Domain

Structures: Helix-hairpin-helix DNA-binding motif, class 1 (IPR003583)

PDBe

The Protein Data Bank (PDB) is a repository for the 3-D structural data of large biological molecules, such as proteins and nucleic acids.

3rrh  1qss  1yit  1ktq  4o5k  2f1j  9icp  1vq7  1pzn  3isc  7icf  5ktq  3rji  1vq4  1zqj  8icp  4klg  3jpo  3uxn  9ich  1yjn  9ict  1t4g  4tur  4c8o  4o9m  1dgs  1zqi  2ztd  8ics  3au2  2pxi  9ics  1yj9  3sv3  1zqm  7ice  4klq  9icc  8icm  4cch  1kc8  2otl  4ub5  4kll  2bgw  4df4  4ny8  3rje  9icg  8icv  4f5q  1zqt  7ics  2b21  2zte  9icb  4ktq  1k9m  1cuk  1c7y  4gxj  9icu  4nlz  7ick  2zja  4ubb  1q7y  3jpr  4dfj  1zqo  1huz  8icy  2bhn  1vq6  4gxi  1x2i  1bpx  1zqd  3tfr  4f5r  4nm2  1d8l  1vqk  4ub3  1hjp  3rrg  1zqz  4mff  9icx  3rtv  1vql  8ich  3isb  4nln  7ich  3c2m  1tva  7icj  3isd  4doa  9icr  4ubc  1zqe  9icn  4klo  4uay  7ict  4uaz  8icl  4doc  4r65  7icu  7icm  4uaw  4m9h  4kld  3jpq  4klu  1dk2  3uxp  3uxo  4r64  1zjm  2v1c  8icx  3v7k  3b0x  8icq  4klm  1nji  4elt  1zqn  3cpw  4mfc  3v7j  1vq9  1ixr  1mq2  9ick  1zqv  1bpb  1ffk  9ico  4phd  1m1k  3ntu  3lwl  3mby  7icl  1zqx  1zqu  1jxe  3m8r  3oju  4elu  4dfm  2p66  4dob  3auo  1qtm  2fms  4o5e  3ccq  1jn3  7ico  1bdx  2fpm  8icj  1yij  4kli  1zqs  1zqp  9icy  3cc7  1zqr  2bpf  9ica  1zql  1xu4  4pgx  1vqp  2bpc  2i1q  4bwj  3rr8  3ccm  3cc2  3cce  3cd6  3ccl  2fmp  3ccr  4dlg  1rpl  4mf8  2zj8  1bnp  3rjk  7icv  1yi2  4m9n  3ktq  1zqg  4m2y  4mfa  1jj2  3jpt  3gdx  1zqb  2f1h  3lk9  1vqo  4ub1  2i9g  8icg  3au6  2csb  3syz  1k8a  1bgx  3etl  1zqk  4c8k  4ub2  3rr7  4m9g  4dle  3rh6  2edu  4lvs  1bvs  1vq8  3c2l  1mq3  1qsy  8ico  4f5n  4mf2  3b0y  3m8s  4tup  2ktq  4df8  4tuq  4c8n  1w2b  4klt  4r66  9icl  4kls  4ppx  8icw  9icq  4klj  3rh4  1bpz  1bpd  3ccj  2zj5  7ici  8ice  4klf  1kd1  3v7l  2h5x  3k75  3v72  4nlk  1kft  4c8m  1vqn  4tus  3cc4  9icm  7icp  3sv4  1yjw  4ub4  7icr  1yhq  8ici  2ztc  3lwm  2f1i  1taq  4elv  3c2k  9ici  4jwm  4f5o  3rjj  4p2h  1m90  1zqh  2fpk  3jpn  3cma  1bpe  1s72  4pha  8icf  1zqw  1vdd  1zjn  9icf  1bno  4jwn  8ick  1n8r  8icr  1zqa  4klh  2qa4  3rjf  2isp  7icn  3ccu  8icu  3rjh  1nom  2fmq  1zqq  3rh5  8icc  2van  3t3f  4pgq  3sz2  1q86  8icz  4bwm  3tfs  4nxz  2bpg  7icq  8ict  8ica  3ojs  9ice  4nm1  1vqm  9icw  3po5  3cme  1huo  1k73  4m47  1q81  1vq5  2duy  1bpy  1q82  4f5p  1qvg  2iso  4dfk  3fyh  1qvf  8icn  4glx  2qex  1tau  1zqc  3ewa  1tv9  3ogu  4m9l  2fpl  3ew9  4m9j  1zqy  3ccs  1kqs  2owo  1zqf  4c8l  3ccv  4dfp  9icj  3jpp  3jps  2w9m  4gxk  1dk3  4r63  4o5c  3py8  9icv  8icb  7icg  3po4  4do9  1v9p  3rjg  2otj  4kle 

CATH

CATH is a hierarchical classification of protein model structures.

1.10.150.110  1.10.150.20  1.10.150.280 

SCOP

The Structural Classification of Proteins (SCOP) database is a largely manual classification of protein structural domains based on similarities of their amino acid sequences and three-dimensional structures.

a.60.4.1  a.60.12.1  a.60.2.3  a.60.7.1  a.60.2.5  i.1.1.2  a.60.2.7  c.9.2.1  e.49.1.1  a.60.2.1  a.60.6.1  a.60.2.4  a.60.2.2