CHEBI:87994 - α-Neup5Ac-(2→3)-β-D-Galp-(1→3)-β-D-GalpNAc-(1→4)-[α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→3)]-β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp-(1↔1')-Cer

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name α-Neup5Ac-(2→3)-β-D-Galp-(1→3)-β-D-GalpNAc-(1→4)-[α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→3)]-β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp-(1↔1')-Cer
ChEBI ID CHEBI:87994
ChEBI ASCII Name alpha-Neup5Ac-(2->3)-beta-D-Galp-(1->3)-beta-D-GalpNAc-(1->4)-[alpha-Neup5Ac-(2->8)-alpha-Neup5Ac-(2->8)-alpha-Neup5Ac-(2->3)]-beta-D-Galp-(1->4)-beta-D-Glcp-(1<->1')-Cer
Definition A sialotetraosylceramide consisting of a branched octasaccharide made up from four sialyl residues, two galactose residues, one N-acetylglucosamine residue and a glucose residue at the reducing end attached to the ceramide portion via a β-linkage.
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Download Molfile XML SDF
Formula C89H147N6O55R
Net Charge 0
Average Mass (excl. R groups) 2181.130
Monoisotopic Mass (excl. R groups) 2179.88903
SMILES [C@@]1(O[C@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([C@@H]([C@H](O[C@]2(O[C@]([C@@H]([C@H](C2)O)NC(C)=O)([C@@H]([C@@H](CO)O[C@]3(O[C@]([C@@H]([C@H](C3)O)NC(C)=O)([C@@H]([C@@H](CO)O)O)[H])C(=O)O)O)[H])C(=O)O)CO)O)[H])(C(O)=O)O[C@H]4[C@H]([C@H](O[C@H]([C@@H]4O)O[C@@H]5[C@H](O[C@@H](OC[C@@H]([C@@H](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)NC(=O)*)[C@@H]([C@H]5O)O)CO)CO)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H](O)[C@H](O6)CO)O[C@H]7[C@@H]([C@@H](O[C@]8(O[C@]([C@@H]([C@H](C8)O)NC(C)=O)([C@@H]([C@H](O)CO)O)[H])C(O)=O)[C@H]([C@H](O7)CO)O)O)NC(C)=O
Metabolite of Species Details
Rattus norvegicus (NCBI:txid10116) See: PubMed
Squalus acanthias (NCBI:txid7797) See: PubMed
Carassius auratus (NCBI:txid7957) See: PubMed
Homo sapiens (NCBI:txid9606) See: PubMed
Roles Classification
Biological Role(s): human metabolite
Any mammalian metabolite produced during a metabolic reaction in humans (Homo sapiens).
(via alpha-Neup5Ac-(2->3)-beta-D-Galp-(1->3)-beta-D-GalpNAc-(1->4)-[alpha-Neup5Ac-(2->8)-alpha-Neup5Ac-(2->8)-alpha-Neup5Ac-(2->3)]-beta-D-Galp-(1->4)-beta-D-Glcp-(1<->1')-Cer )
marine metabolite
Any metabolite produced during a metabolic reaction in marine macro- and microorganisms.
(via alpha-Neup5Ac-(2->3)-beta-D-Galp-(1->3)-beta-D-GalpNAc-(1->4)-[alpha-Neup5Ac-(2->8)-alpha-Neup5Ac-(2->8)-alpha-Neup5Ac-(2->3)]-beta-D-Galp-(1->4)-beta-D-Glcp-(1<->1')-Cer )
rat metabolite
Any mammalian metabolite produced during a metabolic reaction in rat (Rattus norvegicus).
(via alpha-Neup5Ac-(2->3)-beta-D-Galp-(1->3)-beta-D-GalpNAc-(1->4)-[alpha-Neup5Ac-(2->8)-alpha-Neup5Ac-(2->8)-alpha-Neup5Ac-(2->3)]-beta-D-Galp-(1->4)-beta-D-Glcp-(1<->1')-Cer )
View more via ChEBI Ontology
ChEBI Ontology
Outgoing α-Neup5Ac-(2→3)-β-D-Galp-(1→3)-β-D-GalpNAc-(1→4)-[α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→3)]-β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp-(1↔1')-Cer (CHEBI:87994) has role human metabolite (CHEBI:77746)
α-Neup5Ac-(2→3)-β-D-Galp-(1→3)-β-D-GalpNAc-(1→4)-[α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→3)]-β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp-(1↔1')-Cer (CHEBI:87994) has role marine metabolite (CHEBI:76507)
α-Neup5Ac-(2→3)-β-D-Galp-(1→3)-β-D-GalpNAc-(1→4)-[α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→3)]-β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp-(1↔1')-Cer (CHEBI:87994) has role rat metabolite (CHEBI:86264)
α-Neup5Ac-(2→3)-β-D-Galp-(1→3)-β-D-GalpNAc-(1→4)-[α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→3)]-β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp-(1↔1')-Cer (CHEBI:87994) is a sialotetraosylceramide (CHEBI:36543)
α-Neup5Ac-(2→3)-β-D-Galp-(1→3)-β-D-GalpNAc-(1→4)-[α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→3)]-β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp-(1↔1')-Cer (CHEBI:87994) is conjugate acid of α-Neu5Ac-(2→3)-β-Gal-(1→3)-β-GalNAc-(1→4)-[α-Neu5Ac-(2→8)-α-Neu5Ac-(2→8)-α-Neu5Ac-(2→3)]-β-Gal-(1→4)-β-Glc-(1↔1')-Cer(4−) (CHEBI:87791)
Incoming α-Neu5Ac-(2→3)-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GalNAc-(1→4)-[α-Neu5Ac-(2→8)-α-Neu5Ac-(2→8)-α-Neu5Ac-(2→3)]-β-D-Gal-(1→4)-β-D-Glc-(1↔1')-Cer(d18:1/24:0) (CHEBI:90497) is a α-Neup5Ac-(2→3)-β-D-Galp-(1→3)-β-D-GalpNAc-(1→4)-[α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→3)]-β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp-(1↔1')-Cer (CHEBI:87994)
α-Neu5Ac-(2→3)-β-Gal-(1→3)-β-GalNAc-(1→4)-[α-Neu5Ac-(2→8)-α-Neu5Ac-(2→8)-α-Neu5Ac-(2→3)]-β-Gal-(1→4)-β-Glc-(1↔1')-Cer(4−) (CHEBI:87791) is conjugate base of α-Neup5Ac-(2→3)-β-D-Galp-(1→3)-β-D-GalpNAc-(1→4)-[α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→8)-α-Neup5Ac-(2→3)]-β-D-Galp-(1→4)-β-D-Glcp-(1↔1')-Cer (CHEBI:87994)
IUPAC Name
(2S,3R,4E)-2-alkanamido-3-hydroxyoctadec-4-en-1-yl 5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-α-D-galacto-non-2-ulopyranonosyl-(2→8)-5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-α-D-galacto-non-2-ulopyranonosyl-(2→8)-5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-α-D-galacto-non-2-ulopyranonosyl-(2→3)-[5-acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-α-D-galacto-non-2-ulopyranonosyl-(2→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→3)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl-(1→4)]-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranoside
Synonyms Sources
(Gal)2 (GalNAc)1 (Glc)1 (Neu5Ac)4 (Cer)1 KEGG GLYCAN
α-N-acetylneuraminosyl-(2→3)-β-D-galactosyl-(1→3)-N-acetyl-β-D-galactosaminyl-(1→4)-[α-N-acetylneuraminosyl-(2→8)-α-N-acetylneuraminosyl-(2→8)-α-N-acetylneuraminosyl-(2→3)]-β-D-galactosyl-(1→4)-β-D-glucosyl-(1↔1ʼ)-N-acylsphing-4-enine ChEBI
α-Neu5Ac-(2→3)-β-Gal-(1→3)-β-GalNAc-(1→4)-[α-Neu5Ac-(2→8)-α-Neu5Ac-(2→8)-α-Neu5Ac-(2→3)]-β-Gal-(1→4)-β-Glc-(1↔1')-Cer ChEBI
ganglioside GQ1c ChEBI
GQ1c LIPID MAPS
NeuAca2-3Galb1-3GalNAcb1-4(NeuAca2-8NeuAca2-8NeuAca2-3)Galb1-4GlcbCer ChEBI
NeuAcα2-3Galβ1-3GalNAcβ1-4(NeuAcα2-8NeuAcα2-8NeuAcα2-3)Galβ1-4Glcβ-Cer LIPID MAPS
Manual Xrefs Databases
G00121 KEGG GLYCAN
LMSP0601AU00 LIPID MAPS
View more database links
Citations Waiting for Citations Types Sources
10564776 PubMed citation Europe PMC
10699494 PubMed citation Europe PMC
11432974 PubMed citation Europe PMC
1695858 PubMed citation Europe PMC
2303428 PubMed citation Europe PMC
2448252 PubMed citation Europe PMC
2468656 PubMed citation Europe PMC
2723647 PubMed citation Europe PMC
3064875 PubMed citation Europe PMC
3942818 PubMed citation Europe PMC
6640289 PubMed citation Europe PMC
7361620 PubMed citation Europe PMC
7798936 PubMed citation Europe PMC
9153001 PubMed citation Europe PMC
9613831 PubMed citation Europe PMC
Last Modified
20 August 2018