Chemical Components in the PDB

pdbe.org/chem
spacer

PDBeChem : Molecule Names

 Molecule : 1NO    

Molecule names and synonyms

RecordName TypeProgramVersionName
1 NAME load 1 2-[({2-[3-(2-fluoroethoxy)-4-methoxyphenyl]-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl}methyl)sulfanyl]pyrimidine-4,6-diamine
2 SYSTEMATIC NAME ACDLabs 12.01 2-[({2-[3-(2-fluoroethoxy)-4-methoxyphenyl]-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl}methyl)sulfanyl]pyrimidine-4,6-diamine
3 SYSTEMATIC NAME OpenEye OEToolkits 1.7.6 2-[[2-[3-(2-fluoranylethoxy)-4-methoxy-phenyl]-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]pyrimidine-4,6-diamine