Homologous Superfamily

Structures: Protein kinase-like domain superfamily (IPR011009)

PDBe

The Protein Data Bank (PDB) is a repository for the 3-D structural data of large biological molecules, such as proteins and nucleic acids.

4acd  1e9h  4fjz  4h05  3py1  3miy  3e87  3p23  3nyx  2w7x  2o2u  1h1p  3zhp  3gfe  3fxz  4l01  3zmm  3qud  4ctb  3juh  4uwg  1e90  4cmt  2bal  4k9y  1h00  3dbq  3a61  3lcd  1e7v  3r73  3dk6  1z9i  4f0f  3oxt  2zv8  1zyl  2yac  3kvw  4jqe  1snx  4at3  2xs0  4kwp  4nj3  3pwd  3fi2  2ya9  2ym8  4ftr  3nlb  2wmr  3ot8  2wmq  2x8d  4ftu  2x8i  4ft3  3tkh  4ft5  3fzo  3fzs  4pnk  1nvs  2ghg  2brg  2ywp  3iok  4fvp  2b7a  4e4m  3lpb  4aqc  3lxn  3zon  4gvj  4iay  4dfx  4iac  4iaf  3o7l  3qam  1rdq  2esm  3tv7  4eoq  2v22  3rm7  4f6s  4f70  3ack  2ppq  3ctq  4i4f  4at4  4krd  4n6y  4pl4  4dea  3gcs  3js2  2r3f  4u43  1q3d  3dqw  4ckr  2vtt  2w9f  1uv5  4md8  3ot3  4fv8  3t04  3fmm  4k11  2x7f  3apc  3eqg  4l43  4ic8  3i7b  2v4l  2j0l  2xno  2cci  4hni  2xa4  4ith  2c6d  4mcv  3vum  1q8u  3blr  1r3c  1xr1  2hel  4fg8  4m69  4bdf  1w7h  1zog  4din  1m2p  4i6h  2hz0  2wxr  2r3j  3hv5  3vn9  2pzp  3zcl  2wip  3flw  2qod  3lmg  1rek  3byv  3zly  4fhj  3rk5  2vth  4bdb  2ivu  4cqe  2p2h  4v04  4tyi  4whz  4g3d  4lgg  1uu7  1h25  1cdk  4f1o  4dg0  4jx3  2oid  4f1m  1yxs  3qc9  1xqz  3nus  3ms9  4ijp  2hw7  1byg  3py3  1xha  3tt0  1p4f  1urw  2itq  4loo  3d5x  2c68  3mb6  1yi4  4iz5  2w5h  3s2a  2iw6  1fpu  3q04  2wxi  3qf9  2wti  4ib3  1bkx  3krr  1m7n  3fi3  3ow3  3piy  4jrv  4jaj  3kc3  3tz9  3uqc  1z9x  3cqw  3qkm  2oiq  2vgo  4fsy  2vo3  4n0s  2a5u  2i40  3sxs  1xh4  3efw  4ezj  2kty  3mh2  3cs9  3dqx  2r3h  4bic  3d7t  2ac5  1zy4  3c5i  4gmy  3dcv  2wel  2wqm  3v5l  3ndm  3l1s  2bva  1zzl  3nga  1ouk  3unj  4aot  3fhr  4rio  3uzt  4dfy  2bdw  3bgq  3nzs  4i6q  2c4g  4j71  3jr1  2jfl  4ae6  3gub  3d83  2x6f  3bpr  3lmi  2csn  4da5  3hil  4uwl  2oo8  3o0g  3fup  1j7i  2vta  4fv4  3ky2  4oys  4ftj  2vo0  3iw8  4r5s  2cjm  4k1b  4qyy  3of0  4rlk  2w9z  2a0c  4ovu  3mfu  4c4j  4i4e  3fbv  4fv3  1v0p  3q9y  3gop  2qo9  2qur  4j99  2onl  4ix5  2y8o  4py1  2xk8  3bel  3bhu  1o6k  4czt  4kz0  3f88  1f3m  2h96  2c69  4jbv  4dgm  3ztx  3hv3  3vs2  3rep  4v01  2c30  3qcx  2yit  2vwy  3gql  4eym  2pwl  4riy  4ccu  2yjs  4mkc  4cli  4clj  3mfs  1j7l  2ivs  3vw8  2qon  3u4u  2wmv  4ib5  3q53  1w0x  4h1j  2y4i  3r63  4o38  4ct2  1jkl  3u6h  4jbo  4e4x  3dkg  4b8m  4jai  4tw9  4bde  1tqm  3pa4  4fad  4aw2  3rjc  3jy0  3cc6  4bn1  3rak  3ork  2f57  1rw8  3f7z  1ias  2h9v  1yol  2ofv  4jdj  4fev  4ian  3ori  4c59  4ona  3prz  3w2p  3rpo  4c0t  1di8  3hrb  4deg  4qte  2jiu  4ftc  4o0r  3qd4  2wxv  3f5x  2xuu  2obj  3otv  4dli  3q4t  1smh  3nun  3p9j  2zyb  3gc7  2hak  1pmu  3lfn  4bci  2pvn  4gg7  3wil  4b9d  1oec  1fvr  1lp4  3uqg  2hxl  2b53  4rqv  1re8  3pxq  1h4l  2ckq  4bcf  1buh  3r8u  1o6l  4ll5  4br3  4hzr  4i22  3u8w  4twc  2hy0  1xkk  2qok  2p33  3f69  4qtd  2r3p  1yxt  3thb  2uv2  1yi6  4c02  4g31  3qqg  3q5z  1ir3  3kn6  4b7t  3obj  3amy  3qar  3sv0  2vtm  4a4o  2og8  1ckj  4un0  3gi3  2hz4  4bdk  2bfy  2uue  3lxl  3uo6  3qup  3p0m  3mv5  2pvj  4tuu  3t3v  2auh  2yaa  4f9w  4m0z  4e4n  3rmf  1j1b  4lop  4uxq  4fhk  3anr  3a4o  4mwh  2xik  2jdr  4ark  4bi2  3fjq  3zw3  4fob  4l3p  3r7y  3rhx  4lqm  3efj  2yfx  1tvo  4k6z  3ac8  2nry  4aua  3upz  3qru  2wmt  2r0i  3bi6  2io6  4pms  3pjc  4fny  3enh  2c3i  4rg0  3zos  2vtl  3ttj  3r1s  1mq4  3qjz  2ydk  3nie  2rgp  4asx  2exm  3ma3  3dk3  4wwn  4g34  2c6e  4nu1  2rfe  4o21  3qti  2yn8  4ebv  1a9u  1tki  3cd8  2ewa  4ehv  2x6j  2gqg  4agw  3d9v  3e63  4ij9  3faa  3mtl  2xkf  3sw4  2gs2  2qlq  4u9a  4p90  4o22  2xh5  4i0t  3d4q  2oxy  3ddq  4ach  3v5p  1nw1  3rpv  3bv3  4ccb  2j50  3nx8  1b39  4bdj  3u4w  4aoj  2xzs  4riw  1nsg  4imy  4g6n  4deb  1p5e  1q3w  3vbq  3qd3  4bcm  2j90  4obp  4jq8  3rni  1y6b  2z7s  3hzt  1h8f  3v8t  4el9  3tiy  3qyw  3r9d  2wmw  1m2q  4j98  3l17  3p78  3igg  3e3b  1oky  3at3  3oy1  2ity  3t8m  3nnx  3ac2  4daw  4ans  3kn5  4acm  2o64  1veb  2qu5  4d28  3r01  1e8x  4ff8  4i0r  3mft  4nk9  4fkr  4grb  4agd  4bdi  2itn  3qqk  4cfx  3tv6  4eop  3nz0  4czu  2fgi  4eon  4lyn  4fks  3e64  3qcs  2xch  2xne  4m12  3vo3  2ycf  4ifg  2f2u  4a4l  4c3f  4ez5  2ycr  2z7l  3apd  3cy2  4ib0  2pml  3hub  2qof  2i6l  2gsf  3r6x  3vs6  2uw8  3f61  3py0  4nw6  3axw  2bzh  3svv  1jbp  4bfr  4few  3o8u  4l3j  3kkv  4ap7  2jkk  2b55  1qpj  3r8v  3h0y  3i7c  3h9o  2x9e  3q4u  2bts  3mvl  1gjo  3vrz  2bhh  4g1w  2cgv  3zim  3dfc  4fz7  1q41  3a7h  4lg4  2p3g  2fap  3lco  2h34  1h26  3ulz  1szm  4fux  4fl1  1oiu  3w16  3alo  2f49  3iw4  4mxc  1mry  2nru  2bil  4rrv  3v04  1pme  4im2  4fc0  3f9n  3qxo  3s3i  4bch  2yjr  1oiq  1yom  1kwp  1pxi  2wmx  3o8p  2pui  4nfm  3my1  3q9z  1v1k  2b9i  3bqc  1fgk  3r7u  3kmw  2vx3  3hl7  4fkj  2brm  4l8m  2pe0  3fmj  2jit  3fv8  4bbm  1ny3  3ouk  2qol  3oxz  2r7i  2g01  2erz  3hdn  4eh7  1jkt  2vwz  3tnq  3e7o  3mb7  1zyd  4a9r  4hle  3d7z  1m14  3new  3dbf  4dbn  2chx  3c0h  2oxd  4b4l  4o91  4cfn  2j9m  3eb0  3poz  1bi7  2baq  4mq2  3m42  4m8t  4pmt  3cxw  3s0o  1sve  4g11  2bzj  2j6m  4pl3  3gc8  4g5p  1pw2  4gyg  3tud  4e1z  4prj  2xey  4ftn  4gva  3vui  2phk  2ijm  2osc  2r3g  2e9p  2eb3  3jxw  3fy2  3mh1  4h1m  3ug2  3my5  1zlt  4f4p  3f66  4x0m  4kbk  4lud  4anw  3csv  4dfl  3f2r  4rix  3nax  1wvx  3eqd  2hzi  1nxk  2r3k  4l00  4mbl  2xng  3rwq  3acj  2ig7  2c6m  2br1  1apm  1yhs  4pp7  4wbo  2pvr  4ezk  3zsg  4brx  2jam  3r1y  1ove  3hmi  1m2r  4fa2  4fjy  3tub  3fhi  3mh3  2e8n  3pwy  4pds  4i94  2zjw  2ozo  2izr  2jiv  4hyh  4tye  2yiw  2yir  3lct  3vud  3que  2cpk  3i5n  1p14  4ehz  2c3k  3fap  3zuu  3sx9  2r9s  1aue  1okv  4idt  3qhr  3bwj  1h1r  1a06  3qgy  2x2m  4d0w  3tnp  3i6w  2py3  3l08  3hyh  3dzo  2exc  3tei  2xrw  4cfv  3kxh  3u87  3b2w  3e3p  2j5e  2pe1  3v5q  3en5  4dk5  2src  3fe3  2ofu  2ac3  4eoi  3en7  4jps  1kob  3a60  4a4x  3lcs  4dg3  1ywn  3dtc  4j8n  2jii  1zy5  2c3l  3bys  3udb  4iza  3sc1  4jg7  4anq  2c6i  3gu6  1qmz  3dbc  4ie9  4j96  3soc  4nzw  1z57  4l7f  3qfv  3dbd  4u79  3p7a  4ivb  3bbt  3u9c  4bgh  3r0t  1u4d  2c47  2y0a  4u81  1i09  2ym6  3l9n  2wms  3kq7  3orp  1ykr  4hvd  3pfq  3ihy  2f7e  2xk4  4fsn  2oxx  2dyl  3zls  3qqf  4aw0  3w2q  3qk0  4cxa  4cg9  4bhn  3wik  4d0x  3pxy  3oz6  3ppj  4hnf  2xk9  4id7  4jdh  1tqi  2uvz  4dg2  3fdn  4i6f  2gph  4a07  3h9f  4q9z  1yrp  3uvr  2itu  4k77  2c5x  4feu  2gtn  3lfa  2rfn  4fie  2lgc  2j4z  3kmu  3io7  1zyj  3tnh  3mpm  4fl3  1ds5  2w1g  1pkd  3vid  2cmw  3a8x  4l23  3e93  3c0i  1h27  3hko  1opk  4qq5  2np8  2uzw  1vyz  4mao  1ym7  2wqb  2r3q  3uys  4fkq  3ncg  2itt  1pxp  3fml  4awi  2iw9  2x8e  2pmo  3hmo  3zo2  2uw3  2uvx  4c33  3zo4  2uw7  3e8e  3ggf  2jds  1q8w  2f7z  2c1b  1q24  1svh  2gdo  2cgu  4m68  3le6  4gsb  4iir  3zo1  2qr7  3g51  3pvu  2e9n  2f7x  3f7w  2jld  4cmu  1zao  4tks  3l13  1om1  3krx  1fin  2acx  2etm  4kao  2eu9  2i1m  2w06  4l45  4l42  3a62  2qlu  2jfm  4cg8  3g15  4ej7  4hys  4hyu  3o17  3v3v  3pze  4ic7  3gc0  3gbz  3zc6  4jg8  4agu  3eta  3g0f  4hvs  3nww  3h3c  2etk  3ik3  4acc  2g2h  4e73  4ehe  3q4c  4e26  1uwh  4h58  4fk3  3psb  4jvg  3eqc  4b8l  2w1i  4krc  2wxp  3pj3  4au8  1omw  3ej1  3pre  2qo2  2qob  2ds1  3lj0  4otd  4otg  1cja  4c2v  2iwi  2zm1  3ac4  3ad5  3ac5  4ix3  3pa3  1yoj  2ghm  3fl5  2yza  4bda  4i5p  3zfx  4jdk  3gfw  4gj3  4bdc  2yiy  3t9t  3ewh  3qd0  4bzo  1q97  3ce3  4g6o  2qvs  3vuh  3gok  3f5g  3r9h  4hw7  3a8w  1hcl  2x6k  3a2c  2y7j  2g9x  4iti  2j5f  3fqh  4i41  3g9l  3kka  2pvh  2c6o  2ok1  2xck  1ung  3vhk  3eqp  3hll  3ekk  3fln  3b8r  2xk7  2x81  4aw1  2uzl  3uto  2c5v  3c5u  2rse  1e1x  4gv1  4f1t  3qhw  3hv7  4mxa  4i5m  4bie  1day  1y8g  3srv  4gkh  2rku  3b8q  4fkw  2itv  3wbl  4b0g  2jdt  2f2c  2x6i  2pmi  3prf  1blx  3hp2  3ad4  4i5c  2rio  4bc6  4mxx  3pls  3l9p  3od6  4ek8  2fa2  4fic  3ac1  4qyg  4g6l  2x6e  4l52  3kex  4dgl  4o0v  2hiw  2vny  1pxl  3mj2  3qx2  3uol  3r7e  2chw  1cmk  2brb  2g15  3hec  2e2b  4mq1  4gii  4qqj  3g6h  4lmu  4k8a  3vs7  4jbp  2gni  4fg9  1sm2  2hyy  3pp0  4njd  3obg  3c51  2xj0  4fgb  2xk6  1vzo  3ral  1l3r  3el8  3lw0  4mwi  4ewq  1cki  1yxx  2zv2  4ib1  3kxg  1gz8  3e5a  3f3u  4fkv  3zrl  4wo5  4p5q  2yiq  4jr7  2vo7  2i0h  4dce  2oza  3mfr  1u59  3zep  4mbj  4m14  2p2i  3d0e  3f3t  2b1p  2v7a  4ka3  3ugc  2of4  3skc  2r2p  4pp9  3c4f  1cm8  4bcp  3uc3  3lff  4ppc  3e7v  3dzq  1gzn  4a9t  4axa  3lq5  3w2s  3fzp  3bbw  3uqf  4anl  4cd0  4ftt  3p86  3lm0  1lew  4l9i  2ojg  2uzd  1pxk  4f7n  4o2z  1fvv  3ri1  3ha8  2r3i  3rtp  4tzr  2cko  4ase  3kvx  3vf9  2psq  2w1c  2x7g  4jik  2xm9  4ewh  2gnh  3rcj  3r7o  3i5z  4g17  4e5w  4o0s  4qtb  3ml8  4gs6  1bmk  3lau  4ix4  4jia  4afj  3ptg  3dpd  2xiz  2b9f  3o23  3fxx  3lj1  3owk  1gij  3tjp  3zs5  2duv  1w82  3ctj  2bkz  3op5  4hct  3nuu  2wmb  2uw6  3eyh  3hhm  3ibe  3qtu  2clx  4fsz  3eqb  3beg  3cd3  1okz  4dh7  3ds6  4eev  3cpb  2rd0  3fy0  4m67  2okr  3dak  2uzo  2ptk  2e9v  3a7f  1xh8  1wbt  4fsw  2fb8  2r3n  3uoj  3qx4  3enm  4fnw  2e9o  3h30  3pyy  3lhj  1ua2  3c7q  1ig1  1ke7  3qd2  3iw7  4dhf  2yhv  4dee  4fki  1wak  2xkc  3idp  3qxp  2w4j  2a19  1xws  4kbc  4kb8  3eyg  2r5t  3d7u  2o0u  2fys  3ka0  3fyk  3fpm  3kga  3m2w  3wi6  3r2b  3iec  4pl5  2zmd  3cek  3vqu  3bea  4asd  3efl  2vn9  4hcv  4m0y  2w5b  2xk3  2xnp  4k33  4h36  4kkh  1xjd  2b9j  4r6v  4qqc  3vc4  2bzi  3r00  4bzn  4a7c  2xj2  3vby  3umx  3umw  2xiy  4lm5  4k0y  3c4w  3t8o  4fg7  3soa  2vz6  3fpq  2qkw  3tni  4bcj  2wzj  2hwo  3en4  3qlf  2v7o  4bdg  2wtd  4a9s  2xbj  3gqi  4nka  4wun  3apf  4f1s  4wwo  4ps8  2a4z  1e8z  3oaw  4urk  3mjw  4g3e  4ppa  3kul  1wbn  1ian  1kv2  2rg5  2gfs  1wbw  3qyz  4x2n  3hmm  2x7o  4at5  4asz  4g16  4iq6  3i4b  3sd0  4nm3  3q60  3biz  1x8b  3cr0  3kf4  1m52  3mtf  2vwx  4aw5  4pmm  3db6  3db8  2g2i  3qri  3fmd  3f2n  2i0e  3qc4  4ct1  1uu8  4im3  4ivc  4erk  2wxo  3dxp  3nnv  3iq7  2cn8  2jgz  3k54  4trl  3krw  2bak  3r7r  4nm0  3uvp  3e62  4azw  1ad5  2bmc  3i1a  3jpv  3vvh  2z60  3itz  4feq  2ycs  4ftq  1uwj  4o0y  1w8c  3zrm  4eh2  3uiu  1daw  3ody  2jdo  2pzi  3qrk  3zbf  3zh8  3k2l  3dy7  3mss  4fx3  2qg7  4gl9  1k3a  3tn8  4fvr  4eh3  4btk  3qu0  4a55  4rfy  2xez  4jrn  4d9u  3eqf  3zew  3orz  2vrx  3ma6  4ezl  3gt8  1vr2  1gy3  4nm7  2yex  4jbq  4o0t  2yer  2h6d  2bcj  3b2t  3mvh  4o0x  3we8  4f65  1ckp  2qhn  4j6i  3mia  2itz  3nyn  2qu6  3nr9  3a7j  3ii5  4kkg  4iz7  4c34  3ac3  4fex  4qrc  4ajw  3fxw  2dwb  4gt5  3pe2  3bqr  3qkl  2c6k  3e92  3d5w  1bl7  4bcg  4eol  1ol2  1ywv  4eut  3kck  2lav  2ou7  1iep  3iw5  3ti1  3jy9  2a2a  3pri  3lfc  1h07  4ejn  4bco  2zb1  3r7q  1yxv  4ouc  4geo  1lez  2zdt  3pj8  4c61  4nw5  4dc2  4fih  4fv9  4obq  4f9y  1wvy  2wqe  3qqu  3tz8  1jnk  4rj8  3u51  2whb  2a27  3odz  3w2o  3c4x  3qzf  2g2f  2euf  4c3r  2r4b  4n6z  4qyf  3h4j  4kke  2wei  3eh9  1zmw  2gs7  4c58  4cfm  1pye  2oji  2ojj  2ydi  2y6m  3lfe  2qq7  1uki  1lr4  4a9u  4m84  2wot  2oh4  1okw  4dtk  3kk8  2hck  4eom  4pmp  4m15  2dq7  3mw1  2x0g  3bhy  2pvl  4tpt  3uix  3nay  3idb  3r83  3ppk  4j97  3lkm  4ft7  2wtk  4dgn  2xb7  4rj5  2hw6  4ek6  3eqr  3hv6  1pjk  1opl  3v8w  2b0q  4pdp  1xh6  2kso  4ckj  3r7i  3uc4  1q62  3nup  4ll0  4aa5  3gu8  2c5n  1zoh  2i0v  3fl4  2qoq  3aln  3vnt  3amb  4pqn  1xba  3f3z  2vwv  3k3i  4aoi  3vjo  1jsv  3pj1  1pxm  3cjf  3nux  4gw8  2vtr  4ppb  3efk  2wxg  2rl5  3o71  1ke8  2xix  1xh7  3kxn  3hiz  4g2f  3oht  1pxn  4ks7  4im0  3tjd  2itx  4ksp  3r9n  2x2k  4jdi  1ydt  2bpm  2rg6  2xkd  2y3a  3r02  3e88  1syk  3vw6  3ovv  2c3j  1j3h  4mk0  2x1n  2z7r  1jpa  2zv9  1h0w  1bi8  3qcq  4fnz  4fv7  1zyc  4fzd  3lvp  4h3q  1q61  3npc  1jqh  1ukh  3owj  3dj7  3l8v  4g9r  4k18  3lxp  2w5a  4mxy  1w84  4p4c  3f3v  1g3n  3du8  1g5s  3rpy  3ddp  1mp8  3l8s  3war  2v55  1nvq  3bgz  3cik  4ek3  3en9  4fkl  4nm5  3jya  4hvb  4azf  4mha  3g9n  2z8c  1wbs  4itj  3pxk  1mqb  4dfn  4nks  4dei  2wxl  4ftm  3w1f  1e7u  1j91  1q4l  1agw  2oh0  3zzw  3tcp  3bwf  4mf0  1gol  3sxf  2vtn  3tg1  3bym  3g2f  2kul  3a4p  1di9  4alw  4fv6  1xbc  4ihp  4gue  4i21  4tth  3omv  4ekk  3v6r  4m97  4agc  3krj  3q6w  3sqq  4fzf  2hen  2oj9  2pun  2ivt  4ctc  1lpu  3v5w  2c0t  3eqh  4nl0  3wig  3l9l  3q3b  2a4l  4l7s  3dpk  3gcu  3dt1  3lfd  1svg  2ghl  2y4p  3el7  2wgj  1r0p  4l6q  4uzh  4dgg  3uo5  2pz5  4jjr  2waj  1snu  2no3  4p5z  2gmx  2vd5  4fst  3oun  3lm5  3f2a  2ycq  3dkf  2jav  3bu6  3g33  2hwp  4btm  3et7  3vs3  3tku  2qi8  4c4g  4gu9  4hvg  2vuw  4txc  4ji9  1f0q  1yhw  1qpc  3zlx  1fap  3up7  3nw6  3fme  3sd5  1vjy  2gu8  4i23  2qoh  4eh6  3zo3  4ful  1fmk  4ez3  1u5r  4app  4c2w  3eid  2ojf  4g3f  4c38  3eoc  4ph4  2z2w  4or5  4eh5  3qal  4gk3  4f64  3twj  1w83  2pl0  2eao  3pix  4iai  4fmq  3qzh  2gcd  1j1c  2r3m  2uze  2vx1  3uo4  4fif  3lj3  3qcy  2i7q  3coi  3cok  4bf2  3i81  2gs6  3rhk  2j0m  3my0  4anu  3lzb  3i6u  4bgg  1ksw  3rcd  3dlz  2pk9  3pvg  2p4i  3w2c  3tl5  4o6e  4cnh  3cqu  3ene  4bbe  1i44  3zbx  4hcu  2wfy  2r3o  3gp0  2c0o  4eh9  4foc  3vhe  2vti  1py5  4azs  4g5j  1b4f  3rah  3coh  4u5j  4jxf  4an9  2hk5  3zdu  3q6u  2fvd  3krl  3q5i  4f7l  2eb2  3uyo  4ivd  3ug1  4iwp  4ot6  4ot5  2x38  1fot  2ym7  4alv  1oi9  2ivv  3n51  2fum  1opj  3zsi  2xyn  4ps3  3m11  4qtc  1wvw  3f6x  3nyo  3l8p  2qd9  1yvj  2r0u  1m17  3r1n  3r7v  1kv1  4fvq  1wcc  4jg6  3skj  3jvs  3cgf  1y91  1b0x  1he8  4md7  3hdm  1u46  4gfm  3mpt  4aac  3cgo  1unh  1ouy  4i6b  3jvr  3fmk  4kin  3cst  4o0w  3u6i  2fsl  4n70  3rai  2xba  1mrv  4fsm  1yds  3w8l  3c13  4uwk  2w1d  3da6  2npq  4dfz  1p4o  2wtw  1s9i  3dk7  3qtq  3ekn  1rjb  1h0v  3hrc  2ge9  4b6l  4gt3  3s4q  1r1w  2cdz  1tqp  3gb2  4f08  3fzr  1eh4  3q2j  2o3p  3bu5  3eha  3igo  3mgy  4fv1  3vuk  3cqe  2x4f  4nst  4mnf  4flh  3r28  2e9u  3d5v  3d94  3lck  4bib  1zar  4hok  1rqq  3zvv  2zm3  3fkl  4bdd  4u0i  4gh2  4b99  1ol6  4wrg  4ih8  4kzc  2xf0  3vbt  1oz1  2oib  3q9x  4c4h  4gu6  2cgx  3hrf  3fi4  4nif  4eoj  4h3p  3v5j  3she  3be9  3pup  4l3l  3iph  2zdu  4kba  4o0u  1zrz  3ncz  4bcq  3t9i  4pf4  4a06  4gg5  3tiz  3kl8  2vgp  3kxx  4afe  1erk  2zb0  4c37  3bhv  3r2y  2fo0  2fh9  4e8a  4aof  4l46  3fc1  2qkr  2wxf  3k2m  3c0g  1qpe  2owb  4enx  2rfs  2bzk  4gj2  1o9u  1urc  4e5a  4pni  1fmo  2pup  2in6  1y57  1gii  3u6j  2qc6  4jq7  3tac  4mf1  2vx0  2wxh  4byi  4rll  3ag9  1q99  2yak  3gu4  3f5u  4gyi  3zfy  3orm  3orl  4o27  1csn  2olc  2pu8  2pvm  4dgo  2pvk  4uwh  1jam  1zoe  3dae  4jnw  3zxz  3cth  4deh  1qcf  3vs5  3vs4  4fz6  4fyo  4fl2  3tuc  4puz  4i0s  4gfg  3fqs  3piz  3p08  3gen  4fv5  3i60  3w55  4qta  4fv0  2fsm  3ocg  3hp5  3kf7  3flq  2fst  3rin  4aa0  3iw6  4e6c  4dlj  2yis  3mvm  3flz  3oef  3gcp  4e5b  4eh8  3roc  3gcq  3zsh  4iw0  1yhv  3q4z  3q52  3dls  4f9a  4eyj  2w1e  3o50  4j8m  3uod  4uzd  2wtv  3h10  3unz  1sgg  4l53  3gc9  2o5k  1ol5  1f5q  2b4s  3v5t  2xvd  3qlg  4uyn  4md9  2ym3  3ad6  4drh  3s00  4hgt  2f9g  2qr8  2wqn  3d5u  4lgh  4joa  2i0y  3iop  4kiq  3h9r  4euu  4lue  3oy3  3r71  2itw  1iah  3c1x  3pxr  3p5k  4ded  3qa8  3oct  3dnd  1h1q  3oez  3ion  4u44  3zrk  3oog  3qtz  3qqh  4qny  3a7g  3tzm  3ckw  2ayp  4bbf  1unl  2ym4  3ccn  3vbw  1qpd  1nvr  2qoo  4idv  3fsk  2wev  1gzo  4an2  2f4j  3zm9  3idc  4fk6  3qwj  3at2  4c4e  3lj2  4bgq  4mh7  4nt4  2uzt  4qye  4fza  1l8t  1ke6  2jko  4aaa  3pxf  3qtx  4byj  4cki  2j2i  4hvi  1ob3  3ocs  3mwu  2a1a  1yqj  3aqv  1u5q  3heg  2v5q  3hv4  4p7e  2c5y  3hng  4uwf  2qhm  2jbo  3r8m  3orn  3tnw  4anm  3zdi  4dh5  4fsu  2abl  1u54  4eos  2q0n  4cmo  2wxj  3mh0  3l8x  4bb4  1wbo  4h39  3g0e  3fls  4j1r  1xo2  2j0i  3lla  4loq  2vww  2wou  3sw7  3hvc  3vut  1wfc  4a9y  1jkk  2bdf  3dj5  3fsf  3r30  3qrt  4gk2  2jd5  4i24  2uzb  3d14  3vap  4f9c  4ix6  4jl9  2wkm  3ezv  4lv8  1ke9  2c1a  3w10  4tv3  3w8q  3dog  3i79  3qkk  4jx7  4waf  4jt3  4i5h  2vnw  2wqo  1vyw  1o6y  3orx  2pzy  2gng  2erk  4kuj  4ec8  2vo6  3byo  3p2b  4cfw  1stc  4f9b  3rpr  4af3  3llt  1uvr  2y6o  4e93  4fig  4fij  4fii  4nfn  2w96  3qzg  2vts  2vtq  2w1h  2xmy  2wih  3roy  2c6l  3qql  1aq1  3qwk  2cch  1b38  2vto  2xnb  3fz1  1oit  4eok  4fkp  3unk  4i3z  2bhe  2wpa  4bck  1e1v  2vv9  1oir  4ek4  1jst  1r78  4fkt  2c6t  3s2p  3s1h  2r64  3qqj  1h28  3rkb  1fvt  1ogu  2vu3  4e6q  4d1s  3poo  1t46  2zva  2jkm  2j0j  2pvf  2q0b  3cly  2pvy  3anq  4an3  3dv3  4lmn  4anb  4u7z  2p55  3v01  2wxk  2wxm  2bdj  3v6s  3rp9  4ieb  3hx4  3t3u  4u80  3l54  1xte  3rps  2hzn  4l44  1xbb  4mne  3fmh  3feg  2vwi  4dh8  3o96  1xtn  1zws  3vqh  3agm  3agl  4jlc  3owl  4fbx  4nh1  1y8y  1fq1  2z7q  3rny  3niz  4hjo  4rj6  3vjn  3w32  4i1z  2rfd  4wkq  2puu  3p4k  4fap  3f5p  4p2k  4bid  2clq  2wnt  4h3b  3d2i  2x4z  2g1t  4fod  3k3j  2btr  3csf  3os3  4rj4  3cjg  3vs1  4anx  3ujg  3vug  4gub  2npu  4drj  2w4k  4f7s  4eh4  3ckx  4ibm  4f09  1ql6  4aze  2etr  3uib  3dne  3bgp  4gb9  3lmh  4rj3  3bv2  1iaj  3uok  4f0i  1p2a  2vtp  1w98  3bht  3vbv  3lq3  3lij  4f7j  2xnm  2xnn  1z5m  4ksq  2xm8  3zm4  2hog  4fi1  4fkg  1wbp  4equ  2w99  3pxz  4ei4  3hgk  2ydj  1jks  3ig7  3kb7  4dh1  1h1s  2wu6  3sxr  2b9h  3psd  2o63  1j7u  3zlw  3d2k  3pvw  2rei  1ab2  2bik  1r0e  3dbs  2of2  1jlu  4med  4i93  2izu  3r04  4x2j  4azt  4e4l  3mbl  3dj6  2qo7  3a99  3fwq  4c35  3qrj  4g3c  4cfu  2itp  3i0o  4fsr  3w18  1y6a  3ort  4l2y  3nw7  3fly  3zu7  3v51  4dym  3pp1  3f82  2wmu  3cy3  2zmc  3uyt  3geq  4lfi  3zze  4gk4  2ow3  2uzv  2w05  4d9t  1pxj  3ow4  2x2l  1gag  3sa0  4fko  3nuy  4j95  1ydr  4bdh  3ama  3fkn  3qgw  4kab  4mxo  3lq8  3g6g  4hgl  3pa5  4o6l  4ag8  4crs  3qts  4px6  2biy  4u45  4iaa  4e6a  4ft9  4m3q  4fto  2wxq  4pdo  1m7q  3ql8  3tjc  2wb8  1wzy  3sls  3en6  2gnj  4g3g  1zxe  2gnf  3pzh  1jwh  4e20  2qcs  3h8m  2o8y  3kmm  3fc2  3a7i  4ax8  3ubd  1zmu  4li5  3c4z  3zc5  3og7  4eqc  3e8n  4m13  3nw5  3pe1  3ls8  3oc1  4rqk  1pkg  2pzr  3qbn  1atp  2qoi  3p7b  1jsu  3fqe  3nsz  4fku  1k2p  1e8y  2vtj  4k2r  1koa  1h01  3uzp  4m7i  3vs0  3l9m  4i20  1t45  3upx  4gcj  3p7c  2pmn  4apc  1pxo  2jdv  2zaz  4as0  3f3w  3uvq  4v05  3kfa  2yix  4gih  4qyh  3brb  2b52  3s95  1ia8  2pyw  2brh  3mpa  3o51  4dn5  4btj  3gcv  1fgi  3p1a  4c4f  2pe2  4knb  3r21  2jbp  4iad  3dbe  3mdy  3bx5  3ue4  4rfz  4fuy  3g5d  3rm6  2xir  2hy8  4ovv  3bce  3vf8  3aox  2j0k  3sdj  4gfo  2exe  4kio  3cpc  4c36  3daj  2wu7  4ifc  3emg  2uw9  1xh5  3lfb  3o8t  4iwo  3bz3  2x39  4alu  3pj2  3dko  2baj  4lrm  1rej  3bu3  3fmn  1uu3  1pyx  4hpt  1gih  2cgw  4nus  3l16  3c50  2brn  4e6d  2eva  4aa4  4ii5  4x2k  4f63  3mi9  4iak  3lfs  2r7b  4dit  3q2m  2wo6  4azv  4iwq  1k9a  4eoo  4nwm  3k5u  4bcn  3k5v  1bx6  1pmv  1xh9  1q8z  4ae9  3i0q  4fr4  3fyj  2jed  3vry  2gaq  4ftl  4dri  3oxi  3ku2  3pg1  2cke  3r1q  3r8z  2uw5  4eny  4c3p  3kk9  4lv5  3ns9  2gfc  2j7t  3zuv  4hgs  2y9q  4iva  4erw  4js8  1gzk  1q5k  2xru  3ppz  1s9j  3tti  2jkq  2xp2  3dxq  4l67  4i92  1ke5  1ywr  2buj  3c4c  2uw4  4mbi  4fnx  3otu  3u9n  2izs  3kxz  3ml9  2iw8  2oic  4kip  4bi0  3o2m  4obo  4anv  2bfx  3rk9  4ks8  2v62  3byu  4dh3  4ftk  1pf8  2qg5  3pg3  3r8l  3bkb  3dtw  3ezr  4f0g  1gng  1f0m  3e8d  3blh  4j7b  2b54  3ps6  3say  3qa0  3pdt  4otq  3cbl  4hzs  4f99  3be2  1ol7  3rk7  4g9c  4bhz  2uw0  1bl6  4c62  2j51  3zxt  2wxn  3gvu  2rf9  4l1b  4pv0  3nyv  2x9f  3uli  4hge  2zv7  3lfq  4wwp  2v0d  2wtc  4izy  3fzt  3owp  4kd1  2hxq  2vwb  4ec9  3n9x  4cga  2yab  2chz  3myg  3bhh  2c5o  2qnj  1mru  2h8h  3huc  4qqt  4hpu  2r3l  2ckp  3tki  3r22  3tl8  3kcf  2x6d  1yxu  1v0b  3qtw  3qaq  4gt4  1ia9  1h24  3tv4  3nnu  3raw  1v0o  2izt  4bkj  4iwd  1muo  2gnl  3ika  1q8t  1ctp  3vul  1oiy  2p0c  2wd1  4ekl  2jc6  2w4o  4eqm  2wtj  1na7  2w17  3g90  4ehg  2vwu  4ps7  3oom  2w1f  3fko  3r9o  4fa6  3pvb  3oro  3zya  1h1w  2uzn  3mes  4ft0  2ym5  2gtm  4fti  3dkc  1wmk  3lxk  3rwp  3qtr  1jow  1wbv  3q96  3d15  3fi8  3c9w  2wma  4iaz  4otr  1hck  3q32  4bi1  3gni  3q9w  3dfa  4x3j  3dgk  3qzi  2w0j  4ek5  2zm4  2x6h  3dxn  3rzb  3rvg  3up2  1yw2  2cn5  4ogr  1yi3  3lok  2uzu  3cp9  1b6c  4pwn  2r3r  3e8c  3r8p  3h0z  1luf  2bro  3tm0  3at4  2zoq  3ofm  4jr3  3mn3  4otw  4c7t  3vbx  4u97  4f6u  1jvp  4hyi  4f6w  3uim  3w33  2uvy  1dm2  2xj1  4btf  1phk  4ez7  2xyu  2oi4  4hvh  4fyn  3mvj  3zfm  1r39  4rj7  3gxl  1irk  1zys  1nd4  3eqi  3hmp  3zut  3p79  4ebw  3blq  2o65  3nnw  3gu5  3rgf  1e8w  4tyg  2qoc  3ha6  1h08  1pmn  2ito  1how  3hmn  3nrm  1q8y  3w2r  3psc  4fsq  2q83  4fv2  1zmv  4j52  2ogv  3elj  2bkk  3mj1  4fta  4q2a  2xke  3com  4u6r  3c4e  3txo  3tz7  3uoh  3m1s  3kxm  2w1z  4tyj  3nzu  1zz2  4q9s  2c0i  4gki  4acg  1ol1  2chl  4eor  4n4s  2pul  3erk  2fso  4mxz  3gu7  4bzd  3v8s  4j53  3ocb  1uu9  4mx9  4c4i  2vag 

CATH

CATH is a hierarchical classification of protein model structures.

4.10.1140.10  3.30.505.10  1.20.120.150  1.10.510.10  3.30.200.20  1.20.5.460  1.10.150.50  4.10.1170.10  3.30.1010.10  3.90.1200.10  1.10.1070.11  3.20.200.10 

SCOP

The Structural Classification of Proteins (SCOP) database is a largely manual classification of protein structural domains based on similarities of their amino acid sequences and three-dimensional structures.

d.189.1.1  d.144.1.5  d.144.1.7  a.24.7.1  a.60.1.2  d.144.1.9  d.144.1.8  d.144.1.3  d.144.1.4  d.144.1.6