Expression summary for Apoa1 - Mus musculus < Expression Atlas < EMBL-EBI

Apoa1

apolipoprotein A-I

Synonyms Alp-1, Apoa-1, Brp-14, Ltw-1, Lvtw-1, Sep-1, Sep-2, Sep2
Orthologs APOA1 (Bos taurus), APOA1 (Canis familiaris), apoa1a (Danio rerio), apoa1b (Danio rerio), APOA1 (Equus caballus), APOA1 (Homo sapiens), APOA1 (Gallus gallus), Apoa1 (Rattus norvegicus), APOA1 (Sus scrofa), apoa1 (Xenopus tropicalis), ENSXETG00000033423 (Xenopus tropicalis)
Gene Ontology
InterPro Apolipoprotein A1/A4/E (family)
Ensembl Family APOLIPOPROTEIN A I PRECURSOR APO AI APOA I APOLIPOPROTEIN A1 [CONTAINS PROAPOLIPOPROTEIN A I PROAPOA I ; TRUNCATED APOLIPOPROTEIN A I]
Ensembl Gene ENSMUSG00000032083
Entrez 11806
UniProt Q00623
EMAGE MGI:88049
MGI apolipoprotein A-I
Gene Biotype protein_coding
Design Element 10585005, 1419232_a_at, 1419233_x_at, 1438840_x_at, 1455201_x_at, 4515990, 4750115, 4790258, 5179074, 5186558, 5297394, 5306000, 5390952, 5415898, 5442851, 96094_at, A_51_P408082, Msa.43196.0_at