CHEBI:140187 - α-L-Fuc-(1→2)-[α-D-Gal-(1→3)]-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal-yl group

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name α-L-Fuc-(1→2)-[α-D-Gal-(1→3)]-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal-yl group
ChEBI ID CHEBI:140187
ChEBI ASCII Name alpha-L-Fuc-(1->2)-[alpha-D-Gal-(1->3)]-beta-D-Gal-(1->3)-beta-D-GlcNAc-(1->3)-alpha-D-Gal-yl group
Definition A galactosyl group derived from α-L-Fuc-(1→2)-[α-D-Gal-(1→3)]-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal. B Antigen formed in 'secretor' individuals.
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Submitter Bijay
Download Molfile XML SDF
Formula C32H54NO24
Net Charge 0
Average Mass 836.765
Monoisotopic Mass 836.30358
SMILES O([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@@H]1O)CO)O[C@@H]2[C@@H](NC(C)=O)[C@H](O[C@@H]3[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@@H]3O)CO)*)O)O[C@H](CO)[C@H]2O)O[C@@H]4O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]4O)O)O)C)[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O
Roles Classification
Biological Role(s): antigen
Any substance that stimulates an immune response in the body, such as through antibody production or by presentation to a T-cell receptor after binding to a major histocompability complex (MHC).
View more via ChEBI Ontology
ChEBI Ontology
Outgoing α-L-Fuc-(1→2)-[α-D-Gal-(1→3)]-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal-yl group (CHEBI:140187) has part α-L-Fucp-(1→2)-(1→3)-[α-D-Galp]-β-D-Galp-yl group (CHEBI:142573)
α-L-Fuc-(1→2)-[α-D-Gal-(1→3)]-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal-yl group (CHEBI:140187) has role antigen (CHEBI:59132)
α-L-Fuc-(1→2)-[α-D-Gal-(1→3)]-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal-yl group (CHEBI:140187) is a α-D-galactosyl group (CHEBI:61248)
Synonyms Sources
α-D-Gal-(1→3)-[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→3)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal-yl ChEBI
α-D-galactosyl-(1→3)-[α-L-fucosyl-(1→2)]-β-D-galactosyl-(1→3)-N-acetyl-β-D-glucosaminyl-(1→3)-α-D-galactosyl group ChEBI
α-L-fucosyl-(1→2)-[α-D-galactosyl-(1→3)]-β-D-galactosyl-(1→3)-N-acetyl-β-D-glucosaminyl-(1→3)-α-D-galactosyl ChEBI
α-L-Fucp-(1→2)-[α-D-Galp-(1→3)]-β-D-Galp-(1→3)-β-D-GlcpNAc-(1→3)-α-D-Galp-yl IUPAC
B Antigen (secretor) SUBMITTER
B blood Ag ChEBI
blood group B antigen ChEBI
Citation Waiting for Citations Type Source
7691279 PubMed citation Europe PMC
Last Modified
13 November 2018