Domain

Structures: Helix-hairpin-helix DNA-binding motif, class 1 (IPR003583)

PDBe

The Protein Data Bank (PDB) is a repository for the 3-D structural data of large biological molecules, such as proteins and nucleic acids.

9ice  1vqm  2f1i  3po4  4do9  1v9p  4bwm  3rjg  3ojs  1x2i  3c2k  1zqq  4elv  8icc  4ub2  4r66  4c8n  8icw  4tup  1qss  1yit  9icq  4kls  1zqm  4m9j  4klt  2ktq  2edu  8ich  2f1j  9icp  2fpl  4klh  9icm  2isp  1zqc  1qvf  1qvg  2iso  1tv9  3ogu  4glx  3ccu  2qex  8icu  3cme  1huo  1k73  3po5  9ici  7icq  7icg  9icw  4m47  8ica  3rh5  8icf  1zjn  9ick  3etl  1bgx  2i1q  4bwj  3ccm  3cc2  3cce  3cd6  3ccl  4dlg  8icg  2i9g  3syz  1k8a  3k75  1vqp  2fmp  3rr8  3au6  3ewa  3rjh  4m9l  1nom  3rjf  4f5p  1q82  1vq5  1yjw  2duy  1bpy  7icn  2qa4  1n8r  1zqv  3rh4  1vdd  9ica  3cma  2zte  1kc8  3rje  4df4  2otj  4kle  2van  3t3f  4ktq  2b21  4nxz  2bpg  4f5o  4jwn  1mq2  8ick  1bpz  1bpe  1s72  1bpb  1zqh  2csb  2bpc  1zqu  1zqx  3ccr  4pgx  9ico  1m90  1bpd  3ccj  9icf  1zqa  1zqw  4jwm  8icr  4kli  3rjj  1zqs  4p2h  1zqp  3cc7  1zqr  9icy  3jpn  1yij  1zql  3mby  1m1k  3ntu  7icl  1bno  1ffk  8icn  4ub4  7icr  1kd1  1yhq  1vqn  2zj5  7ici  8ici  4nlk  3v72  3lwm  3v7j  3rji  1vq9  1zqk  1vq4  1vq8  1qsy  3b0y  4mfc  8icx  4o9m  1nji  9icc  2v1c  3b0x  8icm  1ixr  3sv4  3v7l  1kft  2ztc  7icp  3cc4  1xu4  4tus  2h5x  8ice  1tau  4klf  4dfk  3fyh  4c8m  7icv  3au2  3tfr  4klq  3ccv  1zqd  4phd  1yi2  4c8l  2pxi  9icj  4dfp  4ub1  2w9m  1kqs  4elt  1t4g  4tur  1zqn  1bvs  3v7k  1zqj  1zjm  4dle  3rh6  8ico  4f5n  4mf2  3cpw  8icq  4klm  1zqb  2f1h  3lk9  1vqo  7ico  7ick  3py8  2fmq  4dfj  2fpm  1taq  3ccq  4ubb  1cuk  2fms  4o5e  1rpl  4mf8  4o5c  1zqg  7ice  4m2y  3auo  8icj  2zj8  4gxk  4r63  9icv  1bnp  1zqy  1dk3  2p66  1bdx  3ccs  1yjn  4o5k  1pzn  3isc  3rrh  1zqz  7icf  5ktq  4c8o  2ztd  9icx  3rtv  8icp  1dgs  1zqi  4klg  1ktq  1vq7  3jpo  3uxn  9ich  9ict  4mff  1vql  1jn3  4m9n  3ktq  4dob  3gdx  3jpr  1huz  1qtm  3rjk  1jj2  3jpt  4gxj  9icu  1hjp  8ict  1dk2  3uxp  3uxo  4nln  7ich  3c2m  1tva  7icj  3isd  4doa  9icr  4ubc  1zqe  9icn  4klo  4uay  7ict  4uaz  8icl  4doc  4r65  7icu  7icm  4uaw  4m9h  4kld  3jpq  4klu  1jxe  3m8r  3oju  4elu  4dfm  3isb  2fpk  7ics  9ics  1yj9  3sv3  3jpp  3jps  2zja  2bhn  1bpx  8icy  3tfs  4nm2  1d8l  4pgq  3sz2  4nm1  1q7y  1vqk  8icz  1q86  4f5r  4ub3  3rrg  1q81  8icb  4nlz  1vq6  4mfa  1zqo  4gxi  1c7y  1w2b  4r64  4c8k  3c2l  1mq3  4df8  4klj  9icl  4lvs  4ppx  9icb  3rr7  2owo  1zqf  8icv  3lwl  3m8s  4pha  4tuq  1zqt  4m9g  3ew9  8ics  2bgw  2otl  4ub5  4cch  1k9m  4kll  4ny8  9icg  2bpf  4f5q 

CATH

CATH is a hierarchical classification of protein model structures.

1.10.150.280  1.10.150.20  1.10.150.110 

SCOP

The Structural Classification of Proteins (SCOP) database is a largely manual classification of protein structural domains based on similarities of their amino acid sequences and three-dimensional structures.

a.60.6.1  e.49.1.1  a.60.2.2  c.9.2.1  a.60.2.7  i.1.1.2  a.60.2.1  a.60.2.4  a.60.4.1  a.60.2.3  a.60.7.1  a.60.2.5  a.60.12.1