Domain

Structures: Immunoglobulin-like domain (IPR007110)

PDBe

The Protein Data Bank (PDB) is a repository for the 3-D structural data of large biological molecules, such as proteins and nucleic acids.

1ce1  4bfi  2qhl  2bvp  3hae  3vxr  3d0v  3wuw  1a4j  1n3n  2h3n  2zg2  1wtl  1s9y  2cju  1yec  2jb5  1efx  3s4s  2yd5  3kps  3bp5  2g2r  3eyq  1ucb  4p4r  2x1w  4ftv  2fcb  4kkn  3s5l  2uv3  1mak  4hix  3zhk  3l3j  1ggc  2d3v  1ic7  4apq  4jqv  4f7m  1r0a  2ak4  3u8j  1cdh  4pjg  4pd4  1cdy  1yi5  2aw2  2hjk  1npu  3mri  2qej  3arb  3i6k  2cd0  2bx5  2j8u  3gmq  1rih  3dar  1syv  1sq2  3lve  2mpa  1sjh  3fon  1w0v  1hsa  3duh  4jkw  2axg  2r23  1oau  2av7  4pjf  2f58  4p57  3h9z  2nx5  4unv  2dlf  1hla  3ucr  3cdf  1g7j  1yej  1mcp  3dro  3are  1t1z  3mrk  2bjm  1fne  4i2x  1ux2  2w9l  2eny  2r1w  3rnq  1tmc  1a2y  3quy  1nfd  1k8i  3qq3  1kpr  3gsr  4bsw  4p5t  3uyr  3sku  3sgj  2i24  1kir  2dqe  4gos  1fg2  2cry  3noi  3vxp  2e7b  1cfs  4bfg  2nms  1hzh  3utt  3bis  4qac  2cii  3hcv  3mfg  3dus  2axh  4ocx  4lly  3cdy  4byh  2ice  3e6f  4hag  4pbv  4b7i  3shs  1n4x  1xr9  1axs  4laj  3i6l  1vca  1bpv  4h25  4ofv  2vra  1pkq  1yek  4prd  3rzc  1j8h  1wio  3uro  1cd0  2ens  3lqa  3mrj  4nqv  1emt  2ywy  1a6w  1r3h  3wn5  3cfk  1bog  1mf2  1t5w  1aj7  1jgl  3qxd  1t0n  1uv6  1maj  1n5y  3o81  1wbx  4o00  2x4t  1epf  3ilq  1ic5  4gbx  4no0  2bnr  3s35  1i8m  1axt  2qqq  1qac  1inq  3q0h  1im3  4hwn  2fd6  4mji  3kgr  2vb5  1seb  1i1y  1e0o  4fmf  1ub6  4k3e  1i7z  1muj  1bwm  1kb5  3rl1  2cik  2gi7  4mnq  4h5s  3c8k  3khq  4u6x  4f7t  3jts  1jbj  3ol2  3mrg  4g8f  1tnm  3c2a  1sy6  4nqx  1im9  1za6  1um4  1eey  1f42  1j1o  3bw9  2ial  4k94  2r0w  4n8p  3rtq  2edt  3kyo  1cbv  1c12  1ogt  3w0w  1zhb  3g08  1jhk  3ffc  4nm4  4gko  4bsj  3kpl  2akr  1hyr  4gup  4hlj  4i0p  2ny0  1l0y  1hxy  3x14  1nan  1ce6  3qwr  1dr9  1fgn  2f8o  1leg  1hkl  3uts  4hbq  1aif  4of5  3qux  2cqv  2dlt  3x13  1qqd  1dqj  1fn4  2bc4  3l6f  2jb6  2seb  2gaz  2otp  3bwa  3oxr  1t7x  2vlj  4hqp  4mdj  4ogy  2x4s  2v9q  2p1y  1lo5  1n2r  2iwg  1igc  1wfo  4k55  1b3j  3l9r  1qbm  1t1w  1ynk  1gxe  1ohq  4qhk  1u9k  3arg  3rnk  1de4  1pz5  3ry5  1jn6  3uto  1a7n  2i26  3tzv  1rup  2y7q  3bia  4jm2  1pko  4o2e  4rwh  4lkx  2a6k  3zdh  1fbi  2eys  4ob5  3tn0  2qhr  1mwa  1i85  1n26  1nbv  4nob  4l4v  1kip  3puc  4pji  1g7m  3alp  1t21  2x89  4q74  1ck0  1d5x  3pqy  2nna  2otu  3udw  1mhc  3nfn  3eyf  3pv6  4pja  1oak  1onq  3vxo  1kcu  4gt7  1oqx  4o2c  4e41  1ncc  4ra0  1k4d  3vfw  3eoy  2icc  1kbg  4p2c  3cdc  2jcc  4l8s  1qok  2yd8  1hh9  3ry4  3qdj  1s7v  2e5e  1e4w  4jff  1e4k  1pew  1rei  1a8j  3d5o  1hkf  1agf  4p2o  2wbw  3sda  1yeg  1fq9  3quz  3u8m  1t83  3lkn  2fz3  3u8k  3bqu  4hdi  1i9e  1bey  1s9v  4oi8  2aeq  3ilp  4pre  4jfe  4g8g  1g1c  1lds  1bfv  1ncb  1lk3  2dru  4qrs  4grl  3p4m  3ha0  2bnq  1r5i  3ln4  2ck0  1duy  4g43  1s9x  1jpg  1wis  4kvc  1yef  2edl  2esv  1he7  3sdd  2or7  3bfo  1koa  2g9h  1etz  2aq1  2ywz  3dhj  1cly  1g9n  2yuw  4r2g  3eo1  2xku  3l3g  1p4b  3mre  3b2u  1ev2  1i7r  1iil  2fdb  1x44  1d6v  4lfh  1u3h  2iep  4nqc  1jnj  3l3i  3dx8  3mv9  1qew  3bp7  2v2w  3kpr  1qsf  2bvq  3b6s  1sys  2hjl  1zs8  3h7b  3mrd  3mrq  2yxf  3d25  3mgo  1zvs  3o3e  1lp9  3bzf  3ft3  1uqs  1zt4  3mrl  1tvb  1pw3  2mmx  3vft  4qrr  2jjw  1adq  3upc  1mcb  2r1y  1iao  1ek3  5lve  3bi9  3zo0  3v7m  4cdh  4nqt  4nqs  4q7d  2wah  3o11  3do3  4llq  1fc2  1h3t  1fc1  3dj9  1h3y  1i1a  2ifg  1www  3rgv  1g7p  2vaa  1fzk  1fo0  1fzj  3tie  1osz  2qri  2ckb  2ny1  1kn4  1yeh  2adf  3w39  3p77  3jvg  4f8q  3b2v  1jgu  2fwo  3rew  2icw  1wf5  4ei5  4elm  2fl5  2zok  2arj  4irj  1dn2  1kjv  3bxn  3t0e  4c55  1bx2  1hhh  3bik  3vfs  1ydp  2edo  1zag  3gso  3cjj  4nqd  3bo8  3to2  1lk2  4qrt  1ry7  1vgk  2jll  4pjx  1sje  1hhk  4c56  4mnh  3mgt  35c8  2x4p  3cfj  2ny3  4pri  1u2h  2xyc  1fng  1qp1  3e3q  2xn9  1rpq  2edn  3sko  1qnz  3fo9  2kbg  2ny5  2ol3  3m1b  2xot  4jqx  2ipt  3pwp  3qiu  4pjb  1ed3  3r4d  1ru9  2w0k  4g8i  3qzw  1lve  3ojm  2dtm  1cl7  2apb  4pj9  4l9l  2yuv  1ndm  1uxs  2vuo  3nwm  4hkj  1mcf  3bn9  1bfo  1egj  2gj7  1xz0  3cu1  3vj6  1kac  3jz7  4hux  2a83  3mrb  3bev  2xfx  4qhn  3t1f  1ic4  1cdj  3v52  3o3u  1dqq  2hg5  3o3b  1ktd  2vsc  1ar1  1aqk  2dl9  1a4k  4nm8  1bz9  2y23  1uem  4mng  2apw  1j87  4gg6  1ggi  1ynl  1qfw  4pjc  1dbj  4g42  1wiq  3vxn  3rwg  2ajv  3oj2  1osp  3i6g  1n6q  1ndg  4l3e  3nvq  4lp5  4d2n  2mov  2d4f  1p4i  3pwu  2qte  4aen  4ono  1kc5  3tbt  1itb  4pjh  3o2d  2pye  2mjw  1ktk  3d3v  2rcs  1akj  3pgd  4k7f  1agc  3ncm  4u0q  4p5m  4acp  2m2d  2aep  1qvo  2apf  2wbj  1bbd  2vaj  2xy2  2vr9  2yd7  1cdu  3arf  2atp  1ngq  4iiq  1nbz  1frg  1ken  1jrh  1mlb  1cfq  1cft  1fsk  1gsm  4p23  1uvq  1jnh  2h32  4pub  4llu  3x12  2wqr  2dju  4hv8  3qul  3tbs  4l8c  1ffn  3buy  1ffp  2zol  1rvf  2mq3  1a14  4g9f  4g9d  1wfn  3rwi  2yr3  2ht3  2htk  1gzq  1l7t  2i27  4jry  4pra  4prb  1k2d  1wwc  1q0x  1ow0  1t7v  1t7w  1t80  2ipu  4q0x  2yxm  1ie5  1jk8  2ajx  4j23  2ny4  2nxz  2mcg  3pl6  1frt  3cii  2gy5  1qlr  1r3j  1opg  1dbb  1clo  1kem  1fns  2jjt  3i84  1yee  2oi9  1j86  4ozf  1lil  2hn7  4m1d  1dlh  1rhf  4l8b  4dz8  2ojz  3d0l  3gsn  2bst  3qr2  2fbo  3vxm  2apv  1cic  1zan  1t1y  3tby  1zgl  1xh3  4odx  1kj3  1yn6  1mam  1hsb  1a9b  2x4r  2e3v  2wim  1sm3  4g8e  3wlb  1om3  2if7  1gc1  3m45  1py9  2jjs  1dqm  2gjz  1b0g  3caf  2ckn  2y9r  1ymm  3lkq  2yz1  1lhz  1ncw  2fbj  3p73  1vad  2rik  1f5w  2pf6  3we6  3qdm  2dn7  4d8p  1gaf  4fab  2v9t  4q9c  3mbe  1acy  2po6  2gw5  4hc1  4md5  4md4  3qxa  3fru  3fqw  4c54  1a9e  2edq  3vxu  2hlf  2git  1i7t  1neu  1h3x  1kj2  3mr9  2dqf  4ozh  1klg  1jwm  1h15  1d5z  2iam  1jws  1pyw  1t1x  1fzm  2xna  1p4l  1ocw  4alx  4gkn  1cgs  2iqa  3p40  3tyg  4qhl  1t2j  3tid  3gmp  1zt7  4f37  4hk0  3b3i  2ql1  2v5y  2gki  1jpf  3mrf  3vwk  3rwd  4kjy  4e0r  2cpc  4f9p  2cr3  1u6a  2hla  1x7q  3gml  3gmo  3gmr  3rug  2edj  4k9e  2b4c  1p69  2ec8  3v5h  1g7i  1k5n  2coq  1nqb  1ots  1cdi  1wip  2ny2  1tit  2rq8  2f8v  1ncu  1waa  1dqt  2q7y  1i1f  1d6e  1x5y  4l1d  2mkl  1c08  2lu7  2qjd  4qab  4nzb  2zjv  1flr  3c5z  1g7h  1z9m  3rq3  1bih  4pj8  2cdf  4iho  1dvf  2zg1  1g0y  1ar2  3qq4  4i48  2e6p  1olz  1a7p  1wej  1a7q  2vir  1gig  2vit  1e6j  1oaq  1ira  4c4k  2edr  2edw  2gqh  2dku  1s7x  4ba8  3mtr  2vkx  1pqz  3rwe  1bqh  3b43  2edh  1lo4  3lqz  2yd3  3gmm  2zsw  3hla  1nam  1zsd  4pv8  1h3v  3mjg  3f8u  1kcr  3quk  1psk  4lnr  3hi1  3wl9  2dav  4bsv  1hez  1zt1  3hg1  1hhi  1q94  1m05  3zdg  1rsf  1nun  3gsv  2eo1  2e9w  4l4t  1tnn  2v5m  3eys  1e27  2dqt  3bvn  3cpl  4h26  1qfu  1f11  2nxy  3pxj  2gtz  3t8x  2wv3  4ety  2ajz  2arw  3mro  43c9  2av1  3vri  3ws6  1bii  1s7s  4en3  4hwu  2dm7  4b53  3wkn  1ypz  2nw3  1kgc  1mch  3pv7  3rbs  1eeu  4aiz  3o3a  1ktl  1vsc  2le9  2z31  1d9k  3spv  1agb  3bov  3cmo  3ab0  4hk3  1kt2  1i3r  3qiw  1g0x  1ugn  1ufu  1p7q  1dlf  4p4k  1jl4  1lo0  1ruk  1je6  3kpn  4l3c  1f2q  1j89  4hd9  3bp4  2c1o  2znw  2yez  3ehb  1mqk  4qok  4jfp  4no3  4no2  4jfo  4l29  4nny  4gks  4mqx  1ddh  1fl3  4cmm  4jfh  1kcv  1mnu  3d6g  2h2p  1r3l  4ogx  3kaa  3v8c  3lv3  3mrn  3gjf  1dba  1vfb  2aq2  1g84  3so5  4jvu  4qrq  3c9n  2aq3  4wo4  3sdx  1zhk  2rgs  1i9b  1orq  4prh  4jjh  1a7o  4frw  3s36  3duu  1s7q  4md0  2yd1  2v6h  3u0p  3jwd  1m6o  2bk8  4bfe  3laf  3kvq  3bze  2w0l  1a1m  1w0w  2qad  1ldp  2p4a  3l3d  3o9w  3d2u  1b0r  4n8v  2yz8  3dbx  1m7i  1p7k  1ai1  2y25  3fol  1seq  4oi7  1n5a  3s7g  2axf  3mcg  4fqx  3ws3  4lcw  1rk1  1m71  4pb0  1cg9  3ft2  4n5u  3tvm  3giv  2mkw  4npy  1fnl  2p5w  2dqu  1t2q  1qr1  3o8x  1z5l  2yuz  3ry6  1fhg  3lks  4jrx  4llw  3m17  1bqs  1g9m  1ncn  2iq9  3x11  2c1p  1ver  3pwv  1i1c  3ib4  3mv8  2edx  2dm3  3q2c  3ta3  4ku1  2ian  4llm  2ok0  3mrp  3vrl  4q6y  4huu  2ee2  3sjv  1ae6  3s97  2ntf  3zhd  1yn7  3vcl  3ejj  1ehl  1qd0  2xy1  4nqe  2q1e  4dkd  1t22  2r15  3sdc  4mj5  2cr6  1jwu  3rwf  4j4p  4qaa  1xmw  3am8  3pwl  3it8  2or8  1ij9  3drq  2a1w  2x4n  3pwj  3bkj  2eyr  1um6  3bh8  1hh6  1bm3  3kpq  2f19  4fn0  3knb  1fcg  3dmm  3fqx  1mcw  1bmg  1s7r  4fqp  1t89  1a7r  1d5b  2oyp  4mq7  4eup  2nts  1vfa  3h9y  2q86  1f45  3zyi  1e28  1tiu  2id5  3sbw  1sbb  1jv5  1rjy  4im8  3mrr  1oqo  3uez  3vxs  3ov6  3rl2  3p9l  2bnu  2edy  4lhu  2x4u  1igy  1r5v  4gaf  4is6  2xks  1mpa  1j88  2ij0  2v5t  4nsk  1i9j  1t0m  1f3d  2f54  4fqq  2vab  4i5b  25c8  1cfn  1bww  4f9l  2x70  1exu  1qz1  4m8q  2ncm  3s6c  1eeq  1fzo  1qrn  1fdl  3l3h  3mj6  1duz  4ozi  1dn0  4ah2  3v5k  1ob1  3lkr  3bp6  1otu  1g6r  2z9t  3oq3  1efq  3bdb  1nbq  3jwo  1fpt  3rwj  1wwa  1s8d  1evt  2aju  3cch  2zg3  2yux  3d87  1plg  1svz  2guo  2jjv  1p1z  4p9h  3vh8  3cvh  3qeq  4u6y  3pab  4p46  1um5  1xau  4no5  1mhe  1c5d  3h9h  4bm7  4grw  4gg8  4n0u  3p4o  1q9w  3dhm  2r0z  2p49  2apx  1rum  3pdo  1ya5  1t6v  1nby  1op5  1rzk  3kg5  1i8l  4lve  2fik  2vkw  2wwk  1dbk  1dl7  3myz  1gzp  2qrs  1wby  2fse  3gmn  3myj  3bgf  2dyp  1oga  3dvg  2clz  3wex  4o2f  3upr  4ndm  2x4o  1p6a  3czf  2avg  3utq  1h3u  3c6l  4jfd  1oax  1es0  7fab  3gbl  1t5x  1nez  1r3i  2v9r  43ca  3e2h  1u58  4ov5  1kno  1h3p  3dvn  3mj9  2ht2  1l6x  1lo2  1l0x  1jnl  2ch8  3dxa  3mzt  1rk0  1r5w  3pxh  1s7t  3wip  1eez  2v2x  2j4w  1kg0  1f6l  4jvw  2fb4  3ekc  1uxw  3upa  2ny6  2c9a  1x5z  1ffo  1zhl  3qqn  3rbg  2cdg  2vlk  2j5l  1jge  6fab  3tbw  3uo1  1lwr  2clv  2r1x  1o0v  3fqu  3dv4  1p2c  3v5d  2p24  1nct  3kho  2j6e  1kpu  4pj7  1hxm  1oar  4ki1  2exy  1moe  4huw  1f97  1ii4  2qrt  3vwj  4nnx  1i7u  1qse  4kfz  1l7i  1qbl  3roo  2rjm  1c16  4pg2  1f3j  2zsv  3vfv  4f7c  4p2r  3o3d  1m7d  1jgv  2pet  2q20  2eo9  3u8l  2yd9  4ozg  1cd8  2mcp  1a1n  3gsu  4dep  3kpp  2gy7  1fp5  3ecb  1hhg  3t77  1pg7  3qib  2x4q  1fj1  3dur  4mj6  3ck0  3fqt  2j12  1a3r  3he6  1qlf  1cs6  1jht  1a6v  4hx1  2lvc  3qi9  1oaz  2bss  3ay4  2vlr  1djs  3s37  1wit  2gt9  1kpv  2ddq  1mcl  1e4x  4may  1ott  1rur  2kdg  2yd4  2ig2  3qfd  3l3k  2cde  3mrh  4lp4  3hmx  1juf  3bkm  2bvo  2clr  4p2q  2haz  1ujt  3skm  3hb3  3bib  4f7p  1a1o  3sgk  4q9b  3o6f  3rwh  1ub5  1hq4  3eyu  1b0w  2yd6  2ajy  1vac  2h6p  2eyt  1nd0  2cgr  2e6q  2nw2  1hi6  2dm2  2dts  4pbw  3b9k  4h8w  3wjj  2k1m  3ftg  2o26  4dfh  1hdm  4unt  3wjl  2wwm  3d85  1f58  1i8i  3eyo  1aqd  4uow  1ieb  3u0w  4q6i  4hza  2edk  4n0f  3mv7  1uw6  2dqc  2lve  1xgy  1bd2  2ill  4pr5  2fyy  1jfq  3zl4  1f6a  1ac6  1lnu  4eow  2d31  1k8d  3c60  1dcl  3mcl  2dlh  2e7c  1qo3  1h3w  1pd6  1ruq  2mha  4k07  4pjd  3jtt  2oje  2ipk  1h9v  1ejo  1fe8  3euu  4myw  3rwc  3kpm  1dbm  2ypk  2pxy  3kww  2c7u  3p4n  1t7y  3scm  4prn  1i4f  3mrc  3kxf  4nt6  4qhm  3pwn  2op4  4l8d  3fn3  1mh5  1n59  3qfj  1t7z  3vrj  3mrm  4qrp  2yd2  1g7l  15c8  4h1l  1yed  4mcz  1a0q  2x1x  1wz1  1a6z  2htl  4l1h  2ny7  2vsd  4ezm  1a6a  1iai  1b88  3o4o  1kcs  2r2h  1lek  3rdt  3i85  2uwe  4hpy  1jf1  2kkq  3ma7  2apt  4fmk  3zyo  2znx  4onh  1jnn  3ox8  3ft4  2hp4  3bew  2rfx  4dfi  4pj5  3h9s  4mdi  3ixa  1klu  3bhb  3u83  2iad  3kyn  1mvu  3gsq  2ht4  2i25  2ypl  1j1p  3bh9  3p3y  2gk0  3v95  2jju  1op3  1q0y  4haf  1dfb  2a38  2wp3  1ves  4lcy  2v5r  2v5s  4nqu  1ktr  2e7l  2oz4  2ai0  2wng  1ao7  1iea  2q87  3bae  4lrn  4f8t  1fai  1ahw  4hwz  3cd4  1agd  3csp  3b5t  1t66  3ubx  4k71  3vfu  1ezv  2vis  1vdg  2fo4  3fom  1rul  4q97  4lcc  3fjt  1xt5  4fa8  3eo0  4prp  2vll  3fqr  1d5i  3zyj  4f7e  2ajs  1hhj  4f80  4gjt  1py4  1iak  1rua  2mq0  1age  1kel  2zju  1wiu  2ve6  3oxs  4jfq  3dnk  1e4j  3lpw  4wj5  2p5e  3zhl  1xed  1i9i  4uq2  1ncd  2agj  4ocy  1hqr  3ln5  3ciq  3bgm  4hh8  1jgd  4k3d  3cc5  2nzi  3kla  1kjm  3qp3  2j8h  3dx6  1fyt  1ld9  3d18  3u82  2bsr  3p2t  2h26  3cup  2dbl  2gsi  4fs0  3pgc  4oqt  3qdg  2q6w  2f74  3dv6  1n0x  3lcy  1ors  4pje  1s7w  2gj6  1cfv  1lgv  1hoc  1a6u  4m62  1p9m  3lkp  3u8n  1kiq  1a3l  1d5m  1mlc  3fqn  3d39  2doc  3hpj  1s7u  4esk  4j12  3e6h  2j1k  3es6  2npl  1oay  1cvs  3v4u  2d4d  1gpo  3dx7  3rrq  3o4l  1rjz  2h8p  4pv9  1i8k  4unu  3k0w  1cf8  4huv  1zea  4hcr  1j05  3he7  1ct8  1r3k  1rzj  4e5x  4i4w  3to4  3ard  3gsx  2edf  1tcr  4kc3  1yei  3c5j  3cdg  4i0k  3mj7  4hs3  1fv1  2bck  1cd1  1gl4  4kkb  1kn2  3oz9  3p9m  2om5  1s78  2c5d  2d9c  1t20  3rp1  1tlk  4mx7  2ak1  2z35  3bkc  4fom  2dqd  2xpg  1tvh  3na4  3b5h  4irs  3bj9  3dtx  1jvk  4l4j  3huj  1nca  1g7q  3kpo  1s9w  1xr8  1lo3  3low  1w72  3tbv  1mi5  1tvd  3au1  1zhn  3gsw  3r0n  1mim  2j8o  1q9o  4exp  4mcy  2f53  2gtw  2r2b  2l7u  4lld  1ngp  1of2  4uq3  1fcc  2i5y  1ggb  3rol  3lko  1j1x  2ibz  2jix  3c2s  3q5o  1wbz  1wvz  1eaj  1l6z  2h2s  3cx2  3ch1  2lqr  3ave 

CATH

CATH is a hierarchical classification of protein model structures.

3.10.320.10  2.60.40.10  2.70.170.10  3.30.1680.10  3.30.500.10 

SCOP

The Structural Classification of Proteins (SCOP) database is a largely manual classification of protein structural domains based on similarities of their amino acid sequences and three-dimensional structures.

g.16.2.1  b.1.1.1  b.1.1.4  b.96.1.1  b.1.2.1  b.1.1.2  b.1.1.3  d.19.1.1