spacer
spacer

Search ligand data 

Index of all ligands in the PDB

 V 

V . .

Part
code
V0.
V1.
V2.
V3.
V4.
V5.
V6.
V7.
V9.
VA.
VB.
VC.
VD.
VE.
VF.
VG.
VH.
VI.
VJ.
VK.
VL.
VM.
VN.
VO.
VP.
VR.
VS.
VT.
VU.
VV.
VW.
VX.
VY.
VZ.
Ligand Description No. of PDB
entries
VA1   {5-[(Diformylamino)methyl]-1-Benzothien-2-Yl}boronic acid   1
VA3   Trivanadate   1
VAA   N-[Valinyl]-N'-[Adenosyl]-Diaminosufone   2
VAB   4-Oxo-4-{[2-(Prop-2-En-1-Ylsulfanyl)-1,3-Benzothiazol-6-Yl]amino}butanoic acid   1
VAC-VAC   VAC=N,N-Bis(2-Hydroxy-1-Indanyl)-2,6- Diphenylmethyl-4-Hydroxy-1,7-Heptandiamide.   1
VAE   3-{[(E)-1-Carboxy-2-Phenylethenyl]oxy}-2-Hydroxybenzoic acid   1
VAH   (3r)-3-Hydroxy-L-Norvaline   1
VAK   Methyl (1r,2r,4s)-2-Ethyl-2,4,5,7-Tetrahydroxy-6,11-Dioxo-1,2,3,4,6,11-Hexahydrotetracene-1-
Carboxylate
  1
VAL   Valine   23
VAL-ALA   VAL=Valine, ALA=Alanine.   1
VAL-ALA-ALA-ASP   VAL=Valine, ALA=Alanine, ASP=Aspartic acid.   1
VAL-ALA-ALA-LEU-
TYR-LEU-VAL-CYS-
GLY-ALA
  VAL=Valine, ALA=Alanine, LEU=Leucine, TYR=Tyrosine, CYS=Cysteine, GLY=Glycine.   2
VAL-ALA-ARG-SER   VAL=Valine, ALA=Alanine, ARG=Arginine, SER=Serine.   1
VAL-ALA-ASP-CF0   VAL=Valine, ALA=Alanine, ASP=Aspartic acid, CF0=Fluoromethane.   1
VAL-ALA-GLN-GLY-
GLY-ALA-ALA-GLY-
LEU-ALA
  VAL=Valine, ALA=Alanine, GLN=Glutamine, GLY=Glycine, LEU=Leucine.   1
VAL-ALA-HIS-SER-
GLY-ALA-LYS
  VAL=Valine, ALA=Alanine, HIS=Histidine, SER=Serine, GLY=Glycine, LYS=Lysine.   1
VAL-ALA-LEU-THR-
PRO-PRO
  VAL=Valine, ALA=Alanine, LEU=Leucine, THR=Threonine, PRO=Proline.   1
VAL-ALA-LYS-LYS-
TYR-ARG-ASN
  VAL=Valine, ALA=Alanine, LYS=Lysine, TYR=Tyrosine, ARG=Arginine, ASN=Asparagine.   1
VAL-ALA-PHE-ARG-
SER
  VAL=Valine, ALA=Alanine, PHE=Phenylalanine, ARG=Arginine, SER=Serine.   2
VAL-ARG-LYS-GLU-
ALA
  VAL=Valine, ARG=Arginine, LYS=Lysine, GLU=Glutamic acid, ALA=Alanine.   1
VAL-ARG-LYS-TYR-
TRP-ASP-VAL-PRO-
PRO-PRO
  VAL=Valine, ARG=Arginine, LYS=Lysine, TYR=Tyrosine, TRP=Tryptophan, ASP=Aspartic acid, PRO=Proline.   1
VAL-ARG-PRO-ARG   VAL=Valine, ARG=Arginine, PRO=Proline.   2
VAL-ARG-TYR-ASN-
PRO-TYR-THR-THR-
ARG-PRO
  VAL=Valine, ARG=Arginine, TYR=Tyrosine, ASN=Asparagine, PRO=Proline, THR=Threonine.   1
VAL-ASN-ASP-ILE-
PHE-GLU-ALA-ILE
  VAL=Valine, ASN=Asparagine, ASP=Aspartic acid, ILE=Isoleucine, PHE=Phenylalanine, GLU=Glutamic acid, ALA=Alanine.   1
VAL-ASN-ASP-ILE-
PHE-GLU-ARG-ILE
  VAL=Valine, ASN=Asparagine, ASP=Aspartic acid, ILE=Isoleucine, PHE=Phenylalanine, GLU=Glutamic acid, ARG=Arginine.   1
VAL-ASN-PRO-LYS   VAL=Valine, ASN=Asparagine, PRO=Proline, LYS=Lysine.   1
VAL-ASN-SER-THR-
LEU-GLN
  VAL=Valine, ASN=Asparagine, SER=Serine, THR=Threonine, LEU=Leucine, GLN=Glutamine.   1
VAL-ASN-SER-THR-
LEU-GLN-0QE
  VAL=Valine, ASN=Asparagine, SER=Serine, THR=Threonine, LEU=Leucine, GLN=Glutamine, 0QE=Chloromethane.   1
VAL-ASP-ASP-ASP-
MET
  VAL=Valine, ASP=Aspartic acid, MET=Methionine.   1
VAL-ASP-ASP-LEU-
LEU-ASP-SER-LEU-
GLY-PHE
  VAL=Valine, ASP=Aspartic acid, LEU=Leucine, SER=Serine, GLY=Glycine, PHE=Phenylalanine.   1
VAL-ASP-ILE-HIS-
VAL-TRP-ASP-GLY-
VAL
  VAL=Valine, ASP=Aspartic acid, ILE=Isoleucine, HIS=Histidine, TRP=Tryptophan, GLY=Glycine.   1
VAL-ASP-PRO-SER-
THR-GLY-GLU-LEU
  VAL=Valine, ASP=Aspartic acid, PRO=Proline, SER=Serine, THR=Threonine, GLY=Glycine, GLU=Glutamic acid, LEU=Leucine.   1
VAL-ASP-SER-LYS-
ASN-THR-SER-SER-
TRP
  VAL=Valine, ASP=Aspartic acid, SER=Serine, LYS=Lysine, ASN=Asparagine, THR=Threonine, TRP=Tryptophan.   1
VAL-FME   VAL=Valine, FME=N-Formylmethionine.   13
VAL-GLN-ASP-THR-
ARG-LEU
  VAL=Valine, GLN=Glutamine, ASP=Aspartic acid, THR=Threonine, ARG=Arginine, LEU=Leucine.   1
VAL-GLN-GLN-GLU-
SER-SER-PHE-VAL-
MET
  VAL=Valine, GLN=Glutamine, GLU=Glutamic acid, SER=Serine, PHE=Phenylalanine, MET=Methionine.   1
VAL-GLN-ILE-VAL-
4BF-ORN-HAO-LYS-
LEU-ORN
  VAL=Valine, GLN=Glutamine, ILE=Isoleucine, 4BF=4-Bromo-L-Phenylalanine, ORN=L-Ornithine, HAO={[3-(Hydrazinocarbonyl)-4-Methoxyphenyl]amino}(oxo)acetic acid, LYS=Lysine, LEU=Leucine.   1
VAL-GLN-ILE-VAL-
TYR-LYS
  VAL=Valine, GLN=Glutamine, ILE=Isoleucine, TYR=Tyrosine, LYS=Lysine.   3
VAL-GLU-ALA-LEU-
TYR-LEU
  VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, ALA=Alanine, LEU=Leucine, TYR=Tyrosine.   1
VAL-GLU-ASN-LYS-
VAL-THR-ASP-LEU
  VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, ASN=Asparagine, LYS=Lysine, THR=Threonine, ASP=Aspartic acid, LEU=Leucine.   1
VAL-GLU-ASP-TYR-
GLU-GLN-GLY-LEU-
SER-GLY
  VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, ASP=Aspartic acid, TYR=Tyrosine, GLN=Glutamine, GLY=Glycine, LEU=Leucine, SER=Serine.   1
VAL-GLU-GLN-VAL   VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, GLN=Glutamine.   1
VAL-GLU-PRO-GLY-
ASP-ASP-PHE
  VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, PRO=Proline, GLY=Glycine, ASP=Aspartic acid, PHE=Phenylalanine.   1
VAL-GLU-PRO-IL0   VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, PRO=Proline, IL0=(2s,3s)-2-Amino-3-Methylpentane-1,1-Diol.   1
VAL-GLU-PRO-ILE   VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, PRO=Proline, ILE=Isoleucine.   4
VAL-GLU-PTR-SER-
THR-VAL-VAL-HIS
  VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, PTR=O-Phosphotyrosine, SER=Serine, THR=Threonine, HIS=Histidine.   1
VAL-GLU-VAL-PRO-
LEU-ALA-GLY-ALA-
VAL
  VAL=Valine, GLU=Glutamic acid, PRO=Proline, LEU=Leucine, ALA=Alanine, GLY=Glycine.   1
VAL-GLY-GLY-VAL-
VAL-ILE-ALA
  VAL=Valine, GLY=Glycine, ILE=Isoleucine, ALA=Alanine.   1
VAL-GLY-MET-HIS-
SEP-LYS-GLY-THR-
GLN-THR
  VAL=Valine, GLY=Glycine, MET=Methionine, HIS=Histidine, SEP=Phosphoserine, LYS=Lysine, THR=Threonine, GLN=Glutamine.   1
VAL-HIS   VAL=Valine, HIS=Histidine.   1
VAL-HIS-ARG-ALA-
ARG-M3L-THR-MET-
SER-LYS
  VAL=Valine, HIS=Histidine, ARG=Arginine, ALA=Alanine, M3L=N-Trimethyllysine, THR=Threonine, MET=Methionine, SER=Serine, LYS=Lysine.   1
VAL-HIS-PHE-PHE-
LYS-ASN-ILE-VAL-
THR-PRO
  VAL=Valine, HIS=Histidine, PHE=Phenylalanine, LYS=Lysine, ASN=Asparagine, ILE=Isoleucine, THR=Threonine, PRO=Proline.   1
VAL-ILE-ALA-ARG-
GLY-ASP-TRP-ASN
  VAL=Valine, ILE=Isoleucine, ALA=Alanine, ARG=Arginine, GLY=Glycine, ASP=Aspartic acid, TRP=Tryptophan, ASN=Asparagine.   1
VAL-ILE-ALA-LYS   VAL=Valine, ILE=Isoleucine, ALA=Alanine, LYS=Lysine.   2
VAL-ILE-LYS-ILE-
GLU
  VAL=Valine, ILE=Isoleucine, LYS=Lysine, GLU=Glutamic acid.   1
VAL-ILE-MET   VAL=Valine, ILE=Isoleucine, MET=Methionine.   1
VAL-ILE-PTR-PHE-
VAL-PRO
  VAL=Valine, ILE=Isoleucine, PTR=O-Phosphotyrosine, PHE=Phenylalanine, PRO=Proline.   1
VAL-ILE-PTR-PHE-
VAL-PRO-LEU
  VAL=Valine, ILE=Isoleucine, PTR=O-Phosphotyrosine, PHE=Phenylalanine, PRO=Proline, LEU=Leucine.   1
VAL-LEU-ARG-ASP-
ASP-LEU-LEU-GLU-
ALA
  VAL=Valine, LEU=Leucine, ARG=Arginine, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, ALA=Alanine.   1
VAL-LEU-ASP-VAL-
LEU-LYS-PHE-TYR-
ASP-SER
  VAL=Valine, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid, LYS=Lysine, PHE=Phenylalanine, TYR=Tyrosine, SER=Serine.   1
VAL-LEU-CIR-ASP-
ASP-LEU-LEU-GLU-
ALA
  VAL=Valine, LEU=Leucine, CIR=Citrulline, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, ALA=Alanine.   1
VAL-LEU-GLY-PHE   VAL=Valine, LEU=Leucine, GLY=Glycine, PHE=Phenylalanine.   1
VAL-LEU-HIS   VAL=Valine, LEU=Leucine, HIS=Histidine.   1
VAL-LEU-HIS-ASP-
ASP-LEU-LEU-GLU-
ALA
  VAL=Valine, LEU=Leucine, HIS=Histidine, ASP=Aspartic acid, GLU=Glutamic acid, ALA=Alanine.   1
VAL-LEU-LEU-HIS   VAL=Valine, LEU=Leucine, HIS=Histidine.   1
VAL-LEU-PRO-GLY-
VAL-LYS
  VAL=Valine, LEU=Leucine, PRO=Proline, GLY=Glycine, LYS=Lysine.   1
VAL-LEU-PRO-THR-
VAL-GLY-PHE-ASP-
PHE-ILE
  VAL=Valine, LEU=Leucine, PRO=Proline, THR=Threonine, GLY=Glycine, PHE=Phenylalanine, ASP=Aspartic acid, ILE=Isoleucine.   1
VAL-LEU-PTR-THR-
ALA-VAL-GLN-PRO
  VAL=Valine, LEU=Leucine, PTR=O-Phosphotyrosine, THR=Threonine, ALA=Alanine, GLN=Glutamine, PRO=Proline.   1
VAL-LEU-SER-TPO-
LEU-NH2
  VAL=Valine, LEU=Leucine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine, NH2=Amino group.   1
VAL-LYS   VAL=Valine, LYS=Lysine.   18
VAL-LYS-ARG-ALA-
LYS-LEU-ASP
  VAL=Valine, LYS=Lysine, ARG=Arginine, ALA=Alanine, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid.   1
VAL-LYS-PRO-GLY   VAL=Valine, LYS=Lysine, PRO=Proline, GLY=Glycine.   1
VAL-LYS-SER-ILE   VAL=Valine, LYS=Lysine, SER=Serine, ILE=Isoleucine.   1
VAL-LYS-SER-LEU-
LYS-ARG-ARG-ARG-
CYS-TYR
  VAL=Valine, LYS=Lysine, SER=Serine, LEU=Leucine, ARG=Arginine, CYS=Cysteine, TYR=Tyrosine.   1
VAL-MET-ALA-PRO-
ARG-ALA-LEU-LEU-
LEU
  VAL=Valine, MET=Methionine, ALA=Alanine, PRO=Proline, ARG=Arginine, LEU=Leucine.   1
VAL-MET-ALA-PRO-
ARG-THR-LEU-ILE-
LEU
  VAL=Valine, MET=Methionine, ALA=Alanine, PRO=Proline, ARG=Arginine, THR=Threonine, LEU=Leucine, ILE=Isoleucine.   1
VAL-MET-ALA-PRO-
ARG-THR-LEU-PHE-
LEU
  VAL=Valine, MET=Methionine, ALA=Alanine, PRO=Proline, ARG=Arginine, THR=Threonine, LEU=Leucine, PHE=Phenylalanine.   3
VAL-MET-ALA-PRO-
ARG-THR-VAL-LEU-
LEU
  VAL=Valine, MET=Methionine, ALA=Alanine, PRO=Proline, ARG=Arginine, THR=Threonine, LEU=Leucine.   2
VAL-MET-GLY-PRO-
ARG-THR-LEU-ILE-
LEU
  VAL=Valine, MET=Methionine, GLY=Glycine, PRO=Proline, ARG=Arginine, THR=Threonine, LEU=Leucine, ILE=Isoleucine.   1
VAL-MET-GLY-PRO-
TRP
  VAL=Valine, MET=Methionine, GLY=Glycine, PRO=Proline, TRP=Tryptophan.   1
VAL-OAR   VAL=Valine, OAR=N-(4-Amino-5-Hydroxy-Pentyl)-Guanidine.   1
VAL-ORN-LEU-DPN-
PRO-VAL-ORN-LEU-
DPN-PRO
  VAL=Valine, ORN=L-Ornithine, LEU=Leucine, DPN=D-Phenylalanine, PRO=Proline.   1
VAL-PHE-ALA-GLU-
PHE-LEU-PRO-LEU-
PHE-SER
  VAL=Valine, PHE=Phenylalanine, ALA=Alanine, GLU=Glutamic acid, LEU=Leucine, PRO=Proline, SER=Serine.   1
VAL-PHE-PHE-ALA-
GLU
  VAL=Valine, PHE=Phenylalanine, ALA=Alanine, GLU=Glutamic acid.   1
VAL-PHE-THR-CDE   VAL=Valine, PHE=Phenylalanine, THR=Threonine, CDE=1,2-Dimethyl-Propylamine.   1
VAL-PRO-GLN-TRP-
GLU-VAL-PHE-PHE-
LYS-ARG
  VAL=Valine, PRO=Proline, GLN=Glutamine, TRP=Tryptophan, GLU=Glutamic acid, PHE=Phenylalanine, LYS=Lysine, ARG=Arginine.   2
VAL-PRO-LEU   VAL=Valine, PRO=Proline, LEU=Leucine.   3
VAL-PRO-LEU-ARG-
PRO-MET-THR-TYR
  VAL=Valine, PRO=Proline, LEU=Leucine, ARG=Arginine, MET=Methionine, THR=Threonine, TYR=Tyrosine.   1
VAL-PRO-PRO-PRO-
ARG-PRO-PRO-PRO-
PRO
  VAL=Valine, PRO=Proline, ARG=Arginine.   1
VAL-PRO-PRO-PRO-
VAL-PRO-PRO-ARG-
ARG-ARG
  VAL=Valine, PRO=Proline, ARG=Arginine.   1
VAL-PRO-PRO-PRO-
VAL-PRO-PRO-PRO-
PRO-SER
  VAL=Valine, PRO=Proline, SER=Serine.   1
VAL-PRO-TYR-SER-
SER
  VAL=Valine, PRO=Proline, TYR=Tyrosine, SER=Serine.   1
VAL-PTR-GLU-ASN-
VAL-GLY-LEU-MET
  VAL=Valine, PTR=O-Phosphotyrosine, GLU=Glutamic acid, ASN=Asparagine, GLY=Glycine, LEU=Leucine, MET=Methionine.   1
VAL-SER-GLN-ASN-
LOV-ILE-VAL
  VAL=Valine, SER=Serine, GLN=Glutamine, ASN=Asparagine, LOV=5-Amino-4-Hydroxy-2-Isopropyl-7-Methyl-Octanoic acid, ILE=Isoleucine.   1
VAL-SER-GLN-ASN-
TYR-PRO-ILE-VAL
  VAL=Valine, SER=Serine, GLN=Glutamine, ASN=Asparagine, TYR=Tyrosine, PRO=Proline, ILE=Isoleucine.   2
VAL-SER-GLN-ASN-
TYR-PRO-ILE-VAL-
GLN
  VAL=Valine, SER=Serine, GLN=Glutamine, ASN=Asparagine, TYR=Tyrosine, PRO=Proline, ILE=Isoleucine.   1
VAL-SER-GLN-ASN-
TYR-PRO-ILE-VAL-
GLN-NH2
  VAL=Valine, SER=Serine, GLN=Glutamine, ASN=Asparagine, TYR=Tyrosine, PRO=Proline, ILE=Isoleucine, NH2=Amino group.   1
VAL-SER-GLY-TYR-
ALA-VAL
  VAL=Valine, SER=Serine, GLY=Glycine, TYR=Tyrosine, ALA=Alanine.   1
VAL-SER-LEU-LEU-
ASP-LEU-ASP
  VAL=Valine, SER=Serine, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid.   1
VAL-SER-LEU-LEU-
GLY-ALA-PRO-PRO
  VAL=Valine, SER=Serine, LEU=Leucine, GLY=Glycine, ALA=Alanine, PRO=Proline.   1
VAL-SER-LYS-PHE   VAL=Valine, SER=Serine, LYS=Lysine, PHE=Phenylalanine.   1
VAL-SER-PHE-ASN-
FRD-PRO-GLN-ILE-
THR-ALA
  VAL=Valine, SER=Serine, PHE=Phenylalanine, ASN=Asparagine, FRD=1-Phenyl-2-Aminopropane, PRO=Proline, GLN=Glutamine, ILE=Isoleucine, THR=Threonine, ALA=Alanine.   1
VAL-SER-PRO-SER-
THR-SER-TYR
  VAL=Valine, SER=Serine, PRO=Proline, THR=Threonine, TYR=Tyrosine.   1
VAL-SER-TPO-GLN-
GLU-LEU-TYR-SER
  VAL=Valine, SER=Serine, TPO=Phosphothreonine, GLN=Glutamine, GLU=Glutamic acid, LEU=Leucine, TYR=Tyrosine.   1
VAL-THR   VAL=Valine, THR=Threonine.   1
VAL-THR-ALA-PRO-
ARG-THR-LEU-LEU-
LEU
  VAL=Valine, THR=Threonine, ALA=Alanine, PRO=Proline, ARG=Arginine, LEU=Leucine.   1
VAL-THR-LEU-VAL   VAL=Valine, THR=Threonine, LEU=Leucine.   1
VAL-TRP   VAL=Valine, TRP=Tryptophan.   1
VAL-TYR   VAL=Valine, TYR=Tyrosine.   3
VAL-TYR-GLN-PHE   VAL=Valine, TYR=Tyrosine, GLN=Glutamine, PHE=Phenylalanine.   3
VAL-TYR-GLY-PHE-
VAL-ARG-ALA-CYS-
LEU
  VAL=Valine, TYR=Tyrosine, GLY=Glycine, PHE=Phenylalanine, ARG=Arginine, ALA=Alanine, CYS=Cysteine, LEU=Leucine.   1
VAL-TYR-ILE-HIS-
PRO
  VAL=Valine, TYR=Tyrosine, ILE=Isoleucine, HIS=Histidine, PRO=Proline.   2
VAL-TYR-ILE-HIS-
PRO-PHE
  VAL=Valine, TYR=Tyrosine, ILE=Isoleucine, HIS=Histidine, PRO=Proline, PHE=Phenylalanine.   2
VAL-TYR-PRO-IAS-
HIS-ALA
  VAL=Valine, TYR=Tyrosine, PRO=Proline, IAS=Beta-L-Aspartic acid, HIS=Histidine, ALA=Alanine.   1
VAL-TYR-PRO-TYR-
PRO-MET-GLU-PRO-
THR
  VAL=Valine, TYR=Tyrosine, PRO=Proline, MET=Methionine, GLU=Glutamic acid, THR=Threonine.   1
VAL-TYR-THR-LYS-
GLN-THR-GLN-THR-
THR
  VAL=Valine, TYR=Tyrosine, THR=Threonine, LYS=Lysine, GLN=Glutamine.   1
VAL-TYR-TRP-PHE   VAL=Valine, TYR=Tyrosine, TRP=Tryptophan, PHE=Phenylalanine.   1
VAL-TYR-TYR-PHE   VAL=Valine, TYR=Tyrosine, PHE=Phenylalanine.   1
VAL-VAL   VAL=Valine.   1
VAL-VAL-ARG-PRO-
GLY-SER-LEU-ASP-
LEU-PRO
  VAL=Valine, ARG=Arginine, PRO=Proline, GLY=Glycine, SER=Serine, LEU=Leucine, ASP=Aspartic acid.   1
VAL-VAL-ASN-ASN-
LYS-VAL-ALA-THR-
HIS-NH2
  VAL=Valine, ASN=Asparagine, LYS=Lysine, ALA=Alanine, THR=Threonine, HIS=Histidine, NH2=Amino group.   1
VAL-VAL-ASN-PRO-
LYS
  VAL=Valine, ASN=Asparagine, PRO=Proline, LYS=Lysine.   1
VAL-VAL-LYS-VAL-
ASP-SER-VAL
  VAL=Valine, LYS=Lysine, ASP=Aspartic acid, SER=Serine.   1
VAL-VAL-SER-GLU-
ARG-ILE-SER-SER-
VAL
  VAL=Valine, SER=Serine, GLU=Glutamic acid, ARG=Arginine, ILE=Isoleucine.   1
VAL-VAL-SER-HIS-
PHE
  VAL=Valine, SER=Serine, HIS=Histidine, PHE=Phenylalanine.   1
VAL-VAL-SER-HIS-
PHE-ASN-ASP
  VAL=Valine, SER=Serine, HIS=Histidine, PHE=Phenylalanine, ASN=Asparagine, ASP=Aspartic acid.   1
VAL-VAL-THR-GLY-
VAL-THR-ALA
  VAL=Valine, THR=Threonine, GLY=Glycine, ALA=Alanine.   1
VAL-VAL-TYR-PRO-
TRP
  VAL=Valine, TYR=Tyrosine, PRO=Proline, TRP=Tryptophan.   2
VAL-VAL-VAL-VAL-
VAL-VAL-VAL-VAL
  VAL=Valine.   1
VAM   Methyl 4-O-(4-Thio-Beta-D-Glucopyranosyl)-Beta-D-Glucopyranoside   1
VAN   Vancomycin   2
VAP   6,7,8-Trimethoxy-1,4-Dimethylquinolin-2(1h)-One   1
VAR   9-Amino-5-(2-Aminopyrimidin-4-Yl)pyrido[3',2':4,5]pyrrolo[1,2-C]pyrimidin-4-Ol   1
VAR-VAR   VAR=9-Amino-5-(2-Aminopyrimidin-4-Yl)pyrido[3',2':4,5]pyrrolo[1,2-C]pyrimidin-4-Ol.   1
VAW   (2s,3r,4s)-Methyl 4-(2-(2-(1h-Indol-3-Yl)ethylamino)ethyl)-2-((2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-Trihydroxy-6-
(Hydroxymethyl)tetrahydro-2h-Pyran-2-Yloxy)-3-Vinyl-3,4-Dihydro-2h-Pyran-5-Carboxylate
  1
VAZ   N^6^-{(1r)-2-{[(1s,2r)-1-Carboxy-2-Hydroxy-2-(Methylsulfanyl)ethyl]oxy}-1-[(Oxidosulfanyl)methyl]-2-
Oxoethyl}-6-Oxo-L-Lysine
  1

Above is a listing of ligands in PDB beginning with the letter V and part-code VA. The column on the right shows the number of PDB entries containing the given ligand. Other part-codes for this letter are listed in the index on the left.

You can use the index at the top to get to ligands starting with different letters. A drop-down menu gives you access to any given part-code. Alternatively use the search box at top right to search for codes or names.

Note that leading spaces in ligand names (or in names of Het Groups within ligands) are replaced by an underscore, "_". The page labelled "_" on the far right of the index at the top includes all the metal ligands.

  spacer

spacer