAT............................................................................................................................................................................................................TCTGGGGATGGTGAAGGATACGAAGGTGCTACTGTCATTGATCCGATTCGA...GGATTTTACAATGAACCAATTGCA............ACACTTGATTTCGCTTCTCTATATCCATCCATTATGATTGCTCATAAT...............CTCTGTTACACGACACTTTTAAAATCC---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------CCACAAGGAGTTGAGAATGAG------------...------GATTATATTCGG---------------------ACACCATCTGGCCAATATTTTGCAACC...---AAATCTAAGCGCCGTGGGCTTCTTCCCGAGATTCTCGAGGATATTCTGGCT---...............GCAAGAAAACGAGCGAAGAACGATATGAAAAACGAGAAAGACGAGTTCAAA---..............................---AGAATGGTTTACAATGGACGACAATTGGCGCTTAAAATCTCTGCAAATTCTGTTTATGGTTTCACTGGTGCAACTGTTGGA...AAGTTGCCATGTCTCGAGATTTCTCAATCAGTTACAGCTTTCGGAAGAAAAATGATTGACATGACGAAACTCGAAGTGGAGAGAATTTACAAAAAAGGAGCTCTCGATGGA...aaaTGTCCAGCAGAT------------...........................................................................------...GCGAAAGTTATTTATGGCGATACAGATTCTGTAATGGTGAAATTCGGTGTCGAAACTGTA---...---...---------..................---...------...------------GCTCAAGCAATGGAAATTGGACTCGATGCTGCTAAAGAAGTCAGC---AAGATT........................TTCACTCCGCCGATCAAACTTGAATTCGAGAAAGTTTACTCCCCATATTTACTTATTAAC---.....................AAAAAGAGATACGCTGGCCTTTACTTCACT---AAACCGGATGTT---------CAT......---GACAAGATGGATTGTAAAGGATTAGAAACTGTTCGCCGTGATAACTGCCCTCTGGTTGCAAAAGTTCTCGGTGTTTGCCTCGAGAAATTACTAATAGAAAGAGATCAACAATCTGCT---..................TTGGATTTTGCGAAA..............................---CGGACAATTAGTgacTTGCTCTGCAAT---------------------..................------------------------------------------AAA...---------ATT---...GATATCTCATTGTTGATTATCAGTAAGGAATTAACA---...AAGTCTGGAGATAAATATCAAGCAAAGCAAGCT---------...---............---CACGTTGAGTTGGCGGCTCGTATGAAGAAAAGAGACGCT..............................GGAAGTGCACCAAGACTTGGAGATAGAGTTCCATATGTTTTTGTCGCTGCT---............................................................................................................................................................---GCAAAAAATGTTCCGGCATACGAACGAGCTGAAGATCCAACT...TTTGTACTTCAAAATAAC......------......------ATTCCATTGGACACCAAACACTACTTGACTAATCAACTCGCCAAACCACTTGCCAGAATTTTCGAGCCCATCTTGGGTGATagagcagaaaagattctggtg...gaaggagaacatacaagagttcgtACAGTCGTTCAGAGTAAAGTTGGAGGTCTTGCAGCGTTCACAACGAAATCT
TRN 10010101100011000
NAM DPOD_SOYBN/511-969
ASQ GQSIKVLSQLLRRARQKNLVIPNAKQA....................................................................GSEQGTFEGATVLEARA.GFYEKPIA....TLDFASLYPSIMMAYN.....LCYCTLVIP-....................................................................................................--EDARKLN----.--IPPE---SVNRTPSGETFVK.-SNLQKGILPEILEELLT-.....ARKRAKADLKEAKDPLE-..........-KAVLDGRQLALKISANSVYGFTGATIG.QLPCLEISSSVTSYGRQMIEHTKKLVEDKFTT---LN.gYEHN----.........................--.AEVIYGDTDSVMVQFGVSAV-.-.---......-.--.----EEAMNLGREAAEHIS-GT........FTKPIKLEFEKVYYPYLLIS-.......KKRYAGLFWT-KPDN---F..-DKMDTKGIETVRRDNCLLVKNLVNDCLHKILIDRDIPGA-......VQYVK..........-NAISdLLMN-------......--------------R.---M-.DLSLLVITKGLT-.KTGDDYEVKAA---.-....-HVELAERMRKRDA..........ATAPNVGDRVPYVIIKA-....................................................-AKGAKAYERSEDPI.YVLENN..--..--IPIDPHYYLENQISKPILRIFEPILKNaskellh..gshtrsiSISTPSNSGILRFAKKQ
DSQ GGCCAAAGCATTAAGGTACTTTCTCAACTTCTTAGGAGGGCAAGGCAGAAGAATCTGGTCATTCCTAATGCCAAACAGGCT............................................................................................................................................................................................................GGGTCTGAACAAGGAACATTTGAAGGTGCCACTGTATTGGAGGCAAGGGCT...GGATTTTATGAAAAACCAATTGCT............ACTTTAGATTTTGCATCCTTGTATCCATCTATTATGATGGCCTATAAC...............TTATGTTATTGCACTCTGGTGATCCCT---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------GAAGATGCTCGCAAGCTCAAC------------...------ATACCTCCAGAG---------TCTGTGAACAGAACTCCATCTGGTGAAACATTTGTTAAA...---TCAAATTTGCAGAAGGGAATACTTCCTGAAATACTTGAAGAGCTATTAACA---...............GCCCGTAAAAGGGCAAAAGCAGACTTAAAGGAGGCCAAGGATCCCCTGGAG---..............................---AAGGCAGTGCTAGATGGTAGACAGCTAGCCCTGAAGATTAGTGCCAATTCTGTGTATGGGTTTACAGGGGCTACCATTGGT...CAGTTACCATGTTTAGAGATATCATCGAGTGTAACAAGCTATGGTCGACAAATGATCGAGCACACGAAAAAACTTGTGGAAGATAAATTTACGACA---------CTTAAT...ggcTATGAACACAAT------------...........................................................................------...GCCGAGGTAATATATGGAGACACAGATTCAGTCATGGTACAATTTGGTGTTTCTGCTGTA---...---...---------..................---...------...------------GAAGAGGCTATGAACTTGGGGAGAGAAGCTGCTGAACATATTAGT---GGAACT........................TTCACAAAACCCATCAAACTAGAATTTGAGAAGGTTTACTATCCATATCTCCTGATTAGC---.....................AAGAAGAGATATGCTGGTTTGTTTTGGACA---AAACCAGACAAC---------TTT......---GACAAAATGGACACTAAAGGTATTGAAACAGTTCGAAGAGACAATTGTTTATTGGTCAAAAACCTGGTGAACGATTGCCTTCACAAAATATTGATTGACAGGGACATTCCTGGGGCA---..................GTCCAGTATGTCAAG..............................---AATGCAATTTCAgatCTTCTCATGAAT---------------------..................------------------------------------------CGT...---------ATG---...GACTTATCACTTCTGGTTATTACAAAGGGTTTAACG---...AAGACAGGAGATGATTACGAAGTAAAGGCAGCT---------...---............---CATGTTGAACTTGCTGAAAGGATGCGCAAGCGAGATGCT..............................GCCACTGCTCCAAATGTTGGAGACAGAGTACCATATGTTATTATTAAAGCT---............................................................................................................................................................---GCAAAAGGTGCAAAGGCATATGAGAGATCAGAGGATCCTATC...TATGTGCTAGAGAACAAC......------......------ATACCCATAGATCCTCATTACTATCTTGAGAATCAAATTAGCAAGCCAATTCTGAGAATTTTTGAGCCAATTCTGAAGAATgctagcaaagagcttctccat......ggaagtcatacaagatctattTCTATTTCTACACCGTCAAACAGTGGCATATTGAGATTTGCTAAGAAACAG
TRN 10010101100011000
NAM DPOD_CANAL/484-939
ASQ GQQIKVISQLFRKCLQEDIVIPNLKSE....................................................................-GSNEEYEGATVIEPER.GYYDVPIA....TLDFSSLYPSIMMAHN.....LCYTTLLNK-....................................................................................................--NSIKAFG----.--LTED---DYTKTPNGDYFVH.-SNLRKGILPTILDELLT-.....ARKKAKADLKKETDPFK-..........-KDVLNGRQLALKISANSVYGFTGATVG.KLPCLAISSSVTAFGREMIEKTKNEVQEYYSK---KN.gHPYD----.........................--.AKVIYGDTDSVMVKFGYQDL-.-.---......-.--.----ETCMKLGEEAANYVS-TK........FKNPIKLEFEKVYFPYLLIN-.......KKRYAGLYWT-RPEK---F..-DKMDTKGIETVRRDNCRLVQNVITKVLEFILEERDVPKA-......QRFVK..........-QTIAdLLQN-------......--------------R.---I-.DLSQLVITKAY--.-SKHDYSAKQA---.-....-HVELAERMRKRDP..........GSAPTLGDRVAYVIIKT-....................................................--GGDKNYEKSEDPL.YVLENS..--..--LPIDVKYYLDQQLTKPLERIFIPILGEtktkell.tgshtrtiKVAAPKTGGLLRFAKKS
DSQ GGTCAACAAATCAAAGTCATTTCACAATTGTTCAGAAAATGTTTACAAGAAGATATTGTTATCCCCAATTTGAAAAGTGAA............................................................................................................................................................................................................---GGGTCAAATGAAGAGTATGAAGGTGCAACAGTCATTGAACCAGAACGT...GGTTACTACGATGTACCAATTGCA............ACTTTGGATTTCAGTTCATTATACCCATCAATCATGATGGCACATAAC...............TTGTGCTATACTACATTGCTCAACAAA---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------AATTCCATAAAGGCATTTGGG------------...------TTGACAGAAGAT---------GATTACACAAAAACTCCCAACGGCGACTACTTTGTACAT...---TCAAATTTGAGAAAAGGTATTTTACCCACCATTTTGGACGAATTGTTAACT---...............GCAAGAAAAAAAGCTAAAGCTGATTTGAAAAAAGAAACAGATCCTTTCAAA---..............................---AAAGATGTCCTTAATGGTAGACAATTGGCATTAAAGATTTCAGCAAACTCGGTGTATGGGTTTACTGGTGCCACCGTAGGG...AAATTGCCCTGTTTGGCAATCTCTTCGTCGGTTACAGCATTTGGACGTGAAATGATTGAAAAGACAAAAAATGAAGTTCAAGAGTACTACTCTAAG---------AAAAAT...ggaCACCCATATGAT------------...........................................................................------...GCCAAAGTGATCTATGGTGATACCGATTCTGTTATGGTTAAATTTGGGTATCAAGATTTG---...---...---------..................---...------...------------GAAACTTGTATGAAATTAGGAGAAGAAGCAGCCAACTATGTTTCC---ACGAAA........................TTCAAAAACCCAATCAAGTTGGAGTTTGAAAAAGTGTATTTCCCATATTTGTTGATCAAT---.....................AAGAAAAGATATGCTGGTTTATACTGGACA---AGACCTGAAAAA---------TTT......---GACAAAATGGACACCAAGGGTATTGAAACTGTGAGAAGAGATAATTGCCGATTGGTTCAAAATGTCATTACCAAAGTATTGGAGTTTATCCTTGAAGAACGAGATGTCCCAAAGGCT---..................CAAAGATTTGTCAAA..............................---CAAACTATAGCTgatTTATTGCAAAAT---------------------..................------------------------------------------AGA...---------ATT---...GATTTGTCTCAATTAGTTATCACAAAGGCATAC------...---TCCAAGCACGACTACTCGGCTAAACAAGCA---------...---............---CACGTCGAGTTGGCAGAACGAATGAGAAAAAGAGATCCT..............................GGGTCAGCACCAACATTAGGAGATAGAGTGGCATATGTGATTATCAAAACA---............................................................................................................................................................------GGTGGAGATAAAAATTATGAAAAATCAGAAGATCCATTG...TACGTGTTGGAAAATTCT......------......------TTACCAATTGATGTAAAGTATTACTTGGACCAACAATTGACAAAGCCATTGGAAAGAATTTTCATTCCAATATTAGGTGAAacaaagaccaaagagttattg...acggggtcacacactagaactatcAAGGTTGCGGCACCGAAAACCGGTGGGCTTTTAAGGTTTGCCAAAAAATCA
TRN 10010101110011000
NAM DPOD_SCHPO/534-990
ASQ GQQIKVISQLFRKALQHDLVVPNIRVN....................................................................-GTDEQYEGATVIEPIK.GYYDTPIA....TLDFSSLYPSIMQAHN.....LCYTTLLDSN...................................................................................................tAELLKLKQDV---.---------DYSVTPNGDYFVK.-PHVRKGLLPIILADLLN-.....ARKKAKADLKKETDPFK-..........-KAVLDGRQLALKVSANSVYGFTGATNG.RLPCLAISSSVTSYGRQMIEKTKDVVEKRY---RIEN.gYSHD----.........................--.AVVIYGDTDSVMVKFGVKTL-.-.---......-.--.----PEAMKLGEEAANYVS-DQ........FPNPIKLEFEKVYFPYLLIS-.......KKRYAGLFWTRTDTY----..-DKMDSKGIETVRRDNCPLVSYVIDTALRKMLIDQDVEGA-......QLFTK..........-KVISdLLQN-------......---------------.--KI-.DMSQLVITKALS-.--KTDYAAKMA---.-....-HVELAERMRKRDA..........GSAPAIGDRVAYVIIKG-....................................................-AQGDQFYMRSEDPI.YVLENN..--..--IPIDAKYYLENQLSKPLLRIFEPILGEkassllh..gdhtrtiSMAAPSVGGIMKFAVKV
DSQ GGCCAACAGATTAAAGTTATTTCTCAATTGTTTCGCAAAGCTCTTCAACATGACCTAGTTGTTCCAAATATACGTGTAAAT............................................................................................................................................................................................................---GGAACAGATGAGCAATATGAAGGTGCTACAGTCATTGAACCGATTAAA...GGATACTATGATACCCCTATTGCA............ACACTGGATTTTAGTTCACTTTATCCTTCGATTATGCAAGCCCATAAT...............TTATGCTATACGACATTACTTGACTCAAAT.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................actGCAGAATTATTAAAACTTAAGCAAGATGTT---------...---------------------------GACTACTCAGTGACTCCGAACGGAGATTATTTCGTTAAA...---CCACATGTTCGTAAAGGACTACTCCCTATTATCTTAGCTGATTTACTTAAT---...............GCACGTAAGAAAGCAAAAGCAGATCTAAAAAAGGAAACGGACCCATTCAAA---..............................---AAGGCTGTTTTGGATGGTAGACAGCTAGCTTTAAAAGTAAGTGCTAATTCAGTATATGGATTTACTGGTGCTACCAACGGA...CGTTTGCCGTGTTTAGCAATTTCTTCTTCTGTTACCTCTTATGGTCGACAAATGATTGAAAAAACCAAGGATGTTGTAGAAAAGAGATAC---------AGAATTGAGAAT...ggaTACTCTCACGAT------------...........................................................................------...GCAGTTGTAATCTATGGTGACACTGATTCTGTTATGGTTAAGTTTGGCGTTAAAACGTTA---...---...---------..................---...------...------------CCTGAAGCCATGAAATTAGGAGAGGAAGCAGCTAATTATGTTTCA---GACCAG........................TTTCCGAATCCTATTAAACTGGAGTTTGAGAAAGTGTACTTTCCATATCTTTTAATTTCC---.....................AAAAAACGTTATGCAGGATTATTTTGGACTCGTACAGATACTTAT------------......---GATAAAATGGACTCTAAAGGAATAGAAACTGTCAGAAGAGATAACTGTCCTCTAGTATCTTATGTGATTGACACAGCTTTGAGAAAAATGTTAATTGATCAGGATGTAGAGGGTGCA---..................CAGTTGTTTACAAAA..............................---AAAGTTATTTCCgatTTGTTACAAAAC---------------------..................---------------------------------------------...------AAAATT---...GATATGTCACAACTTGTAATCACAAAGGCATTATCA---...------AAAACTGATTATGCTGCCAAAATGGCA---------...---............---CACGTTGAATTGGCTGAGCGAATGCGTAAACGAGATGCT..............................GGCTCCGCCCCAGCCATAGGAGATCGCGTTGCATACGTTATTATTAAAGGT---............................................................................................................................................................---GCACAAGGTGATCAATTTTATATGAGGTCGGAGGACCCTATA...TATGTATTGGAAAATAAC......------......------ATTCCTATTGATGCAAAATATTATTTGGAAAATCAACTCTCCAAACCTTTGCTTAGAATTTTTGAGCCTATTCTTGGTGAAaaagctagctctttacttcat......ggtgaccatactcggacgattTCCATGGCAGCCCCCAGTGTTGGAGGAATAATGAAATTCGCAGTAAAGGTT
TRN 10010101100011000
NAM DPOD_DROME/534-994
ASQ GQQIKVLSQLLRKAKTKGFIMPSYTSQ....................................................................-GSDEQYEGATVIEPKR.GYYADPIS....TLDFASLYPSIMMAHN.....LCYTTLVLG-....................................................................................................--GTREKLRQQEN.--LQDD---QVERTPANNYFVK.-SEVRRGLLPEILESLLA-.....ARKRAKNDLKVETDPFK-..........-RKVLDGRQLALKISANSVYGFTGAQVG.KLPCLEISGSVTAYGRTMIEMTKNEVESHYTQ---AN.gYENN----.........................--.AVVIYGDTDSVMVNFGVKTL-.-.---......-.--.----ERSMELGREAAELVS-SK........FVHPIKLEFEKVYYPYLLIN-.......KKRYAGLYFT-RPDT---Y..-DKMDCKGIETVRRDNSPLVANLMNSCLQKLLIERDPDGA-......VAYVK..........-QVIAdLLCN-------......--------------R.---I-.DISHLVITKEL--.-AKTDYAAKQA---.-....-HVELAAKMKKRDP..........GTAPKLGDRVPYVICAA-....................................................-AKNTPAYQKAEDPL.YVLENS..--..--VPIDATYYLEQQLSKPLLRIFEPILGDnaesill.kgehtrtrTVVTSKVGGLAGFMTKK
DSQ GGACAACAGATAAAGGTTTTAAGTCAATTGCTGCGCAAGGCCAAAACCAAGGGATTCATCATGCCCTCGTACACCTCTCAG............................................................................................................................................................................................................---GGATCGGATGAACAGTATGAAGGAGCGACTGTGATTGAACCAAAACGT...GGCTACTATGCGGACCCCATCTCC............ACGCTGGATTTCGCCTCTCTGTATCCAAGTATAATGATGGCGCATAAT...............TTGTGCTACACCACCTTGGTTTTGGGT---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------GGAACTCGTGAGAAGCTGCGGCAGCAGGAGAAC...------CTGCAGGACGAT---------CAAGTGGAACGTACGCCTGCAAACAACTACTTTGTGAAG...---TCTGAGGTGCGTCGTGGTCTGCTCCCTGAGATTCTGGAATCTCTTTTGGCG---...............GCCAGAAAGCGTGCCAAAAATGACCTAAAAGTGGAAACAGATCCGTTTAAA---..............................---AGAAAGGTCCTGGATGGCAGACAGCTGGCGCTGAAGATTTCGGCTAATTCCGTGTACGGATTTACTGGCGCACAGGTTGGA...AAGTTGCCATGCTTAGAGATCTCGGGCAGCGTCACCGCCTACGGTCGTACCATGATCGAGATGACGAAAAACGAAGTGGAATCCCATTACACACAG---------GCCAAT...ggcTACGAGAACAAT------------...........................................................................------...GCAGTGGTCATCTACGGCGACACTGATTCTGTGATGGTTAATTTCGGAGTAAAAACTCTG---...---...---------..................---...------...------------GAGCGCAGCATGGAGCTGGGACGCGAGGCTGCCGAACTGGTCAGT---TCCAAG........................TTCGTGCATCCTATTAAATTGGAATTCGAGAAAGTTTACTATCCTTACCTGCTGATTAAC---.....................AAGAAACGCTATGCGGGATTATACTTTACG---CGCCCAGATACC---------TAC......---GATAAAATGGATTGCAAGGGCATAGAAACCGTGAGGAGAGATAACTCTCCGCTGGTGGCCAACCTGATGAACTCCTGCCTGCAGAAACTACTCATCGAAAGGGATCCCGATGGTGCA---..................GTTGCCTATGTGAAA..............................---CAGGTGATAGCCgatCTCCTCTGCAAT---------------------..................------------------------------------------CGC...---------ATC---...GACATCTCGCACTTGGTCATAACCAAGGAGTTG------...---GCCAAAACGGATTACGCAGCCAAACAGGCA---------...---............---CACGTTGAGCTGGCCGCCAAGATGAAGAAAAGAGATCCC..............................GGTACGGCGCCCAAACTGGGGGATCGAGTTCCCTATGTGATCTGTGCGGCA---............................................................................................................................................................---GCCAAAAACACACCCGCTTACCAGAAGGCCGAGGATCCGCTG...TATGTGCTGGAAAACAGC......------......------GTGCCCATCGATGCCACTTACTACCTGGAACAGCAGCTGTCTAAGCCGCTGCTAAGGATCTTTGAACCTATTTTGGGCGACaatgccgagtcaattttgtta...aaaggagaacacacgcgcacacgaACTGTGGTAACATCCAAAGTGGGTGGACTTGCTGGATTTATGACCAAGAAA
TRN 10010101100011000
NAM DPOD_MESAU/546-1005
ASQ GQQVKVVSQLLRQAMRQGLLMPVVKTE....................................................................--GGEDYTGATVIEPLK.GYYDVPIA....TLDFSSLYPSIMMAHN.....LCYTTLLRP-....................................................................................................--GAAQKLG----.--LKPD---EFIKTPTGDEFVK.-SSVRKGLLPQILENLLS-.....ARKRAKAELAQETDPLR-..........-RQVLDGRQLALKVSANSVYGFTGAEVG.KLPCLEISQSVTGFGRQMIEKTKQLVESKYTL---EN.gYNAN----.........................--.AKVVYGDTDSVMCRFGVSSV-.-.---......-.--.----AEAMSLGREAANWVS-SH........FPSPIRLEFEKVYFPYLLIS-.......KKRYAGLLFSSQPDT---H..-DRMDCKGLEAVRRDNCPLVANLVTSSLRRILVDRDPDGA-......VAHAK..........-DVISdLLCN-------......--------------R.---I-.DISQLVITKELT-.RAAADYAGKQA---.-....-HVELAERMRKRDP..........GSAPSLGDRVPYVIIGA-....................................................-AKGVAAYMKSEDPL.FVLEHS..--..--LPIDTQYYLGQQLAKPLLRIFEPILGEgraesvllrgdhtrckTVLTSKVGGLLAFTKRR
DSQ GGCCAACAGGTCAAGGTCGTGTCTCAGCTGCTGCGCCAGGCCATGCGCCAGGGGCTCCTGATGCCTGTGGTGAAGACTGAG............................................................................................................................................................................................................------GGCGGTGAGGACTACACGGGAGCCACTGTCATTGAGCCCCTTAAA...GGGTACTATGACGTCCCCATTGCC............ACCCTGGATTTCTCCTCTCTGTACCCATCCATCATGATGGCCCATAAT...............CTGTGCTACACCACACTGCTACGGCCC---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------GGGGCTGCCCAGAAGTTGGGC------------...------CTTAAACCAGAT---------GAGTTCATCAAGACACCCACTGGAGATGAGTTTGTGAAG...---TCATCTGTGCGGAAGGGCCTCCTGCCCCAGATCCTGGAGAATCTGCTGAGT---...............GCCCGGAAGAGGGCCAAGGCTGAGCTGGCTCAGGAGACAGACCCCTTGCGG---..............................---CGGCAGGTCTTGGATGGACGGCAGCTAGCACTGAAAGTGAGTGCCAACTCTGTGTATGGCTTCACTGGTGCCGAGGTGGGC...AAGCTGCCATGTTTGGAGATCTCTCAGAGTGTCACTGGGTTCGGGCGGCAGATGATTGAGAAAACCAAGCAACTAGTGGAGTCCAAGTACACCCTG---------GAAAAT...ggcTACAATGCCAAT------------...........................................................................------...GCCAAGGTGGTCTATGGTGACACTGACTCTGTGATGTGCCGATTTGGTGTCTCCTCTGTG---...---...---------..................---...------...------------GCTGAGGCAATGTCTCTGGGTCGAGAGGCTGCAAACTGGGTATCT---AGTCAC........................TTCCCATCACCCATCCGACTGGAGTTTGAGAAGGTTTACTTCCCATACCTGCTCATCAGC---.....................AAGAAGCGCTATGCTGGCCTGCTCTTCTCCTCCCAGCCTGATACC---------CAT......---GACAGAATGGACTGCAAGGGCCTGGAGGCTGTGCGCAGGGACAACTGTCCCCTGGTGGCCAACCTTGTTACATCCTCTCTGCGACGAATCCTTGTGGACCGGGATCCCGATGGGGCA---..................GTGGCCCATGCAAAG..............................---GATGTGATCTCAgacCTGCTGTGTAAC---------------------..................------------------------------------------CGC...---------ATA---...GACATCTCCCAGCTGGTCATCACCAAGGAGCTGACC---...CGAGCAGCCGCAGACTATGCTGGCAAGCAGGCT---------...---............---CATGTGGAACTGGCTGAGAGGATGAGGAAGCGTGACCCC..............................GGCAGTGCGCCCAGCTTGGGTGACCGCGTCCCCTATGTGATCATCGGTGCT---............................................................................................................................................................---GCCAAAGGCGTGGCTGCCTACATGAAGTCGGAGGACCCCCTG...TTTGTGCTGGAACACAGC......------......------CTGCCCATCGACACTCAATACTACCTGGGGCAGCAGCTGGCCAAGCCACTGCTGCGAATTTTTGAGCCCATTCTGGGTGAGggccgtgcagagtctgtgctgctccgaggagaccacacacgctgcaaaACCGTGCTCACCAGCAAGGTTGGTGGCCTCCTAGCCTTCACCAAGCGCCGC
TRN 10010101100011001
NAM DPOD_YEAST/555-1006
ASQ GQQIKVVSQLFRKCLEIDTVIPNMQSQ....................................................................-ASDDQYEGATVIEPIR.GYYDVPIA....TLDFNSLYPSIMMAHN.....LCYTTLCNK-....................................................................................................--ATVERLN----.--LKIDE--DYVITPNGDYFVT.-TKRRRGILPIILDELIS-.....ARKRAKKDLRDEKDPFK-..........-RDVLNGRQLALKISANSVYGFTGATVG.KLPCLAISSSVTAYGRTMILKTKTAVQEKYCI---KN.gYKHD----.........................--.AVVVYGDTDSVMVKFGTTDL-.-.---......-.--.----KEAMDLGTEAAKYVS-TL........FKHPINLEFEKAYFPYLLIN-.......KKRYAGLFWT-NPDK---F..-DKLDQKGLASVRRDSCSLVSIVMNKVLKKILIERNVDGA-......LAFVR..........-ETINdILHN-------......--------------R.---V-.DISKLIISKTL--.--APNYTNPQP---.-....-HAVLAERMKRRE-..........GVGPNVGDRVDYVIIG--....................................................--GNDKLYNRAEDPL.FVLENN..--..--IQVDSRYYLTNQLQNPIISIVAPIIGDkqangmf.vvksikinTGSQK--GGLMSFIKKV
DSQ GGTCAACAAATTAAAGTTGTTTCTCAACTATTTCGAAAGTGCCTGGAGATTGATACTGTGATACCTAACATGCAATCTCAG............................................................................................................................................................................................................---GCCTCTGATGACCAATATGAGGGTGCCACTGTTATTGAGCCTATTCGT...GGTTATTACGATGTACCGATTGCA............ACTTTGGATTTCAATTCTTTATATCCAAGTATTATGATGGCGCACAAC...............CTATGTTATACAACACTTTGTAACAAA---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------GCTACTGTAGAGAGATTGAAT------------...------CTTAAAATTGACGAA------GACTACGTCATAACACCTAATGGAGATTATTTTGTTACC...---ACAAAAAGAAGGCGTGGTATATTACCAATTATTCTGGATGAATTAATAAGT---...............GCTAGAAAACGCGCTAAAAAAGATCTGAGAGATGAGAAGGATCCATTCAAA---..............................---AGAGATGTTTTAAATGGTAGACAATTGGCTTTGAAGATTTCAGCTAACTCTGTCTATGGTTTTACAGGAGCGACGGTGGGT...AAATTGCCATGTTTAGCCATTTCTTCATCTGTTACTGCTTATGGTCGTACCATGATTTTAAAAACTAAAACCGCAGTCCAAGAAAAATATTGTATA---------AAGAAT...ggtTATAAGCACGAT------------...........................................................................------...GCCGTTGTGGTTTACGGTGACACTGATTCCGTTATGGTAAAGTTTGGTACAACAGATTTA---...---...---------..................---...------...------------AAGGAAGCTATGGATCTTGGTACCGAAGCTGCCAAATATGTCTCC---ACTCTA........................TTCAAACATCCGATTAACTTAGAATTTGAAAAAGCATACTTCCCTTACCTTTTGATAAAT---.....................AAAAAGCGTTATGCAGGTTTATTCTGGACT---AATCCTGACAAG---------TTT......---GACAAGTTGGACCAAAAAGGCCTTGCTTCTGTCCGTCGTGATTCCTGTTCCTTGGTTTCTATTGTTATGAATAAAGTTTTAAAGAAAATTTTAATTGAAAGAAATGTAGATGGTGCT---..................TTAGCTTTTGTCAGA..............................---GAAACTATCAATgatATTCTGCATAAT---------------------..................------------------------------------------AGA...---------GTA---...GATATTTCAAAGTTGATTATATCAAAGACGTTA------...------GCCCCAAATTACACAAATCCACAGCCG---------...---............---CACGCCGTTTTGGCTGAACGTATGAAGAGGAGAGAG---..............................GGCGTTGGTCCAAATGTTGGTGATCGTGTGGACTATGTCATTATCGGT------............................................................................................................................................................------GGTAATGATAAACTTTACAATAGAGCAGAAGATCCATTA...TTTGTACTAGAAAACAAT......------......------ATTCAAGTGGATTCGCGCTATTATTTAACTAATCAATTACAAAATCCAATCATTAGTATTGTTGCACCTATTATTGGCGACaaacaggcgaacggtatgttc...gttgtgaaatccattaaaattaacACAGGCTCTCAAAAA------GGAGGCTTGATGAGCTTTATTAAAAAAGTT
TRN 10010101100011000
NAM DPOD_PLAFK/544-1000
ASQ GQQIKVTSQLYRKCKELNYVIPSTYMK....................................................................VNTNEKYEGATVLEPIK.GYYIEPIS....TLDFASLYPSIMIAHN.....LCYSTLIKS-....................................................................................................-NHEVSDLQ----.--NDDIT--TIQ-GKNNLKFVK.-KNVKKGILPLIVEELIE-.....ARKKVKLLIKNEKNNIT-..........-KMVLNGRQLALKISANSVYGYTGASSGgQLPCLEVAVSITTLGRSMIEKTKERVESFYCK---SN.gYEHN----.........................--.STVIYGDTDSVMVKFGTNNI-.-.---......-.--.----EEAMTLGKDAAERIS-KE........FLSPIKLEFEKVYCPYLLLN-.......KKRYAGLLYT-NPNK---H..-DKMDCKGIETVRRDFCILIQQMMETVLNKLLIEKNLNSA-......IEYTK..........-SKIKeLLTN-------......--------------N.---I-.DMSLLVVTKSLG-.--KTDYETRLP---.-....-HVELAKKLKQRDS..........ATAPNVGDRVSYIIVKG-....................................................-VKGQAQYERAEDPL.YVLDNN..--..--LAIDYNHYLD-AIKSPLSRIFEVIMQNsdslfs...gdhtrhkTILTSSQTALSKFLKKS
DSQ GGACAACAAATTAAAGTTACTTCGCAATTATATAGGAAATGTAAAGAACTAAATTATGTTATACCTAGTACATATATGAAA............................................................................................................................................................................................................GTTAATACAAATGAAAAATATGAAGGAGCAACCGTACTAGAACCTATTAAA...GGTTATTATATTGAACCAATATCA............ACATTAGATTTTGCTTCCTTATATCCATCCATTATGATTGCACATAAT...............CTCTGTTATTCTACATTAATAAAAAGT---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---AATCATGAAGTCTCAGATTTACAA------------...------AATGATGATATAACA------ACAATACAA---GGAAAAAATAATTTAAAATTTGTTAAG...---AAAAATGTTAAAAAGGGAATTTTGCCCTTAATTGTAGAAGAATTAATAGAA---...............GCTAGAAAAAAAGTTAAATTACTAATTAAAAATGAAAAAAATAATATAACA---..............................---AAAATGGTGCTTAATGGTAGGCAATTAGCTCTTAAAATTTCAGCAAATTCTGTATATGGATATACAGGAGCATCATCAGGTggaCAATTACCATGCTTAGAAGTAGCTGTATCTATAACTACGTTAGGTAGATCAATGATTGAAAAAACGAAAGAGCGAGTTGAAAGTTTTTATTGTAAA---------AGTAAT...ggaTATGAACATAAT------------...........................................................................------...TCGACAGTTATCTATGGAGATACAGATTCTGTTATGGTAAAATTTGGAACGAATAATATT---...---...---------..................---...------...------------GAAGAAGCCATGACATTAGGAAAAGACGCGGCAGAACGTATTAGC---AAAGAA........................TTTTTATCACCTATAAAATTAGAATTTGAAAAAGTATATTGCCCATATTTATTATTAAAT---.....................AAAAAAAGATATGCAGGATTGTTATATACT---AATCCAAATAAA---------CAT......---GATAAAATGGATTGTAAAGGAATTGAAACTGTAAGAAGAGATTTCTGTATATTAATACAACAAATGATGGAAACTGTATTAAATAAATTATTAATTGAAAAAAATTTAAATAGTGCT---..................ATTGAATATACCAAA..............................---AGTAAAATAAAAgaaTTGTTAACAAAC---------------------..................------------------------------------------AAT...---------ATT---...GATATGAGCTTATTAGTTGTGACCAAATCATTAGGA---...------AAAACAGATTATGAAACAAGATTACCT---------...---............---CATGTAGAATTAGCCAAAAAATTAAAACAAAGAGACAGT..............................GCTACAGCACCTAATGTTGGAGATCGAGTTAGTTATATAATTGTTAAAGGT---............................................................................................................................................................---GTTAAAGGACAAGCACAATATGAAAGAGCAGAAGATCCTTTA...TATGTTTTAGATAATAAT......------......------CTAGCTATAGATTATAATCATTATCTAGAT---GCAATCAAAAGCCCTTTATCAAGAATATTTGAAGTTATTATGCAAAATtcagattcattattttca.........ggtgatcatacaagacataaaACTATATTAACATCAAGTCAAACTGCCTTATCCAAATTTTTAAAAAAATCA
TRN 10010101110011000
NAM DPOL_CHVN2/432-881
ASQ GQQVRAFSCLVGKARQMNYAIPDDKMW....................................................................-TVDGKYEGATVLDAKK.GAYFTSIA....ALDFASLYPSIIRAHN.....MSPETLVMDKr..................................................................................................fENLPGIEYY----.---EIET--GLGTFKYPQKNDE.-TGEGQGVVPALLDDLAK-.....FRKQAKKHMAEAKKNDDE.........fREALYDAQQRSYKIVMNSVYGFLGASRG.FIPCVPIAASVTATGRKMIEHTAKRVTEL--------..-LPG----.........................--.SEVIYGDTDSVMIRMKLPDDK.-.---......-.--.IHDMDEQFKMAKWLAGEITKD-........FKAPNDLEFEKIYYPYILYS-.......KKRYAAIKFEDPDEK---G..--KVDVKGLALVRRDFSPITREILKESLDTILFKKDTPTA-......---VT..........--ETVeCIRK-------......--------------VlDNEY-.PMEKFTMSKTLK-.---TGYKNECQP--.-....-HLHVSNKIFERTG..........FPVPS-GARVPFVYIEDK....................................................KNLDTKQSFRAEDPT.FAQEND..--..--LIVDRLFYIEHQLMKPICSLFEPLLDD...............pETEIFGHPLIKGKIDEL
DSQ GGCCAACAGGTGAGAGCCTTCAGTTGTCTGGTTGGTAAAGCTCGTCAGATGAACTACGCGATCCCGGACGACAAGATGTGG............................................................................................................................................................................................................---ACTGTCGACGGGAAGTATGAGGGTGCCACTGTCCTTGATGCGAAGAAA...GGAGCATATTTTACTTCGATAGCA............GCCCTAGATTTTGCTTCCTTGTATCCTTCGATAATTCGGGCACACAAT...............ATGAGTCCAGAAACGCTCGTGATGGATAAAcga......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ttcGAAAATCTTCCTGGAATCGAATATTAC------------...---------GAGATCGAGACG------GGTTTGGGAACGTTCAAGTATCCTCAAAAGAACGACGAG...---ACTGGTGAGGGTCAGGGAGTGGTGCCTGCCCTATTGGATGATCTCGCAAAA---...............TTCAGAAAACAAGCGAAGAAACATATGGCGGAGGCGAAGAAGAACGACGACGAA...........................tttCGAGAAGCGCTATACGATGCACAGCAGAGATCTTATAAAATTGTGATGAACAGTGTGTACGGGTTTCTCGGAGCTTCGAGAGGA...TTTATTCCTTGCGTGCCGATCGCTGCCTCTGTCACCGCGACCGGTCGAAAGATGATCGAACACACGGCGAAACGTGTGACGGAACTG------------------------......---CTGCCGGGG------------...........................................................................------...TCTGAGGTCATTTATGGCGATACCGACTCGGTGATGATCAGAATGAAACTTCCCGACGATAAA...---...---------..................---...------...ATTCATGACATGGACGAGCAATTCAAGATGGCGAAATGGTTGGCTGGCGAGATCACGAAGGAC---........................TTTAAAGCGCCGAATGATCTGGAGTTCGAGAAAATCTACTACCCGTATATTTTGTACTCC---.....................AAGAAACGCTACGCGGCGATTAAATTCGAGGATCCGGATGAAAAA---------GGG......------AAAGTTGACGTCAAAGGTCTCGCGCTGGTCCGTCGAGACTTTTCTCCGATCACGAGAGAAATCCTGAAGGAATCACTCGATACGATCCTATTCAAAAAAGATACACCGACCGCG---..................---------GTCACC..............................------GAAACCGTAgaaTGTATTCGGAAA---------------------..................------------------------------------------GTGctgGACAACGAGTAT---...CCCATGGAAAAATTCACGATGTCGAAGACTCTAAAA---...---------ACCGGATATAAGAACGAGTGTCAGCCA------...---............---CATCTCCATGTTTCGAACAAGATATTCGAACGAACGGGA..............................TTTCCTGTTCCGAGC---GGTGCACGAGTCCCGTTCGTGTATATAGAAGACAAG............................................................................................................................................................AAGAATCTTGATACAAAACAAAGTTTCAGAGCAGAAGATCCGACT...TTTGCTCAAGAAAACGAT......------......------CTGATCGTAGATAGATTGTTCTACATAGAACACCAACTGATGAAGCCGATCTGTAGTTTGTTCGAGCCCCTTCTTGACGAT.............................................ccgGAGACAGAAATTTTCGGTCATCCGTTGATCAAAGGGAAAATCGACGAACTC
TRN 10010101100011001
NAM O36638_9PHYC/422-974
ASQ GQQIKCLSLILDRVHGEFVCNKASRVL....................................................................-PGGVKFQGATVIDATK.GFHNKDPV...vCLDFASLYPSIIRWKN.....LCYTTYLDSDe..................................................................................................fANIPGVHYER---.--FEISP-------GVYETFAT.-RPGHKGILSAIEEDLGE-.....ARRQTKAAMKVEKDSKK-..........-LQLLNSKQLAQKVTMNSLYGFCGTVNG.CLPLVAIAAAVTCTGRSMIKTTADFIRT---------..EMG-----.........................--.GTVIYGDTDSVMCTFPAPQTVrGqGKR......-.--.--ALLGHAYAMGLSAEEKSLSL........FGHPVKLEYEKIYFPFLLIS-.......KKRYACMSYDRPDSE----..-PKMSTSGLVTVRRDNAKVVRDCANGVISILMEGRGQGDVVeyvktvLSKLEnse...igveDLTISnELKKHPDQYAT......PSAHSVLAGKLNARAkNQKLYrEIVRPVVEQGGVP.SLGTAYGVLEGVRRkFs.fdQRRDVSYEEFLRDLangrvaeklkGSAPQVSECESLVGSTEDkliqegirtekilndmyref...........svfdrmyweaqslgsrvpyviVRGNGSVNERSEDPR.FVEMAD..--..-HLRIDTKYYIDQQLKNPILGIVEAFPDG................--RASLERVFREFSRRA
DSQ GGTCAGCAGATCAAGTGTCTCTCGCTGATCCTAGACAGGGTCCATGGGGAGTTTGTGTGCAACAAGGCTTCGCGTGTTTTG............................................................................................................................................................................................................---CCGGGTGGTGTCAAGTTCCAGGGGGCCACGGTCATAGACGCTACGAAA...GGGTTCCACAACAAAGACCCCGTC.........gtcTGCCTCGACTTTGCTTCTCTCTACCCGTCCATCATTCGTTGGAAAAAT...............CTGTGCTACACCACCTACTTGGACTCGGATgaa......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ttcGCGAACATCCCTGGCGTCCATTACGAAAGG---------...------TTCGAGATTTCGCCG---------------------GGGGTCTATGAGACGTTCGCGACG...---CGCCCCGGGCACAAGGGGATACTGTCGGCCATCGAGGAAGACCTGGGCGAG---...............GCGAGAAGGCAAACCAAGGCTGCGATGAAGGTGGAAAAGGACAGCAAGAAA---..............................---CTGCAGCTCCTGAACTCGAAACAGTTGGCGCAGAAAGTCACCATGAACTCGCTCTACGGTTTCTGCGGCACCGTCAACGGT...TGCTTGCCCCTGGTTGCCATCGCCGCGGCTGTAACCTGTACTGGAAGGTCCATGATCAAAACGACCGCCGACTTCATTCGCACG---------------------------......GAAATGGGG---------------...........................................................................------...GGCACCGTCATCTACGGGGACACGGACTCCGTCATGTGCACGTTCCCCGCGCCACAGACCGTCcgcGGCcagGGCAAACGT..................---...------...------GCCCTGTTGGGACACGCGTACGCCATGGGGCTGTCCGCGGAAGAGAAGTCTCTGAGTCTC........................TTCGGTCACCCGGTGAAGTTGGAGTATGAGAAGATATATTTCCCTTTCCTGCTCATCTCC---.....................AAGAAGAGGTACGCGTGCATGTCTTACGATCGCCCGGACAGCGAG------------......---CCCAAGATGTCCACCTCCGGTCTGGTCACGGTACGCAGGGACAACGCGAAGGTCGTGCGTGACTGTGCGAATGGGGTAATCTCCATACTCATGGAAGGTCGCGGACAGGGTGATGTCGTTgagtacgtcaagacggtaTTATCTAAGTTGGAAaattccgag.........atcggtgtggaaGACCTGACTATCTCCaacGAGTTGAAGAAACATCCGGACCAGTACGCCACT..................CCCTCCGCCCACTCCGTTCTCGCCGGAAAGCTCAACGCTCGGGCCaagAACCAAAAGCTCTACcgaGAGATCGTGAGACCCGTCGTCGAGCAGGGGGGTGTCCCG...AGTCTTGGCACAGCGTACGGGGTCTTGGAAGGCGTCCGCCGGaagTTCtcc...ttcgatCAGCGCCGGGATGTGTCCTACGAGGAGTTCTTGAGGGACCTTgcaaacggtcgtgtcgcggaaaaactcaaaGGGTCCGCCCCACAAGTCTCGGAGTGCGAGTCACTTGTCGGGTCGACCGAGGACaagctcatccaggaggggattcggacggagaagatcttgaacgatatgtaccgggagttc.................................tccgtgttcgaccgcatgtactgggaagcccagagcctcgggtccagggtaccctacgtcatcGTACGTGGGAATGGTTCGGTCAACGAAAGGTCGGAAGATCCAAGA...TTCGTAGAAATGGCGGAC......------......---CACCTCCGCATCGACACCAAATACTACATCGACCAGCAGTTGAAAAATCCGATTCTCGGCATCGTGGAAGCCTTCCCCGATGGC................................................------CGTGCCAGCCTAGAGAGAGTGTTCCGAGAGTTTTCGAGGAGGGCG
TRN 10010101100011000
NAM DPOZ_YEAST/919-1384
ASQ GSQFKVESFLIRICKSESFILLSPGKKd..................................................................vRKQKALECVPLVMEPES.AFYKSPLI....VLDFQSLYPSIMIGYN.....YCYSTMIGRVrei..............................................................................................nltENNLGVSKFSLPRnILALLKN--DVTIAPNGVVYAK.-TSVRKSTLSKMLTDILD-.....VRVMIKKTMNEIGDDNTT..........LKRLLNNKQLALKLLANVTYGYTSASFSgRMPCSDLADSIVQTGRETLEKAIDIIEK--------D.eTWN-----.........................--.AKVVYGDTDSLFVYLPGKTA-.-.---......-.--.----IEAFSIGHAMAERVT-QN........NPKPIFLKFEKVYHPSILIS-.......KKRYVGFSYESPSQT---L..-PIFDAKGIETVRRDGIPAQQKIIEKCIRLLFQTKDLSKI-......KKYLQ..........-NEFFkIQIG-------......---------------.--KV-.SAQDFCFAKEVK-.-LGAYKSEKTAPA-.-....-GAVVVKRRINEDH..........RAEPQYKERIPYLVVKGK....................................................QGQLLRERCVSPEEF.LEGEN-..--..--LELDSEYYINKILIPPLDRLFNLIGINv..............gNWAQEIVKSKRASTTTT
DSQ GGATCACAATTTAAAGTTGAGTCTTTTTTAATCCGAATATGCAAGTCCGAAAGTTTTATCCTTCTTTCTCCAGGCAAAAAGgat......................................................................................................................................................................................................gttCGTAAGCAAAAAGCACTTGAATGTGTGCCTTTGGTTATGGAGCCAGAATCT...GCTTTCTACAAAAGTCCTTTAATT............GTGCTGGATTTCCAATCATTGTATCCATCCATTATGATTGGATACAAC...............TATTGCTATTCGACTATGATAGGAAGAGTGcgagaaata..........................................................................................................................................................................................................................................................................................aacttaacgGAAAATAACCTTGGAGTATCTAAGTTTTCATTACCAAGAaacATTTTAGCTTTATTAAAAAAT------GATGTAACTATCGCTCCAAATGGTGTTGTTTATGCCAAG...---ACCTCTGTTAGAAAATCAACGTTATCCAAAATGTTAACAGATATCCTTGAT---...............GTCAGAGTGATGATAAAGAAAACAATGAACGAAATAGGTGATGACAACACTACC..............................CTAAAAAGGCTTTTGAATAACAAACAGTTAGCACTAAAATTATTGGCGAATGTCACCTACGGTTATACATCAGCTTCATTTTCTggaCGAATGCCATGCTCTGATTTAGCTGATAGCATTGTACAAACAGGCAGAGAAACATTGGAGAAAGCAATAGATATTATTGAGAAA------------------------GAT...gaaACTTGGAAC---------------...........................................................................------...GCCAAAGTTGTCTATGGAGACACAGATAGTTTATTTGTATATCTACCTGGAAAAACTGCT---...---...---------..................---...------...------------ATTGAGGCTTTTTCTATAGGACATGCTATGGCAGAAAGAGTTACT---CAAAAC........................AATCCAAAACCAATCTTTTTGAAGTTTGAAAAAGTATACCATCCCTCCATATTAATTAGC---.....................AAAAAAAGGTACGTAGGATTTTCCTATGAAAGTCCTTCGCAGACC---------CTT......---CCTATTTTTGATGCTAAGGGTATTGAAACTGTTAGAAGGGATGGTATCCCAGCCCAGCAGAAGATTATTGAAAAATGTATTCGATTACTTTTTCAAACCAAAGACCTGTCAAAAATA---..................AAAAAGTATCTTCAA..............................---AATGAATTTTTTaagATTCAAATAGGA---------------------..................---------------------------------------------...------AAGGTA---...TCTGCCCAAGATTTTTGTTTTGCAAAAGAAGTTAAA---...---TTAGGAGCGTATAAAAGCGAAAAGACAGCCCCTGCA---...---............---GGTGCCGTGGTTGTAAAAAGAAGAATAAATGAAGACCAT..............................AGAGCAGAACCCCAATACAAGGAGCGTATACCTTACCTTGTTGTTAAAGGAAAG............................................................................................................................................................CAAGGACAACTGCTTCGGGAAAGATGCGTATCACCAGAAGAGTTC...TTAGAAGGTGAGAAT---......------......------TTAGAGTTAGATTCGGAGTATTATATAAACAAAATTCTGATACCTCCTCTTGATAGATTGTTCAATTTGATTGGTATAAATgtt..........................................ggcAACTGGGCTCAGGAAATAGTAAAATCCAAAAGGGCGAGCACAACTACTACA
TRN 10010101100011000
NAM Q9GSR1_DROME/1550-2010
ASQ GSQFRVESMMLRIAKPKNLVPLSPSVQa..................................................................rAHMRAPEYLALIMEPQS.RFYADPLI....VLDFQSLYPSMIIAYN.....YCFSTCLGRVehl.............................................................................................ggssPFEFGASQLRVSRqMLQKLLEHDLVTVSPCGVVFVK.-REVREGILPRMLTEILD-.....TRQMVKQSMK-LHKDSSA..........LQRILHSRQLGLKLMANVTYGYTAANFSgRMPSVEVGDSVVSKGRETLERAIKLVEN--------N.eEWK-----.........................--.VRVVYGDTDSMFVLVPGRNR-.-.---......-.--.----AEAFRIGEEIAKAVT-EM........NPQPVKLKLEKVYQPCMLQT-.......KKRYVGYMYETADQE---Q..-PVYEAKGIETVRRDGCPAVAKMLEKVLRILFETQDVSKI-......KAYVC..........-RQFTkLLSG-------......---------------.--RA-.NLQDLIFAKEFR-.GLNGYKPTACVP--.-....-ALELTRKWMQKDP..........RHVPRRGERVPFIIVNGP....................................................PGMQLIRLVRSPHDI.LANEG-..--..--HKINAIYYITKAIIPPLNRCLLLIGANv..............hDWFASLPRKL-------
DSQ GGCTCACAGTTTCGCGTGGAAAGCATGATGCTGAGAATCGCCAAGCCAAAGAACCTGGTGCCACTTTCACCCAGCGTCCAGgct......................................................................................................................................................................................................cgcGCTCATATGAGAGCTCCCGAGTACTTGGCGCTAATAATGGAACCGCAGTCA...CGATTCTATGCCGATCCCCTAATC............GTGCTTGATTTTCAGAGCTTGTACCCCAGCATGATCATCGCCTACAAC...............TACTGCTTCTCCACGTGCTTGGGTAGAGTAgagcacctg.......................................................................................................................................................................................................................................................................................ggtggaagttcgCCCTTTGAATTTGGCGCGTCGCAGCTCCGAGTTTCGCGGcagATGCTGCAGAAGTTGCTGGAGCACGATCTGGTTACTGTTTCGCCATGCGGCGTTGTGTTCGTGAAG...---CGTGAAGTGCGCGAGGGCATCCTGCCGCGCATGCTCACCGAGATCTTGGAC---...............ACGCGCCAAATGGTCAAACAGTCGATGAAG---CTCCATAAGGACAGCTCTGCA..............................CTTCAGCGGATCCTTCACTCACGGCAGCTGGGCCTTAAGCTGATGGCCAATGTTACCTATGGCTACACCGCCGCTAACTTCAGTggcCGAATGCCTTCAGTGGAAGTGGGCGATTCTGTAGTTTCCAAAGGACGGGAGACCCTGGAGCGTGCTATCAAACTAGTGGAGAAC------------------------AAC...gagGAGTGGAAG---------------...........................................................................------...GTGCGTGTCGTCTATGGCGACACGGACTCCATGTTCGTTCTTGTGCCGGGTCGAAATCGA---...---...---------..................---...------...------------GCTGAAGCTTTTCGAATCGGCGAGGAGATCGCCAAGGCGGTCACC---GAAATG........................AATCCACAGCCAGTGAAGCTAAAACTGGAGAAGGTCTACCAACCTTGCATGCTGCAGACC---.....................AAGAAGCGCTACGTGGGTTACATGTATGAGACAGCCGATCAGGAG---------CAG......---CCCGTTTACGAGGCGAAGGGAATAGAAACTGTGCGGCGAGATGGTTGTCCGGCGGTGGCCAAGATGCTGGAAAAGGTGCTGCGCATATTGTTCGAGACGCAAGACGTCAGCAAGATC---..................AAGGCGTACGTGTGC..............................---CGGCAGTTCACCaagCTGCTGTCGGGC---------------------..................---------------------------------------------...------AGGGCC---...AATCTGCAGGACCTGATTTTCGCCAAGGAGTTCAGG---...GGTCTCAATGGCTACAAGCCCACGGCTTGTGTGCCA------...---............---GCACTGGAGCTCACGCGTAAATGGATGCAAAAAGACCCA..............................CGACATGTGCCGCGTCGTGGCGAACGCGTCCCCTTCATAATAGTCAACGGCCCG............................................................................................................................................................CCGGGCATGCAGCTAATCCGCCTGGTGCGCAGCCCGCACGACATC...CTGGCCAACGAGGGT---......------......------CACAAGATAAACGCCATCTACTACATTACCAAGGCGATTATTCCGCCGCTGAATCGCTGCCTGCTGCTCATAGGCGCCAATgtg..........................................cacGACTGGTTTGCCAGTCTGCCGAGGAAGTTG---------------------
TRN 10010101100011001
NAM Q9U0U7_LEIMA/2240-2731
ASQ GSQFRVEATLLHFAHPLRYAMLSPSLSq..................................................................vHRQPRIECIPLVMQPKS.GLYRHDPV...vVLDFRSLYPSLIIAYN.....LCYSTCLGIVqphsh..........................................................................................grlgvLPRFRQSNAALAElLPDDGTQHDGVVFSPNGAMFVP.-PSTRVGLLPQMVQAVLD-.....TRFEVQAALKHIAVPSGDi........tMQQRLQEQQLALKMLANVTYGYTAASYTgRMPCVDLAEAIVSLGRQTLERTIELIHN--------T.pAWR-----.........................--.AEVVYGDTDSLFVRLAGRTK-.-.---......-.--.----ADAFRIGQEMADAVTRS-........SPAPIRLQFEKVLLPCLLLV-.......KKRYAGYMWSSPTQE---A..-PTFLAKGIEVVRRDQCPATAQLTDRLLRLLLDDASATVLR......QS-YY..........--AAVeRLQS-------......---------------.-GAA-.NPLQCIFRRAVK-.--LGRYKDADDT--.-....-HLPLAARLAFQQMek......daTQTPCWGERLPYVVVRST...................................................tATNKLTDKVLHPERL.LQVHDT..--..--HSLDATYYIVRHVNRTLDRMFYLVGISfgrwyqa.mprrrtahAALLNLPTFMAAQQRQQ
DSQ GGCAGCCAGTTCCGCGTGGAGGCGACCCTTCTCCACTTTGCCCATCCTCTCAGGTACGCGATGCTGTCACCATCGCTGAGCcag......................................................................................................................................................................................................gtgCACCGACAACCCCGCATCGAGTGCATCCCGCTGGTGATGCAGCCCAAGTCG...GGCCTGTACCGCCATGACCCTGTG.........gtgGTGCTAGACTTCCGTAGCTTGTACCCGAGCCTCATCATCGCCTACAAC...............CTCTGCTACTCCACGTGCCTTGGCATAGTCcagccacactcgcac..............................................................................................................................................................................................................................................................................ggacgacttggggtgCTGCCGCGGTTCAGACAAAGTAACGCCGCGCTGGCGGAGttgCTACCCGACGACGGCACCCAGCACGACGGCGTCGTCTTCAGCCCCAACGGTGCCATGTTCGTCCCT...---CCCAGCACACGAGTCGGCTTGCTGCCGCAGATGGTGCAGGCCGTGCTGGAC---...............ACGCGGTTCGAGGTGCAAGCGGCGCTGAAGCATATTGCCGTGCCATCAGGGGACatt........................acgATGCAGCAGCGCCTGCAGGAGCAGCAGCTGGCTCTCAAGATGCTGGCGAACGTGACGTACGGGTACACGGCAGCGTCGTACACGggcCGCATGCCGTGCGTCGACCTGGCCGAGGCGATCGTGTCCCTGGGTCGGCAGACGCTTGAGCGCACCATTGAACTCATACACAAC------------------------ACT...cctGCGTGGCGG---------------...........................................................................------...GCCGAGGTGGTCTACGGCGATACGGACAGCTTGTTCGTGCGGCTTGCTGGCCGCACCAAG---...---...---------..................---...------...------------GCGGACGCCTTTCGCATTGGCCAGGAGATGGCCGACGCGGTCACACGGTCG---........................AGCCCGGCGCCGATACGACTGCAGTTTGAGAAGGTGCTGCTGCCGTGCTTACTGCTCGTG---.....................AAGAAGAGGTACGCCGGGTACATGTGGAGCTCACCGACGCAGGAG---------GCT......---CCAACGTTCTTGGCGAAAGGGATTGAGGTGGTGCGACGCGACCAGTGCCCTGCCACGGCGCAGCTCACAGACCGACTCCTGCGGCTGCTTTTGGACGACGCCAGTGCGACAGTGCTGCGG..................CAGTCG---TACTAT..............................------GCGGCGGTGgagCGGCTCCAGTCT---------------------..................---------------------------------------------...---GGGGCTGCC---...AACCCGCTCCAGTGCATCTTCCGCCGTGCGGTGAAG---...------TTGGGTCGGTACAAGGACGCAGATGATACA------...---............---CACCTGCCGCTGGCAGCCCGCCTGGCTTTTCAGCAGATGgagaag..................gacgccACACAGACGCCGTGCTGGGGAGAGCGACTGCCGTATGTGGTGGTGCGATCCACC.........................................................................................................................................................actGCAACCAACAAGCTCACGGACAAGGTGCTTCACCCGGAGCGCCTC...CTCCAGGTACACGACACC......------......------CACAGCTTGGACGCGACCTACTACATCGTGCGCCACGTAAACAGAACGCTTGATCGCATGTTCTACCTCGTGGGCATCAGCtttgggcggtggtatcaagca...atgccgcggcggcgcacggcgcacGCGGCGCTGCTAAACTTGCCGACCTTCATGGCAGCACAGCAGCGGCAGCAG
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_RSIV/397-938
ASQ GQQVRVFAQIYRDCTPMDVVDKVYVIPdgg.............................................................cdsdVVSPSSYTGAYVYEPVP.GVYKNVIP....-MDFQSLYPSIIISKN.....ICYSTLVDQGgeeyawqehegcehdpqya.............................................................kqhalgveigvlqcnmaalpRRATQERARMRERiSEMKIQYASMTPSVVKCNVFSFrFTHAHEGVLPRVLRNLLES.....-RARVRARIKTTDDPDIR..........--AVLDKKQLAYKISANSVYGTMGTQRG.YLPFMAGAMTTTYCGRKLIEKAAHLLKT---------..-VVG----.........................--.ATIVYGDTDSCYIQLGHDRAS.-.---......-.--.----LDELWQMAVNASDTVSAF........FERPVRLEFEQCIYTKFIIFT.......KKRYVYRAFTRDGKQ----..--RTGSKGVMLSRRDSAMCARNTYAAIMSAILEGSADVPFIavrmmhDMMIP.........gALQDDdFVLTKSVQDIG......-------NGDDNNHGsYKVRNpQKAQAAATQRVAP.DDAEGYAIALRQEMvK....-QMPAQAQLAERMRl........qGRAVVSGARIEYVVLKHQyg...............................................vpeGALGARLLDFERWRD.MKVA--..--..--YPLDRLYYMKSVVNACDQLLVTAGYGP...............vCSKVYAAHLQLAYVHKQ
DSQ GGCCAGCAGGTCCGGGTGTTTGCGCAGATATACCGTGACTGCACACCAATGGACGTGGTCGACAAGGTGTATGTCATTCCAgatggtggc.......................................................................................................................................................................................tgtgactcggatGTGGTGTCCCCTTCGTCATATACGGGCGCGTATGTGTATGAGCCGGTGCCC...GGCGTGTACAAGAACGTGATACCC............---ATGGACTTCCAGAGTCTGTATCCGAGTATTATCATATCCAAGAAC...............ATATGCTACAGCACCTTGGTAGACCAGGGCggcgaggagtatgcgtggcaagagcacgaaggctgcgaacacgacccacagtatgca.......................................................................................................................................................................................aaacaacacgcccttggcgtcgagattggtgtcttgcaatgtaacatggcagcgcttccgCGACGCGCCACCCAAGAGCGGGCCAGGATGCGTGAGCGCataTCAGAAATGAAGATCCAGTACGCAAGCATGACACCCTCGGTGGTTAAGTGTAACGTCTTCAGCTTCaggTTCACGCATGCTCACGAAGGCGTGCTGCCACGGGTGCTGCGTAACCTGCTGGAGAGC...............---AGGGCCCGCGTACGAGCGCGCATCAAGACGACAGACGACCCCGACATTAGG..............................------GCAGTTCTGGACAAGAAGCAGCTGGCGTACAAGATAAGCGCCAACTCTGTGTACGGCACCATGGGCACGCAGAGGGGC...TACCTACCGTTTATGGCGGGGGCAATGACGACTACATACTGCGGCCGCAAGCTGATTGAGAAAGCCGCTCATCTCCTCAAGACG---------------------------......---GTGGTGGGC------------...........................................................................------...GCTACCATTGTGTACGGCGACACCGACTCATGCTACATACAGCTGGGCCACGACCGCGCATCA...---...---------..................---...------...------------CTCGATGAACTGTGGCAGATGGCTGTAAACGCCAGTGACACTGTGTCGGCCTTC........................TTTGAGCGCCCGGTGCGCCTCGAGTTTGAGCAGTGCATCTACACCAAGTTCATCATCTTCACC.....................AAGAAACGTTATGTGTACAGGGCATTCACACGCGACGGCAAGCAG------------......------CGAACAGGCAGCAAGGGTGTCATGTTGTCCAGACGTGACAGCGCCATGTGTGCCAGAAACACGTATGCAGCAATCATGAGTGCAATCCTTGAGGGGTCTGCAGATGTGCCATTCATTgctgtgcgcatgatgcacGACATGATGATACCG...........................ggaGCGCTTCAAGATGACgacTTTGTGCTGACAAAGAGTGTGCAGGATATCGGC..................---------------------AATGGGGACGACAACAACCACGGCtcgTACAAAGTTAGGAATccaCAAAAGGCACAGGCGGCAGCCACCCAAAGGGTAGCCCCG...GACGATGCCGAAGGGTACGCCATTGCGCTGCGGCAGGAAATGgttAAG............---CAGATGCCTGCACAGGCACAATTGGCAGAGCGCATGAGGctg........................cagGGCCGCGCCGTGGTCAGTGGCGCTCGCATCGAGTATGTTGTTCTTAAGCACCAAtatggt.............................................................................................................................................gtgcccgagGGCGCCCTGGGGGCAAGGCTGTTGGATTTTGAGCGGTGGCGCGAC...ATGAAGGTGGCC------......------......------TATCCACTGGATAGGCTGTACTATATGAAAAGTGTGGTCAACGCATGCGACCAGCTACTTGTTACGGCCGGCTATGGGCCT.............................................gtgTGCAGCAAGGTATATGCGGCACACTTACAGTTGGCGTACGTGCACAAACAA
TRN 10010101100011000
NAM Q9QSK2_IRV6/578-1226
ASQ GQQVKFFNQVYKYCYDHKTVTDKETYK....................................................................VDEKERYRGAEVFDPVP.GLKRNVVP....-LDFASLYPSLIIARN.....MCYSTFVDNDdipdemchvmewddhvacshdpkvirknaiteeleklkkianakkmytqgtrtykkmmcsylvmentkektemskhlkdldrennellnivnkqtpgyieSIKKKISDLTSERsEITKKLSKSVMCVSNRRYRFLKePKGILPTIIQNLLDARKNTrteikNYKSRLALLMEKENKSKEdideitsienLLPILDKRQNSYKISANSMYGATGVRVG.ALPFMPIAMCTTYMGRKSIVEVSQYLKELG-------..--------.........................--.GRVVYGDTDSNYVTFDDVVDKnVkVG-......-.--.TEEFSREMKKLWNHAIEIAKTIs.....kkFDNPITLEFENAIYFKFLILT.......KKRYMYYTCGKDGNILMDAngKPKMGQRGVILSRRDNCKYMKDVYANVIDKIFDEQSENEILng..vvEKMLNlytrqieftsCEKDEnYLKNLIVTKSVgdyggdKATFEPILGKNEKGEdKWKIGnYVVPLITDEIIKT.CGTNGLPMTQNEIKdWylerLPCQVQLEVKIKRR..........GHNKEEGQRLSYVVTDI-....................................................-GCKGKQSEKIESVE.YFKTHS..--..KVLKLDYGYYIE-RLIEPLDQVFQAVFKN................--CQEKETIYSDNFRKT
DSQ GGTCAACAAGTTAAATTTTTTAATCAAGTTTATAAGTATTGTTATGACCATAAAACGGTAACAGATAAAGAAACATATAAA............................................................................................................................................................................................................GTAGATGAAAAAGAAAGATATAGAGGTGCAGAAGTTTTTGATCCAGTGCCA...GGATTAAAAAGAAATGTTGTTCCT............---TTAGATTTTGCATCACTTTACCCAAGTTTAATTATTGCAAGAAAC...............ATGTGTTATTCTACTTTTGTAGACAATGATgatatacctgatgaaatgtgtcatgttatggaatgggatgatcatgttgcttgtagtcatgatccaaaagttattcgtaaaaatgctattacagaggagttagaaaaattaaaaaagattgctaatgctaaaaaaatgtatacccaaggaacaagaacatataagaaaatgatgtgttcgtatcttgtgatggaaaatacaaaagagaagactgaaatgtctaaacatttaaaagatcttgatagagaaaataatgaattgttaaatatagttaataaacaaactcctggttatatagaaAGTATAAAAAAGAAAATATCAGACTTAACATCTGAAAGAtcaGAGATTACGAAAAAATTAAGTAAGAGTGTAATGTGTGTTTCTAATCGAAGATATAGATTTTTAAAAgaaCCGAAAGGAATTTTACCCACAATCATACAAAATCTTTTAGATGCCAGAAAAAATACAagaaccgaaattaaaAATTACAAATCAAGATTGGCATTGTTAATGGAAAAAGAAAACAAGTCTAAAGAAgacattgatgaaataacatctatagaaaatTTATTGCCAATTTTAGATAAACGTCAAAATTCTTATAAAATTAGTGCTAATTCTATGTATGGTGCAACTGGAGTTAGAGTTGGA...GCTTTACCATTTATGCCCATTGCAATGTGTACCACTTATATGGGTAGAAAAAGTATTGTAGAAGTTTCTCAATATTTAAAAGAATTAGGT---------------------......------------------------...........................................................................------...GGAAGGGTAGTGTATGGGGATACCGATTCAAATTATGTTACTTTTGATGATGTAGTAGATAAAaatGTAaaaGTTGGA---..................---...------...ACCGAAGAATTTAGTAGGGAAATGAAAAAGTTATGGAATCATGCGATTGAAATTGCTAAAACAATAtcc...............aaaaaaTTTGATAATCCAATAACATTAGAATTTGAAAACGCAATATATTTTAAATTTTTAATCTTAACA.....................AAAAAAAGATACATGTATTATACTTGTGGAAAAGATGGAAATATTTTAATGGATGCAaatggaAAACCTAAAATGGGACAAAGAGGTGTTATTTTATCTAGACGAGACAATTGTAAATATATGAAAGATGTATATGCTAATGTAATAGATAAAATATTTGATGAACAAAGTGAGAATGAAATTTTAaatgga......gtcgttGAAAAAATGTTAAATttgtacacaagacaaattgaatttacatcaTGTGAAAAAGATGAAaacTATTTAAAAAATTTAATCGTTACAAAAAGTGTAggagattatggaggagatAAAGCTACATTTGAACCTATTTTAGGAAAGAATGAAAAGGGTGAAgatAAATGGAAAATTGGAaatTATGTTGTTCCTCTTATAACCGATGAAATAATTAAAACT...TGTGGAACAAATGGACTTCCTATGACACAAAACGAAATTAAAgatTGGtatctagaacgaCTGCCTTGTCAAGTTCAGTTAGAGGTTAAAATTAAAAGAAGA..............................GGACACAACAAAGAAGAAGGTCAAAGATTATCATATGTTGTTACAGATATA---............................................................................................................................................................---GGTTGCAAAGGTAAACAATCGGAAAAAATAGAATCTGTTGAA...TATTTTAAAACACATTCT......------......AAAGTTTTAAAATTAGACTATGGTTATTATATTGAA---AGATTAATAGAACCATTGGATCAAGTATTTCAAGCAGTTTTTAAAAAT................................................------TGTCAAGAAAAGGAAACAATTTATTCAGATAATTTTAGAAAAACA
TRN 10010101100011000
NAM DPOA_SCHPO/773-1222
ASQ TRAERNEYILLHEFKKNGYIVPDKQQSirrhaeafg.................................................aedglqeeslGKKKDKYKGGLVFEPQK.GLYETCIL....VMDFNSLYPSIIQEYN.....ICFTTVDRS-....................................................................................................-PSNSDSDD----.-QIPDTP--S--------ASAN.-QGIFPRLIANLVE--RR-.....-RQIKGLLKDNSATPTQR..........LQWD--IQQQALKLTANSMYGCLGYTKS.RFYARPLAVLITYKGREALMNTKELADQ---------..-MG-----.........................--.LQVIYGDTDSVMLNTNVTD--.-.---......-.--.----KNHALRIGNEFKE-KVNE........RYSKLEIDIDNVYQRMLLHA-.......KKKYAALQLDSQGKPN---..---LDVKGLDMKRREFCTLAKEASKFCLDQILSGELTETV-......IENIH..........-----sYLMD-------......----------FSEKMrNGKF-.PANKFIIFNRLG-.KNPEDYPNGKT---.M....PFVQVALKKKARGE..........N-VR-VGDVIPFIIAGSDad................................................ghPADRAYSPQEIMNTN.ST----..--..--LVIDYNYYLSHQILPPIERVIAPIE-G................TNRARLAECLGLDARKY
DSQ ACCAGAGCGGAAAGAAACGAATACATTCTTCTTCACGAATTTAAAAAAAATGGATATATTGTCCCGGATAAACAACAAAGTattagaagacatgctgaagcttttggt...................................................................................................................................................gcagaagacggtctgcaagaagaatctcttGGCAAGAAAAAAGATAAATACAAAGGTGGATTGGTTTTTGAGCCTCAAAAA...GGACTTTATGAAACTTGTATTTTG............GTGATGGACTTCAATAGTTTATATCCAAGTATTATCCAAGAATACAAT...............ATTTGTTTTACTACTGTTGACAGATCT---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---CCTTCTAACTCTGATTCCGACGAT------------...---CAAATTCCCGATACTCCA------TCT------------------------GCCTCGGCCAAT...---CAAGGTATATTTCCTCGATTAATTGCAAATCTTGTGGAA------CGTCGA---...............---CGCCAAATTAAAGGACTATTAAAGGATAACTCTGCCACTCCCACACAAAGG..............................CTGCAATGGGAT------ATCCAACAACAAGCCCTGAAGTTAACTGCAAACTCCATGTATGGCTGCCTGGGATATACGAAGTCT...CGATTCTATGCACGTCCGTTGGCTGTTCTGATTACTTATAAGGGTAGGGAAGCCTTGATGAATACTAAAGAACTTGCGGATCAA---------------------------......---ATGGGA---------------...........................................................................------...CTTCAAGTAATTTATGGCGATACCGATTCAGTTATGCTCAATACGAACGTAACAGAC------...---...---------..................---...------...------------AAGAACCATGCTCTTCGAATTGGTAATGAATTTAAGGAA---AAGGTAAATGAA........................CGTTATAGTAAACTAGAAATTGATATCGATAACGTTTATCAGCGCATGCTTCTGCATGCT---.....................AAGAAAAAGTACGCGGCTTTACAGCTTGATTCTCAAGGGAAGCCCAAT---------......---------TTAGATGTAAAGGGCTTGGATATGAAACGTCGTGAGTTTTGTACTTTAGCTAAGGAGGCTAGTAAATTTTGTTTGGATCAAATTTTATCTGGTGAATTAACGGAAACCGTA---..................ATTGAAAATATTCAT..............................---------------tctTATTTAATGGAT---------------------..................------------------------------TTTTCCGAAAAAATGcgtAATGGGAAGTTT---...CCGGCTAACAAATTTATAATATTCAATCGTTTGGGA---...AAAAATCCAGAAGATTATCCAAATGGAAAGACG---------...ATG............CCATTCGTGCAGGTGGCTCTTAAAAAGAAAGCTAGAGGAGAG..............................AAT---GTTCGT---GTAGGCGATGTTATTCCTTTCATTATTGCTGGTAGTGACgctgac................................................................................................................................................ggacacCCTGCCGACCGAGCTTATAGTCCGCAAGAAATAATGAATACAAAT...TCCACA------------......------......------TTAGTTATTGACTACAATTATTATCTTTCGCATCAAATTCTCCCTCCTATCGAGCGTGTTATAGCACCGATTGAA---GGA................................................ACAAACCGTGCTCGCTTAGCTGAATGCTTAGGTTTGGATGCTCGAAAATAC
TRN 10010101100011000
NAM DPOA_YEAST/792-1248
ASQ TRAGRNEYILLHEFSRNGFIVPDKEGNrsraqkqrq..................................................neenadapvNSKKAKYQGGLVFEPEK.GLHKNYVL....VMDFNSLYPSIIQEFN.....ICFTTVDR--....................................................................................................---NKEDID----.-ELPSVP--P--------SEVD.-QGVLPRLLANLVD--RR-.....-REVKKVMK-TETDPHKR..........VQCD--IRQQALKLTANSMYGCLGYVNS.RFYAKPLAMLVTNKGREILMNTRQLAES---------..-MN-----.........................--.LLVVYGDTDSVMIDTGCDN--.-.---......-.--.----YADAIKIGLGFKR-LVNE........RYRLLEIDIDNVFKKLLLHA-.......KKKYAALTVNLDKNGNG-T..-TVLEVKGLDMKRREFCPLSRDVSIHVLNTILSDKDPEEA-......LQEVY..........-----dYLED-------......----------IRIKVeTNNI-.RIDKYKINMKLS-.KDPKAYPGGKN---.M....PAVQVALRMRKAGR..........V-VK-AGSVITFVITKQDeidnaa........................................dtpalsVAERAHALNEVMIKS.NN----..--..--LIPDPQYYLEKQIFAPVERLLERID-S................FNVVRLSEALGLDSKKY
DSQ ACAAGAGCTGGTAGAAATGAGTATATCTTACTACATGAATTTTCAAGAAATGGTTTTATTGTTCCTGACAAAGAAGGCAATagaagtagagctcagaaacaaagacaa......................................................................................................................................................aatgaagaaaatgctgatgcaccagttAATTCTAAAAAGGCAAAATATCAGGGTGGTTTAGTTTTTGAACCTGAGAAA...GGTCTTCATAAGAATTACGTTTTA............GTCATGGACTTTAATTCTTTGTATCCATCTATTATCCAGGAATTTAAT...............ATATGTTTTACCACCGTTGATAGA------............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---------AATAAGGAAGATATCGAT------------...---GAGTTACCAAGCGTACCT------CCT------------------------TCAGAGGTGGAT...---CAGGGTGTTTTACCAAGGTTATTAGCTAATCTGGTGGAT------CGTCGA---...............---CGTGAAGTTAAGAAGGTGATGAAA---ACTGAAACTGATCCCCATAAGCGA..............................GTTCAATGTGAT------ATTCGTCAACAAGCTCTAAAATTGACTGCCAATTCTATGTATGGTTGTTTGGGTTATGTTAACAGT...AGATTTTACGCAAAGCCGCTCGCCATGTTAGTCACTAATAAGGGTCGTGAGATTTTAATGAATACAAGACAACTAGCTGAAAGT---------------------------......---ATGAAT---------------...........................................................................------...CTTCTTGTAGTTTATGGTGATACAGATTCGGTCATGATAGATACCGGTTGTGATAAT------...---...---------..................---...------...------------TATGCGGATGCAATTAAAATTGGCTTGGGATTTAAAAGG---CTAGTAAATGAG........................CGCTATAGATTATTGGAGATTGATATTGATAATGTTTTTAAGAAGTTACTATTACATGCC---.....................AAGAAAAAGTACGCTGCTTTGACTGTAAATTTGGACAAAAATGGTAATGGA---ACT......---ACTGTTCTAGAAGTTAAAGGGTTGGACATGAAGCGTCGTGAATTTTGTCCACTTTCGAGGGACGTTTCTATACATGTTTTAAACACCATCCTGTCAGATAAGGACCCAGAAGAAGCA---..................TTGCAAGAAGTGTAT..............................---------------gatTACTTAGAAGAC---------------------..................------------------------------ATCAGAATAAAAGTGgaaACCAATAACATT---...AGAATTGATAAATATAAGATCAATATGAAGCTTTCA---...AAAGATCCCAAGGCCTACCCAGGTGGTAAAAAC---------...ATG............CCTGCAGTCCAAGTAGCTCTAAGAATGCGTAAGGCTGGTAGA..............................GTT---GTTAAA---GCTGGCTCTGTCATCACTTTTGTGATCACAAAGCAGGATgaaatagacaatgcagcg........................................................................................................................gatacgccggctctttctGTGGCTGAACGTGCCCATGCATTGAATGAGGTAATGATTAAAAGT...AACAAT------------......------......------TTGATACCTGATCCACAATATTATCTCGAGAAACAAATATTCGCGCCGGTAGAAAGGTTGTTAGAAAGAATTGAT---AGC................................................TTCAACGTGGTGCGTTTGAGTGAAGCGCTTGGTTTAGATAGTAAAAAGTAT
TRN 10010101100011000
NAM DPOA_ORYSA/538-1012
ASQ SRAQRVEYLLLHAFHARKFIVPDKFARskefnstkrkmnpdteaar..............................pdeadpsiddeghhvdqgkTKKGPSYAGGLVLEPKK.GLYDKYVL....LLDFNSLYPSIIQEYN.....ICFTTVD---....................................................................................................---RS-ADG----.-NVPNLP-----------ASKT.-TGVLPELLKSLVE--RR-.....-RMVKSWLK--TASGLKR..........QQFD--IQQQALKLTANSMYGCLGFSNS.RFYAKPLAELITLQGREILQNTVDLVQNN--------..-LN-----.........................--.LEVIYGDTDSIMIHTGLDD--.-.---......-.--.----ISRAKGIAGKVIQ-EVNK........KYRCLEIDLDGIYKRMLLLK-.......KKKYAAIKVALDGSLRE-N..---IERKGLDMVRRDWSLLSKEIGDFCLNQILSGGSCDDV-......IESIH..........-----sSLVQ-------......----------VQEQMrGGQT-.ELEKYIITKSLT-.KAPEDYPDAKN---.Q....PHVQVALRLKQNGY..........SGCS-AGDTVPYIICSQQdsesth.......................................seridsqRAQREPEGWKNLYTM.VC----..--..--LRILASYYLQQRINPVVSRVCAAVSRG................TEPARLAECLGLDSSKF
DSQ TCTAGAGCTCAAAGGGTAGAGTATCTGCTGTTGCATGCATTCCATGCAAGAAAATTTATTGTACCGGACAAGTTTGCACGCagtaaagagtttaactctacaaaacgaaaaatgaaccctgataccgaggctgcaaga..........................................................................................cctgatgaagctgatccttcaattgatgacgagggacatcatgttgatcaaggtaaaACGAAAAAAGGTCCTTCATATGCTGGTGGCTTGGTTTTGGAGCCTAAAAAG...GGTCTATATGACAAGTATGTGCTA............CTTCTGGACTTTAACAGCCTTTACCCTTCGATAATTCAGGAATACAAT...............ATCTGCTTTACTACTGTTGAC---------............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---------CGTTCT---GCTGATGGC------------...---AATGTCCCTAATTTGCCC---------------------------------GCTTCAAAGACC...---ACTGGTGTTTTGCCTGAGTTGCTAAAGAGTTTGGTGGAG------AGGAGA---...............---AGAATGGTTAAATCATGGCTTAAG------ACTGCTTCTGGTCTCAAAAGG..............................CAGCAGTTTGAC------ATCCAACAGCAAGCTTTGAAGCTTACCGCAAATAGCATGTATGGCTGCTTGGGCTTTTCCAATTCC...AGGTTTTATGCAAAGCCACTTGCTGAGCTTATTACACTGCAAGGAAGAGAGATATTGCAAAACACTGTTGATCTGGTTCAGAATAAC------------------------......---TTAAAT---------------...........................................................................------...TTGGAGGTTATCTACGGTGACACAGACTCTATAATGATACATACTGGTCTGGATGAC------...---...---------..................---...------...------------ATCTCCAGGGCAAAAGGAATTGCAGGAAAAGTCATTCAG---GAGGTGAATAAA........................AAATACCGCTGTCTGGAGATTGATCTTGATGGGATATACAAAAGAATGCTGCTTCTCAAA---.....................AAGAAGAAATATGCTGCCATTAAAGTTGCATTAGATGGTAGCTTACGAGAG---AAC......---------ATTGAGCGCAAGGGACTTGATATGGTCAGACGTGACTGGAGTTTGCTGTCAAAAGAAATTGGAGATTTTTGCCTGAATCAAATTTTGTCTGGAGGGTCATGTGATGACGTT---..................ATCGAGTCAATCCAT..............................---------------agtTCTCTCGTGCAG---------------------..................------------------------------GTGCAAGAGCAGATGagaGGTGGCCAAACA---...GAATTAGAAAAATATATCATTACAAAGAGCTTAACA---...AAAGCACCAGAAGATTATCCAGATGCTAAAAAC---------...CAA............CCTCATGTTCAGGTTGCTTTAAGACTGAAGCAAAATGGTTAT..............................TCTGGGTGCTCT---GCAGGTGATACAGTTCCCTATATAATTTGCTCTCAACAGgattcagagagtacacat.....................................................................................................................tcagagagaatagactctcaaAGAGCTCAGAGAGAACCAGAGGGCTGGAAGAACCTGTACACAATG...GTGTGT------------......------......------TTGAGAATATTAGCATCATATTATCTGCAGCAGAGAATCAATCCTGTAGTTTCCCGTGTGTGTGCCGCAGTATCCAGGGGC................................................ACAGAGCCAGCTCGCCTGGCTGAATGCCTTGGGCTTGATTCATCCAAGTTC
TRN 10010101100011000
NAM DPOA_DROME/805-1258
ASQ GRSERNEFLLLHAFHEKNYIVPDKKPVskrsgagdtd...............................................atlsgadatmqTKKKAAYAGGLVLEPMR.GLYEKYVL....LMDFNSLYPSIIQEYN.....ICFTTVQQP-....................................................................................................-----VDAD----.-ELPTLP--D------------.-SKTEPGILPLQLKRLVE-.....SRKEVKKLM-AAPDLSPE..........LQMQYHIRQMALKLTANSMYGCLGFAHS.RFFAQHLAALVTHKGREILTNTQQLVQK---------..-MN-----.........................--.YDVVYGDTDSLMINTNITDY-.-.---......-.--.----DQVYKIGHNIKQSVN-KL........-YKQLELDIDGVFGCLLLLK-.......KKKYAAIKLSKDSKGNLRR..--EQEHKGLDIVRRDWSQLAVMVGKAVLDEVLSEKPLEEK-......-----..........LDAVHaQLEK-------......----------IKTQIaEGVV-.PLPLFVITKQLT-.RTPQEYANSASL--.-....PHVQVALRMNRERN.........rRYKK--GDMVDYVICLDGttn.............................................aamqRAYHLDELKTSEDKK.------..--..--LQLDTNYYLGHQIHPVVTRMVEVLEGT................-DASRIAECLGMDPTKF
DSQ GGTCGTTCTGAACGAAATGAGTTCTTGTTGCTGCATGCCTTCCACGAGAAGAATTACATAGTGCCGGACAAGAAGCCGGTTtctaaacgaagtggtgcaggagatacggat.............................................................................................................................................gctacgctttcaggtgcagatgcgacgatgcaaACCAAAAAGAAGGCAGCCTATGCTGGTGGCTTAGTGTTGGAGCCCATGCGT...GGTCTCTACGAGAAGTACGTTCTC............CTCATGGACTTTAACTCCCTGTACCCCAGTATAATACAGGAGTACAAC...............ATATGCTTCACCACCGTCCAACAGCCG---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---------------GTGGATGCAGAT------------...---GAGTTGCCCACCCTACCC------GAC------------------------------------...---TCGAAAACGGAACCTGGAATCTTACCCCTTCAATTGAAACGCTTGGTGGAG---...............TCGCGAAAAGAGGTGAAAAAGCTAATG---GCAGCGCCTGATCTTTCGCCGGAA..............................CTCCAGATGCAGTACCACATTCGGCAGATGGCCCTGAAGCTAACTGCGAACTCCATGTATGGTTGCTTGGGTTTCGCCCACTCC...CGGTTCTTTGCCCAGCACTTGGCTGCTTTGGTCACCCACAAGGGCAGAGAAATCCTCACGAACACACAACAACTCGTGCAAAAG---------------------------......---ATGAAC---------------...........................................................................------...TATGACGTTGTTTATGGAGACACAGATTCCCTGATGATAAATACCAACATAACCGACTAC---...---...---------..................---...------...------------GACCAGGTCTACAAGATTGGTCACAATATTAAGCAGAGTGTAAAT---AAACTA........................---TACAAGCAGCTGGAATTGGATATCGATGGAGTATTTGGCTGTTTGCTCTTGCTGAAG---.....................AAAAAGAAGTATGCCGCTATCAAGTTGAGCAAGGATTCCAAGGGAAACCTGAGGCGT......------GAACAGGAGCACAAGGGCCTGGATATAGTACGTCGCGATTGGTCTCAGCTGGCTGTAATGGTGGGAAAAGCCGTTCTCGATGAAGTGCTGTCGGAAAAGCCTTTGGAGGAGAAA---..................---------------..............................CTGGATGCAGTGCATgccCAACTGGAGAAG---------------------..................------------------------------ATCAAAACTCAAATTgcaGAGGGTGTAGTA---...CCGCTGCCACTGTTTGTCATCACCAAACAGTTAACT---...CGGACTCCCCAGGAATATGCCAATAGTGCTTCATTG------...---............CCCCACGTCCAGGTGGCCCTTCGTATGAATCGCGAGCGTAAT...........................aggCGGTACAAAAAG------GGCGATATGGTGGACTATGTGATCTGTTTGGATGGGacaacaaat.......................................................................................................................................gctgccatgcagCGAGCATACCATTTGGATGAGCTCAAGACCAGTGAGGATAAGAAG...------------------......------......------CTGCAGCTGGACACGAATTACTACCTGGGACACCAGATCCATCCGGTAGTCACGCGAATGGTGGAGGTGCTGGAGGGAACC................................................---GATGCGAGTCGCATCGCCGAGTGTCTGGGCATGGACCCAACCAAGTTC
TRN 10010101100011000
NAM DPOA_HUMAN/783-1246
ASQ GRSERNEFLLLHAFYENNYIVPDKQIFrkpqqklgded.............................................eeidgdtnkykkGRKKAAYAGGLVLDPKV.GFYDKFIL....LLDFNSLYPSIIQEFN.....ICFTTVQRVA....................................................................................................SEAQKVTEDGEQE.-QIPELP--D------------.-PSLEMGILPREIRKLVE-.....RRKQVKQLMKQ-QDLNPD..........LILQYDIRQKALKLTANSMYGCLGFSYS.RFYAKPLAALVTYKGREILMHTKEMVQK---------..-MN-----.........................--.LEVIYGDTDSIMINTNSTNL-.-.---......-.--.----EEVFKLGNKVKSEVN-KL........-YKLLEIDIDGVFKSLLLLK-.......KKKYAALVVEPTSDGNYVT..--KQELKGLDIVRRDWCDLAKDTGNFVIGQILSDQSRDTI-......VENIQ..........-----kRLIE-------......----------IGENVlNGSV-.PVSQFEINKALT-.KDPQDYPDKKSL--.-....PHVHVALWINSQG-..........GRKVKAGDTVSYVICQD-....................................................-GSNLTASQRAYAPEqLQKQDN..--..--LTIDTQYYLAQQIHPVVARICEPID-G................IDAVLIATWLGLDPTQF
DSQ GGACGATCCGAGCGTAACGAGTTCTTGTTGCTTCATGCATTTTACGAAAACAACTATATTGTGCCTGACAAGCAGATTTTCagaaagcctcagcaaaaactgggagatgaagat.......................................................................................................................................gaagaaattgatggagataccaataaatacaagaaaGGACGTAAGAAAGCAGCTTATGCTGGAGGCTTGGTTTTGGACCCCAAAGTT...GGTTTTTATGATAAGTTCATTTTG............CTTCTGGACTTCAACAGTCTATATCCTTCCATCATTCAGGAATTTAAC...............ATTTGTTTTACAACAGTACAAAGAGTTGCT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................TCAGAGGCACAGAAAGTTACAGAGGATGGAGAACAAGAA...---CAGATCCCTGAGTTGCCA------GAT------------------------------------...---CCAAGCTTAGAAATGGGCATTTTGCCCAGAGAGATCCGGAAACTGGTAGAA---...............CGGAGAAAACAAGTCAAACAGCTAATGAAACAG---CAAGACTTAAATCCAGAC..............................CTTATTCTTCAGTATGACATTCGACAGAAGGCTTTGAAGCTCACAGCGAACAGTATGTATGGTTGCCTGGGATTTTCCTATAGC...AGATTTTACGCCAAACCACTGGCTGCCTTGGTGACATACAAAGGAAGGGAGATTTTGATGCATACGAAAGAGATGGTACAAAAG---------------------------......---ATGAAT---------------...........................................................................------...CTTGAAGTTATTTATGGAGATACAGATTCAATTATGATAAACACCAATAGCACCAATCTG---...---...---------..................---...------...------------GAAGAAGTATTTAAGTTGGGAAACAAGGTAAAAAGTGAAGTGAAT---AAGTTG........................---TACAAACTGCTTGAAATAGACATTGATGGGGTTTTCAAGTCTCTGCTACTGCTGAAA---.....................AAAAAGAAGTACGCTGCTCTGGTTGTTGAGCCAACGTCGGATGGGAATTATGTCACC......------AAACAGGAGCTCAAAGGATTAGATATAGTTAGAAGAGATTGGTGTGATCTTGCTAAAGACACTGGAAACTTTGTGATTGGCCAGATTCTTTCTGATCAAAGCCGGGACACTATA---..................GTGGAAAACATTCAG..............................---------------aagAGGCTGATAGAA---------------------..................------------------------------ATTGGAGAAAATGTGctaAATGGCAGTGTC---...CCAGTGAGCCAGTTTGAAATTAACAAGGCATTGACA---...AAGGATCCCCAGGATTACCCTGATAAAAAAAGCCTA------...---............CCTCATGTACATGTTGCCCTCTGGATAAATTCTCAAGGA---..............................GGCAGAAAGGTGAAAGCTGGAGATACTGTGTCATATGTCATCTGTCAGGAT---............................................................................................................................................................---GGATCAAACCTCACTGCAAGTCAGAGGGCCTATGCGCCTGAGcagCTGCAGAAACAGGATAAT......------......------CTAACCATTGACACCCAGTACTACCTGGCCCAGCAGATCCACCCAGTCGTGGCTCGGATCTGTGAACCAATAGAC---GGA................................................ATTGATGCTGTCCTCATTGCAACGTGGTTGGGACTTGACCCCACCCAATTT
TRN 10010101100011000
NAM DPOA_OXYNO/783-1270
ASQ ARAERNEMLLLHEFKKKKFVLPDKKQLnakdlkknmfad............................................eyeegdgktkggKRKKAAYAGGLVIEPKA.GFYDNIIL....LLDFNSLYPSIIQEYN.....LCFTTVNRRPtknfdg........................................................................................semknqYKKGENGEEEVDI.-EEADLP-----DKNVN---LK.-DAVLPMVLRDLVQ--KR-.....-KAVKDKMK-TEKDHVKL..........SQLE--IRQKAIKLTANSMYGCLGFGSS.RFHAQAIAALITRTGRETLLRTKDIAENK--------..-LG-----.........................--.FNVVYGDTDSIMINTGSNQ--.-.---......-.--.----LQQALEMGKRLKG-EVNC........LYKCLEIEIDGVFKSLLLLK-.......KKKYAALKYENFLSPAEVK..-VVQEMKGLDMVRRDWCPLSKRVGRYVLDQILSGKQREEV-......VLNLN..........-----eFLSN-------......----------IGNELkEGTI-.KLNEFIITKQIT-.KAISDYNDIKG---.Q....PHVAVAKRLRDQGK..........SENQLVNNFIPYVICQQTygdtt..........................................ksstaLSDKAYHPDEVISSR.GK----..--..--VTIDSDWYVSTQLLPPITRLIEHIE-G................IEVEFVAQCLGLDPKKY
DSQ GCCAGAGCTGAAAGAAATGAAATGCTTCTACTCCACGAGTTCAAAAAGAAGAAGTTTGTCTTACCAGACAAAAAGCAACTTaacgccaaagacttgaagaagaacatgtttgcagat....................................................................................................................................gagtacgaagagggtgatggaaagactaaaggcggcAAGAGGAAGAAAGCAGCGTATGCAGGAGGTCTTGTGATTGAACCCAAGGCT...GGTTTCTATGATAATATCATCCTC............CTTCTAGATTTCAACTCTCTCTACCCTTCAATTATTCAGGAGTACAAC...............CTTTGCTTTACAACTGTAAACAGACGTCCTaccaagaacttcgatggc........................................................................................................................................................................................................................................................................tctgaaatgaagaactagTACAAGAAAGGAGAAAATGGGGAAGAAGAGGTAGATATT...---GAAGAAGCTGATCTTCCT---------------GACAAGAATGTAAAC---------TTGAAG...---GATGCAGTGCTTCCCATGGTTTTGAGAGACCTCGTCTAA------AAGAGA---...............---AAAGCTGTCAAGGACAAGATGAAA---ACTGAAAAAGATCACGTCAAGTTA..............................TCGCAATTAGAA------ATCAGATAAAAGGCTATTAAGCTTACTGCTAACAGTATGTATGGTTGCCTTGGATTTGGTTCGTCC...CGTTTCCATGCTCAAGCTATAGCTGCTCTTATTACAAGAACTGGAAGAGAAACTCTACTGAGAACTAAGGACATCGCAGAAAATAAG------------------------......---CTTGGA---------------...........................................................................------...TTCAATGTAGTGTATGGTGATACTGACTCAATCATGATTAATACAGGCAGCAATCAA------...---...---------..................---...------...------------CTTTAGCAAGCCTTAGAAATGGGAAAGAGACTAAAAGGA---GAAGTAAACTGC........................TTGTACAAATGCCTTGAAATAGAAATAGATGGAGTTTTTAAGAGTTTGCTCTTATTGAAA---.....................AAAAAGAAGTATGCAGCTCTGAAGTATGAAAACTTCCTAAGTCCAGCTGAAGTTAAA......---GTAGTTCAAGAAATGAAGGGACTCGATATGGTGAGAAGAGACTGGTGCCCCCTCTCCAAGAGAGTTGGTAGATATGTACTAGACTAGATTTTATCTGGAAAGCAAAGAGAAGAAGTC---..................GTTCTAAACTTGAAT..............................---------------gagTTTCTTTCAAAC---------------------..................------------------------------ATAGGAAACGAGCTAaaaGAAGGAACTATC---...AAACTAAACGAGTTTATTATTACTAAGCAAATTACC---...AAGGCAATTAGTGATTACAATGATATCAAGGGA---------...TAA............CCTCATGTCGCAGTTGCCAAAAGACTTAGAGATTAAGGAAAG..............................AGCGAAAATCAGCTTGTCAACAATTTCATTCCTTACGTAATTTGCCAGCAGACAtacggagatactacc..............................................................................................................................aaatcaagcacagcaCTCTCAGATAAGGCTTACCACCCAGATGAAGTGATTAGCTCAAGA...GGAAAA------------......------......------GTGACTATAGATAGTGACTGGTATGTGTCTACCTAATTGCTTCCTCCCATCACCAGACTGATAGAGCATATCGAG---GGA................................................ATCGAAGTTGAATTTGTGGCTTAATGCCTTGGACTTGATCCCAAAAAGTAC
TRN 00000100000000000
NAM DPOA_OXYTR/809-1299
ASQ ARAERNEMLLLHEFKKKKFILPDKKAPfakdfkrnmfade.........................................feelksgkgpkkggKRKKAAYAGGLVIEPKA.GFYDNIIL....LLDFNSLYPSIIQEYN.....LCFTTVNRRPtknfdg.......................................................................................sevksqfKAAGTDANEGNEV.-EEADLP-----DKNVN---VK.-DAVLPNVLRDLVQ--KR-.....-KAVKEKMK-NEKDAVKL..........SQLE--IRQKAIKLTANSMYGCLGFGSS.RFHAQAIAALITKTGRDTLLRTKDIAENK--------..-LG-----.........................--.FNVVYGDTDSIMINTGTNQ--.-.---......-.--.----LQQSLEMGKRPQGLKLIA........LYKCLEIEIDGVFKSLLLLK-.......KKKYAALKYEGFGTP-DAK..-VVQEVKGLDMVRRDWCPLSKNVGNFVLNQILSGKQREDV-......VLNLN..........-----eYLSD-------......----------IGEKMkNNGI-.TLDQFIITKQLT-.KAISEYSDIKG---.Q....PHVAVAQRLKNQGK..........SESDLVNNFIPYVIGAQPfdps...........................................ktnpaLAGKAYHPEEVVSSK.GK----..--..--ILLDIEWYITMQVLPPITRLIEHID-G................IDVEFVAQCLGVDPKKY
DSQ GCTAGAGCAGAGAGAAACGAGATGCTGTTATTGCATGAGTTCAAAAAGAAGAAGTTCATATTACCAGACAAAAAAGCACCCttcgctaaagatttcaagcgtaatatgtttgcagatgag...........................................................................................................................tttgaagagctgaagtcgggcaagggacccaaaaagggaggaAAGAGAAAGAAGGCAGCATATGCTGGTGGTCTGGTTATCGAGCCTAAAGCT...GGTTTCTATGATAACATCATCTTG............TTGTTGGATTTCAATTCACTGTATCCCAGTATTATTCAAGAGTACAAT...............TTATGCTTCACAACAGTTAATCGTAGACCAacaaagaatttcgatggt.....................................................................................................................................................................................................................................................................tctgaagttaaaagtcaatttAAGGCTGCTGGAACAGATGCTAATGAAGGCAATGAAGTT...---GAAGAAGCAGATCTTCCA---------------GATAAGAATGTTAAT---------GTCAAA...---GACGCTGTACTTCCAAATGTCTTAAGAGATTTAGTTCAG------AAACGT---...............---AAAGCAGTTAAAGAAAAGATGAAG---AATGAGAAGGACGCAGTTAAGCTT..............................TCACAACTGGAA------ATCAGGCAAAAAGCTATCAAGCTCACTGCTAACAGTATGTATGGTTGCCTTGGTTTTGGCTCATCT...AGATTCCATGCTTAAGCAATTGCTGCCCTAATTACCAAAACTGGAAGAGATACACTCCTAAGAACCAAGGACATTGCTGAGAATAAA------------------------......---TTAGGT---------------...........................................................................------...TTCAATGTTGTATATGGAGATACTGATTCTATAATGATCAATACTGGAACAAATTAA------...---...---------..................---...------...------------TTACAATAGTCTTTAGAAATGGGTAAGAGACCTCAAGGCCTGAAGTTAATTGCC........................TTATATAAGTGCCTTGAGATAGAAATCGATGGTGTGTTCAAGAGTTTACTACTTCTTAAG---.....................AAAAAGAAGTATGCTGCACTTAAATATGAAGGTTTTGGCACTCCA---GATGCTAAA......---GTAGTTTAGGAAGTTAAAGGTCTTGATATGGTTAGAAGAGATTGGTGCCCACTTTCAAAGAATGTTGGTAATTTTGTCCTCAATCAAATTCTATCCGGAAAACAAAGAGAAGATGTT---..................GTGTTAAACTTGAAT..............................---------------gaaTATTTGTCTGAT---------------------..................------------------------------ATTGGTGAAAAGATGaaaAATAATGGAATC---...ACCTTGGATCAATTTATCATTACTAAGCAACTGACT---...AAGGCAATCTCTGAGTACTCAGATATCAAGGGA---------...CAA............CCACATGTTGCAGTTGCTCAAAGACTTAAGAATCAAGGAAAG..............................AGTGAATCAGATCTAGTGAACAACTTTATCCCTTATGTAATTGGTGCTTAGCCTtttgatccaagc.................................................................................................................................aaaactaacccagcaTTGGCAGGCAAGGCATATCACCCTGAAGAGGTTGTCTCCTCTAAA...GGGAAA------------......------......------ATTTTGCTAGATATTGAGTGGTACATCACCATGCAAGTCTTACCACCAATAACCAGACTTATCGAACATATTGAC---GGT................................................ATTGATGTGGAATTTGTTGCTTAATGCCTAGGAGTAGATCCTAAAAAGTAT
TRN 00000100000000000
NAM Q9Y1T1_TOXGO/1006-1612
ASQ QRAERNAFLLLHEFHREKFICPDKDDPyargppvrrphagpgrggprrgpsasgardedpwevegggqevgvagegrdeeeaaneghregeekvgARAKASYAGGLVLEPRV.GLYDTFVL....LLDFNSLYPSIIQEYN.....VCFSTVKRPVrtris.........................................................................................rvqatnGPDGEIADAFREP.-DDRNLP--HAAEEDVQGIAST.-PGLLPRILRQLVQ--RR-.....-RAVKASMK-GESNPVKR..........ATQE--IKQLALKLTANSIYGCLGFXRS.RFYAKEIAAFITQQGRNILMAAKDKVERI--------..-LR-----.........................--.LEVVYGDTDSIMINTGLHDD-.-.---......-.-GgEGKTYAAAVRLGEQVKA-EINK........SYKKLEIDLEGVFRRLLLLK-.......KKKYVCCIVVDYAKR---Q..-YKLEQKGLDIVRRDWAKLTKVVGNQLLQIIFRIAQKDAAXapvstpAVTLPrtrrrratrrNMPSTpWLKNSTRNCEK......----------SGSNCgAGGV-.PLEFFVITKALT-.KPPQMYARGAGGAImH....PHVQVALRMQSRGL..........SVK--PGNEIPYVICSEAsvraflaakseaeggkggepgag......qeagnreadtaekakegrsgplsPAERAFHPREVAGN-.PL----..--..--LKIDAEYYLEQQLLPPIQRMCAFVE-G................TSASRLAECLGLDGSKH
NAM DPOA_TRYBB/684-1157
ASQ ARSERIEYLLLHAFHNLKFVTPDKKKRdlkrgr........................................................eddddeGKRKTKYQGGMVLEPKS.GLYSEYIL....LLDFNSLYPSLIQEFN.....VCYTTIDRD-....................................................................................................--ENTVSAEVP--.---PPES--LICLSCRAAGLPS.-PCLHKCILPKVIRGLVD-.....SRREIKRMMKSEKDPGN-..........-LAMLEIRQLALKLTANSMYGCLGFEYS.RFYAQPLAELVTRQGRLALQNTVELIPQISPS-----..--------.........................--.IRVIYGDTDSVMIQTGIKDD-.-.---......-.--.---IVKVRNLGFEIKGKVNQR-........-YQSLELDIDGVFRAMLLLR-.......KKKYAALSVVDWQGEGK-V..-YKREVKGLDMVRRDWCPLSQHVSDAVLKRILNAEGGEDI-......---LD..........--FVIkYMKG-------......---------VAQDVRsGNVY-.PLEEFVISKSLT-.KEPESYHGTGYP--.-....-HAVVALRMKQRK-..........-EGVRVGDLIPYVICEGDe..................................................hIDDKAYHIDEVRRSD.G-----..--..--LSVDVEWYLSSQLYPPVMRLCEHIQGFvpeqlseamciashmrTERDVKEEDTANDFSHC
DSQ GCGCGTTCGGAGAGGATTGAGTATCTTCTTCTACACGCTTTTCACAACTTGAAGTTTGTAACACCTGACAAGAAAAAACGTgatttaaagagaggtcgg........................................................................................................................................................................gaagatgatgatgatgaaGGCAAACGGAAAACAAAGTACCAAGGTGGTATGGTTCTCGAACCAAAGAGT...GGGCTTTACTCCGAGTACATTCTG............CTGCTGGACTTCAATTCACTTTATCCTTCGCTGATTCAGGAATTCAAT...............GTCTGCTATACTACCATTGACCGCGAT---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------GAGAACACTGTATCTGCCGAGGTACCG------...---------CCACCCGAGAGC------CTTATTTGCCTCTCTTGTAGGGCCGCAGGTTTGCCCTCA...---CCGTGCCTACACAAGTGCATTCTACCGAAGGTTATTCGTGGTCTTGTGGAC---...............AGCAGGAGGGAGATCAAGCGAATGATGAAGTCAGAGAAGGACCCAGGTAAT---..............................---CTCGCTATGCTAGAAATTAGGCAGTTGGCTCTGAAACTAACGGCAAATAGCATGTACGGATGTCTGGGATTTGAATATTCC...CGTTTTTATGCACAACCCCTCGCTGAGTTGGTCACTCGACAGGGACGTCTTGCCCTTCAAAACACAGTGGAGTTGATACCACAAATTTCCCCATCA---------------......------------------------...........................................................................------...ATCAGAGTCATATATGGAGACACAGATTCAGTGATGATACAAACGGGAATCAAGGATGAC---...---...---------..................---...------...---------ATTGTAAAAGTGCGTAATCTTGGATTCGAAATTAAAGGCAAAGTCAACCAGAGG---........................---TATCAGAGTCTGGAGTTGGATATAGATGGGGTTTTCCGGGCGATGTTGCTACTTAGG---.....................AAAAAGAAATATGCTGCGTTGAGCGTCGTGGACTGGCAGGGGGAGGGGAAG---GTA......---TACAAGAGGGAGGTGAAAGGATTGGATATGGTGCGAAGGGATTGGTGCCCGCTTTCCCAACATGTATCTGACGCTGTTCTAAAGAGGATATTAAATGCTGAAGGTGGCGAAGACATA---..................---------CTAGAC..............................------TTCGTCATCaagTACATGAAGGGC---------------------..................---------------------------GTTGCGCAAGATGTTCGTtctGGAAACGTCTAC---...CCTCTTGAAGAATTTGTTATCTCGAAGAGCTTGACA---...AAGGAGCCGGAGTCATATCATGGCACAGGATATCCC------...---............---CATGCTGTTGTCGCTCTTCGTATGAAACAAAGGAAG---..............................---GAGGGCGTTCGCGTTGGTGACCTTATTCCGTACGTCATTTGTGAAGGTGATgag......................................................................................................................................................catATCGATGATAAGGCCTACCACATCGATGAAGTGCGACGCTCTGAT...GGA---------------......------......------CTCTCTGTTGACGTCGAATGGTATCTGTCTTCACAACTTTATCCTCCAGTGATGCGTTTGTGCGAGCATATCCAAGGTTTCgtaccggagcaacttagtgaagcaatgtgtattgcaagtcatatgcgaACGGAACGCGACGTTAAGGAGGAAGACACCGCTAACGACTTCTCCCACTGT
TRN 10010101100011000
NAM Q9TX75_PLAFA/983-1507
ASQ YTSERVEFFLLHEYNKKKFITPLIKKRtkkie..........................................................tnqmkNKNTAKYLGGLVLDPLC.GYYDTFVL....YLDFNSLYPSIIIEYN.....VCFSTLKLKNcdvsiednklntkkngnin.............................................................ndyeknihsdaeknihsdddKNIHSDDEKNYDNdKSYNKLE-DDNLLENNVEIDEF.-DRSKPGILPCILKSLVE-.....KRSVIKKLISNEKNKEK-..........-KELLLIQSLSIKLISNSIYGCLGNTNN.RFYAKHLASYITSKGRNLLQHTKFKVEK---------..EFN-----.........................--.LKVIYGDTDSIMIDTGIKAN-.-.---......-.--.---NINNYKESFKLAHLIKNSIn......kNYKKLELDLECIFSKLLLLK-.......KKKYACAKVIDNNLE---K..-YEYEMKGINFIKRDFSKISKLIGNEVLRIIFTNRDVDSKNip.vplENDLS..........-EQIHeYLRT-------......----------INQRIqNDEF-.DLDYYIITKKLT-.KNVHEYQDKNSLG-.-....-HVLVAERMIKDG-..........-YNICVNKEIQYCVCTSEd..................................................aSRFYKKTSEKLNNSQ.CCFSIN..EIkkYNLKIDKEYYIRNQILSPINRLCQYIEGT................-SAEKLSSCFNIYDVK-
NAM DPOL_ARCFU/361-774
ASQ GRGKQVDWLLLSEAKKIGEIAPNPPE-....................................................................--HAESYEGAFVLEPER.GLHENVA-....CLDFASMYPSIMIAFN.....ISPDTYGCR-....................................................................................................--DDCYEA-----.--PEVGH--KF-------RKSP.-DGFFKRILRMLIEKRRE-.....LKVELKNLSPES---SEY..........KLLD--IKQQTLKVLTNSFYGYMGWNLA.RWYCHPCAEATTAWGRHFIRTSAKIAES---------..-MG-----.........................--.FKVLYGDTDSIFVTKAG----.-.---......M.--.------TKEDVDRLIDKLHEEL........P---IQIEVDEYYSAIFFVE-.......KKRYAGLTEDGRLVV----..------KGLEVRRGDWCELAKKVQREVIEVILKEKNPE---......-----..........--KALsLVKD-------......----------VILRIkEGKV-.SLEEVVIYKGLT-.KKPSKYESMQA---.-....-HVKAALKAREMGI..........IYPV--SSKIGYVIVKGSg..................................................nIGDRAYPIDLIEDFD.GENLRIktKSgiEIKKLDKDYYIDNQIIPSVLRILER--FG................---YTEASLKGSSQ--M
DSQ GGAAGGGGAAAGCAGGTAGACTGGCTGCTGCTCAGCGAGGCAAAGAAGATTGGGGAAATAGCTCCAAACCCACCTGAA---............................................................................................................................................................................................................------CACGCGGAGAGTTATGAGGGTGCTTTCGTCCTTGAGCCCGAGAGG...GGGCTTCATGAGAACGTCGCC---............TGCTTAGACTTTGCAAGCATGTATCCTTCCATAATGATAGCCTTCAAC...............ATCAGCCCAGACACATACGGCTGCAGA---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------GATGACTGCTACGAAGCC---------------...------CCCGAGGTTGGGCAT------AAGTTC---------------------CGCAAGTCACCT...---GACGGATTTTTCAAGAGAATTCTTAGAATGCTCATAGAGAAGAGGAGAGAG---...............CTCAAAGTTGAGCTTAAAAACCTCAGTCCTGAAAGT---------TCTGAGTAC..............................AAACTTCTCGAC------ATAAAGCAACAAACTCTGAAGGTTCTCACCAACTCGTTCTACGGCTACATGGGCTGGAACCTCGCA...AGGTGGTACTGCCATCCCTGCGCTGAGGCAACAACAGCTTGGGGAAGACACTTCATCAGGACCTCGGCAAAAATAGCAGAAAGC---------------------------......---ATGGGA---------------...........................................................................------...TTCAAAGTTCTTTATGGGGATACGGACAGCATTTTCGTCACCAAGGCAGGA------------...---...---------..................ATG...------...------------------ACCAAAGAGGACGTGGATAGGTTGATAGATAAGCTCCACGAGGAGCTG........................CCG---------ATACAGATTGAGGTGGATGAGTATTACTCAGCCATATTCTTCGTTGAA---.....................AAGAAGCGCTATGCGGGGCTTACTGAAGATGGAAGGCTGGTGGTG------------......------------------AAGGGGCTTGAGGTAAGAAGGGGAGACTGGTGCGAGCTGGCCAAGAAGGTGCAGAGGGAAGTTATTGAGGTTATACTCAAAGAAAAGAACCCCGAA---------..................---------------..............................------AAGGCTTTGtctCTGGTTAAAGAC---------------------..................------------------------------GTTATTTTGAGAATCaaaGAGGGAAAAGTG---...TCTTTAGAAGAGGTGGTGATTTACAAAGGTCTAACG---...AAGAAGCCGTCAAAGTACGAGTCCATGCAGGCC---------...---............---CACGTTAAGGCCGCTCTAAAGGCAAGAGAAATGGGAATC..............................ATTTATCCTGTC------TCGTCAAAGATTGGCTATGTGATAGTCAAGGGCTCCggg......................................................................................................................................................aacATAGGGGACAGAGCCTACCCCATAGACCTGATTGAGGACTTCGAC...GGGGAAAATCTGAGGATAaaaacgAAGAGCggaataGAGATAAAGAAGCTTGACAAGGACTACTACATTGACAACCAGATCATCCCGTCGGTTCTGAGAATACTTGAAAGG------TTCGGC................................................---------TACACCGAAGCCTCCTTGAAGGGTTCATCGCAG------ATG
TRN 10010101100011000
NAM DPO2_AERPE/371-774
ASQ SVGFRLEWRLIREAAKLGELVPNRVER....................................................................--SEGRYAGAIVLRPKP.GVHEDIA-....VLDFASMYPNIMVKYN.....VGPDTLVRP-....................................................................................................--GEEYGEEEVYT.-APEVGH--KF-------RKSP.-PGFFKKILERFLSWRRQ-.....IRSEMKKHPPDS---PEY..........KLLD--ERQKAIKLLANASYGYMGWPHA.RWYCRECAEAVTAWGRSIIRTAIRKAGE---------..-LG-----.........................--.LEVIYGDTDSLFVKND-----.-.---......-.--.-------PEKVERLIRFVEEEL........G---FDIKVDKVYRRVFFTEA.......KKRYVGLTVDGKIDV----..------VGFEAVRGDWSELAKETQFKVAEIVLKTGSVD---......-----..........--EAVdYVRN-------......----------IIEKLrRGQV-.DMRKLVIWKTLT-.RPPSMYEARQP---.-....-HVTAALLMERAGI..........KVEP--GAKIGYVVTKGSg..................................................pLYTRAKPYFMASKEE.------..--..----VDVEYYVDKQVVPAALRILQY--FG................---VTEKRLKGGGR-QS
DSQ AGCGTAGGCTTCAGACTGGAGTGGAGGCTCATACGGGAGGCGGCTAAGCTCGGCGAGCTGGTGCCCAACAGGGTTGAGAGG............................................................................................................................................................................................................------AGCGAGGGCAGATACGCTGGGGCCATAGTACTCAGGCCCAAGCCG...GGGGTTCACGAGGATATTGCC---............GTCCTGGACTTCGCAAGCATGTACCCGAATATCATGGTAAAGTATAAC...............GTCGGCCCCGACACTCTGGTCAGGCCT---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------GGGGAGGAGTATGGAGAGGAGGAGGTATACACG...---GCTCCGGAGGTGGGCCAC------AAGTTC---------------------AGGAAGAGCCCT...---CCCGGCTTCTTCAAGAAAATACTTGAGAGGTTCCTAAGCTGGAGGAGGCAG---...............ATTAGGAGCGAGATGAAGAAGCATCCGCCCGACAGC---------CCGGAGTAC..............................AAGCTCCTCGAC------GAGAGGCAGAAGGCGATAAAGCTCCTGGCAAACGCCAGCTACGGCTACATGGGCTGGCCCCATGCC...AGGTGGTACTGTAGAGAGTGTGCAGAGGCGGTTACAGCGTGGGGTAGGAGCATAATAAGGACTGCTATAAGGAAGGCTGGCGAG---------------------------......---CTAGGG---------------...........................................................................------...CTGGAGGTTATATATGGAGACACGGACAGCCTCTTCGTCAAGAACGAT---------------...---...---------..................---...------...---------------------CCTGAGAAGGTGGAAAGGCTGATAAGGTTTGTCGAGGAGGAGCTT........................GGG---------TTCGACATTAAGGTGGACAAGGTGTACAGGCGTGTATTCTTCACCGAGGCC.....................AAGAAGAGGTATGTGGGGCTGACGGTGGACGGCAAGATAGATGTA------------......------------------GTCGGCTTCGAAGCTGTCAGGGGCGACTGGAGCGAGCTCGCGAAGGAGACGCAGTTCAAGGTGGCAGAGATAGTCTTAAAGACCGGTAGCGTGGAC---------..................---------------..............................------GAGGCTGTCgacTACGTCAGGAAT---------------------..................------------------------------ATAATAGAGAAGCTTaggAGGGGCCAGGTG---...GACATGAGGAAACTGGTCATTTGGAAGACTCTGACA---...CGGCCTCCATCAATGTACGAGGCGAGGCAGCCC---------...---............---CACGTGACCGCAGCGCTACTTATGGAGAGGGCTGGCATA..............................AAGGTCGAGCCA------GGGGCTAAGATCGGCTACGTGGTGACCAAGGGGTCAggc......................................................................................................................................................cccCTCTATACGAGGGCGAAGCCTTATTTTATGGCTAGCAAGGAGGAG...------------------......------......------------GTTGACGTGGAGTACTATGTCGACAAGCAGGTGGTGCCAGCGGCTCTGCGCATACTCCAGTAC------TTCGGA................................................---------GTAACTGAGAAGAGGCTGAAGGGAGGAGGAAGG---CAGAGC
TRN 10010101100011000
NAM Q59691_PYROC/388-793
ASQ GVGFRLEWYLMRAAYDMNELVPNRVER....................................................................--RGESYKGAVVLKPLK.GVHENVV-....VLDFSSMYPSIMIKYN.....VGPDTIVDDP....................................................................................................SECPKYGG--CYV.-APEVGH--RF-------RRSP.-PGFFKTVLENLLKLRRQ-.....VKEKMKEFPPDS---PEY..........RLYD--ERQKALKVLANASYGYMGWSHA.RWYCKRCAEAVTAWGRNLILTAIEYARK---------..-LG-----.........................--.LKVIYGDTDSLFVVYD-----.-.---......-.--.-------KEKVEKLIEFVEKEL........G---FEIKIDKIYKKVFFTEA.......KKRYVGLLEDGRIDI----..------VGFEAVRGDWCELAKEVQEKAAEIVLNTGNVD---......-----..........--KAIsYIRE-------......----------VIKQLrEGKV-.PITKLIIWKTLS-.KRIEEYEHDAP---.-....-HVMAARRMKEAGY..........EVSP--GDKVGYVIVKGSg..................................................sVSSRAYPYFMVDPST.------..--..----IDVNYYIDHQIVPAALRILSY--FG................---VTEKQLKAAATVQR
DSQ GGCGTAGGCTTCCGCCTAGAGTGGTATCTCATGCGTGCAGCCTACGATATGAACGAGCTGGTGCCGAACCGGGTGGAGAGG............................................................................................................................................................................................................------AGGGGGGAGAGCTACAAGGGTGCAGTAGTGTTAAAGCCTCTCAAG...GGAGTCCATGAGAATGTTGTG---............GTGCTCGATTTCAGTTCCATGTACCCGAGCATAATGATAAAGTACAAC...............GTGGGCCCCGACACTATAGTCGACGACCCC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................TCGGAGTGCCCAAAGTACGGCGGC------TGCTATGTA...---GCCCCCGAGGTCGGGCAC------CGGTTC---------------------CGTCGCTCCCCG...---CCAGGCTTCTTCAAGACCGTGCTCGAGAACCTACTGAAGCTACGCCGACAG---...............GTAAAGGAGAAGATGAAGGAGTTTCCGCCTGACAGC---------CCCGAGTAC..............................AGGCTCTACGAT------GAGCGCCAGAAGGCGCTCAAGGTTCTTGCGAACGCGAGCTATGGCTACATGGGGTGGAGCCATGCC...CGCTGGTACTGCAAACGCTGCGCCGAGGCTGTCACAGCCTGGGGCCGTAACCTTATACTGACAGCTATCGAGTATGCCAGGAAG---------------------------......---CTCGGC---------------...........................................................................------...CTAAAGGTTATATATGGAGACACCGACTCCCTCTTCGTGGTCTATGAC---------------...---...---------..................---...------...---------------------AAGGAGAAGGTTGAGAAGCTGATAGAGTTTGTCGAGAAGGAGCTG........................GGC---------TTTGAGATAAAGATAGACAAGATCTACAAGAAAGTGTTCTTCACGGAGGCT.....................AAGAAGCGCTATGTAGGTCTCCTCGAGGACGGACGTATAGACATC------------......------------------GTGGGCTTTGAAGCAGTCCGCGGCGACTGGTGCGAGCTGGCTAAGGAGGTGCAGGAGAAGGCGGCTGAGATAGTGTTGAATACGGGGAACGTGGAC---------..................---------------..............................------AAGGCTATAagcTACATAAGGGAG---------------------..................------------------------------GTAATAAAGCAGCTCcgcGAGGGCAAGGTG---...CCAATAACAAAGCTTATCATATGGAAGACGCTGAGC---...AAGAGGATAGAGGAGTACGAGCATGACGCGCCT---------...---............---CATGTGATGGCTGCACGGCGTATGAAGGAGGCAGGCTAC..............................GAGGTGTCTCCC------GGCGATAAGGTGGGCTACGTCATAGTTAAGGGTAGCggg......................................................................................................................................................agtGTGTCCAGCAGGGCCTACCCCTACTTCATGGTTGATCCATCGACC...------------------......------......------------ATCGACGTCAACTACTATATTGACCACCAGATAGTGCCGGCTGCTCTGAGGATACTCTCCTAC------TTCGGA................................................---------GTCACCGAGAAACAGCTCAAGGCGGCGGCTACGGTGCAGAGA
TRN 10010101100011010
NAM DPOL_METVO/393-818
ASQ NSSQMVEFLLLKRSFEQNMISPNRPSSss................................................................yrERAKFSYEGGYVREPLK.GIQEDIV-....SLDFMSLYPSILISHN.....ISPETVIYEE....................................................................................................KERENME------.----------------------.-LGIIPKTLNELLSRRKH-.....IKMLLKDKIQKNEFDEEY..........SRLE--HEQKSIKVLANSHYGYLAFPMA.RWYSDKCAEMVTGLGRKYIQETIEKAEE---------..-FG-----.........................--.FKVIYADTDGFYAKWDYDKLQkGkKEEndksdkLsNLpKLSKEELIILTKKFLKGINEEL........PEG-MELEFEGHFKRGLFVT-.......KKKYALIEDDGHIVV----..------KGLEVVRRDWSNIAKDTQQAVIRALLEDGDVN---......-----..........--LAKkIIKN-------......----------TIDNLkKGNI-.DKNDLLIHTQLT-.KNIEEYKSTAP---.-....-HIEVAKKIKQRGD..........SVRV--GDVISYIIVKGSr..................................................sISERAELLEYAG---.------..--..---DYDINYYIDNQVLPPVIRIMES--LG................---ISEDELK-NSGKQF
DSQ AATAGTAGCCAAATGGTGGAATTTTTATTACTTAAACGGTCTTTTGAACAAAATATGATTTCTCCAAACCGTCCTTCAAGTtcaagt................................................................................................................................................................................................tacagaGAACGTGCCAAATTCTCTTACGAAGGTGGTTATGTTAGAGAACCACTAAAA...GGTATTCAAGAAGATATCGTT---............TCACTTGACTTTATGAGTCTATATCCTTCAATATTGATAAGCCATAAT...............ATAAGCCCTGAAACGGTCATTTACGAGGAA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................AAAGAACGAGAAAATATGGAG------------------...------------------------------------------------------------------...---CTTGGGATAATTCCTAAAACCCTTAATGAATTATTAAGTCGAAGAAAACAT---...............ATTAAAATGCTATTAAAAGATAAAATTCAAAAAAATGAGTTTGATGAAGAATAT..............................AGTAGATTAGAA------CATGAGCAAAAATCCATTAAAGTGCTTGCAAATAGCCATTATGGTTATTTAGCATTCCCGATGGCT...CGCTGGTACTCGGATAAATGTGCGGAAATGGTTACAGGACTTGGTAGAAAATATATTCAAGAAACCATTGAAAAAGCAGAAGAA---------------------------......---TTTGGA---------------...........................................................................------...TTTAAGGTAATTTATGCAGATACCGATGGTTTTTATGCAAAATGGGATTATGATAAACTTCAAaaaGGTaaaAAAGAAGAAaatgataaatctgataaaTTAtctAATTTAcctAAATTATCAAAAGAAGAATTGATAATATTAACTAAAAAGTTCTTAAAAGGAATTAATGAAGAATTA........................CCAGAAGGT---ATGGAATTAGAATTTGAAGGACATTTTAAAAGAGGGTTATTCGTTACA---.....................AAAAAGAAATATGCGTTAATCGAAGATGACGGGCATATTGTAGTA------------......------------------AAAGGTTTGGAAGTTGTAAGACGAGATTGGTCAAACATTGCTAAAGATACTCAACAAGCCGTTATTAGAGCACTATTGGAAGATGGTGACGTTAAT---------..................---------------..............................------TTAGCTAAAaaaATTATTAAAAAT---------------------..................------------------------------ACGATTGATAATTTGaaaAAAGGAAATATT---...GATAAAAATGATTTGCTTATACATACTCAATTAACT---...AAAAATATTGAGGAATATAAGTCAACTGCACCA---------...---............---CATATTGAAGTAGCTAAAAAAATAAAGCAGCGTGGTGAT..............................TCAGTCCGAGTA------GGGGATGTTATAAGTTATATAATTGTCAAAGGTAGCcgt......................................................................................................................................................tcaATTAGTGAAAGAGCTGAACTATTAGAGTATGCTGGC---------...------------------......------......---------GATTATGATATTAATTACTACATTGACAATCAGGTTTTACCACCCGTTATTAGGATTATGGAGTCT------TTGGGA................................................---------ATTTCGGAAGATGAATTGAAA---AATTCAGGTAAGCAGTTT
TRN 10010101110011000
NAM DPOL_THEGO/348-763
ASQ STGNLVEWFLLRKAYERNELAPNKPDEr.................................................................elARRRESYAGGYVKEPER.GLWENIV-....YLDFRSLYPSIIITHN.....VSPDTLNREG....................................................................................................CEEYDVAP-----.---QVGH--KF-------CKDF.-PGFIPSLLGDLLEERQK-.....VKKKMKATIDP----IEK..........KLLD--YRQRAIKILANSFYGYYGYAKA.RWYCKECAESVTAWGRQYIETTIREIEEK--------..-FG-----.........................--.FKVLYADTDGFFA--------.-.---......-.TIpGADAETVKKKAKEFLDYINAKL........PGL-LELEYEGFYKRGFFVT-.......KKKYAVIDEEDKITT----..------RGLEIVRRDWSEIAKETQARVLEAILKHGDVE---......-----..........--EAVrIVKE-------......----------VTEKLsKYEV-.PPEKLVIYEQIT-.RDLKDYKATGP---.-....-HVAVAKRLAARGI..........KIRP--GTVISYIVLKGSg..................................................rIGDRAIPFDEFDPAK.------..-H..---KYDAEYYIENQVLPAVERILRA--FG................---YRKEDLRYQKTRQV
NAM DPO1_SULAC/447-866
ASQ EVSTWIKNLYYWEHRKRNWLIPLKEEIlvrsn.........................................................qvktaaVIKGKKYKGAVVIDPPA.GVYFNVV-....VLDFASLYPSIIKNWN.....ISYETIEIDE....................................................................................................CTKKVWVEDET--.--GEKLH--YV-------CMDK.-PGITAVYQGLIR--DFR-.....VKVYKKKAKYSNISEEQR..........SLYD--VVQRAMKVFINATYGVFGAENF.PLYAPAVAESVTAIGRYIITTTYKQAEKL--------..-N------.........................--.LKVIYGDTDSLFLYNP-----.-.---......-.--.------TKDKLEELIKFVKQN-........-FN-LDLEVDNTYKYVAYSGL.......KKNYFGVYPDGKTEI----..------KGMLAKKRNTPEFIKKEFAEIKNMLASLNSPNDI-......-PEVK..........-NKLEiKIKD-------......----------IYYKLrNKGY-.NLDDLAFRIMLS-.KPLDSYTKNTP---.-....QHVKAGLQLRAFGV..........NVLP--RDVIMFVKVKS-....................................................-KDGVKAYQLAKISE.------..--..----IDIEKYVETLRT-TFEQILKA--FG................---ISWD---EIVSTIS
DSQ GAAGTTTCAACATGGATTAAGAATCTATATTATTGGGAACATAGAAAGAGAAACTGGCTCATCCCACTTAAAGAAGAGATCcttgtaagatcaaac...........................................................................................................................................................................caagttaaaacggctgctGTTATAAAGGGTAAAAAGTATAAGGGAGCTGTTGTCATAGACCCTCCTGCA...GGAGTATACTTTAATGTGGTA---............GTATTAGATTTTGCATCGCTGTATCCATCAATAATAAAGAATTGGAAC...............ATTAGCTATGAAACTATAGAGATTGATGAG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGTACTAAAAAGGTATGGGTTGAAGACGAAACT------...------GGGGAGAAGCTACAT------TATGTG---------------------TGTATGGATAAA...---CCTGGAATAACAGCAGTGTACCAGGGACTAATAAGG------GATTTTAGA---...............GTTAAAGTTTACAAGAAGAAGGCAAAGTACAGTAATATATCTGAGGAGCAAAGA..............................TCATTATACGAT------GTTGTCCAGAGAGCCATGAAGGTATTCATTAATGCCACTTATGGTGTATTTGGAGCAGAGAACTTC...CCGCTATATGCCCCTGCAGTGGCAGAGAGTGTGACTGCGATCGGAAGATACATAATAACCACCACCTATAAACAGGCTGAAAAGCTC------------------------......---AAT------------------...........................................................................------...CTCAAAGTGATTTATGGAGATACAGATTCGCTATTCTTATACAATCCA---------------...---...---------..................---...------...------------------ACAAAAGACAAGTTGGAGGAGCTAATAAAATTCGTAAAACAGAAT---........................---TTCAAT---TTAGATCTAGAGGTAGATAATACATATAAGTACGTAGCATATTCAGGATTG.....................AAGAAAAATTACTTTGGTGTATATCCTGATGGTAAGACTGAAATT------------......------------------AAAGGAATGTTAGCTAAAAAAAGAAATACCCCGGAATTTATAAAGAAGGAATTTGCAGAAATAAAGAATATGTTAGCTTCCTTAAATTCGCCAAATGATATT---..................---CCTGAGGTAAAG..............................---AATAAGCTTGAGattAAAATAAAGGAT---------------------..................------------------------------ATATATTATAAACTTagaAATAAGGGATAT---...AATCTTGATGACTTGGCATTCAGAATAATGTTATCA---...AAACCTTTAGATTCATACACTAAAAATACACCT---------...---............CAGCATGTTAAGGCTGGTTTACAACTTAGAGCATTTGGTGTA..............................AATGTGTTACCA------AGAGACGTTATAATGTTTGTTAAGGTTAAAAGT---............................................................................................................................................................---AAGGATGGCGTAAAAGCCTATCAGCTTGCTAAAATTTCAGAA...------------------......------......------------ATAGACATAGAAAAATATGTAGAGACACTAAGAACT---ACATTCGAACAAATACTTAAAGCG------TTCGGA................................................---------ATTAGTTGGGAT---------GAAATAGTATCTACAATATCA
TRN 10010101100011000
NAM DPO1_SULOH/448-867
ASQ EVSTWIKNLYYWEHRRRNWLIPLKEEIltrss.........................................................qiktaaIIKGKRYKGAVVIDPPA.GVFFNVV-....VLDFASLYPSIIRNWN.....ISYETVDVEN....................................................................................................CKNKEYVRDET--.--GEVLH--YI-------CKDK.-PGITAVITGLLR--DFR-.....VKVYKKKAKSQNISEEQR..........SVYD--VVQRAMKVFINATYGVFGAENF.PLYAPAVAESVTAIGRYVITTTVNYCRSI--------..-G------.........................--.LQVLYGDTDSMFLWNP-----.-.---......-.--.------SKEKLEEIIKFVKGK-........-FG-LDLEVDKVYKFVAFSGL.......KKNYLGVYPDGKTDI----..------KGMLAKKRNTPEFIKKEFNEVKQLVTTINSPDDI-......-PKIR..........-DQLEyKIKE-------......----------IYEKLrHKGY-.NLDELAFRVMLS-.KPLESYTKNTP---.-....QHVKAALQLRSYGV..........MVLP--RDIIMFVKVKS-....................................................-KDGVKPVQLAKLSE.------..--..----IDVDKYIDAVRS-TFEQILKA--FG................---LIGA---NLLQLLS
DSQ GAAGTTTCTACATGGATTAAAAACTTATATTATTGGGAACATAGGAGAAGAAACTGGCTTATTCCATTAAAAGAAGAAATActaactagatcaagt...........................................................................................................................................................................cagattaagactgcagctATAATAAAAGGGAAGAGATATAAGGGTGCTGTAGTAATTGATCCACCAGCT...GGTGTTTTCTTTAATGTCGTT---............GTTCTTGATTTTGCATCACTGTATCCCTCAATTATTAGGAATTGGAAC...............ATAAGTTACGAAACTGTTGATGTAGAAAAT............................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGTAAGAACAAAGAATATGTAAGAGATGAAACT------...------GGTGAAGTTTTACAT------TATATA---------------------TGTAAAGATAAG...---CCTGGTATAACGGCTGTAATTACAGGTTTGTTGAGA------GATTTTAGA---...............GTTAAAGTTTACAAGAAAAAGGCAAAGTCACAAAATATATCTGAAGAGCAGAGA..............................TCGGTTTATGAT------GTAGTGCAAAGAGCAATGAAAGTATTCATAAACGCGACTTATGGTGTATTTGGTGCTGAGAATTTC...CCACTATATGCTCCTGCTGTTGCTGAAAGTGTTACTGCAATAGGTAGATATGTTATTACTACAACGGTAAACTATTGTAGGTCAATT------------------------......---GGT------------------...........................................................................------...TTACAAGTTTTATATGGCGATACTGATTCGATGTTTTTATGGAATCCA---------------...---...---------..................---...------...------------------TCTAAAGAGAAATTAGAAGAAATAATAAAATTTGTAAAGGGTAAA---........................---TTTGGT---TTAGACTTAGAAGTAGATAAAGTATATAAATTTGTAGCATTTTCTGGTCTA.....................AAGAAGAACTATTTAGGTGTTTATCCGGATGGTAAAACAGATATT------------......------------------AAAGGTATGTTAGCCAAGAAGAGAAATACTCCGGAGTTCATTAAAAAAGAGTTTAACGAAGTTAAGCAGCTTGTCACTACTATAAATTCCCCAGATGATATA---..................---CCTAAGATAAGA..............................---GATCAATTAGAGtatAAGATTAAGGAG---------------------..................------------------------------ATATACGAGAAATTAagaCATAAGGGTTAC---...AATCTTGATGAGCTGGCATTTAGAGTAATGTTATCT---...AAGCCTTTAGAAAGTTATACTAAGAATACACCA---------...---............CAACATGTTAAAGCTGCATTACAATTAAGATCTTATGGTGTA..............................ATGGTTCTACCT------AGAGATATAATAATGTTTGTCAAAGTGAAAAGC---............................................................................................................................................................---AAAGATGGTGTAAAACCTGTTCAACTTGCAAAACTGAGTGAG...------------------......------......------------ATAGATGTGGATAAATATATTGATGCAGTAAGATCA---ACATTTGAACAAATACTAAAAGCG------TTTGGA................................................---------TTAATTGGGGCC---------AATTTACTACAACTTCTATCG
TRN 10010101100011000
NAM DPO1_SULSO/450-869
ASQ EISTWVKNLYYWEHRKRNWLIPLKEEIlakss.........................................................nirtsaLIKGKGYKGAVVIDPPA.GIFFNIT-....VLDFASLYPSIIRTWN.....LSYETVDIQQ...................................................................................................cKKPYEVKDET---.--GEVLH--IV-------CMDR.-PGITAVITGLLRD--FR-.....VKIYKKKAKNPNNSEEQ-..........-KLLYDVVQRAMKVFINATYGVFGAETF.PLYAPAVAESVTALGRYVITSTVKKARE---------..-EG-----.........................--.LTVLYGDTDSLFLLNP-----.-.---......-.--.------PKNSLENIIKWVKTT-........-FN-LDLEVDKTYKFVAFSGL.......KKNYFGVYQD---------..-GKVDIKGMLVKKRNTPEFVKKVFNEVKELMISINSPNDV-......-KEIK..........-RKIVdVVKG-------......----------SYEKLkNKGY-.NLDELAFKVMLS-.KPLDAYKKNTPQ--.-....-HVKAALQLRPFGV..........NVLP--RDIIYYVKVRS-....................................................-KDGVKPVQLAKVTE.------..--..----IDAEKYLE-ALRSTFEQILRA--FG................---VSWD---EIAATMS
DSQ GAAATATCTACTTGGGTAAAGAATTTATATTATTGGGAACATAGAAAAAGAAATTGGTTAATTCCTCTTAAGGAAGAAATCttagcgaaatcctct...........................................................................................................................................................................aatataagaacttctgctCTAATAAAGGGAAAAGGATATAAAGGCGCAGTAGTTATAGACCCACCTGCT...GGAATATTCTTTAACATAACT---............GTTTTAGATTTTGCATCACTATATCCTTCAATAATTAGAACGTGGAAT...............CTTAGTTACGAGACTGTAGACATTCAACAA.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................tgtAAGAAGCCCTATGAAGTAAAGGATGAGACA---------...------GGGGAGGTGCTACAT------ATAGTT---------------------TGCATGGATAGG...---CCAGGTATAACAGCAGTAATAACTGGGTTACTAAGAGAC------TTCAGA---...............GTAAAGATATACAAAAAGAAAGCGAAGAACCCTAATAATAGTGAGGAACAA---..............................---AAACTACTCTATGACGTAGTACAGAGAGCAATGAAAGTATTCATAAATGCTACTTACGGTGTATTTGGAGCTGAAACATTT...CCGTTATATGCGCCAGCTGTAGCGGAGAGTGTTACTGCACTGGGGAGATACGTTATTACCAGTACCGTAAAGAAAGCTAGGGAA---------------------------......---GAAGGT---------------...........................................................................------...TTAACTGTATTATACGGTGATACTGATTCTTTATTCCTCCTTAATCCT---------------...---...---------..................---...------...------------------CCCAAGAATAGTTTAGAAAATATTATAAAATGGGTTAAAACTACT---........................---TTCAAT---TTAGATTTGGAAGTTGATAAAACCTACAAGTTTGTGGCTTTTTCTGGATTG.....................AAGAAGAATTACTTTGGAGTATACCAAGAC---------------------------......---GGGAAGGTTGATATAAAGGGGATGTTAGTGAAGAAGAGAAACACGCCGGAATTTGTAAAGAAGGTATTTAACGAGGTAAAGGAGCTAATGATCTCCATAAACTCGCCAAACGATGTG---..................---AAGGAGATTAAA..............................---AGAAAAATTGTAgacGTAGTTAAAGGA---------------------..................------------------------------TCATATGAAAAACTAaaaAACAAAGGATAC---...AATCTGGACGAATTAGCGTTTAAAGTAATGCTATCG---...AAGCCTTTAGATGCGTACAAAAAGAACACTCCCCAA------...---............---CACGTAAAGGCAGCTCTACAACTTAGACCATTTGGAGTT..............................AACGTATTACCA------CGAGATATAATATACTATGTTAAGGTTAGATCT---............................................................................................................................................................---AAAGATGGAGTGAAACCAGTACAACTAGCTAAAGTTACTGAA...------------------......------......------------ATAGACGCAGAGAAATATTTAGAA---GCGTTAAGAAGTACGTTTGAGCAAATCTTAAGGGCA------TTCGGA................................................---------GTCTCTTGGGAT---------GAGATAGCAGCCACAATGTCG
TRN 10010101100011000
NAM Q59690_PYROC/488-905
ASQ QVSAWVKSLFYWEHRRRGYLIPSREEIirlkg.........................................................ttrseaLIKGKKYQGALVLDPPS.GIYFNIV-....VLDFASLYPSIIKRWN.....LSYETVNPVY....................................................................................................CPESKLVEVP---.---DVGH--KV-------CMSI.-PGLTSQIVGLLR--DYR-.....VKIYKKKAKDKSLPDDVR..........AWYN--TVQAAMKVYINASYGVFGAESF.PFYAPPVAESVTAIGRYTIKQTLQKAGEL--------..-G------.........................--.LRVLYGDTDSLFIWNP-----.-.---......-.--.------DEDKLRELQEYVEKN-........-FG-LDLEVDKVYKFVTFSGL.......KKNYIGAYEDGSIDV----..------KGMVAKKRNTPEFLKKEFSEMLAVIGSVKSPEDF-......-IKVR..........-RVIReRLRK-------......----------VYHGLrDLEF-.NLDELAIRMALN-.KPVEAYTKNTP---.-....QHVKAARQLIRAGV..........QVLP--GDVISFVKVKG-....................................................-KEGVKPVQLARLPE.------..--..----VDVEKYVESMRN-VFEQLLLA--IS................---MSWD---EIIGSSR
DSQ CAGGTCTCAGCTTGGGTGAAGAGCTTATTCTACTGGGAGCATAGGAGGAGGGGCTACCTAATACCATCAAGGGAGGAGATAatacggcttaagggc...........................................................................................................................................................................accacccgctctgaagccCTGATAAAGGGTAAGAAGTATCAGGGGGCGCTAGTCCTTGACCCGCCTAGC...GGCATATACTTCAACATAGTG---............GTGCTTGACTTCGCCAGCCTGTACCCCAGTATAATAAAGAGGTGGAAC...............CTAAGCTACGAGACCGTAAACCCCGTATAC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................TGCCCCGAATCGAAGCTAGTGGAGGTTCCC---------...---------GATGTAGGGCAT------AAGGTG---------------------TGCATGAGCATA...---CCCGGCCTGACCTCGCAGATAGTTGGCCTGCTTAGG------GACTATCGA---...............GTCAAGATATACAAGAAGAAGGCCAAGGATAAGAGTCTGCCGGATGATGTTAGA..............................GCATGGTATAAT------ACAGTCCAGGCAGCCATGAAGGTGTATATAAATGCCAGCTATGGAGTCTTCGGGGCCGAGAGCTTC...CCGTTCTACGCGCCGCCGGTAGCGGAGAGCGTCACAGCCATAGGCAGGTATACTATCAAGCAGACGCTGCAGAAGGCTGGCGAACTA------------------------......---GGG------------------...........................................................................------...CTCCGCGTGCTCTATGGCGATACGGACTCACTATTCATATGGAATCCA---------------...---...---------..................---...------...------------------GATGAGGATAAGCTGCGGGAGCTGCAAGAGTATGTAGAGAAGAAC---........................---TTTGGC---CTAGACCTTGAGGTTGATAAGGTCTATAAATTCGTGACATTTAGCGGCCTG.....................AAGAAGAACTATATAGGCGCCTACGAGGATGGAAGCATCGATGTC------------......------------------AAGGGTATGGTCGCTAAGAAGCGTAATACGCCGGAGTTCCTCAAGAAGGAGTTTAGCGAGATGCTAGCAGTTATAGGCTCTGTTAAGAGCCCTGAGGACTTC---..................---ATAAAGGTGAGG..............................---AGAGTTATACGTgaaAGGCTGCGCAAA---------------------..................------------------------------GTATACCATGGCCTGcgcGACCTGGAGTTC---...AACTTAGACGAGCTAGCCATAAGGATGGCTTTAAAC---...AAGCCCGTTGAGGCCTATACCAAGAATACGCCC---------...---............CAGCATGTGAAGGCTGCGCGGCAGCTCATAAGGGCGGGGGTG..............................CAGGTGCTGCCA------GGTGATGTCATATCCTTCGTTAAAGTGAAGGGC---............................................................................................................................................................---AAGGAGGGTGTTAAGCCGGTCCAACTCGCAAGACTGCCGGAG...------------------......------......------------GTTGATGTAGAGAAGTATGTGGAGAGCATGAGGAAT---GTGTTTGAACAGCTACTGCTTGCA------ATAAGT................................................---------ATGTCGTGGGAT---------GAGATAATAGGCTCCTCGAGG
TRN 10010101100011000
NAM DPO1_AERPE/535-951
ASQ QISNWIRGLMYWEHRRRRWLIPSRGEIeklssa........................................................garvgaIIKDKKYRGAIVLDPPV.GIFFRVL-....VLDFASLYPSLIKQWN.....LSYETVNNP-....................................................................................................-NCRDTIEVP---.---EVGH--RV-------CREF.-KGISNEIVGMLR--DFR-.....VRLYKKKSKDKSLREEER..........LWYD--VVQSAMKVYINASYGVFGSEKF.SLYSLPVAESVTALGRAVLRGTLEKSREL--------..-N------.........................--.LHIVYGDTDSLFIWDP-----.-.---......-.--.------PKDVLNDLVDYVERT-........-YG-LELELDKVFRAILFSGL.......KKNYLGITEEGDIVI----..------KGMVAKKSNTPEFIKDEFSKAVKILSKLEKPEDV-......-EAIL..........-AELRdHINT-------......----------VYNNVkKKVY-.TLDQFAIKVMLS-.KNPREYDKNTP---.-....QHVKAAMLLQRLGL..........TLSR--GDIVYYVKTRD-....................................................-KLGVKPVQLARLSD.------..--..----VDPGKYVEHVKT-AFEQMLMA--FG................---ISWD---DISGVRK
DSQ CAAATATCCAACTGGATAAGAGGCCTCATGTACTGGGAGCATAGGAGAAGAAGGTGGCTAATACCCTCCAGAGGGGAGATAgaaaagctctcctctgcg........................................................................................................................................................................ggagcacgggtcggcgctATAATCAAAGACAAGAAGTATAGAGGGGCTATAGTTTTGGATCCTCCTGTG...GGTATATTCTTCCGAGTTCTA---............GTTCTAGATTTCGCAAGCCTATACCCGAGCCTTATAAAGCAATGGAAC...............CTGAGCTACGAGACAGTGAATAACCCA---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---AACTGCAGAGACACAATTGAGGTGCCT---------...---------GAGGTCGGACAC------AGGGTT---------------------TGCCGAGAGTTC...---AAGGGTATAAGCAATGAAATCGTCGGCATGCTGAGA------GACTTCAGG---...............GTTAGGCTTTACAAGAAAAAGTCTAAAGATAAGTCCTTGAGGGAGGAGGAGAGG..............................CTGTGGTACGAC------GTCGTCCAATCCGCTATGAAAGTGTATATTAACGCGAGCTACGGTGTATTTGGGAGCGAGAAGTTC...AGCCTGTACAGCTTGCCTGTGGCTGAGAGCGTTACGGCTCTGGGAAGGGCTGTTCTCAGGGGGACGCTTGAAAAGTCTAGAGAACTT------------------------......---AAC------------------...........................................................................------...CTTCACATAGTCTACGGCGACACCGACAGCCTCTTTATATGGGATCCG---------------...---...---------..................---...------...------------------CCGAAGGATGTTCTCAATGATCTCGTTGACTATGTGGAGAGGACC---........................---TATGGT---CTTGAGCTGGAGCTCGACAAGGTTTTCAGAGCAATACTATTCAGCGGGCTG.....................AAGAAAAACTACCTCGGTATAACCGAAGAGGGAGACATCGTTATT------------......------------------AAGGGCATGGTAGCGAAGAAGAGCAACACGCCGGAGTTTATCAAGGATGAATTCTCCAAGGCTGTGAAGATACTCAGCAAGCTTGAGAAGCCGGAGGACGTT---..................---GAAGCTATTCTT..............................---GCAGAGCTAAGGgatCACATAAACACC---------------------..................------------------------------GTGTATAACAATGTTaagAAGAAGGTCTAC---...ACTCTGGACCAATTCGCTATAAAAGTGATGCTCAGC---...AAGAATCCAAGAGAATACGATAAAAACACTCCC---------...---............CAGCACGTCAAAGCCGCCATGCTGCTTCAGAGACTCGGTTTA..............................ACTCTGAGCAGG------GGCGATATAGTGTATTACGTGAAAACCAGGGAC---............................................................................................................................................................---AAGCTAGGCGTCAAGCCAGTACAGCTGGCACGGCTCTCAGAC...------------------......------......------------GTAGACCCTGGCAAGTACGTCGAGCACGTTAAAACC---GCCTTTGAACAAATGCTTATGGCC------TTCGGA................................................---------ATATCCTGGGAC---------GACATATCCGGTGTAAGGAAA
TRN 10010101100011000
NAM O74046_CERSY/420-835
ASQ GVSQWIRSLLYYEHRQRNALIPRRDELekrsq.........................................................qvsndaVIKDKKFRGGLVVEPEE.GIHFDVT-....VMDFASLYPSIIKVRN.....LSYETVRCV-....................................................................................................--HPECRKNTI--.--PDTNH--WV-------CTKN.-NGLTSMIIGSLR--DLR-.....VNYYKSLSKSQSITEEQR..........QQYT--VISQALKVVLNASYGVMGAEIF.PLYFLPAAEATTAVGRYIIMQTISHCEQM--------..-G------.........................--.VKVLYGDTDSLFIKNP-----.-.---......-.--.------EERQIHDIVEHAKKE-........-HG-VELEVDKEYRYVVLSNR.......KKNYFGVTKSGKVDV----..------KGLTGKKSHTPPFIKELFYSLLDILSAVQTEDEF-......-ESAK..........-LKISkAIAA-------......----------SGKRLeERGV-.PLADLAFNVMIS-.KAPSEYVKTVP---.-....QHIRAARLLENA-R..........EVKK--GDIISYVKVMN-....................................................-KTGVKPVEMAQAGE.------..--..----VDTSKYLEFMES-TLDQLTSS--MG................---LDFD---EMLGKPK
DSQ GGCGTCTCGCAGTGGATAAGGAGCCTGCTGTACTATGAGCACAGGCAGCGCAACGCGCTGATACCCCGCAGGGACGAGCTGgaaaagaggtctcaa...........................................................................................................................................................................caggtaagcaacgacgccGTAATCAAGGACAAAAAGTTCCGCGGTGGTCTCGTAGTCGAGCCTGAAGAG...GGCATACACTTTGATGTTACA---............GTTATGGATTTTGCAAGCCTGTATCCTAGCATAATAAAGGTGCGAAAC...............CTCTCGTACGAGACCGTCAGGTGCGTT---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------CATCCCGAATGCAGAAAGAACACCATC------...------CCCGATACCAACCAC------TGGGTA---------------------TGCACGAAAAAC...---AACGGGCTTACATCGATGATAATAGGATCGCTCCGC------GACCTGCGC---...............GTCAACTATTACAAGAGCCTCTCAAAGAGCCAGTCTATAACGGAGGAGCAGCGG..............................CAGCAGTATACT------GTGATCAGCCAGGCCCTCAAGGTGGTGCTAAACGCAAGCTACGGGGTGATGGGCGCCGAGATATTC...CCGCTGTACTTTCTGCCTGCCGCCGAGGCCACCACGGCGGTCGGGCGCTATATCATCATGCAGACCATATCGCACTGCGAGCAGATG------------------------......---GGC------------------...........................................................................------...GTAAAGGTGCTGTACGGGGACACCGATTCGCTGTTCATAAAGAATCCA---------------...---...---------..................---...------...------------------GAGGAGCGGCAGATCCATGATATAGTCGAGCACGCCAAAAAGGAG---........................---CACGGC---GTCGAGCTCGAGGTGGACAAAGAGTACAGGTATGTCGTGCTATCTAACAGG.....................AAGAAAAACTATTTCGGGGTGACAAAGTCCGGCAAGGTCGACGTC------------......------------------AAGGGCCTGACGGGGAAAAAGTCGCACACGCCCCCGTTCATAAAGGAGCTGTTCTATTCGCTGCTCGACATACTGTCGGCTGTACAGACCGAGGACGAGTTT---..................---GAATCGGCAAAG..............................---CTAAAGATCTCAaagGCCATAGCGGCA---------------------..................------------------------------TCCGGGAAGAGGCTGgagGAGAGGGGGGTC---...CCGCTGGCGGATCTGGCGTTCAATGTGATGATAAGC---...AAGGCGCCCTCTGAATACGTAAAGACCGTCCCG---------...---............CAGCACATACGGGCGGCCAGACTGCTCGAGAACGCA---AGG..............................GAGGTCAAAAAA------GGCGACATAATATCGTACGTAAAGGTGATGAAC---............................................................................................................................................................---AAGACAGGCGTCAAGCCTGTCGAGATGGCCCAGGCAGGAGAG...------------------......------......------------GTGGACACGTCAAAGTATCTAGAGTTCATGGAGTCT---ACTCTGGACCAGCTCACCTCGTCC------ATGGGC................................................---------CTTGACTTTGAC---------GAGATGCTGGGCAAGCCAAAG
TRN 10010101100011001
NAM DPO2_ECOLI/369-782
ASQ --VAAFGHLYFPRMHRAGYVAPNLGEV....................................................................--PPHASPGGYVMDSRP.GLYDSVLV....-LDYKSLYPSIIRTFL.....IDPVGLVE--....................................................................................................--GMAQPDP----.----------------------.-EHSTEGFLDAWFSREKH-.....CLPEIVTNIWHGRDEAK-..........-RQGNKPLSQALKIIMNAFYGVLGTTAC.RFFDPRLASSITMRGHQIMRQTKALIEAQG-------..--------.........................--.YDVIYGDTDSTFVWLKGAHSE.-.---......-.--.----EEAAKIGRALVQHVNAWWaetlqkqrLTSALELEYETHFCRFLMPTIrgadtgsKKRYAGLIQEGDKQR----..---MVFKGLETVRTDWTPLAQQFQQELYLRIFRNEPYQEY-......---VR..........--ETIdKLMAG------......---------------.-----.ELDARLVYRKRLR.RPLSEYQRNVPP--.-....-HVRAARLADEEN-..........---QKRGRPLQYQNRGT-....................................................-IKYVWTTNGPEPLD.YQR---..--..--SPLDYEHYLTRQLQPVAEGILPFIEDN................-FATLMTGQLGLF----
DSQ ------GTGGCGGCATTTGGTCATCTCTATTTTCCGCGAATGCATCGCGCTGGTTATGTCGCGCCTAATCTCGGCGAAGTG............................................................................................................................................................................................................------CCGCCGCACGCCAGCCCTGGCGGCTACGTGATGGATTCACGGCCA...GGGCTTTATGATTCAGTGCTGGTG............---CTGGACTATAAAAGCCTGTACCCGTCGATCATCCGCACCTTTCTG...............ATTGATCCCGTCGGGCTGGTGGAA------............................................................................................................................................................................................................................................................................................................------GGCATGGCGCAGCCTGATCCA------------...------------------------------------------------------------------...---GAGCACAGTACCGAAGGTTTTCTCGATGCCTGGTTCTCGCGAGAAAAACAT---...............TGCCTGCCGGAGATTGTGACTAACATCTGGCACGGGCGCGATGAAGCCAAA---..............................---CGCCAGGGTAACAAACCGCTGTCGCAGGCGCTGAAAATCATCATGAATGCCTTTTATGGCGTGCTCGGCACCACCGCCTGC...CGCTTCTTCGATCCGCGGCTGGCATCGTCGATCACCATGCGTGGTCATCAGATCATGCGGCAAACCAAAGCGTTGATTGAAGCACAGGGC---------------------......------------------------...........................................................................------...TACGACGTTATCTACGGCGATACCGACTCAACGTTTGTCTGGCTGAAAGGCGCACATTCGGAA...---...---------..................---...------...------------GAAGAAGCGGCGAAAATCGGTCGTGCACTGGTGCAGCACGTTAACGCCTGGTGGgcggaaacgctgcaaaaacaacggCTGACCAGCGCATTAGAACTGGAGTATGAAACCCATTTCTGCCGTTTTCTGATGCCAACCATTcgcggagccgataccggcagtAAAAAGCGTTATGCCGGACTGATTCAGGAGGGCGACAAGCAGCGG------------......---------ATGGTGTTTAAAGGGCTGGAAACCGTGCGCACCGACTGGACGCCGCTGGCCCAGCAGTTTCAGCAGGAGCTATACCTGCGCATCTTCCGCAACGAGCCATATCAGGAATAT---..................---------GTACGC..............................------GAAACCATCgacAAACTGATGGCGGGT------------------..................---------------------------------------------...---------------...GAACTGGATGCGCGACTGGTTTACCGTAAACGCCTTCGC...CGTCCGCTGAGCGAGTATCAGCGTAATGTGCCGCCT------...---............---CATGTACGCGCCGCTCGCCTTGCCGATGAAGAAAAC---..............................---------CAAAAGCGTGGTCGCCCCTTGCAATATCAGAATCGCGGCACC---............................................................................................................................................................---ATTAAGTACGTATGGACCACCAACGGCCCGGAGCCGCTGGAC...TACCAACGT---------......------......------TCACCACTGGATTACGAACACTATCTGACCCGCCAGCTACAACCCGTGGCGGAGGGAATACTCCCTTTTATTGAGGATAAT................................................---TTTGCTACACTTATGACCGGGCAACTTGGGCTATTT------------
TRN 10010101100011000
NAM Q86992_9VIRU/492-1090
ASQ KQQRRMFHLMFSECMRENVAMQDDFGLanaapf........................................................etvaatQKKQLSYSGAYVKDPEP.GLYSMVGS....-LDVNNMYPTLMIAYN.....LCYSTVVDEHspsaftddhfeyirwedhvgcehdpvqvelkslrsmfemkaltdkrkr...igvtaitkyfkpiqgpriiqkimddryaestcryddgdefcenddekevIAAIKTPLEMQRAaIRLKVLKSRASGGSVLCAKQCVkILKTRRGILPDLVECLLQ-.....ARKRVRGNMKSVTDPMAR..........--DILDKSQLAYKVTANSIYGSTGASNG.KLPCQNVAKVTTALGRMTILQAIEIART---------..ERN-----.........................--.VTTIYSDTDSMYVQLQDDPAS.-.---......-.--.---NQDPWTYVRELATHITSKL........-REPMVIEAEDDIHAKVLFLG.......KKCYIGRKLFRDGSVAR--..--DLDWHVVITVRRDHSEYVKSAYKPPVYKVFADCTHDQFVtsiaesCLRLM.........rRTVPCeMLTKTSEVRN-......----------LGDGCqLVLCKkTMSWMWGDYKVAR.HEQHDRLQRENPKWlRdyyvSKLPAPARLSILLTd........rARPPVEGGRIEFLNVKT-....................................................--ETKSALAIEEISY.FKDNPG..--..-CAQVDNMYYIQ-QLVNPLTKVSEAVWRR................--SNSVNIAIAPFIYYN
DSQ AAGCAGCAACGCAGAATGTTCCATCTCATGTTCTCCGAGTGCATGCGAGAGAACGTCGCGATGCAAGACGACTTCGGACTCgccaacgccgcgcccttc........................................................................................................................................................................gaaaccgtagccgcgacaCAAAAGAAGCAGCTCAGCTACAGCGGGGCTTATGTCAAAGACCCAGAACCG...GGACTGTATAGCATGGTGGGATCG............---TTGGACGTGAACAATATGTATCCCACGCTTATGATCGCGTACAAT...............CTTTGCTACAGCACCGTAGTCGACGAACACtcaccgtcggctttcacggacgatcactttgaatacattcgatgggaggaccacgtcggttgcgaacacgatcccgtacaagtggaactcaaaagtctgaggagcatgttcgaaatgaaagcgttgaccgacaaacgcaaacgg.........atcggtgtcaccgcaatcacaaagtattttaagcccattcaaggcccgaggatcattcaaaaaataatggacgatcgttacgcggaatcgacgtgtcgctatgacgacggcgatgaattctgcgaaaacgatgacgagaaggaggtgATCGCCGCCATTAAAACTCCCCTCGAAATGCAAAGGGCCgcgATACGTTTGAAAGTGTTAAAGTCTCGAGCATCTGGCGGATCGGTGTTGTGCGCCAAACAATGTGTGaaaATATTGAAAACGAGGCGTGGCATTCTACCCGATTTGGTCGAGTGTCTTCTGCAG---...............GCGAGGAAACGCGTGCGCGGTAACATGAAATCCGTGACCGATCCGATGGCGCGG..............................------GACATTCTGGACAAGAGCCAATTGGCGTACAAGGTGACGGCGAACTCTATATACGGATCGACGGGTGCCTCGAACGGT...AAACTACCGTGTCAGAACGTTGCCAAGGTGACCACGGCGCTGGGTAGGATGACCATACTGCAAGCCATCGAAATTGCACGAACC---------------------------......GAGCGTAAC---------------...........................................................................------...GTCACAACGATATACAGCGATACCGACTCGATGTACGTGCAACTACAGGACGATCCCGCGTCA...---...---------..................---...------...---------AACCAAGATCCATGGACGTACGTGCGCGAACTGGCCACACACATCACGTCTAAACTA........................---CGCGAGCCGATGGTGATCGAGGCCGAAGACGACATTCACGCCAAAGTGCTGTTCCTCGGC.....................AAGAAATGCTACATCGGACGCAAACTGTTCCGGGACGGTAGCGTGGCTCGC------......------GACCTGGACTGGCACGTTGTGATCACGGTGCGTCGGGACCACAGTGAGTATGTGAAGAGTGCGTACAAGCCGCCCGTGTACAAAGTGTTCGCGGACTGTACGCACGACCAGTTCGTCacatcgattgcggaatcgTGTCTGAGGTTGATG...........................cgaCGCACGGTTCCATGTgagATGCTCACGAAGACGAGCGAAGTGCGTAAC---..................------------------------------CTGGGTGACGGTTGTcagTTGGTACTGTGCAAAaagACCATGTCCTGGATGTGGGGCGATTATAAAGTGGCCAGA...CACGAACAACACGATCGATTACAGCGCGAAAACCCCAAGTGGctgCGAgactattacgttTCGAAACTACCGGCTCCGGCTAGATTGAGCATCCTGCTCACGgac........................agaGCCCGACCACCGGTCGAAGGTGGCCGAATCGAGTTTCTAAACGTGAAAACC---............................................................................................................................................................------GAAACAAAGTCGGCGCTCGCCATCGAAGAAATATCCTAT...TTCAAGGACAATCCCGGC......------......---TGTGCACAAGTCGACAACATGTACTACATACAA---CAGCTGGTCAACCCTCTCACTAAGGTTTCCGAAGCGGTGTGGCGCCGC................................................------AGTAACAGCGTTAACATTGCCATCGCGCCGTTCATCTATTACAAT
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_ASFL6/457-978
ASQ GHKVCNMLIAYAIHDEYGRIACSTIAR...................................................................gKREHGKYPGAFVIDPVK.GLEQDKPT...tGLDFASLYPSLIMAYN.....FSPEKFVASR....................................................................................................DEANSLMAKGESLhYVSFHFNNRLVEGWFVRHNNVPdKMGLYPKVLIDLLNKRTALkqelkKLGEKKECIHESHPGFKEl.......qfRHAMVDAKQKALKIFMNTFYGEAGNNLS.PFFLLPLAGGVTSSGQYNLKLVYNFVINKG-------..--------.........................--.YGIKYGDTDSLYITCPDSLYTeVtDAYln.sqkTtKHyEQLCHEKVLLSMKAMSTLCAEVneylrqdnGTSYLRMAYEEVLFPVCFTG-.......KKKYYGIAHVNTPNFN---..TKELFIRGIDIIKQGQTKLTKTIGTRIMEESMKLRRPEDHR......-P---..........--PLIeIVKT-------......----------VLKDAvVNMKQwNFEDFIQTDAWRPdKDNKAVQIFMSR--.-....MHARREQLKKHGAAat......sqFAEPEPGERFSYVIVEKQvq...............................................fdiQGHRTDTTRKGDKME.YVSEAKakN-..--LPIDILFYINNYVLGLCARFINENEEFq..............pPGNVSNKDEYAQRRAKS
DSQ GGGCACAAGGTATGCAATATGCTTATTGCCTACGCCATCCATGATGAGTACGGCCGCATTGCCTGCAGCACCATTGCTCGG.........................................................................................................................................................................................................ggtAAGCGGGAACACGGAAAATATCCCGGCGCCTTTGTAATTGACCCCGTTAAA...GGGCTTGAACAGGATAAACCCACC.........accGGCCTCGACTTTGCGTCGCTGTACCCCTCCCTCATCATGGCCTACAAC...............TTTTCGCCAGAAAAATTTGTAGCCTCTCGG............................................................................................................................................................................................................................................................................................................GATGAGGCAAATAGCCTCATGGCTAAGGGCGAGTCTCTTcacTACGTCTCCTTTCACTTCAATAACCGTCTAGTAGAAGGATGGTTTGTGCGACATAATAACGTTCCTgatAAAATGGGATTGTACCCAAAAGTACTCATTGATCTACTTAATAAACGGACCGCTCTTaagcaagagcttaaaAAACTAGGTGAAAAGAAAGAATGTATCCATGAATCCCATCCTGGGTTTAAGGAActa.....................cagttcCGCCATGCCATGGTAGACGCGAAACAAAAGGCATTGAAAATTTTCATGAACACTTTTTACGGCGAGGCGGGTAACAATTTGTCA...CCCTTCTTTCTGCTTCCTCTAGCCGGAGGAGTCACCAGTTCGGGTCAATATAATCTTAAACTCGTCTATAACTTTGTTATCAACAAAGGT---------------------......------------------------...........................................................................------...TACGGAATCAAGTACGGCGACACCGACTCGTTATACATTACATGCCCGGATAGTCTTTATACAgagGTAacaGACGCATACttaaat...agtcaaaaaACAacaAAACATtatGAGCAACTCTGCCATGAAAAGGTGCTTCTGTCCATGAAGGCCATGTCTACACTATGCGCCGAAGTGaatgaatatctgcgacaagataatGGTACCAGTTATCTACGTATGGCCTACGAGGAAGTACTCTTCCCCGTTTGCTTTACAGGC---.....................AAGAAAAAATATTACGGCATTGCTCATGTAAACACACCCAATTTTAAT---------......ACAAAAGAATTATTCATCCGCGGGATAGATATTATTAAGCAGGGTCAAACAAAACTCACCAAAACGATAGGTACGCGAATCATGGAAGAATCCATGAAACTGCGCCGCCCTGAGGACCATCGC..................---CCG---------..............................------CCTCTTATTgaaATCGTTAAAACG---------------------..................------------------------------GTTTTAAAGGACGCTgtgGTTAACATGAAACAGtggAATTTCGAAGACTTCATTCAAACAGATGCGTGGAGACCGgacAAAGACAACAAAGCGGTCCAAATCTTTATGTCTCGC------...---............ATGCACGCTCGGCGTGAGCAACTAAAAAAACACGGCGCCGCCgcaaca..................tcgcaaTTTGCTGAGCCCGAGCCGGGAGAACGCTTCTCCTACGTTATCGTGGAAAAACAGgtgcaa.............................................................................................................................................tttgatatcCAAGGCCACCGCACAGACACCACCAGGAAGGGAGACAAAATGGAA...TACGTCTCTGAAGCAAAGgctaaaAAT---......------CTTCCAATCGATATATTGTTTTATATCAATAACTATGTTCTAGGCTTGTGCGCGAGATTCATTAATGAAAATGAAGAATTTcaa..........................................cccCCTGGCAACGTCAGCAATAAGGACGAATATGCCCAGCGCCGAGCCAAATCC
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_NPVOP/425-914
ASQ -ISHLISSTFFHLALTNTRADPATGLTvsdpyffnkddlglmsskgsaglt...................tgmsrlrrrriplkdvpatairlgaIDENVKYEGGKVLQPRA.GVYEFAFS....-LDFNSLYLTIMIDIC.....ACLT-NLILC....................................................................................................-EDGNVYLN----.-------------------QDK.-QAINVQLLLQLLKQRSE-.....-LKKCRDSQTESEFLYD-..........--LY-DQMQNLSKRTANSIYGYYGIFCK.-----LLANHITRVGREKLTAAIGTVEGLSNDPDLLR.eFGLSTLT-.........................--.FKVLYGDTDSTFVLPVFRREEiPeEGR......-.--.----MATLGRICAAVEARVNGL........FTNGYKMAFENLMSVLILLK-.......KKKYCYINNN---------..--NKIVFKGWLVKKDMPVFMRVAFRAAIEQVLRHQDLSKC-......-----..........LDSLKaNMLM-------......----------YLDAFgITK--.PLTDYSFSMTYND.GAGKT--AADDDEAaPp.krRVITVARHCREILVnk......atDFVPGNGDRIPYVLLDM-....................................................--QGNVTQKAYPLRL.FD----..--..-AQTMRISWLKHMTILNTFMNELLEIFGD................EHKDALAECYSAILEKY
DSQ ---ATATCCCACTTGATCAGCAGCACGTTTTTTCATTTGGCGCTGACCAACACGCGCGCGGACCCCGCCACCGGCCTCACCgtgtccgacccgtatttcttcaacaaagacgacctagggctgatgtcgagcaaaggaagcgccggtttgaca.........................................................acgggcatgtcgcgcctgcgtcgcaggcgcataccgctgaaggatgtgcccgccaccgccatacgcttgggcgccATCGACGAAAACGTCAAGTACGAGGGCGGCAAAGTACTGCAGCCGCGCGCC...GGCGTGTACGAGTTTGCGTTTTCG............---CTAGATTTCAACTCGCTGTATCTGACCATCATGATTGATATTTGC...............GCGTGCCTCACC---AACCTGATATTGTGC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---GAAGACGGCAACGTGTATTTGAAC------------...---------------------------------------------------------CAAGACAAA...---CAAGCCATAAACGTGCAGCTGTTGCTGCAGCTGCTCAAGCAACGCAGCGAG---...............---CTCAAAAAGTGCCGCGACAGCCAAACAGAGTCGGAATTTTTGTACGAC---..............................------CTGTAC---GACCAGATGCAAAATCTGAGCAAGCGCACGGCCAACAGCATTTACGGCTATTACGGCATTTTCTGCAAG...---------------CTGCTGGCCAACCACATTACGCGGGTGGGCCGCGAAAAGCTGACCGCGGCCATCGGCACAGTCGAGGGGCTCAGCAACGACCCGGACCTTTTGCGC...gagTTCGGCTTGTCAACGCTTACG---...........................................................................------...TTCAAAGTGTTGTACGGCGACACCGACTCGACGTTTGTGCTGCCCGTGTTTAGGCGCGAGGAAatcCCCgaaGAGGGCCGC..................---...------...------------ATGGCCACGCTCGGCCGTATTTGCGCGGCCGTAGAGGCCCGCGTAAACGGCCTG........................TTCACCAACGGTTACAAAATGGCGTTTGAAAACCTCATGAGCGTGCTTATTTTGCTGAAA---.....................AAGAAAAAATATTGCTACATAAACAACAAC---------------------------......------AATAAAATTGTGTTCAAAGGCTGGTTGGTCAAGAAGGACATGCCCGTGTTCATGCGCGTCGCATTCCGAGCCGCCATCGAGCAGGTGCTGCGCCACCAGGACCTGAGCAAATGT---..................---------------..............................TTAGACAGCCTAAAGgccAACATGCTAATG---------------------..................------------------------------TACCTGGACGCGTTCggcATTACCAAG------...CCGTTGACCGATTACAGCTTCAGCATGACGTACAACGAC...GGCGCCGGCAAAACG------GCCGCGGACGACGACGAGGCGgcgCCCccg...aagcggCGCGTCATCACCGTCGCGCGCCACTGCCGCGAAATTTTGGTGaacaag..................gccacgGACTTTGTGCCCGGCAACGGCGACCGCATTCCATATGTGCTACTTGACATG---............................................................................................................................................................------CAGGGTAACGTGACGCAAAAGGCGTATCCGCTGCGTTTG...TTCGAC------------......------......---GCGCAAACCATGCGCATCAGTTGGCTCAAGCACATGACCATCTTAAACACTTTTATGAACGAGCTGCTAGAGATATTCGGGGAC................................................GAGCACAAGGACGCGCTGGCCGAGTGCTACAGCGCCATCCTCGAAAAGTAC
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_NPVBM/428-919
ASQ -ISHLISVACFYAAITNTRINESTGKEepdpyffnkndlsiisgqfnadkat..................agisnlkrkltplknipkdainlgpANQTVKYKGGKVLQPRA.SIYKNAFS....-LDFNSLYLTIMIAIC.....ACLS-NLVLC....................................................................................................-EDGNVYLN----.-------------------HNS.-RAIVVKLLLKLLSERCK-.....-FKKNRDNQSESAFLYD-..........--LY-DQKQNSVKRTANSIYGYYGIFYK.-----VLANYITRVGRNQLRRAISLIEGLSNDPEILK.kFNLNSIG-.........................--.FKVVYGDTDSTFVLPTFNYNEiFdET-......-.--.-----DTLKQICTHVETRVNSS........FTDGYKMAFENLMKVLIILK-.......KKKYCYLNSE---------..--NKIVYKGWLVKKDMPVFMRIAFRTAVEQILRHLDINKC-......-----..........LQSLQaSFYE-------......----------YYDEFaKSK--.PMTDYSFSMTYND.NPGKKRKSADDNNEgPspkrRVITVARHCREILVnk......gtDFVPGNGDRIPYLLIDI-....................................................--EGKVTEKAYPLRL.FD----..--..-PVKMRISWIKHMGILCTFMNELLEIFGD................EQKDNLAKCFTAIMQKY
DSQ ---ATTTCGCATTTGATTAGCGTGGCGTGCTTTTACGCAGCCATTACAAACACGCGCATTAACGAGAGCACCGGCAAAGAGgagccggacccgtatttttttaacaaaaacgatttgtcaataatatcgggtcaattcaacgccgacaaagccaca......................................................gcgggtatttctaatctcaaaagaaaattgacacctctaaaaaacatacctaaagatgccattaatttgggacccGCCAATCAAACGGTCAAGTACAAAGGTGGCAAAGTGTTACAACCTCGTGCA...AGCATTTACAAGAACGCGTTTTCT............---CTCGATTTTAATTCTTTGTACTTGACTATAATGATAGCCATTTGT...............GCTTGTTTGTCC---AATTTAGTTTTATGC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---GAAGACGGCAACGTGTATTTGAAC------------...---------------------------------------------------------CACAATTCG...---CGTGCAATAGTTGTTAAATTGCTATTAAAATTGTTGAGCGAAAGATGCAAA---...............---TTTAAAAAGAATCGCGACAATCAAAGCGAATCGGCATTCTTGTACGAT---..............................------CTGTAC---GATCAAAAACAAAATTCCGTGAAGCGCACCGCCAATAGCATATACGGTTATTATGGCATTTTTTACAAA...---------------GTGCTTGCAAACTACATCACTAGAGTTGGTCGCAATCAGTTGCGGCGGGCCATTTCTCTGATTGAAGGTTTAAGCAACGATCCTGAGATTTTAAAA...aaaTTCAATCTGAACAGCATCGGT---...........................................................................------...TTTAAAGTTGTGTACGGCGACACAGATTCTACATTTGTTTTGCCCACATTTAACTATAACGAAataTTTgacGAAACC---..................---...------...---------------GACACATTAAAACAAATATGCACACATGTTGAGACGCGCGTTAATAGCTCA........................TTTACGGACGGTTACAAAATGGCATTTGAAAATTTAATGAAAGTTTTAATAATATTAAAA---.....................AAGAAAAAATATTGCTATCTTAACAGCGAG---------------------------......------AATAAGATCGTATACAAGGGTTGGTTAGTTAAAAAAGATATGCCCGTTTTTATGAGAATTGCGTTTAGGACGGCAGTGGAACAAATATTGCGTCATTTGGACATAAACAAATGT---..................---------------..............................TTGCAAAGTTTACAGgctAGTTTTTATGAA---------------------..................------------------------------TACTATGATGAGTTTgccAAATCAAAA------...CCGATGACCGATTACAGCTTTAGTATGACCTATAACGAT...AACCCGGGCAAAAAACGCAAATCGGCTGACGATAATAATGAAggtCCGtcgcccaaaagaCGTGTGATTACGGTGGCTCGGCATTGTAGAGAAATTTTGGTTaacaaa..................ggcacgGATTTTGTGCCCGGCAACGGAGATCGTATCCCGTACCTTTTGATAGACATC---............................................................................................................................................................------GAGGGCAAGGTAACAGAAAAAGCGTACCCGTTGCGTTTG...TTCGAT------------......------......---CCAGTAAAAATGCGAATCAGCTGGATAAAACACATGGGCATTTTGTGCACATTTATGAACGAGTTGCTGGAAATATTTGGCGAC................................................GAACAAAAGGATAATCTTGCAAAGTGTTTTACCGCAATTATGCAAAAGTAC
TRN 10010101100011000
NAM Q82482_9NUCL/441-938
ASQ -ISHKVNVVLFHKALINTRYDEKRNCTvpepyffnkhdlsvtsgrkrnaagdsvd...........dqqmvdlsllqrrpvpvdmipsnavklcgKRQRCVYKGGKVLEPQP.GFKQWVVT....-LDFNSLYLSIMMYEG.....ICLS-NVFVA....................................................................................................-QDDNVYLH----.-------------------KDL.-DAVNPKLLRELLDLRAK-.....-YKNLRDKHEPGTFQYN-..........--LN-DKIQNAVKRIANSIYGYFGIFFK.-----PLANYITKIGREKLTEAIVRIQAMSNRADILK.dFNLSRIN-.........................--.FRVIYGDTDSSFIQVDFEKTDiPiKDQ......-.--.----HNTIKTIVNDYVLKTLNS........SWNGYKMALENVMLSLILLK-.......KKKYCYLNSE---------..--QRIKYKGWLVKKDMPLFMRKSFRQVVDSYLHGHSLACG-......-----..........LALLTkLMTE-------......----------YYDNFgVNN--.NYNEYGFSMTYNE.NSTSAKKRKTTTVStSt.rpNVLTIAKKCYEDLKgs......gtDFLPTNGDRIPYVLIDV-....................................................--EGSVTQKAFALKL.FD----..--..-SSYNTINWIKHMGILCTFFNELIEVFGD................--SETFQYYFDQITSVF
DSQ ---ATTTCTCATAAAGTGAATGTGGTTCTATTTCACAAGGCATTGATCAATACGCGCTACGACGAAAAACGCAATTGTACCgtacccgaaccgtattttttcaataaacacgatttgtcggtgacctcgggtcgcaaacgtaacgccgccggagattcggtggac.................................gatcagcaaatggtcgatttgagtctgttacagcggcggcccgtccccgtagatatgataccttcgaatgctgtaaaattgtgcggtAAAAGACAACGCTGCGTGTACAAAGGCGGTAAAGTGCTGGAACCTCAACCT...GGTTTCAAGCAATGGGTGGTCACC............---TTGGATTTTAATTCTTTGTATTTGAGTATAATGATGTATGAAGGA...............ATATGTTTGTCT---AACGTTTTTGTCGCC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---CAGGACGACAATGTTTATTTGCAC------------...---------------------------------------------------------AAAGATTTG...---GACGCTGTCAATCCTAAATTGTTACGAGAATTGCTCGATTTGCGCGCCAAA---...............---TACAAGAATCTTCGCGACAAACACGAACCCGGCACGTTTCAATACAAT---..............................------TTGAAT---GACAAAATACAAAATGCCGTCAAACGCATTGCCAACAGTATTTACGGATATTTTGGAATTTTTTTCAAA...---------------CCGCTCGCCAATTACATCACCAAGATCGGTAGAGAAAAATTGACGGAAGCTATTGTACGCATACAAGCAATGAGTAATCGTGCTGATATTTTGAAA...gatTTTAATTTGTCAAGAATCAAT---...........................................................................------...TTTCGAGTCATATATGGCGATACTGATTCGTCGTTTATACAAGTCGATTTTGAAAAAACGGACattCCCattAAAGATCAA..................---...------...------------CACAACACTATAAAAACCATTGTCAACGATTATGTACTAAAGACGTTGAATTCC........................TCTTGGAACGGTTATAAAATGGCTTTGGAAAATGTAATGCTGTCGTTGATTTTGTTGAAA---.....................AAGAAAAAATATTGCTATTTGAATAGCGAA---------------------------......------CAACGTATCAAATATAAAGGATGGCTAGTCAAAAAAGACATGCCGTTGTTTATGCGAAAGTCGTTTAGGCAAGTGGTGGACTCGTACTTGCACGGACACAGTTTAGCTTGCGGA---..................---------------..............................CTCGCATTGCTGACAaaaTTGATGACCGAA---------------------..................------------------------------TATTATGACAATTTTggtGTCAACAAC------...AACTACAACGAATATGGTTTTAGTATGACATACAATGAG...AATTCGACTAGTGCCAAAAAAAGAAAAACCACCACCGTTTCAaccAGTacg...cgtcccAACGTTTTGACCATTGCCAAAAAATGTTACGAAGACCTGAAAgggagc..................ggtactGATTTTTTACCCACAAACGGTGATCGTATTCCGTATGTGCTCATTGATGTT---............................................................................................................................................................------GAGGGCAGCGTTACGCAAAAGGCTTTTGCTCTTAAACTA...TTTGAT------------......------......---TCGTCGTACAATACCATCAATTGGATCAAACACATGGGTATTTTGTGTACATTTTTTAACGAGTTGATCGAAGTGTTTGGCGAT................................................------TCGGAAACTTTTCAATATTATTTCGACCAAATCACGTCTGTTTTT
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_NPVLD/443-936
ASQ -ISHKITVAYFHLALTNTVAAADPTPDpyffnkydlsvtsgrkrafnepapsa...............naidlsqlkrtpvdaarippsavklcsTRQSCTYKGGKVLSPKP.GFNRWVA-....TLDFNALYPTIMMWEG.....VCMSNVFIA-....................................................................................................-SDGNVYLD----.---KNVN------------AVN.---------PKLLKTLSE-.....MRVRYKGLRDQCEYNSFY..........-YKLYDKIQNALKRIANSIYGYYGIFFK.-----PLANYITKMGRGKLKEVVGKVEAMSDDPRILR.eFGLSKIN-.........................--.FSVIYGDTDSCFIRVLFDEAElApDRR......-.--.---QTAIRSIVQDHVCKTLNDS........WCG-YKMSLENIMLSLILLK-.......KKKYCYLNNE--------Q..---RTKYKGWLIKRDMPLFMRKAFRATVDSLLRGHSTACA-......LGLLA..........-----eQMLR-------......----------YYREFgAPRE-.NLVDYCFSMSYNE.TSTTAKRRKEEDPArK....PVITIAKHCRELLAnp......gvDFLPGNGDRIQYVLVDVKe..................................................kITQKAFPLKLFDPDS.PT----..--..----LQISWLKHMNILCTFMNELIQVFGN................--RPEFEHYFGAIVDEY
DSQ ---ATCTCGCACAAAATCACGGTGGCCTACTTTCACTTGGCGCTGACCAACACCGTCGCCGCCGCCGACCCGACGCCCGATccgtactttttcaacaagtacgatctgagcgtcacgtcggggcgcaagcgcgccttcaacgagcccgcgcccagcgcg.............................................aacgccatcgacctgtcccaactgaagcgcacgcccgtcgacgcggcccgcataccgccgtcggcggtcaagctgtgctcgACCCGGCAATCGTGCACCTACAAGGGCGGCAAAGTGCTGTCGCCCAAGCCC...GGTTTCAACAGGTGGGTGGCC---............ACGCTCGATTTCAACGCGCTGTATCCCACCATCATGATGTGGGAGGGC...............GTGTGCATGTCGAACGTGTTCATCGCC---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---AGCGACGGCAACGTGTACCTGGAC------------...---------AAGAACGTCAAC------------------------------------GCCGTGAAC...---------------------------CCCAAACTGTTGAAGACGCTCAGCGAA---...............ATGCGCGTCCGTTACAAGGGGCTGCGCGACCAGTGCGAGTACAACTCGTTTTAC..............................---TATAAACTGTACGACAAGATCCAGAACGCGCTCAAGCGCATCGCCAACAGCATCTACGGCTACTACGGGATATTTTTCAAA...---------------CCGCTCGCCAACTACATCACCAAGATGGGCCGCGGCAAGCTCAAGGAGGTCGTCGGCAAGGTGGAGGCCATGAGCGACGACCCGCGCATACTGCGC...gagTTTGGCCTGTCGAAAATAAAC---...........................................................................------...TTCTCCGTCATATACGGCGACACGGATTCGTGTTTCATACGCGTGCTGTTCGACGAGGCCGAGctgGCGccgGACCGCCGC..................---...------...---------CAGACCGCGATCCGCTCCATCGTGCAGGACCACGTGTGCAAAACGCTCAACGACTCG........................TGGTGCGGC---TACAAGATGTCGCTCGAGAACATAATGCTCAGTTTGATTTTGCTGAAA---.....................AAGAAAAAGTATTGCTACCTCAACAACGAA------------------------CAG......---------CGCACCAAGTACAAGGGCTGGCTGATCAAGCGCGACATGCCCCTGTTCATGCGCAAGGCCTTTCGCGCGACGGTGGACTCGTTGCTCCGCGGCCACTCGACGGCGTGCGCG---..................CTCGGCCTGCTCGCC..............................---------------gagCAGATGCTGCGC---------------------..................------------------------------TACTATCGCGAGTTCggcGCCCCGCGGGAG---...AATCTGGTCGACTACTGCTTCAGCATGTCCTACAACGAG...ACCTCGACGACGGCCAAGCGCCGCAAAGAGGAGGACCCGGCGcgcAAG............CCCGTCATCACCATAGCCAAACACTGCCGGGAGCTGCTGGCCaacccg..................ggcgtcGACTTTCTGCCCGGCAACGGCGATCGCATCCAGTACGTGCTCGTCGACGTCAAAgag......................................................................................................................................................aagATCACTCAGAAGGCGTTCCCGCTCAAGCTGTTCGACCCCGACAGT...CCCACT------------......------......------------CTGCAGATCAGCTGGCTCAAGCACATGAACATTTTGTGCACGTTCATGAACGAGCTGATTCAGGTGTTCGGCAAC................................................------CGGCCCGAGTTCGAACACTATTTCGGCGCGATCGTCGACGAGTAC
TRN 10010101100011011
NAM P89285_GVXN/458-940
ASQ -ISHRIIVALFDRAIKNKNTNGESDPYffnkfdlnkmvirkpiaqspesdsdsdekk........degdpmdltlllrrrvpeheipsnavrlcpLKCNIKYTGGMVLSPVP.GYYGLTFT....-LDFSQLYTSIMIAES.....ACLSNLFFG-....................................................................................................-SDGYLYLQ----.-------------------KNK.-NAITTKFLQEQAGKRAG-.....-WKAEMKKFPNNSFMY--..........--FLFDSWQNAAKLNCNSQYGWFGLFCK.-----ALANHITFIGRENLTDAIAKIEALSNDERIMK.kWNLTKMT-.........................--.LKVVYGDTDSTFVNIKMDENElQaMG-......-.--.---DAKLRQMIMEEIVIPVNDG........WHGDYKMELENIMRCMLIKG-.......KKSYVCLKEN---------..--GSVYKRGFNVKKDVPLFLRVIFDQVIEKLLKNHSLDCV-......---LQ..........--HLVdQLKQ-------......----------QCDNFcTD---.ARDKYSFSQTLN-.--INVKTTIAY---.-....-KLYMELKNSPDT-..........KLLHDSGDRIPYLLLDI-....................................................-KSASVKDKAWPTQL.FT----..--..--DKHTLSWSKHLSIICSFLNDLMSMLDN................--DTAFVYAFEQICVYL
DSQ ---ATTTCGCACAGAATCATTGTAGCTTTGTTTGATAGAGCTATAAAAAACAAAAATACTAACGGTGAGAGCGACCCATATtttttcaacaagtttgatcttaataaaatggtaattagaaaacccattgctcaatcacccgagtcggacagcgatagtgacgaaaagaaa........................gacgagggtgatcccatggatttaacattattattgaggcgcagagtgcctgaacacgaaattccttctaatgcagtcaggttatgcccaTTGAAGTGCAACATTAAATACACTGGTGGTATGGTTTTATCTCCCGTTCCC...GGCTATTATGGTCTGACGTTCACA............---CTCGACTTTTCGCAACTGTACACGAGTATAATGATTGCCGAATCG...............GCTTGTCTGTCCAATTTGTTTTTTGGC---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---TCTGACGGTTACTTGTACTTGCAG------------...---------------------------------------------------------AAAAACAAG...---AACGCTATAACCACCAAATTTCTCCAAGAACAGGCAGGTAAACGTGCTGGA---...............---TGGAAGGCTGAAATGAAGAAATTTCCAAACAATAGTTTTATGTAC------..............................------TTTTTGTTCGACTCGTGGCAGAACGCGGCCAAACTCAATTGCAATTCGCAATACGGCTGGTTCGGATTGTTTTGCAAG...---------------GCGTTGGCCAATCATATTACGTTTATCGGAAGGGAAAATTTGACAGATGCCATAGCCAAGATTGAGGCGCTCTCGAACGATGAACGAATCATGAAA...aaaTGGAATCTGACCAAAATGACC---...........................................................................------...TTAAAGGTGGTGTACGGCGACACGGACTCTACTTTTGTCAACATCAAAATGGACGAGAACGAActgCAGgcgATGGGT---..................---...------...---------GACGCTAAATTGCGTCAAATGATTATGGAGGAAATTGTCATACCCGTCAACGATGGC........................TGGCACGGTGACTATAAAATGGAACTGGAAAACATTATGCGTTGTATGCTGATCAAGGGT---.....................AAAAAGAGTTATGTTTGTCTCAAAGAAAAC---------------------------......------GGAAGCGTATACAAACGAGGCTTTAATGTCAAAAAAGACGTGCCACTGTTTTTACGCGTTATTTTTGATCAGGTGATTGAAAAACTGTTGAAAAACCACAGTTTGGATTGTGTT---..................---------TTGCAA..............................------CATTTAGTGgacCAGCTTAAACAG---------------------..................------------------------------CAGTGCGACAACTTCtgcACAGAC---------...GCCCGCGATAAGTATTCTTTTTCGCAGACGCTCAAC---...------ATAAACGTTAAAACTACCATCGCCTAC---------...---............---AAACTTTACATGGAACTGAAAAATTCGCCCGACACA---..............................AAGTTATTGCACGACTCTGGTGACCGCATCCCGTATTTACTTTTGGACATT---............................................................................................................................................................---AAATCTGCCAGCGTTAAAGACAAGGCCTGGCCCACCCAATTG...TTCACC------------......------......------GACAAACACACCCTTAGCTGGAGCAAACACCTATCGATTATATGTTCGTTTTTAAACGACCTCATGTCGATGCTCGACAAC................................................------GATACTGCGTTCGTGTATGCGTTTGAACAAATTTGCGTTTATCTA
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_ORFN2/499-998
ASQ RASTCIKGPLMKLLLENRTVMVRADTK....................................................................--SKFFYEGGRVMAPKQ.KMHNKHVL....IFDYNSLYPNVCIYAN.....LSPETLVGVVvsd.............................................................................................nrldAEVAAVDVRRMFPaPRYIAVPCEPRSPELVAEVAIF.-DREAKGIIPMLLRSFLD-.....ARAKYKKLMKAAETAVD-..........-REIYNSMQYTYKITANSVYGLMGFRNS.ALFSYASAKSCTAIGRTMIAYLERTLDGASVCGTRLS.lAAAPDNPLlrdeafagraaeleidaavagerteRVgFRSVYGDTDSVFLEVGASDI-.-.---......-.--.----AFSRRVGRCLERVINEHV........LFANFKVEFEAVYCNLIMQS-.......KKKYTTIKFAVSDGGGSE-..---RVSKGTSETRRDVAPFHKLMIRKYKDMLCRALAE----......EGSGN..........--VGVeILRS-------......----------LEDELtFEFE-.ARSMPLDWFLLSR.THHKNFKSPDNP--.-....-NVALVTRYNAAN-..........AEAIEIGERYFFAYVCE-....................................................--EGPWRRRIANVKS.YER---..--..---VVDKTFRLDKNERIMYEVYFKRLCTE................IVNLLDNKAMCTLFFER
DSQ CGCGCGAGCACCTGCATCAAGGGCCCGCTGATGAAGCTGCTGCTGGAGAACCGCACGGTGATGGTGCGCGCGGACACGAAG............................................................................................................................................................................................................------TCCAAGTTCTTCTACGAGGGCGGCCGCGTGATGGCGCCCAAGCAG...AAGATGCACAACAAGCACGTGCTC............ATCTTCGACTACAACAGCCTGTACCCGAACGTGTGCATCTACGCGAAC...............CTGTCGCCGGAGACGCTTGTCGGCGTGGTCgtctcggac.......................................................................................................................................................................................................................................................................................aaccggctcgacGCGGAGGTCGCGGCCGTGGACGTCCGGCGGATGTTCCCGgcgCCGCGGTACATCGCGGTGCCCTGCGAGCCGCGCTCGCCGGAGCTCGTCGCCGAGGTGGCCATCTTC...---GACCGCGAGGCCAAGGGCATCATCCCGATGCTGCTGCGCTCCTTCCTGGAC---...............GCGCGCGCCAAGTACAAGAAGCTGATGAAGGCCGCGGAGACCGCGGTGGAC---..............................---CGCGAGATCTACAACTCGATGCAGTACACGTACAAGATCACGGCCAACTCCGTGTACGGGCTCATGGGCTTCCGCAACAGC...GCGCTCTTCTCGTACGCCTCGGCCAAGAGCTGCACGGCCATCGGGCGCACCATGATCGCGTACCTGGAGCGCACGCTAGACGGCGCGTCGGTGTGCGGCACGCGGCTGTCG...ctgGCGGCGGCGCCGGACAACCCGCTGctgcgcgacgaggccttcgcgggccgcgccgcggagctagagatcgacgcggcggtggccggcgagcgcacggagCGCGTGggcTTCCGCAGCGTGTACGGCGACACCGACTCCGTGTTCCTGGAGGTGGGCGCCTCCGACATC---...---...---------..................---...------...------------GCGTTCTCGCGGCGCGTGGGGCGCTGTCTGGAGCGCGTGATCAACGAGCACGTG........................CTCTTCGCGAACTTCAAGGTGGAGTTCGAAGCGGTGTACTGCAACCTGATCATGCAGTCC---.....................AAGAAGAAGTACACCACGATCAAGTTTGCGGTGAGCGACGGCGGCGGCAGCGAG---......---------CGCGTGAGCAAGGGCACCAGCGAGACGCGCCGCGACGTGGCGCCCTTCCACAAGCTCATGATCCGCAAGTACAAGGACATGCTCTGCCGCGCGCTGGCGGAG------------..................GAGGGCTCCGGGAAC..............................------GTGGGCGTGgagATCCTGCGCTCG---------------------..................------------------------------CTGGAGGACGAGCTCaccTTCGAGTTCGAG---...GCGCGCAGCATGCCGCTGGACTGGTTCCTGCTGAGCCGA...ACGCACCACAAGAACTTCAAGTCCCCCGACAACCCC------...---............---AACGTGGCGCTAGTGACGCGGTACAACGCGGCGAAC---..............................GCGGAGGCCATCGAGATCGGCGAGCGCTACTTCTTCGCGTACGTGTGCGAG---............................................................................................................................................................------GAGGGCCCCTGGCGGCGCCGGATCGCGAACGTGAAGTCC...TACGAGCGC---------......------......---------GTGGTCGACAAGACCTTCAGACTGGATAAAAACGAGCGGATCATGTACGAGGTGTACTTCAAGAGGCTGTGTACAGAG................................................ATAGTCAACTTGCTGGACAATAAGGCTATGTGCACGCTCTTCTTCGAGCGC
TRN 10010101100011011
NAM DPOL_VACCA/497-995
ASQ RASTVIKGPLLKLLLETKTILVRSETK....................................................................--QKFPYEGGKVFAPKQ.KMFSNNVL....IFDYNSLYPNVCIFGN.....LSPETLVGVVvst.............................................................................................nrleEEINNQLLLQKYPpPRYITVHCEPRLPNLISEIAIF.-DRSIEGTIPRLLRTFLA-.....ERARYKKMLKQATSSTE-..........-KAIYDSMQYTYKIVANSVYGLMGFRNS.ALYSYASAKSCTSIGRRMILYLESVLNGAELSNGMLR.fANPLSNPFymddrdinp......ivktslpidyRFrFRSVYGDTDSVFTEIDSQDV-.-.---......-.--.----DKSIEIAKELERLINNRV........LFNNFKIEFEAVYKNLIMQS-.......KKKYTTMKYSASSNSKSVP..--ERINKGTSETRRDVSKFHKNMIKTYKTRLSEMLSEGR--......MNSNQ..........--VCIdILRS-------......----------LETDLrSEFD-.SRSSPLELFMLSR.MHHSNYKSADNP--.-....-NMYLVTEYNKNN-..........PETIELGERYYFAYICP-....................................................-ANVPWTKKLVNIKT.YET---..--..---IIDRSFKLGSDQRIFYEVYFKRLTSE................IVNLLDNKVLCISFFER
DSQ AGAGCGAGTACAGTCATCAAGGGTCCACTGTTAAAGCTATTGTTGGAAACTAAAACTATCTTAGTTAGATCAGAAACAAAA............................................................................................................................................................................................................------CAAAAGTTTCCTTATGAAGGCGGTAAGGTATTTGCTCCAAAACAA...AAAATGTTTAGTAATAATGTATTA............ATCTTTGATTATAACAGTCTGTATCCTAATGTGTGTATCTTTGGAAAT...............CTATCTCCGGAAACATTAGTCGGTGTCGTTgttagtacc.......................................................................................................................................................................................................................................................................................aatagattggaaGAAGAAATAAATAATCAGCTCTTGCTTCAGAAATATCCAcctCCTAGATATATTACGGTTCATTGTGAACCTAGACTACCGAACCTCATCTCTGAAATAGCAATTTTC...---GATAGATCGATAGAAGGAACCATTCCTAGACTATTAAGAACATTTTTGGCA---...............GAGAGAGCCAGATATAAAAAGATGCTAAAACAGGCTACCAGTTCAACTGAA---..............................---AAGGCCATCTATGATTCCATGCAATATACGTACAAGATAGTAGCCAACTCAGTATATGGTCTGATGGGATTTAGAAATAGT...GCTCTATACTCATACGCTTCGGCTAAGAGTTGCACATCCATAGGACGTAGAATGATCTTGTATCTAGAATCGGTACTAAATGGAGCAGAGTTATCTAACGGTATGTTACGG...tttGCCAATCCATTAAGTAATCCATTTtatatggacgatagagatattaatccg..................attgtgaaaacatcgttgcctatagattacAGATTTcgtTTTCGTAGCGTGTATGGAGATACCGACTCCGTGTTTACAGAGATAGACAGTCAAGATGTC---...---...---------..................---...------...------------GATAAGTCTATAGAAATAGCGAAAGAGTTAGAACGACTGATTAATAATAGAGTA........................TTGTTTAATAATTTTAAAATAGAGTTTGAGGCGGTATATAAGAATCTGATTATGCAATCG---.....................AAGAAGAAATATACAACGATGAAATACTCAGCATCGTCGAATTCAAAATCTGTACCT......------GAGAGAATTAATAAAGGTACTAGTGAAACTAGAAGAGATGTTTCCAAGTTTCATAAGAATATGATTAAGACATACAAGACCAGACTGTCTGAGATGTTGTCTGAAGGACGG------..................ATGAATTCTAATCAG..............................------GTATGTATAgatATTCTCCGTTCT---------------------..................------------------------------TTAGAAACAGATTTAcgaTCCGAATTTGAT---...AGTAGATCGTCTCCTCTAGAATTATTTATGTTGAGTCGA...ATGCATCACTCAAATTATAAATCCGCAGATAACCCT------...---............---AATATGTATTTGGTTACTGAATATAATAAAAATAAT---..............................CCAGAAACTATAGAACTTGGAGAACGATATTATTTTGCATATATTTGTCCG---............................................................................................................................................................---GCTAATGTACCATGGACCAAAAAACTTGTAAATATTAAAACA...TATGAAACA---------......------......---------ATTATCGATAGAAGTTTTAAACTCGGCAGTGATCAAAGAATATTTTACGAAGTTTACTTTAAACGATTGACGTCCGAA................................................ATAGTCAATCTATTGGATAATAAAGTTTTATGCATCTCATTCTTTGAAAGA
TRN 10010101100011000
NAM Q9Q8R2_9POXV/498-996
ASQ RASTLIKGPLLKLLLEKKIIMTRSEKK....................................................................--NKYPYEGGKVFAPKQ.KMFINNVL....IFDYNSLYPNVCLFGN.....LSPETLVCVFvan.............................................................................................nkleAEINKQEIQKMYPgPRYISVQCEPRSEDLVSEIAVF.-DRSVEGIIPKLLKTFLT-.....ERLKYKKMIKETNDVVE-..........-KAIYDSMQYTYKIIANSVYGLMGFKNS.ALYSYASAKSCTAIGRQMIHYLNSVLNGCKLSSGKFQ.lAAYPINPFfqddrsvdl......yastnlpteyNYdFKGVYGDTDSVFLEINTNDV-.-.---......-.--.----LTSIKIAKELERVINTKV........LFDNFKIEFEAVYKNLIMQS-.......KKKYTTLKYVPSSTQNSIP..--VRINKGTSETRRDVSKFHKYMIKIYKTRILEMLSDGT--......SSSLQ..........--VCInILKS-------......----------LESDLlIEFE-.TRKAPLDLFLLSR.THHCNYKSIDNP--.-....-NMYLVNEYNKNN-..........PERIEIGERYYFAYLCD-....................................................-AKDAWQKKLVNIKT.YER---..--..---IIDKGFTLGSTDRIFYEVYFKRLATE................VVNLLDNKVLSTSFFEK
DSQ CGGGCCAGTACGTTGATCAAAGGGCCGCTGTTAAAACTATTATTGGAAAAGAAAATAATCATGACCCGATCGGAGAAGAAA............................................................................................................................................................................................................------AACAAATATCCGTACGAAGGGGGGAAAGTATTCGCGCCGAAACAG...AAAATGTTCATCAATAACGTCCTT............ATATTCGATTACAACAGTTTGTACCCGAACGTATGTCTGTTTGGCAAC...............CTGTCCCCGGAAACGTTAGTCTGTGTATTCgtggcgaat.......................................................................................................................................................................................................................................................................................aataaactggaaGCGGAAATCAACAAACAAGAAATACAAAAGATGTATCCGggaCCTCGGTATATATCCGTACAATGCGAACCTCGTTCGGAGGATTTGGTGTCGGAGATCGCCGTATTC...---GATAGATCGGTCGAAGGAATTATTCCCAAGTTGTTGAAAACGTTTCTAACG---...............GAACGCCTCAAGTACAAGAAGATGATAAAAGAAACCAACGACGTGGTGGAA---..............................---AAGGCCATCTACGATTCTATGCAGTATACGTATAAGATTATAGCGAACTCCGTGTACGGGTTAATGGGATTTAAGAACAGC...GCTCTGTATTCGTACGCGTCCGCGAAAAGTTGTACGGCGATAGGTCGGCAGATGATCCATTATCTGAATTCCGTTCTCAACGGATGTAAGCTATCGTCGGGTAAGTTTCAA...ctgGCCGCGTATCCCATCAATCCGTTTttccaggacgatcgatctgtggattta..................tacgcttctacaaatttaccgacggaatacAACTACgatTTCAAGGGCGTGTACGGAGACACCGACTCCGTGTTTCTAGAAATAAACACAAACGACGTC---...---...---------..................---...------...------------CTAACGTCTATTAAGATAGCGAAAGAGCTGGAACGGGTCATTAACACGAAGGTG........................TTGTTCGATAATTTTAAAATAGAGTTCGAAGCCGTGTATAAGAATCTTATCATGCAGTCT---.....................AAAAAGAAGTATACCACGTTGAAATACGTGCCGTCGTCTACGCAGAATAGTATTCCC......------GTTCGTATTAATAAAGGAACCAGCGAAACGAGACGAGACGTTTCCAAATTTCATAAGTACATGATAAAAATATATAAAACTAGAATACTAGAAATGTTGTCGGACGGGACG------..................TCGTCTTCTCTGCAG..............................------GTGTGTATTaacATACTCAAGTCG---------------------..................------------------------------TTGGAGAGCGATCTAttaATCGAGTTTGAA---...ACGAGGAAGGCTCCGTTGGATCTGTTTCTATTGAGTCGG...ACGCATCATTGCAATTATAAATCGATCGATAACCCC------...---............---AACATGTATCTGGTTAACGAGTACAACAAAAACAAT---..............................CCGGAGCGTATAGAAATAGGCGAGCGGTATTATTTCGCGTATCTATGCGAC---............................................................................................................................................................---GCGAAGGACGCCTGGCAAAAGAAACTCGTTAACATAAAAACG...TACGAACGG---------......------......---------ATTATAGACAAAGGGTTTACTCTGGGGTCGACCGATCGCATCTTTTACGAAGTGTATTTCAAACGACTAGCTACGGAA................................................GTGGTTAACTTATTGGACAATAAGGTACTGTCTACGTCGTTCTTTGAGAAA
TRN 10010101100011010
NAM Q98207_MCV1/494-994
ASQ RASTLIKGPLLRLMLRERVVYVRTQEP....................................................................--ARYTYGGGKVFLPRQ.KLFDTNVM....VFDYNSLYPNVCIFGN.....LSPETLVGVVana.............................................................................................hrldAEINMQELRRRFPePAFLHVLCEARARDGYSEIAVF.-DRRRQGIIPKLLGTFME-.....QRARYKALMRAASSGLE-..........-RTLYDSMQYVYKVVANSVYGLMGFYNS.SLYSYSSAKCCTTIGRVMITYLDRVVDGATLCAGVLR.lAAEPRNPLlasapprard....vdvsaalghelELrFRSVYGDTDSIFLELNLREV-.-.---......-.--.----QTTLAVARTLERVLNEHV........LFENFRVEFEAIYQNLILQS-.......KKKYSTTKYAADHRAGDAP..--EHVSKGTSETRRDVSRFHKLMISRYKAQLVALLAEAR--......LSSRQ..........--VCIeMLRS-------......----------LEVDLfAEFA-.ARAQPLEMFLLSR.MHHRNYKAPDNP--.-....-NVELVNRYNREN-..........LEPIELGERYYYAYVCA-....................................................-SELPWQLAVANVRN.HER---..--..---IVDASYVLPERERVFYEIYFRRLATE................LVNLLDNKPLCAEFFTR
DSQ AGAGCCAGCACGCTCATCAAGGGGCCGCTGCTGCGCTTGATGCTGCGCGAGCGCGTGGTCTACGTGCGCACGCAGGAGCCG............................................................................................................................................................................................................------GCGCGCTATACCTACGGCGGCGGCAAGGTCTTCCTGCCACGGCAG...AAACTCTTCGATACCAACGTCATG............GTCTTTGACTACAACAGCCTCTATCCCAACGTCTGCATCTTCGGCAAC...............CTGTCCCCGGAAACGCTGGTGGGGGTGGTGgccaacgcg.......................................................................................................................................................................................................................................................................................caccgcctcgacGCCGAGATCAACATGCAGGAACTACGCCGCCGCTTCCCGgagCCCGCGTTCCTGCACGTGCTGTGCGAAGCGCGCGCGCGCGACGGCTACAGCGAGATCGCCGTCTTT...---GACCGGCGCCGCCAGGGCATCATTCCCAAGCTGCTGGGCACCTTCATGGAG---...............CAGCGCGCGCGCTACAAGGCGCTCATGCGCGCCGCCAGCAGCGGGCTGGAG---..............................---CGCACGCTCTACGACTCCATGCAGTACGTGTACAAGGTGGTGGCCAACTCGGTCTATGGACTCATGGGCTTTTACAACAGC...TCGCTGTACTCGTACAGCTCCGCCAAGTGCTGCACCACGATCGGACGCGTCATGATCACGTACCTGGACCGTGTGGTGGACGGCGCCACGCTCTGCGCGGGCGTGCTGCGC...ctgGCCGCGGAGCCGCGAAACCCGCTCctggccagcgcgccgccgcgcgcgcgcgac............gtggacgtgtctgccgcgctagggcacgagctcGAGCTGcgcTTCCGCAGCGTCTACGGCGACACAGACTCGATCTTCCTAGAGCTGAATCTGCGCGAGGTG---...---...---------..................---...------...------------CAAACCACGCTGGCCGTGGCACGCACGCTCGAGCGCGTGCTGAACGAGCACGTG........................CTCTTCGAGAACTTCCGCGTCGAGTTCGAGGCGATCTACCAGAACCTTATCCTGCAGTCC---.....................AAAAAAAAGTACAGCACCACCAAGTACGCAGCGGACCACCGCGCAGGCGACGCGCCT......------GAGCATGTGAGCAAGGGCACCAGTGAGACGCGGCGCGACGTCTCGCGCTTCCACAAGCTCATGATCTCGCGCTACAAGGCGCAGCTCGTGGCGCTGCTGGCCGAGGCGCGG------..................CTCAGCTCCAGGCAG..............................------GTTTGCATCgagATGCTTCGCAGC---------------------..................------------------------------CTGGAAGTAGACCTGttcGCCGAGTTCGCG---...GCGCGCGCGCAGCCGCTCGAAATGTTCCTACTCAGCAGG...ATGCACCACCGCAACTACAAAGCGCCCGACAACCCC------...---............---AACGTGGAGCTGGTCAACCGCTACAACCGCGAGAAC---..............................CTGGAGCCCATCGAGCTGGGCGAGCGCTACTACTACGCATACGTCTGCGCC---............................................................................................................................................................---TCCGAGCTGCCATGGCAGCTCGCCGTGGCCAACGTGCGCAAC...CACGAGCGC---------......------......---------ATCGTGGACGCGAGCTACGTGCTTCCCGAGCGCGAGCGCGTCTTTTACGAGATCTACTTCCGGCGCCTGGCTACCGAG................................................CTCGTGAATCTGCTCGACAACAAGCCACTATGTGCGGAGTTTTTCACGCGG
TRN 10010101100011011
NAM DPOL_FOWPV/483-977
ASQ RASTLIKGPLLKLLLEERVIYTRKITK....................................................................--VRYPYIGGKVFLPSQ.KTFENNVM....IFDYNSLYPNVCIYGN.....LSPEKLVCILlns.............................................................................................nkleSEINMRTIKSKYPyPEYVCVSCESRLSDYYSEIIVY.-DRREKGIIPKLLEMFIG-.....KRKEYKNLLKTASTTIE-..........-STLYDSLQYIYKIIANSVYGLMGFSNS.TLYSYSSAKTCTTIGRNMITYLDSIMNGAVWENDKLIlaDFPRNIFSgetmfnke.........levpnmneSFkFRSVYGDTDSIFSEISTKDI-.-.---......-.--.----EKTAKIAKHLEHIINTKI........LHANFKIEFEAIYTQLILQS-.......KKKYTTIKYLANYKPGD-K..-PIRVNKGTSETRRDVALFHKHMIQRYKDMLMKLLMESKG-......QQEIT..........-RLILqSLET-------......---------DMISEFtHNR--.EFEKYL----LSR.KHHNNYKSATHS--.-....-NFELVKRYNLEN-..........TEKIEIGERYYYIYICD-....................................................-ISLPWQKKLCNILS.YE----..--..--VIADSKFYLPKDKRIFYEIYFKRIASE................VVNLLTDKTQCMLFFSR
DSQ AGGGCCAGTACTCTTATTAAAGGACCATTACTGAAGTTACTATTAGAAGAACGAGTAATCTATACTAGAAAAATCACAAAA............................................................................................................................................................................................................------GTAAGATATCCGTATATAGGTGGGAAGGTATTTCTTCCTTCTCAG...AAAACTTTCGAGAATAATGTAATG............ATATTTGATTATAATAGTCTGTATCCAAATGTATGCATCTACGGTAAT...............CTATCACCAGAAAAACTAGTATGTATATTAttaaatagt.......................................................................................................................................................................................................................................................................................aataagctagaaTCAGAAATAAATATGAGAACTATCAAAAGTAAGTATCCAtatCCTGAATATGTTTGTGTTTCTTGTGAATCTAGACTTTCAGATTATTATAGCGAAATTATTGTTTAC...---GATAGAAGAGAAAAAGGTATAATACCTAAACTTTTGGAGATGTTTATAGGG---...............AAGAGAAAAGAATATAAAAACCTTTTAAAGACAGCATCGACGACTATAGAA---..............................---AGTACTTTGTATGACTCTTTGCAATATATCTATAAGATAATAGCAAACTCTGTTTACGGTTTAATGGGATTCAGTAATAGT...ACTCTATATTCTTATTCGTCAGCAAAGACGTGTACTACTATAGGTAGAAATATGATTACCTATCTAGATTCTATAATGAATGGCGCTGTGTGGGAAAACGATAAGCTTATTctagcaGATTTTCCTAGAAACATATTTTCAggagaaacaatgttcaacaaagaa...........................ctagaagttcctaacatgaatgaaTCTTTTaagTTTAGGAGCGTATACGGCGATACAGATTCTATATTTTCAGAGATATCTACCAAAGATATA---...---...---------..................---...------...------------GAGAAAACAGCCAAGATAGCAAAACACCTAGAACATATAATAAACACAAAAATA........................TTACACGCTAACTTTAAAATAGAATTTGAAGCAATTTATACGCAATTGATATTACAGTCA---.....................AAGAAGAAATATACTACAATAAAGTATTTAGCGAACTACAAACCAGGGGAC---AAA......---CCTATAAGAGTAAACAAAGGAACCAGCGAAACACGTAGAGACGTGGCATTGTTCCATAAACACATGATACAAAGATATAAAGATATGTTAATGAAGCTGTTAATGGAAAGCAAAGGA---..................CAGCAAGAGATAACC..............................---AGATTAATTCTTcaaAGTTTAGAAACA---------------------..................---------------------------GATATGATATCCGAATTTacaCACAACAGA------...GAATTTGAAAAGTATTTG------------TTGAGTAGG...AAACATCACAATAATTACAAATCAGCGACTCACTCA------...---............---AATTTTGAACTTGTTAAAAGATACAATTTAGAGAAT---..............................ACAGAAAAAATAGAAATAGGAGAAAGATACTATTATATCTATATATGTGAT---............................................................................................................................................................---ATTAGTTTGCCATGGCAAAAAAAGCTATGCAATATATTATCC...TATGAA------------......------......------GTAATCGCCGATAGCAAGTTTTATCTGCCTAAAGACAAAAGAATATTCTACGAAATATACTTTAAAAGAATAGCATCTGAA................................................GTAGTAAATCTGCTAACGGATAAAACACAGTGTATGTTATTTTTCAGCAGA
TRN 10010101100011000
NAM Q9YW56_MSEPV/569-1067
ASQ TSSNTATGQLLYTLLQEKQMFKKYIT-....................................................................--EKDEYEGAYVFDPKVkKKYITEPI...iLEDYTSLYPTIMRQIN.....ASPEKIIKVIts...............................................................................................ndnIMNAKIDNYIFNTyNYPEYMYIDITNSNKLTTFIIT.-DCRKDGIIPLMLKQGME-.....KRSFYKKKMNDAKKANDD.........iLYNVYNSMQYTTKIFINSIYGLMASETF.MFNSKYCAQFCTALGRKCIKYTADILNNSYNINGIFT.vNNVINIFTkthiqtk...........ynsniqeCFtLEIVYGDTDSVFIIVHFKNKSlN.---......-.--.DTYMLRLCKDIGIFISNTISNTg......iFPKLFNLEFGGVKKWMLFIE-.......KKKYISYDIINYDTL---E..-AKIESKGTSLIKRDYSNFHKHHYKTIIEIIQKSIENKNN-......-NSKN..........--VVIkYIDE-------......----------LIKNLvDNLDKlNYMDFAVTKRYS-.---GKYVSIDN---.-....-IIELTVNKFNAKY.........pDYKIRKGDRFLYIYGI--....................................................---YMKPIDKSWNIS.YIK---..--..---DISKKMIIIPSNLNNFNISEIRICIE................SYVIKLITDVSQLLDDK
DSQ ACATCATCAAATACAGCAACTGGACAATTATTATATACTTTATTACAAGAAAAACAAATGTTTAAAAAATATATAACA---............................................................................................................................................................................................................------GAAAAAGATGAATATGAAGGTGCATATGTATTTGATCCAAAAGTCaaaAAAAAATATATTACTGAACCTATA.........ataCTTGAAGATTATACATCACTATATCCAACAATTATGAGACAAATAAAT...............GCTAGTCCAGAAAAAATTATAAAAGTGATCacttct.............................................................................................................................................................................................................................................................................................aatgataatATAATGAATGCAAAAATAGATAATTATATATTTAATACAtacAATTATCCTGAATACATGTATATAGATATTACAAACAGTAATAAATTAACAACATTTATAATAACA...---GATTGTAGAAAAGATGGAATAATTCCATTAATGTTAAAACAAGGTATGGAA---...............AAAAGATCATTTTATAAAAAAAAGATGAATGATGCCAAAAAAGCAAATGATGAT...........................attTTATATAATGTTTATAATAGTATGCAATATACAACAAAAATATTTATTAATTCTATATACGGTCTTATGGCATCTGAAACATTT...ATGTTTAATTCTAAATATTGTGCTCAATTTTGTACTGCATTAGGAAGAAAATGTATAAAATATACTGCAGATATATTAAATAATTCATATAATATTAATGGTATATTTACT...gttAATAATGTTATTAATATTTTTACTaaaacacatatacaaactaaa.................................tataatagtaatatacaagaaTGTTTTacaTTAGAAATAGTATATGGTGATACAGACAGTGTATTTATTATTGTTCATTTTAAAAATAAATCAttgAAT...---------..................---...------...GATACATATATGTTAAGATTATGTAAAGACATTGGTATATTTATATCAAATACTATATCAAATACTggt..................ataTTTCCTAAATTATTTAACTTAGAATTTGGCGGTGTTAAAAAATGGATGTTATTTATAGAA---.....................AAGAAAAAATATATATCATATGATATTATTAATTATGATACATTG---------GAA......---GCAAAAATAGAAAGTAAAGGAACATCTTTAATAAAACGTGATTATAGTAACTTTCATAAACATCATTATAAAACTATAATTGAAATTATTCAAAAATCAATAGAAAATAAAAATAAT---..................---AATTCTAAAAAT..............................------GTAGTTATTaaaTATATTGATGAA---------------------..................------------------------------CTTATTAAAAATTTAgtcGATAATTTAGATAAActtAATTATATGGATTTTGCTGTTACTAAAAGATATTCT---...---------GGAAAATATGTATCAATAGATAAT---------...---............---ATAATTGAACTTACTGTTAATAAATTTAATGCCAAATAT...........................cctGATTATAAAATTAGAAAAGGTGATAGATTTCTATATATTTATGGTATA------............................................................................................................................................................---------TATATGAAACCTATTGATAAATCATGGAATATTTCA...TATATTAAA---------......------......---------GATATATCAAAAAAAATGATAATAATACCATCAAATCTTAATAATTTTAATATATCAGAAATTAGAATATGTATTGAA................................................TCATATGTTATAAAATTAATAACAGATGTTAGTCAGTTATTAGATGACAAA
TRN 10010101110011000
NAM Q9YQZ6_9HERP/602-1028
ASQ RRAVEVPLATVRLRIDKAVSLARGAEDrlmp............................................................aiyrRGQKIEIKGGYVAEPLTgLTFACEKQgpevTLDFASLYPSNMMDAN.....VGPDAVLDV-....................................................................................................-RRVAQFRG----.-WIVFDWRQIEEGFGLASLMYTpSKRRFLTTTTGSLNSYLS-.....MRANHKQAMTQAGDNKAL..........-YSYHDIQQSEMKVCANSHYGVAPGACQ.--------VLITGLGRHKIKIVERFIKEAG-------..--------.........................--.FVHNYGDTDSVMFDLP-----.-.---......-.--.----CDARCYEPDIVPVVESEM........-QP-LFGSYEGGATAEEWLCG.......AEAHVQDALG---------..-----KRATAAVPGILTRLHTVLLDDFITHLRYVVPENGS-......--LIP..........-----.VVGS-------......---------------.-----.EHETWVRNTFSK-.ESVTKLCFENMS--.-....-TVTLRLQKKMYVN.........lTHVPLPNDPVGTCKVKA-....................................................-RGMLANKSSAVGPE.RRIER-..--..--ALVNLIMKGGAIRVCENFERLEAVTWN................-SVVPGDLVVCTPGKHV
DSQ AGACGTGCGGTGGAGGTGCCCCTTGCTACCGTACGTCTGCGAATTGACAAGGCGGTGTCGCTGGCGCGTGGGGCCGAGGATaggctcatgccc....................................................................................................................................................................................gccatttatagaAGGGGGCAAAAAATAGAAATCAAAGGCGGTTACGTAGCCGAACCACTGACTggcCTAACGTTTGCCTGCGAAAAGCAGggtcccgaggttACACTGGATTTTGCGTCTCTATATCCCAGTAATATGATGGACGCGAAC...............GTGGGGCCTGACGCGGTATTGGACGTT---............................................................................................................................................................................................................................................................................................................---AGGCGCGTCGCGCAATTCCGCGGC------------...---TGGATAGTGTTTGACTGGCGTCAAATAGAGGAAGGATTTGGATTGGCTTCTCTGATGTACACAccaAGCAAACGTCGCTTTCTTACCACCACCACTGGTTCGCTAAATTCCTACCTGAGC---...............ATGCGGGCAAACCATAAGCAGGCAATGACACAAGCCGGAGATAATAAAGCTTTA..............................---TATAGTTATCACGACATTCAACAGAGTGAGATGAAGGTGTGCGCAAACAGTCACTATGGCGTCGCGCCGGGCGCTTGCCAG...------------------------GTTTTGATTACCGGCTTGGGGCGCCACAAAATCAAGATCGTGGAACGTTTTATAAAGGAGGCCGGT---------------------......------------------------...........................................................................------...TTTGTACACAATTACGGCGACACGGACTCTGTGATGTTCGACTTGCCG---------------...---...---------..................---...------...------------TGCGATGCGCGGTGCTACGAACCCGACATTGTGCCCGTGGTTGAGAGCGAGATG........................---CAACCC---CTGTTTGGTTCATACGAAGGCGGTGCAACGGCGGAGGAGTGGCTTTGCGGG.....................GCGGAGGCGCATGTGCAGGACGCGTTGGGA---------------------------......---------------AAGCGCGCTACGGCTGCGGTTCCGGGCATATTGACGCGTCTCCACACGGTCCTGCTGGACGATTTCATCACCCACCTGCGGTACGTGGTGCCAGAGAATGGAAGT---..................------TTAATCCCC..............................---------------...GTTGTGGGATCG---------------------..................---------------------------------------------...---------------...GAACACGAAACGTGGGTGCGAAACACATTTTCTAAA---...GAGAGCGTTACCAAATTGTGTTTTGAGAACATGTCC------...---............---ACGGTTACCTTGCGCTTGCAGAAAAAGATGTATGTCAAT...........................ctgACGCACGTACCATTGCCCAACGATCCCGTGGGGACATGTAAGGTAAAGGCG---............................................................................................................................................................---CGTGGTATGTTAGCAAACAAGAGCTCCGCCGTGGGTCCGGAA...CGGAGGATAGAGCGT---......------......------GCCCTTGTGAACCTTATTATGAAAGGAGGTGCGATACGCGTGTGCGAAAACTTTGAACGGTTGGAGGCGGTGACATGGAAC................................................---TCGGTTGTTCCTGGCGATCTCGTGGTGTGTACCCCCGGCAAACACGTG
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_BPT4/383-855
ASQ HVKQSFPGAFVFEPKPIARRYIMSFDLtslyp.........................................................siirqvNISPETIRGQFKVHPIH.EYIAGTAP...kPSDEYSCSPNGWMYDKhqegiIPKEIAKVFFqr................................................................................................kdWKKKMFAEEMN--.--AEAIK--KI-------IMKG.-AGSCSTKPEVERYVKFSDdflneLSNYTESVLNSLIEECEK..........AATLANTNQLNRKILINSLYGALGNIHF.RYYDLRNATAITIFGQVGIQWIARKINEY--------..-LNKVCGT.........................NDeDFIAAGDTDSVYVCVDK----.-.---......-.--.-VIEKVGLDRFKEQNDLVEFMN........QFGKKKMEPMIDVAYRELCDY.......MNNREHLMHMDREAI----..------SCPPLGSKGVGGFWKAKKRYALNVYDMEDKRFAE-......-PHLK..........-IMGMeTQQS-------......----------STPKAvQEAL-.EESIRRILQEGE-.ESVQEYYKNFEKEY.R....QLDYKVIAEVKTAN..........DIAK--YDDKGWPGFKCP...................................................fHIRGVLTYRRAVSG-.------..--..----LGVAPILDGNKV-MVLPLREGNPFG................DKCIAWPSGTELPKEIR
DSQ CACGTTAAACAGAGTTTTCCGGGTGCATTTGTGTTTGAACCTAAACCAATTGCACGTCGATACATTATGAGTTTTGACTTGacgtctctgtatccg...........................................................................................................................................................................agcattattcgccaggttAACATTAGTCCTGAAACTATTCGTGGTCAGTTTAAAGTTCATCCAATTCAT...GAATATATCGCAGGAACAGCTCCT.........aaaCCGAGTGATGAATATTCTTGTTCTCCGAATGGATGGATGTATGATAAAcatcaagaaggtatcATTCCAAAGGAAATCGCTAAAGTATTTTTCcagcgt................................................................................................................................................................................................................................................................................................aaagacTGGAAAAAGAAAATGTTCGCTGAAGAAATGAAT------...------GCCGAAGCTATTAAA------AAGATT---------------------ATTATGAAAGGC...---GCAGGGTCTTGTTCAACTAAACCAGAAGTTGAACGATATGTTAAGTTCAGTGATgatttcttaaatgaaCTATCGAATTACACCGAATCTGTTCTCAATAGTCTGATTGAAGAATGTGAAAAA..............................GCAGCTACACTTGCTAATACAAATCAGCTGAACCGTAAAATTCTCATTAACAGTCTTTATGGTGCTCTTGGTAATATTCATTTC...CGTTACTATGATTTGCGAAATGCTACTGCTATCACAATTTTCGGCCAAGTCGGTATTCAGTGGATTGCTCGTAAAATTAATGAATAT------------------------......---CTGAATAAAGTATGCGGAACT...........................................................................AATGATgaaGATTTCATTGCAGCAGGTGATACTGATTCGGTATATGTTTGCGTAGATAAA------------...---...---------..................---...------...---GTTATTGAAAAAGTTGGTCTTGACCGATTCAAAGAGCAGAACGATTTGGTTGAATTCATGAAT........................CAGTTCGGTAAGAAAAAGATGGAACCTATGATTGATGTTGCATATCGTGAGTTATGTGATTAT.....................ATGAATAACCGCGAGCATCTGATGCATATGGACCGTGAAGCTATT------------......------------------TCTTGCCCTCCGCTTGGTTCAAAGGGCGTTGGTGGATTTTGGAAAGCGAAAAAGCGTTATGCTCTGAACGTTTATGATATGGAAGATAAGCGATTTGCTGAA---..................---CCGCATCTAAAA..............................---ATCATGGGTATGgaaACTCAGCAGAGT---------------------..................------------------------------TCAACACCAAAAGCAgtgCAAGAAGCTCTC---...GAAGAAAGTATTCGTCGTATTCTTCAGGAAGGTGAA---...GAGTCTGTCCAAGAATACTACAAGAACTTCGAGAAAGAATAT...CGT............CAACTTGACTATAAAGTTATTGCTGAAGTAAAAACTGCGAAC..............................GATATAGCGAAA------TATGATGATAAAGGTTGGCCAGGATTTAAATGCCCG.........................................................................................................................................................ttcCATATTCGTGGTGTGCTAACTTATCGTCGAGCTGTTAGCGGT---...------------------......------......------------TTAGGTGTAGCTCCAATTTTGGATGGAAATAAAGTA---ATGGTTCTTCCATTACGTGAAGGAAATCCATTTGGT................................................GACAAGTGCATTGCTTGGCCATCGGGTACAGAACTTCCAAAAGAAATTCGT
TRN 10010101100011000
NAM DPOL_BPR69/386-859
ASQ HPVQPYPGAFVKEPIPNRYKYVMSFDLtslyp.........................................................siirqvNISPETIAGTFKVAPLH.DYINAVAE...rPSDVYSCSPNGMMYYKdrdgvVPTEITKVFNqr................................................................................................keHKGYMLAAQRN--.--GEIIK--EA-------LHNP.-NLSVDEPLDVDYRFDFSDeikekIKKLSAKSLNEMLFRAQR..........TEVAGMTAQINRKLLINSLYGALGNVWF.RYYDLRNATAITTFGQMALQWIERKVNEY--------..-LNEVCGT.........................EGeAFVLYGDTDSIYVSADK----.-.---......-.--.-IIDKVGESKFRDTNHWVDFLD........KFARERMEPAIDRGFREMCEY.......MNNKQHLMFMDREAI----..------AGPPLGSKGIGGFWTGKKRYALNVWDMEGTRYAE-......-PKLK..........-IMGLeTQKS-------......----------STPKAvQKAL-.KECIRRMLQEGE-.ESLQEYFKEFEKEF.R....QLNYISIASVSSAN..........NIAK--YDVGGFPGPKCP...................................................fHIRGILTYNRAIKGN.------..--..----IDAPQVVEGEKV-YVLPLREGNPFG................DKCIAWPSGTEITDLIK
DSQ CACCCGGTTCAACCTTATCCCGGCGCTTTTGTTAAGGAACCTATTCCAAATCGATACAAATATGTAATGAGTTTCGACCTTacatctctatatcca...........................................................................................................................................................................agtattattcgccaagtgAATATTAGCCCAGAAACAATAGCAGGAACGTTTAAAGTAGCTCCATTGCAT...GATTATATTAACGCTGTTGCTGAA.........cgtCCTTCTGATGTGTACAGTTGTTCTCCTAACGGCATGATGTATTATAAAgaccgtgatggtgtaGTTCCAACTGAAATCACTAAGGTCTTTAATcaacgt................................................................................................................................................................................................................................................................................................aaagaaCATAAAGGTTACATGCTTGCAGCTCAACGTAAT------...------GGTGAAATAATTAAA------GAGGCA---------------------TTGCATAATCCT...---AATCTTTCTGTTGACGAACCATTAGATGTTGATTATCGTTTCGACTTCAGCGATgagattaaagaaaagATTAAAAAGTTGTCTGCTAAATCTCTTAATGAAATGTTGTTTAGAGCTCAACGT..............................ACTGAAGTTGCAGGTATGACTGCACAAATTAACCGTAAATTGCTTATCAACTCACTTTATGGTGCACTTGGCAACGTTTGGTTC...CGTTATTATGATTTGCGTAATGCTACTGCAATCACAACATTCGGGCAAATGGCTTTACAGTGGATTGAACGTAAAGTTAATGAATAT------------------------......---CTGAATGAAGTTTGTGGTACA...........................................................................GAAGGTgaaGCTTTCGTTCTTTATGGTGATACAGACTCTATTTACGTATCTGCTGATAAA------------...---...---------..................---...------...---ATTATCGATAAGGTTGGTGAATCTAAATTCCGTGATACCAACCATTGGGTAGACTTCTTAGAT........................AAGTTTGCACGTGAACGTATGGAACCAGCTATTGATAGAGGTTTCCGTGAAATGTGTGAATAC.....................ATGAACAATAAACAACACTTAATGTTCATGGACCGAGAAGCTATC------------......------------------GCTGGGCCTCCGCTTGGTTCTAAAGGTATTGGCGGATTTTGGACTGGTAAGAAACGTTATGCATTAAACGTGTGGGATATGGAAGGTACTCGTTACGCTGAG---..................---CCTAAACTCAAA..............................---ATCATGGGTCTAgagACTCAGAAATCT---------------------..................------------------------------TCGACTCCTAAAGCAgtaCAGAAAGCTCTT---...AAAGAATGTATTCGTCGTATGCTTCAAGAAGGTGAA---...GAATCATTACAAGAATATTTTAAAGAGTTTGAAAAAGAATTC...CGT............CAATTGAATTATATTAGCATCGCGTCGGTATCTTCTGCGAAT..............................AACATTGCTAAA------TATGACGTAGGTGGATTCCCTGGTCCCAAATGCCCG.........................................................................................................................................................ttcCATATTCGTGGAATTCTGACATATAACCGAGCTATCAAAGGTAAT...------------------......------......------------ATTGATGCACCACAAGTTGTAGAAGGTGAAAAAGTA---TATGTTCTGCCTTTACGTGAAGGAAACCCATTCGGT................................................GATAAATGTATCGCATGGCCTTCTGGTACTGAAATCACAGATTTAATTAAA
TRN 10010101100011000
//