CHEBI:139353 - α-D-Gal-(1→3)-[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal-yl group

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name α-D-Gal-(1→3)-[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal-yl group
ChEBI ID CHEBI:139353
ChEBI ASCII Name alpha-D-Gal-(1->3)-[alpha-L-Fuc-(1->2)]-beta-D-Gal-(1->4)-beta-D-GlcNAc-(1->3)-alpha-D-Gal-yl group
Definition A galactosyl group derived from α-D-Gal-(1→3)-[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal-yl group. Blood group B antigen.
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Submitter Bijay
Download Molfile XML SDF
Formula C32H54NO24
Net Charge 0
Average Mass 836.765
Monoisotopic Mass 836.30358
SMILES O([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@@H]1O)CO)O[C@H]2[C@@H]([C@@H](NC(C)=O)[C@H](O[C@@H]3[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@@H]3O)CO)*)O)O[C@@H]2CO)O)O[C@@H]4O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]4O)O)O)C)[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O
ChEBI Ontology
Outgoing α-D-Gal-(1→3)-[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→3)-α-D-Gal-yl group (CHEBI:139353) is a α-D-galactosyl group (CHEBI:61248)
Synonyms Sources
α-D-galactosyl-(1→3)-[α-L-fucosyl-(1→2)]-β-D-galactosyl-(1→4)-N-acetyl-β-D-glucosaminyl-(1→3)-α-D-galactosyl group ChEBI
B antigen SUBMITTER
Last Modified
06 November 2018