CHEBI:46770 - pyrrolidinecarboxamide

Main ChEBI Ontology Automatic Xrefs Reactions Pathways Models
ChEBI Name pyrrolidinecarboxamide
ChEBI ID CHEBI:46770
Stars This entity has been manually annotated by the ChEBI Team.
ChEBI Ontology
Outgoing pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770) is a monocarboxylic acid amide (CHEBI:29347)
pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770) is a pyrrolidines (CHEBI:38260)
Incoming β-phenyl-D-phenylalanyl-N-(2,5-dichlorobenzyl)-L-prolinamide (CHEBI:47058) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
(2R,4R)-N1-(4-chlorophenyl)-N2-[3-fluoro-2'-(methylsulfonyl)biphenyl-4-yl]-4-methoxypyrrolidine-1,2-dicarboxamide (CHEBI:47073) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
(2S,4R)-1-acetyl-N-[(1S)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-1-(benzothiazol-2-ylcarbonyl)butyl]-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide (CHEBI:40491) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
(3S)-1-cyclohexyl-5-oxo-N-phenylpyrrolidine-3-carboxamide (CHEBI:40149) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
(3S)-1-cyclohexyl-N-(3,5-dichlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide (CHEBI:47145) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
(3S)-N-(3-bromophenyl)-1-cyclohexyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide (CHEBI:47150) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
(3S)-N-(3-chloro-2-methylphenyl)-1-cyclohexyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide (CHEBI:47116) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
(3S)-N-(5-chloro-2-methylphenyl)-1-cyclohexyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide (CHEBI:47165) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
(4S)-N-hydroxy-4-(methoxyamino)-1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-D-prolinamide (CHEBI:45711) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
1-(4-azido-2-nitrophenyl)amino-3-(1-oxyl-2,2,5,5-pyrrolidin-3-ylcarbonylamino)propan-2-yl diphosphate (CHEBI:45594) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
1-[(2R)-2-amino-2-cyclohexylacetyl]-N-{5-chloro-2-[2-(ethylamino)-2-oxoethoxy]benzyl}-L-prolinamide (CHEBI:47059) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
1-[2-(4-methylphenyl)ethyl]-N-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:117138) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
1-[3,3-dimethyl-2-(2-2-methylaminopropionylamino)butyryl]-4-phenoxypyrrolidine-2-[N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)]carboxamide (CHEBI:40367) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
1-{[1-(2-amino-3-phenylpropionyl)pyrrolidine-2-carbonyl]amino}-2-(3-cyanophenyl)ethaneboronic acid (CHEBI:45046) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
N-(3-{[5-bromo-2-({3-[(pyrrolidin-1-ylcarbonyl)amino]phenyl}amino)pyrimidin-4-yl]amino}propyl)-2,2-dimethylmalonamide (CHEBI:47538) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
N-[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethyl]-1-[2-(1H-imidazol-1-yl)-6-methylpyrimidin-4-yl]-D-prolinamide (CHEBI:39727) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
N-[4-(morpholin-4-ylcarbonyl)benzoyl]-L-valyl-N-[(3S)-5,5,6,6,6-pentafluoro-2-methyl-4-oxohexan-3-yl]-L-prolinamide (CHEBI:45517) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
N-{[(3S,5S)-5-(1,3-thiazolidin-3-ylcarbonyl)pyrrolidin-3-yl]methyl}-1,3-thiazole-4-carboxamide (CHEBI:40696) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
L-prolinamide (CHEBI:21374) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
celesticetin (CHEBI:156421) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
clindamycin (CHEBI:3745) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
ertapenem (CHEBI:404903) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
lincomycin (CHEBI:6472) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10075 (CHEBI:98696) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10127 (CHEBI:98748) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10130 (CHEBI:98751) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10265 (CHEBI:98886) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10374 (CHEBI:98995) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10378 (CHEBI:98999) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10843 (CHEBI:99464) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10850 (CHEBI:99471) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10968 (CHEBI:99589) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10996 (CHEBI:99617) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-10997 (CHEBI:99618) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11016 (CHEBI:99637) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11045 (CHEBI:99666) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11067 (CHEBI:99688) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11199 (CHEBI:99820) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11239 (CHEBI:99860) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11262 (CHEBI:99883) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11360 (CHEBI:99981) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11372 (CHEBI:99993) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11835 (CHEBI:100460) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11836 (CHEBI:131203) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11871 (CHEBI:100497) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11966 (CHEBI:100592) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-11980 (CHEBI:100606) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-12023 (CHEBI:100649) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-12251 (CHEBI:100877) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-12321 (CHEBI:100948) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-12437 (CHEBI:101065) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-12589 (CHEBI:101220) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-12961 (CHEBI:101598) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13016 (CHEBI:101653) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13017 (CHEBI:101654) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13040 (CHEBI:101677) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13071 (CHEBI:101708) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13157 (CHEBI:101795) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13215 (CHEBI:131216) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13242 (CHEBI:101881) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13260 (CHEBI:101899) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13303 (CHEBI:101942) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13310 (CHEBI:101949) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13469 (CHEBI:102109) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13512 (CHEBI:102153) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13684 (CHEBI:102332) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13713 (CHEBI:102361) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13728 (CHEBI:102377) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13731 (CHEBI:102380) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13921 (CHEBI:102574) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-13945 (CHEBI:102598) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14013 (CHEBI:102666) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14114 (CHEBI:102768) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14443 (CHEBI:103098) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14580 (CHEBI:103236) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14583 (CHEBI:103239) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14588 (CHEBI:103244) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14590 (CHEBI:103246) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14596 (CHEBI:103252) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14599 (CHEBI:103255) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14600 (CHEBI:103256) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14602 (CHEBI:103258) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14611 (CHEBI:103267) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14617 (CHEBI:103273) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14619 (CHEBI:103275) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14623 (CHEBI:103279) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14632 (CHEBI:103288) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14635 (CHEBI:103291) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14638 (CHEBI:103294) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14639 (CHEBI:103295) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14642 (CHEBI:103298) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14643 (CHEBI:103299) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14644 (CHEBI:103300) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14648 (CHEBI:103304) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14652 (CHEBI:103308) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14661 (CHEBI:103317) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14662 (CHEBI:103318) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14665 (CHEBI:103321) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14668 (CHEBI:103324) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14670 (CHEBI:103326) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14671 (CHEBI:103327) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-14959 (CHEBI:103615) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-41954 (CHEBI:130405) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-8600 (CHEBI:97221) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-8607 (CHEBI:97228) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-8678 (CHEBI:97299) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-8714 (CHEBI:97335) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-8744 (CHEBI:97365) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-8961 (CHEBI:97582) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9024 (CHEBI:97645) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9088 (CHEBI:97709) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9202 (CHEBI:97823) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9270 (CHEBI:97891) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9380 (CHEBI:98001) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9383 (CHEBI:98004) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9422 (CHEBI:98043) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9575 (CHEBI:98196) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9591 (CHEBI:98212) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9659 (CHEBI:98280) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9681 (CHEBI:98302) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9694 (CHEBI:98315) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9698 (CHEBI:98319) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9771 (CHEBI:98392) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9838 (CHEBI:98459) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
LSM-9856 (CHEBI:98477) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
meropenem (CHEBI:43968) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
N-[3-(1-azepanyl)propyl]-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:107874) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
N-[3-(1-azepanyl)propyl]-5-oxo-1-(2-phenylethyl)-3-pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:109445) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
N-butan-2-yl-1-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:107516) is a pyrrolidinecarboxamide (CHEBI:46770)
Synonym Source
pyrrolidinecarboxamides ChEBI
Last Modified
17 August 2010