CHEBI:132517 - α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−)

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−)
ChEBI ID CHEBI:132517
ChEBI ASCII Name alpha-D-Man-(1->2)-alpha-D-Man-(1->2)-alpha-D-Man-(1->3)-[alpha-D-Man-(1->2)-alpha-D-Man-(1->3)-alpha-D-Man-(1->6)]-beta-D-Man-(1->4)-beta-D-GlcNAc-(1->4)-alpha-D-GlcNAc(PP-Dol)(2-)
Definition An α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−) in which the anomeric centre has α-configuration.
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Submitter Kristian Axelsen
Download Molfile XML SDF
Formula (C5H8)n.C78H132N2O52P2
Net Charge -2
ChEBI Ontology
Outgoing α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−) (CHEBI:132517) is a α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−) (CHEBI:61944)
α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−) (CHEBI:132517) is conjugate base of α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol) (CHEBI:133999)
Incoming α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol) (CHEBI:133999) is conjugate acid of α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−) (CHEBI:132517)
IUPAC Name
α-D-mannopyranosyl-(1→2)-α-D-mannopyranosyl-(1→2)-α-D-mannopyranosyl-(1→3)-[α-D-mannopyranosyl-(1→2)-α-D-mannopyranosyl-(1→3)-α-D-mannopyranosyl-(1→6)]-β-D-mannopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl dolichyl diphosphate
Synonym Source
α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→2)-α-D-Man-(1→3)-α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc-diphosphodolichol UniProt
Manual Xref Database
CPD-5166 MetaCyc
View more database links
Last Modified
21 November 2016