Sequence alignment between 3it8(D) and UniProt seq Q9DHW0 (Q9DHW0_YLDV):

Q9DHW0 (Q9DHW0_YLDV): 2L protein OS=Yaba-like disease virus GN=2L PE=1 SV=1
         10    20    30    40    50    60    70    80    90    100    110    120    130    140    150    160    170    180    190    200    210    220    230    240    250    260    270    280    290    300    310    320    330    
     ---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------
UniProt: MDKLLLFSTIVAVCNCITLKYNYTVTLKDDGLYDGVFYDHYNDQLVTKISYNHETRHGNVNFRADWFNISRSPHTPGNDYNFNFWYSLMKETLEEINKNDSTKTTSLSLITGCYETGLLFGSYGYVETANGPLARYHTGDKRFTKMTHKGFPKVGMLTVKNTLWKDVKAYLGGFEYMGCSLAILDYQKMAKGKIPKDTTPTVKVTGNELEDGNMTLECTVNSFYPPDVITKWIESEHFKGEYKYVNGRYYPEWGRKSNYEPGEPGFPWNIKKDKDANTYSLTDLVRTTSKMSSQPVCVVFHDTLEAQVYTCSEGCNGELYDHLYRKTEEGEGEEDEED
PDB seq: ----------------ITLKYNYTVTLKDDGLYDGVFYDHYNDQLVTKISYNHETRHGNVNFRADWFNISRSPHTPGNDYNFNFWYSLMKETLEEINKNDSTKTTSLSLITGCYETGLLFGSYGYVETANGPLARYHTGDKRFTKMTHKGFPKVGMLTVKNTLWKDVKAYLGGFEYMGCSLAILDYQKMAKGKIPKDTTPTVKVTGNELEDGNMTLECTVNSFYPPDVITKWIESEHFKGEYKYVNGRYYPEWGRKSNYEPGEPGFPWNIKKDKDANTYSLTDLVRTTSKMSSQPVCVVFHDTLEAQVYTCSEGC-----------------------
             ---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------            
                 10    20    30    40    50    60    70    80    90    100    110    120    130    140    150    160    170    180    190    200    210    220    230    240    250    260    270    280    290