CHEBI:132511 - α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−)

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−)
ChEBI ID CHEBI:132511
ChEBI ASCII Name alpha-D-Man-(1->3)-[alpha-D-Man-(1->6)]-beta-D-Man-(1->4)-beta-D-GlcNAc-(1->4)-alpha-D-GlcNAc(PP-Dol)(2-)
Definition An α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−) in which the anomeric centre has α-configuration.
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
Submitter Kristian Axelsen
Download Molfile XML SDF
Formula (C5H8)n.C54H92N2O32P2
Net Charge -2
ChEBI Ontology
Outgoing α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−) (CHEBI:132511) is a α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−) (CHEBI:61937)
α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−) (CHEBI:132511) is conjugate base of α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol) (CHEBI:133912)
Incoming α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol) (CHEBI:133912) is conjugate acid of α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc(PP-Dol)(2−) (CHEBI:132511)
IUPAC Name
α-D-mannopyranosyl-(1→3)-[α-D-mannopyranosyl-(1→6)]-β-D-mannopyranosyl-(1→4)-2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl dolichyl diphosphate
Synonyms Sources
α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc-diphosphodolichol UniProt
α-D-Man-(1→3)-[α-D-Man-(1→6)]-β-D-Man-(1→4)-β-D-GlcNAc-(1→4)-α-D-GlcNAc-diphosphodolichol(2−) SUBMITTER
Manual Xref Database
CPD-5162 MetaCyc
View more database links
Last Modified
07 November 2016